(5) Corporate strategy and structure

 0    62 fiszki    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przyjrzeć się czemuś / rozważyć coś
Przyglądając się temu z tego punktu widzenia, jego decyzja jest łatwiejszy do zrozumienia.
rozpocznij naukę
look at sth
Looked at from that point of view, his decision is easier to understand.

klasyfikować do czegoś
Samo planowanie można podzielić na dwa główne rodzaje, w zależności od okresu czasu i celu planowania.
rozpocznij naukę
categorise into sth
Planning itself can be categorised into two main types depending on the time-scale and purpose of the planning.

planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne jest procesem definiowania misji firmy, określenie ogólnych celów organizacji i przydzielania zasobów, aby osiągnąć te cele.
rozpocznij naukę
strategic planning
Strategic planning is the process of defining the company's mission, determining the overall goals of the organisation and allocating resources to reach those goals.

planowanie operacyjne
Planowanie operacyjne dotyczy tłumaczenia ogólnych, długoterminowych celów do bardziej szczegółowych i konkretnych.
rozpocznij naukę
operational planning
Operational planning is concerned with translating the general, long-term goals into more specific, concrete objectives.

codzienny, zwykły (np. czynność)
To obejmuje monitorowanie codziennej pracy działów.
rozpocznij naukę
day-to-day
It involves monitoring the day-to-day work of departments.

menedżerowie pierwszej linii
Menedżerowie pierwszej linii są odpowiedzialni za przydzielanie pracownikom spoza kierownictwa konkretnych zadań i oceny ich skuteczności.
rozpocznij naukę
supervisory / first-line managers
Supervisory managers are responsible for assigning non-managerial employees to specific jobs and evaluating their performance.

organizacja według funkcji
Firma podzielona jest na działy takie jak produkcja, finanse, marketing, zasoby ludzkie.
rozpocznij naukę
organisation by function
The company is divided into departments such as production, finance, marketing, human resources.

organizacja według produktu
Firma łączy ze sobą pracowników, którzy biorą udział w tej samej linii produkcyjnej.
rozpocznij naukę
organisation by product
The company brings together staff who are involved in the same product line.

organizacja według typu klienta
Firma jest zorganizowana wokół różnych sektorów rynku.
rozpocznij naukę
organisation by customer type
The company is organised around different sectors of the market.

organizacja według obszaru geograficznego
Firma jest zorganizowany według regionów.
rozpocznij naukę
organisation by geographical area
The company is organised according to regions.

hierarchia służbowa / zarządzania
Firma musi podjąć decyzję w sprawie najlepszego sposobu zorganizowania hierarchii zarządzania.
rozpocznij naukę
management hierarchy / chain of command
The business must also decide on the best way to organise its management hierarchy.

członek ścisłego kierownictwa
Członkowie ścisłego kierownictwa wyznaczają kierunek (rozwoju) dla firmy.
rozpocznij naukę
top / senior manager (e.g. CEO, COO)
Senior managers set a direction for the company.

klienci kluczowi
Wewnątrz firmy, duzi klienci są często określani jako "klienci kluczowi".
rozpocznij naukę
key accounts
Inside a company, large customers are often referred to as 'key accounts'.

kierować, zarządzać (czymś)
Ona dowodziła grupą przez długi czas.
rozpocznij naukę
to head up
She has been heading up a team for a long time.

wypłaty dywidendy
rozpocznij naukę
dividend payments

znormalizowany / wystandaryzowany
Wystandaryzowane procedury, które mogłyby doprowadzić do efektu skali (niższe koszty) i prostszych kanałów dystrybucji.
rozpocznij naukę
standardised
Standardised procedures which could lead to economies of scale (lower costs) and simpler distribution channels.

delegowanie (uprawnień, obowiązków), przekazywanie (pełnomocnictwa)
Przekazanie uprawnień Komisji jest krokiem w tym samym kierunku.
rozpocznij naukę
delegation
The delegation of powers to the Commission is moving in the same direction.

podstawowy lub najniższy szczebel (np. organizacji)
Delegowanie podejmowania decyzji może prowadzić do wyższego poziomu morale na najniższym szczeblu.
rozpocznij naukę
the grassroots
The delegation of decision-making is likely to lead to higher level of morale at 'the grassroots'.

menedżerowie niższego szczebla
Menedżerowie niższego szczebla są bardziej zaznajomieni z lokalnymi warunkami i dlatego mogą silniej skoncentrować się na klientach.
rozpocznij naukę
lower-level managers
Lower-level managers are more familiar with local conditions and can therefore give a stronger customer focus.

struktura macierzowa
Struktura macierzowa skupia ludzi z różnych części organizacji do pracy jako zespoły cross-funkcjonalne.
rozpocznij naukę
matrix structure
A matrix structure brings together people from different parts of the organisation to work as cross-functional teams.

kierownicy średniego szczebla
Kierownicy średniego szczebla opracowują szczegółowe plany i procedury oparte na ogólnej strategii firmy.
rozpocznij naukę
middle managers
Middle managers develop detailed plans and procedures based on the firm's overall strategy.

podwładni
Podwładni pracują pod nadzorem kierownika pierwszej linii.
rozpocznij naukę
subordinates
Subordinates work under the supervision of a first-line manager.

