SŁOWNICTWO 14 (MAJ 2012)

 0    90 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rejection
He was very disappointed with the rejection of his proposal.
rozpocznij naukę
odrzucenie (odmowa przyjęcia)
Był bardzo zawiedziony odrzuceniem jego propozycji.
array
Soldiers stood in an array waiting to welcome the Queen.
rozpocznij naukę
szyk (np. bojowy)
Żołnierze, stojąc w szyku, czekali, by powitać królową.
concert
I would like to go to a concert.
rozpocznij naukę
koncert
Chciałbym pójść na koncert.
death-rate
The death-rate among children is above average in Columbia.
rozpocznij naukę
śmiertelność
Śmiertelność wśród dzieci jest powyżej przeciętnej w Kolumbii.
relevance
His speech didn't have any relevance to the topic of the conference.
rozpocznij naukę
związek (np. z tematem)
Jego przemówienie nie miało związku z tematem konferencji.
commonwealth
The Commonwealth unites the former parts of the British Empire, that are now independent states.
rozpocznij naukę
wspólnota narodów, dobro wspólne
Brytyjska Wspólnota Narodów jednoczy byłe części Imperium Brytyjskiego, które są teraz niepodległymi krajami.
authority
Jack is a rebel - always questioning authority.
rozpocznij naukę
władza (ogólnie)
Jack jest buntownikiem - zawsze kwestionuje władzę.
armchair
It's important to have a comfortable armchair in a living room.
rozpocznij naukę
fotel
To ważne, by mieć wygodny fotel w salonie.
intake
When on a diet, you need to watch your daily calorie intake.
rozpocznij naukę
spożycie, zużycie
Kiedy jesteś na diecie, musisz mierzyć dzienne spożycie kalorii.
integrity
Integrity and obedience are qualities of a good soldier.
rozpocznij naukę
prawość, uczciwość
Prawość i posłuszeństwo to cechy dobrego żołnierza.
roof
You can see a top of the roof among the trees.
rozpocznij naukę
dach
Możesz zobaczyć czubek dachu między drzewami.
bedroom
Mary bought new curtains for her bedroom.
rozpocznij naukę
sypialnia
Mary kupiła sobie nowe zasłony do sypialni.
inhabitant
There are only 230 inhabitants in this village.
rozpocznij naukę
mieszkaniec (na stałe)
W tym miasteczku jest tylko 230 mieszkańców.
prey
Hunters imitate animal voices to attract their prey.
rozpocznij naukę
ofiara, zdobycz (np. drapieżnika)
Myśliwi naśladują głosy zwierząt, by przyciągnąć swą ofiarę.
toilet
Where is the toilet?
rozpocznij naukę
toaleta
Gdzie jest toaleta?
demonstration
Greenpeace organised a demonstration against testing drugs on animals.
rozpocznij naukę
demonstracja
Greenpeace zorganizował demonstrację przeciwko testowaniu leków na zwierzętach.
frustration
As I listened to his speech I felt increasing frustration.
rozpocznij naukę
frustracja
Słuchając jego przemówienia czułem narastającą frustrację.
manor
He drove through the gateway, and up the drive to the manor house.
rozpocznij naukę
dworek
Przejechał przez bramę i podjechał pod okazałą rezydencję.
violin
Ann sometimes plays the violin.
rozpocznij naukę
skrzypce
Ann czasami gra na skrzypcach.
nation
UNESCO is trying to protect the cultural heritage of smaller nations.
rozpocznij naukę
naród
UNESCO stara się chronić dziedzictwo kulturowe mniejszych narodów.
dioxide
The US refused to limit the carbon dioxide emissions to the atmosphere.
rozpocznij naukę
dwutlenek
Stany Zjednoczone odmówiły redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
deed
You will burn in Hell for all your evil deeds!
rozpocznij naukę
czyn
Spłoniesz w piekle za wszystkie swoje złe uczynki!
embassy
Can you tell me how to get to the Polish embassy?
rozpocznij naukę
ambasada
Czy może mi pan powiedzieć, jak dostać się do polskiej ambasady?
diplomacy
You should have dealt with him with more diplomacy instead of screaming at him.
rozpocznij naukę
dyplomacja
Powinieneś załatwić to z większą dyplomacją, zamiast krzyczeć na niego.
hedge
It is time to clip the hedge.
rozpocznij naukę
żywopłot
Już czas przyciąć żywopłot.
exclusion
Ben took his exclusion from the club very hard.
rozpocznij naukę
wyłączenie
Ben bardzo przeżył wykluczenie z klubu.
pub
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
rozpocznij naukę
pub
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
shower
Before you take a shower please clean the bathroom.
rozpocznij naukę
prysznic
Zanim weźmiesz prysznic, umyj proszę łazienkę.
equality
Feminists fight for gender equality in all aspects of life.
rozpocznij naukę
równość
Feministki walczą o równość płci we wszystkich aspektach życia.
exploration
The exploration of space is the ultimate goal of NASA.
