JOWL (unit 6,7,8,9,10)

 0    166 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ubezpieczenie ładunku
rozpocznij naukę
cargo insurance,

settlement,


clause,

rekompensator
rozpocznij naukę
compensation,

coverage, policy

protection,

varying,

ilość potrącona (np. podatku)
rozpocznij naukę
deductible

comprehensive

składka ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
premium,

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

in case of,


cover,

sustained

klauzura włączenie
rozpocznij naukę
exclusion clause,

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
liability


bez względu na coś
rozpocznij naukę
regardless

złożyć (np. wniosek)
rozpocznij naukę
file

prośba, zapytanie
rozpocznij naukę
reguest

paid out

nieruchomość
rozpocznij naukę
property

expire

overseas


sprzeczać się o coś
rozpocznij naukę
argue about

look up

certyfikat ubezpieczenia
rozpocznij naukę
insurance certificate

świadectwo pochodzenia towarów
rozpocznij naukę
certificate of origin

bill of lading

faktura celna
rozpocznij naukę
customs invoice

specyfikacja towarów
rozpocznij naukę
packing list

instrukcja dla pracowników
rozpocznij naukę
employee manuel

mnogość, czegoś wiele
rozpocznij naukę
multidue

certyfikat oględzin
rozpocznij naukę
certificate of inspection

osoba trzecia
rozpocznij naukę
thirdy party

morski list przewozowy
rozpocznij naukę
airway bill

zgłoszenie towarów niebezpiecznych
rozpocznij naukę
dangerous goods declaration

faktura konsularna
rozpocznij naukę
consular invoice

list kredytowy
rozpocznij naukę
letter of credit

obtain

towarzyszyć
rozpocznij naukę
accompany

czysty konosament
rozpocznij naukę
clean bill of lading

nieczysty konosament
rozpocznij naukę
unclean bill of lading

niedokładny
rozpocznij naukę
inaccurate


confiscation

domestic

state

merchandise

amount

issue

flammable

pleased

reveal

w trakcie przewozu
rozpocznij naukę
in transit

określać, ustalić
rozpocznij naukę
determine

fill out

argue

spotkanie, wizyta
rozpocznij naukę
appointment

zatwierdzona
rozpocznij naukę
approved

That's a relief

współpraca
rozpocznij naukę
collaboration

pusty przewóz
rozpocznij naukę
deadhead leg

load

schemat

osoba planująca załądunek do transportu
rozpocznij naukę
load diagrammer

ręcznie rysowany
rozpocznij naukę
hand-drawn

użytkowanie, wykorzystanie
rozpocznij naukę
utilization

przynajmniej
rozpocznij naukę
at least

add up

ładunek samochodu
rozpocznij naukę
truckloads

consolidation

compliance

optymalizacja kosztów
rozpocznij naukę
cost optimizion

invaluable

implement

ciągły ruch
rozpocznij naukę
continuous move

połączenie ładunków
rozpocznij naukę
load match

możliwości
rozpocznij naukę
opportunities

assess

instantly

łatwy w użyciu
rozpocznij naukę
easy-to-use


majestatyczny
rozpocznij naukę
imperial

metric

multiple

menu rozwijane
rozpocznij naukę
drop down menu

okres próbny
rozpocznij naukę
trial

ładunek zabrany w drodze powrotnej
rozpocznij naukę
backhaul

expenses

oprogramowanie
rozpocznij naukę
software

advertised

połączenie
rozpocznij naukę
combing of

miejsce pochodzenia
rozpocznij naukę
point of origin

plan techniczny
rozpocznij naukę
layout

droga powrotna
rozpocznij naukę
return trip

zaangażować się w czymś
rozpocznij naukę
engage in


retailer

wspaniały, znakomity
rozpocznij naukę
terrific

(integrator ładunku? door to door?)
rozpocznij naukę
freight integrator

belly hold

impediment

przestrzeń lotnicza
rozpocznij naukę
airspace


transport domookrążny
rozpocznij naukę
door to door

zaangażowany
rozpocznij naukę
deducated

operator ładunku
rozpocznij naukę
cargo operator

specjalizować się w
rozpocznij naukę
to specialize in

skupiać się na
rozpocznij naukę
to focus


permitted

usługi połączone
rozpocznij naukę
combination service

aircraft

zobowiązany
rozpocznij naukę
committed

przestrzegać
rozpocznij naukę
abide

aviation

to encount

encounter

inclement weather

podjąć wysiłek
rozpocznij naukę
to make an effort

zmienić trasę
rozpocznij naukę
reroute

solely

dolna część
rozpocznij naukę
underside

warty czegoś
rozpocznij naukę
worth

być w stanie coś zrobić
rozpocznij naukę
to be capable to do sth

an obstacle

advance


hubcab

o ile...(coś się nie wydarzy)
rozpocznij naukę
barring

rozumiany jako
rozpocznij naukę
construed as

ustawiony w sros
rozpocznij naukę
stacked

contain

nieprzewidziany
rozpocznij naukę
unforseen

wagon kolejowy
rozpocznij naukę
boxcar

linia kolejowa, trakcja
rozpocznij naukę
track

locomotive

platforma kolejowa
rozpocznij naukę
flat car

podwójny stos kontenerowy
rozpocznij naukę
double stack car


zależeć od
rozpocznij naukę
depend on

przewóz na platformach
rozpocznij naukę
piggyback


trailer


przyczepiony
rozpocznij naukę
hitched

pozwalać na
rozpocznij naukę
allow for

rodzaj promu towarowego
rozpocznij naukę
roll-on-roll-off

roll into

roll off

stocznia kolejowa
rozpocznij naukę
rail yards

udogodnienie
rozpocznij naukę
convenience

lead

pociąg marszrutowy (bezpośredni)
rozpocznij naukę
until trains

assembled

refrigerated


on display

kierować się do
rozpocznij naukę
head for

advocate

przekraczający kraj
rozpocznij naukę
cross-country

timely


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.