Top 10 Trends That Will Transform Digital Marketing In 2017

 0    69 fiszek    Asia K
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
digital
rozpocznij naukę
cyfrowy
stride
Uganda has made many great strides in the past two decades.
rozpocznij naukę
rozwój
/ postęp / krok
artificial
artificial intelligence
rozpocznij naukę
sztuczny
founder
The founder of the company died in 2012.
rozpocznij naukę
założyciel
Założyciel firmy zmarł w 2012 roku.
to evolve
Yes, we must evolve into a market economy.
rozpocznij naukę
ewoluować
/ rozwijać się
horizon
rozpocznij naukę
horyzont
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
rozpocznij naukę
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
view
We have a beautiful view from the window.
rozpocznij naukę
widok
/ spojrzenie. Mamy z okna piękny widok.
to communicate
She claims she can communicate in twelve different languages.
rozpocznij naukę
komunikować
Ona twierdzi, że potrafi porozumieć się w dwunastu różnych językach.
intelligence
rozpocznij naukę
inteligencja
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
rozpocznij naukę
świecić
/ blyszczeć/ lśnić. Gwiazdy świecą dziś tak jasno.
research
First of all, we must intensify research, as I already said in my introduction
rozpocznij naukę
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
to settle
to settle down
rozpocznij naukę
roztrzygnąć/ uregulować/ uporządkować
ustatkować się, zadomowić się
based on sth
Based on her research and work with over 350 national brands last year
rozpocznij naukę
w oparciu
/ na podstawie / według
to look forward to sth
I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
rozpocznij naukę
oczekiwać z niecierpliwością
/ cieszyć się na.
to review sth
rozpocznij naukę
zrecenzować coś
to attune
Let us attune our energy policy more to countries like Belarus and Ukraine.
rozpocznij naukę
dostroić
/ dopasować
revolution
rozpocznij naukę
rewolucja
to consume
Our society consumes more and more.
rozpocznij naukę
konsumować
Nasze społeczeństwo konsumuje coraz więcej.
priority
rozpocznij naukę
priorytet
feedback
I need feedback from you.
rozpocznij naukę
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
product
We want to change perceptions of our product.
rozpocznij naukę
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
rozpocznij naukę
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
purchase
rozpocznij naukę
zakup
industry - industrial(ly), industrious(ly)
rozpocznij naukę
przemysł - przemysłowe (ly), pracowity (ly)
latest
The latest priority overshadows the previous one.
rozpocznij naukę
najnowszy
increase
The government announced another tax increase.
rozpocznij naukę
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
shape
We have to give our plan its final shape.
rozpocznij naukę
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
need
rozpocznij naukę
potrzeba
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
rozpocznij naukę
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
analytical
rozpocznij naukę
analityczny
to pinpoint
rozpocznij naukę
określić / wskazać
solution
rozpocznij naukę
rozwiązanie
to arise
You say that, in this case, conflict could still arise.
rozpocznij naukę
powstać
to lend
I can lend you this book, if you want.
rozpocznij naukę
pożyczyć komuś
Mogę Ci pożyczyć tę książkę, jeśli chcesz.
complex
rozpocznij naukę
złożony / skomplikowany
predictable
to predict
rozpocznij naukę
przewidywalny
przewidywać
to identify
rozpocznij naukę
zidentyfikować / identyfikować
pictorial
rozpocznij naukę
obrazowy / graficzny
instantaneous
rozpocznij naukę
natychmiastowy
downside
rozpocznij naukę
minus / wada
prominent
rozpocznij naukę
wybitny
to gravitate to sth
Generation Z consumers gravitate to instantaneous social channels such as Snapchat, Instagram, and the new social app Musical.ly.
rozpocznij naukę
skłaniać się ku
spontaneous
rozpocznij naukę
spontaniczny
inevitable
Expectations of instant communications and entertainment become inevitable.
rozpocznij naukę
nieunikniony
generation
rozpocznij naukę
pokolenie
rise
We've noted a steady rise in salaries.
rozpocznij naukę
wzrost (podwyżka) / wzrastać
Odnotowujemy stały wzrost płac.
to embrace / to hug
rozpocznij naukę
obejmować / przytulić
to bond
rozpocznij naukę
wiązać
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
rozpocznij naukę
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
to surround
The police immediately surrounded the building.
rozpocznij naukę
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
prominence
rozpocznij naukę
znaczenia / waga/ rozgłos
to grow up
I grew up in a poor, hard-working family.
rozpocznij naukę
dorastać
Dorastałem w biednej, ciężko pracującej rodzinie.
niche
rozpocznij naukę
nisza
awash
We find ourselves awash with more information than has ever been available to us as humans, and we simply can’t process it.
rozpocznij naukę
zalany
to resonate
rozpocznij naukę
rozbrzmiewać / roznosić się/ odbijać się (echem)
peer
And I'm a product of that generation, like so many other of my peers.
rozpocznij naukę
rówieśnik / równorzędna (osoba)
expertise
He lacks any expertise in this field.
rozpocznij naukę
ekspertyza
Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
rozpocznij naukę
wywnioskować / reasumować
Doszedł do wniosku, że bycie lekarzem nie jest jego powołaniem.
to rely on
rozpocznij naukę
polegać na /opierać się na
available
All the materials are available at the reception desk.
rozpocznij naukę
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
value
rozpocznij naukę
wartość
mission
rozpocznij naukę
misja
increase
The government announced another tax increase.
rozpocznij naukę
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
simple
Simple pieces of advice are the best.
rozpocznij naukę
prosty, łatwy
Proste rady są najlepsze.
process
The process of production is very long.
rozpocznij naukę
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
custom
rozpocznij naukę
zwyczaj
to curate
rozpocznij naukę
zajmować się zawartością (np. strony internetowej)
to customize
We should customize our services to clients' needs.
rozpocznij naukę
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.