zespoły cross-funkcjonalne
Zespół cross-funkcjonalny skupia pracowników z różnych części firmy.
rozpocznij naukę
cross-functional teams
A cross functional team brings together staff from different parts of the company.

zarząd
Zarząd angażuje się w kwestie głównej strategii.
rozpocznij naukę
the Board
The Board gets involved in major strategy issues.

szersza perspektywa, szerszy punkt widzenia, pełny obraz
W odniesieniu do istniejącego rynku, strategia "big picture" może być jednym z rozwoju, konsolidacji lub wycofania.
rozpocznij naukę
big picture
In relation to an existing market, the 'big picture' strategy can be one of development, consolidation or withdrawal.

fakturowanie
rozpocznij naukę
billing

nabywanie, zdobywanie (AmE)
Proces nabywania tych towarów jest długi i trudny.
rozpocznij naukę
procurement
The process of procurement of those goods is long and difficult.

ocenić, szacować
Musimy ocenić sytuację i rozwiązać nasze problemy.
rozpocznij naukę
to evaluate
We have to evaluate the situation and solve our problems.

ustalić, określić
Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.
rozpocznij naukę
to determine
The lie-detector test will determine if he's telling the truth.

wyżej w hierarchii
Menedżerowie pierwszej linii wdrażają plany opracowane wyżej w hierarchii.
rozpocznij naukę
higher up the hierarchy
First-line managers implement plans developed higher up the hierarchy.

monitorowanie i dostosowanie planów
rozpocznij naukę
monitoring and adapting plans

porównywanie danych rzeczywistych z prognozami
rozpocznij naukę
comparing actual data with forecasts

działanie na podstawie informacji zwrotnej od klientów i dostawców
rozpocznij naukę
acting on feedback from customers and suppliers

działanie na podstawie raportów przygotowanych przez menedżerów pierwszej linii
rozpocznij naukę
acting on reports prepared by first-line managers

wdrażanie planów, procedur i projektów
rozpocznij naukę
implementing plans, procedures and projects

zapewnienie, że cele są zgodne z koncepcją SMART
rozpocznij naukę
ensuring that objectives are SMART

identyfikowanie potrzeb klientów
rozpocznij naukę
identifying customer needs

określenie sposobów na obniżenie kosztów i zmniejszenie marnotrawstwa
rozpocznij naukę
identifying ways to lower costs and reduce waste

określanie potrzeb kadrowych
rozpocznij naukę
determining staffing needs

ustalanie ogólnych celów sprzedażowych i przychodowych
rozpocznij naukę
setting overall sales and revenue goals

ustalanie budżetów i robienie długoterminowych prognoz kosztów
rozpocznij naukę
setting budgets and making long-term forecasts of costs

poprawianie kanałów dystrybucji
rozpocznij naukę
improving distribution channels

identyfikowanie nowych rynków
rozpocznij naukę
identifying new markets

identyfikowanie możliwości dla nowych produktów
rozpocznij naukę
identifying opportunities for new products

produkty warte swojej ceny
rozpocznij naukę
value-for-money products

budowanie lojalności marki
rozpocznij naukę
building brand loyalty

inwestowanie w technologię, zakłady i wyposażenie
rozpocznij naukę
investing in technology, plant and equipment

integracja procedur on-line i off-line
rozpocznij naukę
integrating on-line and off-line procedures

analizowanie portfela produktów
rozpocznij naukę
analysing the product portfolio

etap w cyklu życia najważniejszych produktów
rozpocznij naukę
stage in the life cycle of main products

analizowanie danych dotyczących centrów zysków i centrów kosztów
rozpocznij naukę
analysing figures for profit centres and cost centres

ocenianie obecnych rynków: rozwój, konsolidacja czy wycofanie?
rozpocznij naukę
evaluating current markets: development, consolidation, withdrawal

traktowanie priorytetowo wzrostu sprzedaży i udziału w rynku lub wzrost zysków i rentowności
rozpocznij naukę
prioritising sales growth and market share, or earnings growth and profitability

analizowanie potencjalnych celów do przejęcia, fuzji i aliansów
rozpocznij naukę
looking at possible takeover targets, mergers, alliances

wchodzenie na nowe rynki
rozpocznij naukę
entering new markets

dywersyfikacja produktów czy skupienie się na podstawowej działalności?
rozpocznij naukę
product diversification or focus on core business?

ogólnoświatowa strategia marketingowa czy multilokalna strategia marketingowa?
rozpocznij naukę
worldwide marketing strategy or multi-domestic marketing strategy?

identyfikowanie znacznych oszczędności
rozpocznij naukę
identifying major cost savings

poszukiwanie efektywności wewnętrznych
rozpocznij naukę
looking for internal efficiencies

zakładanie produkcji w krajach o niskich kosztach (outsourcing)
rozpocznij naukę
setting up production in low-cost countries (outsourcing)

zwiększenie wartości dla akcjonariuszy: ceny akcji i dywidendy
rozpocznij naukę
increasing shareholder value: share price and dividends

wizerunek, reputacja i odpowiedzialność społeczna
rozpocznij naukę
image, reputation and social responsibility


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.