test dział 3

 0    271 fiszek    Polcia_
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


biology

zarządzanie i administracja
rozpocznij naukę
business studies

chemistry

obywatelstwo, WOS
rozpocznij naukę
citizenship

zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
drama

literatura angielska
rozpocznij naukę
English literature

history

maths

physics

edukacja osobowosciowa, społeczna i zdrowotna
rozpocznij naukę
PSHE

sala wykładowa
rozpocznij naukę
auditorium

teren szkoły
rozpocznij naukę
school grounds

assignment

zostawanie za kare po lekcjach (?)
rozpocznij naukę
detention

egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam

egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam

odpytywanie, sprawdzanie obecności
rozpocznij naukę
roll (call)

school assembly

uczestniczyć (w zajęciach) ?
rozpocznij naukę
attend (class)

przyciągać (czyjąś uwagę) ?
rozpocznij naukę
attract (somebody's attention)

oszukiwać, ściągać ???
rozpocznij naukę
cheat

obalać, nie zdać (egzamin) ?
rozpocznij naukę
fail (an exam)

poprawiać, powtarzać (egzamin)?
rozpocznij naukę
resit (an exam)

poprawiać (egzamin) ?
rozpocznij naukę
retake (an exam)

opuścić (zajęcia)
rozpocznij naukę
skip (a lesson)

przygotowywać się (do egzaminu) ??
rozpocznij naukę
study (for an exam)

oddać (wypracowanie) ??
rozpocznij naukę
submit (an essay)

nadążać ?
rozpocznij naukę
catch up

rzucić (szkołę) ??
rozpocznij naukę
drop out (of school)

mieć zaległości (w zajęciach szkolnych)
rozpocznij naukę
fall behind (with schoolwork)

wpaść (w długi) ????
rozpocznij naukę
get into (debt)

oddać (zadanie) ??
rozpocznij naukę
hand in (assignment)

być na bieżąco (z Kardashians) ????
rozpocznij naukę
keep up (with Kardashians)

przejrzeć (notatki) ??
rozpocznij naukę
look over (notes)

wyszukiwać, sprawdzić coś (w słowniku)
rozpocznij naukę
look something up

uzyskać (pozyczkę) ???
rozpocznij naukę
take out (a loan)

tell of

pojawić się
rozpocznij naukę
turn up

pre-school

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school

podyplomowy ??
rozpocznij naukę
postgraduate

undergraduate

wykształcenie wyższe ?
rozpocznij naukę
tertiary education

tertiary education
rozpocznij naukę
university education

submit

certificate

stopień, tytuł
rozpocznij naukę
degree

diploma

expenses

opłaty, czesne
rozpocznij naukę
fees

wsparcie finansowe ???
rozpocznij naukę
financial support

uroczystość wręczenia dyplomów
rozpocznij naukę
graduation ceremony

wyróżnienie
rozpocznij naukę
honours

instalments

internship

nauka na odległość
rozpocznij naukę
long-distance learning

jednorazowa wpłata lub wypłata
rozpocznij naukę
lump sum

master


kurs powtórkowy
rozpocznij naukę
refresher course

opłata wpisowa
rozpocznij naukę
registration fee

stypendium naukowe
rozpocznij naukę
scholarship

student ostatniego roku
rozpocznij naukę
senior

pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan


timetable

tuition


nadać (tytuł)
rozpocznij naukę
award (a degree)

naliczyc (opłaty)
rozpocznij naukę
charge (fees)

finansować (studia)
rozpocznij naukę
finance (studies)

upoważniony
rozpocznij naukę
entitled

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart

udzielić potrzebnych informacji
rozpocznij naukę
provide the required details


wyrzucić (ze szkoly)
rozpocznij naukę
expel (from school)


egzaminy z wcześniejszych lat
rozpocznij naukę
past papers

nauki ścisłe
rozpocznij naukę
sciences

sprawdzić coś
rozpocznij naukę
look it up

świadectwo, dzienniczek
rozpocznij naukę
report card

spóźnić się
rozpocznij naukę
be late

pojawić się późno
rozpocznij naukę
turn up late

przyjechać późno
rozpocznij naukę
arrive late

prowadzić badania/zbierać informacje
rozpocznij naukę
do research

ocenić wypracowanie
rozpocznij naukę
mark an essay

zostać wyzuconym (ze szkoly)
rozpocznij naukę
drop out of (school)

rzucić (szkołę)
rozpocznij naukę
leave (school)

egzaminy panstwowe
rozpocznij naukę
national exams

szkoła średnia dla licealistów, którzy zostają w szkole po 16 roku, zakończona maturą
rozpocznij naukę
sixth form college

studia wyższe
rozpocznij naukę
higher education

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

junior high school

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school

technical school

podchodzić do matury
rozpocznij naukę
sit the Matura exams

kindergarden

kindergarden
rozpocznij naukę
pre-school

nursery


remote

bursary

(stopien) licencjacki
rozpocznij naukę
bachelor (degree)