rozpocznij naukę
eksploracja
Eksploracja przestrzeni kosmicznej jest pierwszorzędnym celem NASA.
pride
It was with great pride that he accepted the medal.
rozpocznij naukę
duma
Z wielką dumą przyjął medal.
parliamentarian
What are the duties of a parliamentarian?
rozpocznij naukę
parlamentarzysta
Jakie są obowiązki parlamentarzysty?
concession
A compromise requires concessions on both sides.
rozpocznij naukę
ustępstwo, koncesja
Kompromis wymaga ustępstw z obu stron.
cluster
A cluster of people stood in front of the building, discussing the latest events.
rozpocznij naukę
gromadka, skupisko
Gromadka ludzi stała przed budynkiem, dyskutując o ostatnich wydarzeniach.
court
In old times only noblemen could be members of the royal court.
rozpocznij naukę
dwór (królewski)
W dawnych czasach tylko szlachetnie urodzeni mogli być członkami dworu królewskiego.
toothpaste
Don't leave the tube of toothpaste open!
rozpocznij naukę
pasta do zębów
Nie zostawiaj otwartej tubki pasty do zębów!
predecessor
His predecessor spoke excellent German.
rozpocznij naukę
poprzednik
Jego poprzednik mówił doskonale po niemiecku.
fossil
In the Museum of Natural History you can see well preserved fossils of trilobites.
rozpocznij naukę
skamielina
W Muzeum Historii Naturalnej można oglądać bardzo dobrze zachowane skamieliny trylobitów.
the Bible
This is a famous quotation from the Bible.
rozpocznij naukę
Biblia
To jest sławny cytat z Biblii.
group
Shy people find it difficult to integrate into groups.
rozpocznij naukę
grupa, zespół
Nieśmiali ludzie mają trudności, by zintegrować się z grupą.
glare
The glare from the sun irritated my eyes.
rozpocznij naukę
blask, oślepiające światło
Blask słońca podrażnił mi oczy.
grief
His little daughter's bad behaviour caused him a lot of grief.
rozpocznij naukę
żal, zmartwienie, rozpacz
Złe zachowanie jego córeczki przyprawiało mu wiele zmartwień.
parents
I do not want to be dependent on my parents.
rozpocznij naukę
rodzice
Nie chcę być zależny od rodziców.
instrument
The violin is my favourite musical instrument.
rozpocznij naukę
instrument
Skrzypce to mój ulubiony instrument muzyczny.
kingdom
The United Kingdom consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
rozpocznij naukę
królestwo (państwo)
Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
politician
We spoke to the various politicians.
rozpocznij naukę
polityk
Rozmawialiśmy z rozmaitymi politykami.
thesis
She wrote a thesis about the reproduction of dolphins.
rozpocznij naukę
teza, rozprawa naukowa
Napisała pracę o rozmnażaniu się delfinów.
borough
The borough council has decided to close the school.
rozpocznij naukę
dzielnica, okręg wyborczy
Rada okręgu zdecydowała się zamknąć szkołę.
mirror
She looked at her reflection in the mirror.
rozpocznij naukę
lustro
Spojrzała na swoje odbicie w lustrze.
fascism
Fascism was born in Italy.
rozpocznij naukę
faszyzm
Faszyzm narodził się we Włoszech.
agate
I got a lovely agate necklace for my birthday.
rozpocznij naukę
agat (kamień)
Dostałam śliczny naszyjnik z agatów na urodziny.
softness
Despite her harsh words he sensed softness in her voice.
rozpocznij naukę
miękkość, delikatność
Pomimo ostrych słów, wyczuł miękkość w jej głosie.
vote
Every vote counts in the coming elections.
rozpocznij naukę
głos (w wyborach)
Każdy głos się liczy w nadchodzących wyborach.
wardrobe
Her wardrobe is full of designer clothes.
rozpocznij naukę
szafa na odzież
Jej szafa jest pełna markowych ubrań.
scaffold
In the UK criminals used to be executed on a scaffold.
rozpocznij naukę
szafot
W Wielkiej Brytanii przestępcy byli traceni na szubienicy.
accordance
In accordance with his wishes all his fortune was inherited by his nephew.
rozpocznij naukę
zgodność
Zgodnie z jego wolą, całą fortunę odziedziczył jego siostrzeniec.
republic
Poland was proclaimed a republic in 1991.
rozpocznij naukę
republika
Polska została proklamowana republiką w 1991 roku.
senate
During the meeting the senate debated whether to build the new highway.
rozpocznij naukę
senat
Podczas tego posiedzenia senat debatował nad tym, czy powinno się zbudować nową autostradę.
snapshot
Robin showed me a few snapshots from his birthday party.
rozpocznij naukę
fotografia, zdjęcie
Robin pokazał mi kilka zdjęć ze swojego przyjęcia urodzinowego.
allegation
It is a very serious allegation!
rozpocznij naukę
zarzut
To bardzo poważny zarzut!
travel agency
The travel agency arranged our trip to Australia via India.
