Zwroty dyskusja

 0    86 fiszek    raven125
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem?
rozpocznij naukę
Let me see if I got this right.

Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem.
rozpocznij naukę
I'm not quite sure I understand.

Czy mógłbyś zaproponować rozwiązanie?
rozpocznij naukę
Could you suggest a solution?

Pokażę ci co mam na myśli.
rozpocznij naukę
Let me show you what I mean.

Co miałeś na myśli mówiąc, że...
rozpocznij naukę
What did you mean by saying that...

Co przez to rozumiesz?
rozpocznij naukę
What do you mean by that?

Przejdźmy do następnego punktu.
rozpocznij naukę
Let's move on to the next point.

Witam na inspekcji...
rozpocznij naukę
Welcome to the inspection...

Chciałbym krótko omówić uwagi, które wysłaliście do mnie.
rozpocznij naukę
I would like to shortly discuss comments that you've sent to me.

Nie ma co przedłużać tego spotkania.
rozpocznij naukę
There is no need to prolong this meeting.

Czy mógłbyś się wypowiedzieć?
rozpocznij naukę
Could you comment?

Mogłbyś to rozwinąć?
rozpocznij naukę
Could you elaborate on that?

Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
rozpocznij naukę
How does it look from your point of view?

Czy byłbyś tak miły, aby powiedzieć mi...
rozpocznij naukę
Would you be so kind us to tell...

Jak to widzisz?
rozpocznij naukę
How do you see it?

Osobiście uważam, że...
rozpocznij naukę
Personally, I think that...

Moje zdanie na ten temat jest takie, że...
rozpocznij naukę
My view on this is that...

Nie ma co do tego wątpliwości.
rozpocznij naukę
There is no doubt about it.

Najważniejsze jest...
rozpocznij naukę
The most important is...

Być może zabrzmi to dziwnie, ale...
rozpocznij naukę
It might sound strange, but...

Muszę wyrazić swój podziw dla...
rozpocznij naukę
I must express my admiration for...

Mówi się, że...
rozpocznij naukę
One can say that...

Innymi słowy...
rozpocznij naukę
In other words...

Z mojego punktu widzenia...
rozpocznij naukę
From my point of view...

Jestem przekonany, że...
rozpocznij naukę
I am convinced that...

Pod tym względem...
rozpocznij naukę
In this respect,...

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą...
rozpocznij naukę
To the best of my knowledge...

Z tego co wiem...
prostsza wersja
rozpocznij naukę
From what I know...

Z tego co wiem...
ładniejsza wersja
rozpocznij naukę
As far as I'm concerned...

Należy nadmienić, że...
rozpocznij naukę
It's important to mention that...

Nie mogę zaprzeczyć, że...
rozpocznij naukę
I can't deny that...

To brzmi rozsądnie.
rozpocznij naukę
That sounds reasonable.

W pełni zgadzam się, że...
rozpocznij naukę
I entirely agree that...

Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
bardziej typowo
rozpocznij naukę
Generally speaking, I agree...

Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
mniej typowo
rozpocznij naukę
Broadly speaking, I agree...

Popieram Twoją opinię o...
rozpocznij naukę
I agree with your opinion about...

W pewnym stopniu się zgadzam, ale...
rozpocznij naukę
To some extent I agree, but...

Jak by to ująć?
rozpocznij naukę
How shall I put this?

Przypuszczam, że...
rozpocznij naukę
I suppose that...

Mogę się mylić, ale...
rozpocznij naukę
I might be wrong but...

Popraw mnie, jeśli się mylę, ale...
rozpocznij naukę
Correct me if I'm wrong, but...

Waham się co do tego...
normalne
rozpocznij naukę
I hesitate about this...

Waham się co do tego...
bardziej idiomatycznie
rozpocznij naukę
I'm in two minds whether...

Kolejnym aspektem jest to, że...
rozpocznij naukę
Another aspect is that...

Wskazywałem, że...
rozpocznij naukę
I was pointing out the fact that...

Inną sprawą jest, że...
rozpocznij naukę
Another thing is that...

Należy podkreślić, że...
rozpocznij naukę
It's important to emphasize that...

Jestem głęboko przekonany, że...
rozpocznij naukę
I'm deeply convinced that...

Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy rozważyć...
rozpocznij naukę
Before we move on, we need to consider...

Stanowczo nie zgadzam się...
rozpocznij naukę
I strongly disagree...

Obawiam się, że w tej kwestii nie mogę się z Tobą zgodzić.
rozpocznij naukę
I'm afraid I can't agree with you on that point.

Wydaje mi się to niesłuszne...
rozpocznij naukę
It seems wrong to me...

Wydaje mi się to niesłuszne...
rozpocznij naukę
I find it wrong...

Z całym szacunkiem, ale...
rozpocznij naukę
With all due respect, but...

To się wydaje oczywiste, ale...
rozpocznij naukę
It seems obvious, but...

tym niemniej
rozpocznij naukę
nonetheless

although

furthermore

additionally

what is more

in addition

mimo że
tylko jeden wyraz
rozpocznij naukę
although

mimo że
dwa wyrazy
rozpocznij naukę
even though

pomimo czegoś
rozpocznij naukę
in spite of sth

Podzielam twoje zdanie.
rozpocznij naukę
I share your point of view.

Zakładam że...
rozpocznij naukę
I assume that...

Tak przypuszczam.
rozpocznij naukę
I suppose so.

Bez cienia wątpliwości.
rozpocznij naukę
Without a shadow of a doubt.

Nie przesadzaj!
rozpocznij naukę
Do not exaggerate!

Nie zwracaj uwagi na...
rozpocznij naukę
Do not take any notice of...

Proszę przerywać, jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi.
rozpocznij naukę
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.

Przepraszam, że cię niepokoję tym.
rozpocznij naukę
I’m very sorry for trouble you with this.

Byłbym wdzięczny za twoją pomoc w tej kwestii.
rozpocznij naukę
I would appreciate your help in this matter.

Czy mogę Cię prosić o małą przysługę?
rozpocznij naukę
Can I ask a small favor of you?

Czy mogę cię prosić o przysługę?
rozpocznij naukę
Can I ask you a favor?

Zaraz do Ciebie wrócę.
rozpocznij naukę
I will get back to you shortly.

Z moich informacji wynika, że...
rozpocznij naukę
My information suggests that...

Zgodnie z moimi informacjami...
rozpocznij naukę
According to my information...

Z kim powinienem pogadać o...
rozpocznij naukę
To whom should I speak about...

Kto mógłby mi z tym pomóc?
rozpocznij naukę
Who would be able to help me with that?

Z kim mogę porozmawiać...?
rozpocznij naukę
Who do I speak to ...?

Wydaje mi się to logiczne i kwestię tę należy dogłębnie rozważyć.
rozpocznij naukę
It seems logical to me, and in-depth thought must be given to this issue.

Musisz też wiedzieć, że...
rozpocznij naukę
You've also got to know that...

Musisz też wiedzieć
Z need
rozpocznij naukę
You also need to know

Musisz o tym wiedzieć!
rozpocznij naukę
You have got to know that!
have got w brytyjskim, have w amerykańskim

Muszę zaznaczyć, że...
rozpocznij naukę
I have to point out that...


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.