prawo rzymskie - PAREMIE ŁACIŃSKIE

 0    58 fiszek    kooksik
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Ius est ars boni et aequi (Celsus -> Ulpian)
rozpocznij naukę
Prawo jest sztuką (stosowania) tego, co dobre i słuszne
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
rozpocznij naukę
Znać ustawy to nie trzymać się ich słów, ale rozumieć sens i znaczenie.
Quod initio vitiosum est non potest temporis tractu convalescere
rozpocznij naukę
To, co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet
rozpocznij naukę
Nikt nie może przenieść na innego więcej praw, niż ma sam
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
rozpocznij naukę
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktów nie szkodzi.
Summum ius summa iniuria
rozpocznij naukę
Szczyt prawa to szczyt bezprawia
Dura lex sed lex
rozpocznij naukę
Twarde prawo, ale prawo.
Ius civile vigilantibus scriptum est
rozpocznij naukę
Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
Qui suo iure utitur neminem laedit
rozpocznij naukę
Kto korzysta ze swojego prawa, nikogo nie krzywdzi
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribunendi
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
Lex retro non agit
rozpocznij naukę
Prawo nie działa wstecz
Mulier autem familiae suae et caput et finis est
rozpocznij naukę
Kobieta jest początkiem i końcem swojej rodziny.
Quot generationes, tot gradus
rozpocznij naukę
Ile urodzeń, tyle stopni.
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
rozpocznij naukę
Dziecko poczęte, ale jeszcze nie narodzone (nasciturus) uważa się za już narodzone, wtedy gdy chodzi o jego korzyść
Mater semper certa est, pater vero est, quem nuptiae demonstrant
rozpocznij naukę
Matka jest zawsze znana, ojcem jest ten, na kogo wskazuje związek małżeński.
Nuptias non concubitus sed consensus facit
rozpocznij naukę
Nie fakt współżycia, ale porozumienie czyni małżeństwo.
... [possessionem] enim rem facti, non iuris esse
rozpocznij naukę
Posiadanie jest rzeczą faktu, a nie prawa
Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur.
rozpocznij naukę
Własność rzeczy przenosi się przez wręczenie i zasiedzenie, a nie wskutek samej umowy.
Accessio cedit principali
rozpocznij naukę
Przyrost przypada temu, co główne.
Superficies solo cedit
rozpocznij naukę
To, co znajduje się na powierzchni (gruntu), przypada gruntowi.
Neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse.
rozpocznij naukę
Nikt nie może sam sobie zmienić podstawy prawnej posiadania.
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.
rozpocznij naukę
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.
Vim vi repellere licet.
rozpocznij naukę
Siłę wolno odeprzeć siłą.
Servitus in faciendo consistere nequit.
rozpocznij naukę
Służebność nie może polegać na działaniu.
Servitus servitutis esse non potest
rozpocznij naukę
Nie można ustanowić służebności na służebności.
Nulli (nemini) res sua servit.
rozpocznij naukę
Nikt nie może mieć służebności na rzeczy własnej.
Servitutis causa debet (esse) perpetua.
rozpocznij naukę
Przyczyna ustanowienia służebności powinna być trwała.
(In aeguali iure) melior est condicio possidentis.
rozpocznij naukę
(Przy równych prawach) lepsza jest sytuacja posiadającego.
Prior tempore potior iure.
rozpocznij naukę
Pierwszy w czasie- lepszy w prawie.
Hereditas nihil aliud est,‭ ‬quam successio in universum ius quod defunctus habuerit.
rozpocznij naukę
Spadkobranie to nic innego, jak wejście w ogół praw, które posiadał zmarły.
... Neque enim idem pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest
rozpocznij naukę
Nikt zaś sam nie może umrzeć, pozostawiając pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo.
Praetor heredes facere non potest
rozpocznij naukę
Pretor nie może czynić (kreować) spadkobiercy.
(Testamentum) ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
rozpocznij naukę
Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia.
Semel heres semper heres.
rozpocznij naukę
Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (Ulpian)
rozpocznij naukę
Nadrzędnymi zasadami prawa są: żyć szlachetnie, innym nie szkodzić, dać każdemu, co mu się należy
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia
rozpocznij naukę
Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co słuszne i niesłuszne
Impossibilium nulla obligatio est/ Ad impossibilia nemo obligatur
rozpocznij naukę
Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
Genus perire non censetur
rozpocznij naukę
Uważa się, że gatunek nie ginie
Species perit ei cui debetur
rozpocznij naukę
Rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu, komu się należy
Duae res sunt in obligatione,‭ ‬una in solutione
rozpocznij naukę
W treści zobowiązania istnieją dwa świadczenia, ale wykonanie może być tylko jedno (istota zobowiązania przemiennego = obligatio alternativa)
Una res est in obligatione,‭ ‬duae in solutione
rozpocznij naukę
W treści zobowiązania istnieje tylko jedno świadczenie, ale wykonane mogą być dwa (istota upoważnienia przemiennego = facultas alternativa)
Periculum est emptoris
rozpocznij naukę
Ryzyko ponosi kupujący
Commodum eius esse debet,‭ ‬cuius periculum est
rozpocznij naukę
Korzyść musi przypadać temu, kto ponosi ryzyko
Do ut des
rozpocznij naukę
Daję, abyś dał
Do ut facias
rozpocznij naukę
Daję, abyś coś uczynił
Facio ut des
rozpocznij naukę
Czynię, abyś coś dał
Facio ut facias
rozpocznij naukę
Czynię, abyś coś uczynił
Pacta conventa servabo
rozpocznij naukę
Zapowiedź uznania zawartych porozumień nieformalnych
Lis infitiando crescit in duplum
rozpocznij naukę
Sprzeciw/zaprzeczanie w sporze powoduje wzrost zasądzenia na podwojoną wartość
Dies interpellat pro homine
rozpocznij naukę
Termin wzywa za człowieka
Mora debitoris perpetuat obligationem
rozpocznij naukę
Zwłoka dłużnika utrwala zobowiązanie
Ne eat iudex ultra petita partium
rozpocznij naukę
Niech sędzia nie wychodzi ponad żądanie stron
Negantis probatio nulla est
rozpocznij naukę
Zaprzeczający nie musi nic udowadniać
Bona fides non patitur,‭ ‬ut bis idem exigatur (Gaius)
rozpocznij naukę
Dobra wiara nie pozwala występować dwukrotnie z tym samym żądaniem
Ne bis in idem
rozpocznij naukę
Nie dwa razy w tym samym (nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie)
Confessus pro iudicato est
rozpocznij naukę
Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego
Res iudicata pro veritate accipitur
rozpocznij naukę
(Prawomocny) wyrok przyjmuje się jako prawdę
Testis unus testis nullus
rozpocznij naukę
Jeden świadek, żaden świadek

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.