rozpocznij naukę
biuro podróży
Biuro podróży zorganizowało naszą wycieczkę do Australii przez Indie.
state
State schools educate the greatest number of children.
rozpocznij naukę
państwo
Szkoły państwowe kształcą największą liczbę dzieci.
audit
The annual audit in our company showed a $5 million embezzlement.
rozpocznij naukę
kontrola, rewizja
Coroczny audyt w naszej firmie wykazał defraudację na 5 mln dolarów.
bail
After being released on bail the drug-dealer fled the country.
rozpocznij naukę
kaucja
Po wypuszczeniu za kaucją handlarz narkotyków uciekł z kraju.
membership
Party membership costs an annual fee.
rozpocznij naukę
członkostwo
Członkostwo w partii kosztuje roczne składki.
ceiling
Their flat has high ceilings.
rozpocznij naukę
sufit
Ich mieszkanie ma wysokie sufity.
ruling
The court has already made a ruling in this case.
rozpocznij naukę
orzeczenie
Sąd już wydał orzeczenie w tej sprawie.
supremacy
Nowadays nobody can challenge US economic supremacy.
rozpocznij naukę
supremacja, dominacja
Nikt dziś nie może podważyć ekonomicznej supremacji USA.
parliament
Polish Parliament consists of two chambers.
rozpocznij naukę
parlament
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
government
The Government wants to reform the tax system.
rozpocznij naukę
rząd (władza)
Rząd chce zreformować system podatkowy.
constituency
John Smith, MP, spends at least one day a week in his constituency meeting with local people.
rozpocznij naukę
okręg wyborczy
Poseł John Smith spędza przynajmniej jeden dzień w tygodniu w swoim okręgu wyborczym, spotykając się z mieszkańcami.
insight
To manage the company better you need a deeper insight into its problems.
rozpocznij naukę
wgląd
By lepiej zarządzać firmą, potrzebujesz głębszego wglądu w jej sytuację.
window
He broke the window by accident so they didn't punish him.
rozpocznij naukę
okno
Rozbił to okno przypadkiem, więc go nie ukarali.
police officer
The police officer killed an attacker in self-defence.
rozpocznij naukę
policjant
Policjant zabił napastnika w obronie własnej.
petty theft
Petty theft is a plague especially in markets and on public transport.
rozpocznij naukę
drobne kradzieże
Drobne kradzieże to plaga, szczególnie na targowiskach oraz w środkach transportu publicznego.
craft
It took him years but he learned his craft well and is an excellent blacksmith now.
rozpocznij naukę
rzemiosło
Zajęło mu to lata, ale dobrze nauczył się swojego rzemiosła i jest teraz doskonałym kowalem.
seat
The seat of his family is in Oxfordshire.
rozpocznij naukę
siedziba (np. firmy)
Siedziba jego rodu jest w Oxfordshire.
firefighter
Firefighters saved 4 people from the burning house.
rozpocznij naukę
strażak
Strażacy uratowali 4 osoby z płonącego domu.
cradle
He was keen on music from the cradle.
rozpocznij naukę
kołyska
Od kołyski lubił muzykę.
chlorine
My swim suit always smells of chlorine after I go to the swimming pool.
rozpocznij naukę
chlor
Mój kostium kąpielowy zawsze śmierdzi chlorem, po tym jak pójdę na basen.
administration
Colin Powell is the Secretary of State in the George Bush administration.
rozpocznij naukę
administracja
Colin Powell jest Sekretarzem stanu w administracji George'a Busha.
song
The Aborigines danced and sang ceremonial songs.
rozpocznij naukę
piosenka
Aborygeni tańczyli i śpiewali obrzędowe pieśni.
goddaughter
Daisy has 5 godchildren: 4 godsons and one goddaughter.
rozpocznij naukę
chrześniaczka
Daisy ma pięcioro chrzestnych dzieci: 4 chrześniaków i jedną chrześniaczkę.
effectiveness
This unit of the factory should improve their effectiveness or it will be closed.
rozpocznij naukę
efektywność, wydajność
Ten oddział fabryki powinien zwiększyć wydajność, bo inaczej zostanie zamknięty.
towel
Can I have a dry towel?
rozpocznij naukę
ręcznik
Czy mogę prosić o suchy ręcznik?
conflict
The Korean conflict has lasted for over 50 years now.
rozpocznij naukę
konflikt
Konflikt koreański trwa od ponad 50 lat.
custody
You'll remain in custody until the trial.
rozpocznij naukę
areszt
Pozostaniesz w areszcie do procesu.
roughness
You treated her with unnecessary roughness.
rozpocznij naukę
grubiaństwo
Potraktowałeś ją z niepotrzebną szorstkością.
garden
They didn't allow us to ride bicycles in the garden.
rozpocznij naukę
ogród
Nie pozwolili nam jeździć na rowerach po ogrodzie.
queen
The Queen Mary is a gigantic passenger ship.
rozpocznij naukę
królowa
Queen Mary jest gigantycznym statkiem pasażerskim.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.