advance


award

przydzielać
rozpocznij naukę
assign

pożyczka, dług
rozpocznij naukę
loanpraca na część etatu
rozpocznij naukę
part-time job


divided


application form

upoważniać
rozpocznij naukę
entitle

lokalny / miejscowy
rozpocznij naukę
local

require

poddawać się
rozpocznij naukę
submit

władza / autorytet
rozpocznij naukę
authority

provide

amount

przyczynić się, dokładać
rozpocznij naukę
contribute

składka / wkład / udział
rozpocznij naukę
contribution

zorganizować
rozpocznij naukę
arrange

instalment

okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity

zagraniczny, obcy
rozpocznij naukę
foreign

launched

umożliwiać
rozpocznij naukę
enable

abroad

schemat, plan, projekt
rozpocznij naukę
scheme

różnorodny, rozmaity
rozpocznij naukę
various

include

flagship

odpowiedni, właściwy
rozpocznij naukę
appropriate

popierać, wspierać
rozpocznij naukę
encourage

support


personel, kadra pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff

rozległy, obszerny
rozpocznij naukę
vast

większość
rozpocznij naukę
majority

Zdecydowana większość
rozpocznij naukę
vast majority

current

stale / wciąż
rozpocznij naukę
constantly

zatwierdzać
rozpocznij naukę
validate


grant

privilege

uczony, naukowiec
rozpocznij naukę
scholar

doświadczenia
rozpocznij naukę
experiance

niewątpliwie
rozpocznij naukę
undoubtedly

samodzielność, niezależność
rozpocznij naukę
self-reliance

exchange

wybór / opcja
rozpocznij naukę
option

embrace

backbone

backbone

main point

nadający się, odpowiedni
rozpocznij naukę
eligible

uczestniczyć
rozpocznij naukę
participate

benefit

wszyscy w szkole
rozpocznij naukę
staff members

umiejętności językowe
rozpocznij naukę
language skills

academic career

financially privileged

suitable

appropriate

appropriate

students

scholars

kosmita, obcy
rozpocznij naukę
alien


ilość, suma
rozpocznij naukę
amount

amount of money given for education purposes
rozpocznij naukę
grant


zatwierdzić, legalizować
rozpocznij naukę
validate

validated

practical training for students


niepodległość
rozpocznij naukę
independence

independence
rozpocznij naukę
self-reliance

strongest part
rozpocznij naukę
backbone

scheme

members of a university

upoważnić, włączyć
rozpocznij naukę
enable

embrace

promote

lansować, wypuszczać
rozpocznij naukę
launch

enrich

odkryc, ufundować
rozpocznij naukę
fund


willing

pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford

wyruszyć, udać się
rozpocznij naukę
head off

zapisać się
rozpocznij naukę
sign up

stand for

Uniwersytet ten został nazwany na cześć założyciela
rozpocznij naukę
this university is named after its founder

program sięga 1876
rozpocznij naukę
the programme dates back to 1876

refuse

proper

odpowiednio przygotować
rozpocznij naukę
prepare properly

Inteligencja
rozpocznij naukę
Intelligence


valuable

wątpliwość
rozpocznij naukę
doubt

przyzwyczaić
rozpocznij naukę
accustom


favour

benefit

profit

obecnie, wspolczesnie
rozpocznij naukę
nowadays

significant

wzrost, przyrost, rozwoj
rozpocznij naukę
increase

korzyść, zaleta
rozpocznij naukę
advantage

disadvantage


outlook

mature

autonomous

domain

graduate

against

usprawiedliwienie, za
rozpocznij naukę
justification

opowiada się za
rozpocznij naukę
are in favour

convinced

Niemniej jednak
rozpocznij naukę
nevertheless

even though

dodatkowa zaleta
rozpocznij naukę
additional advantage


besides

in spite

despite


przygotowany / wykwalifikowany
rozpocznij naukę
qualified

niedostateczny
rozpocznij naukę
insufficient

canteen

zaklopotanie
rozpocznij naukę
perplexities

wahanie, niepewność
rozpocznij naukę
hesitation

błagać, bronić się
rozpocznij naukę
pleade

wiser

niemądry, glupi
rozpocznij naukę
silly

chętnie, niecierpliwie
rozpocznij naukę
eagerly

ashamed

reluctance

timidly

rezerwa, dystans
rozpocznij naukę
reserve

bogaty, kwitnący
rozpocznij naukę
prosperous

kwitnac, prosperowac
rozpocznij naukę
thriving

wiping

ogromny, majestatyczny
rozpocznij naukę
immense

inhabitants

pozór, spostrzezenie
rozpocznij naukę
remark


stuttering

worldwide


cheating

wrestler

agent nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent

konwencjonalny
rozpocznij naukę
conventional

wisdom


incentives

wątpliwy, podejrzliwy
rozpocznij naukę
dubious

dalszy ciąg, kontynuacja
rozpocznij naukę
sequel

dowód, dane
rozpocznij naukę
evidence

zdobycz, chwytac
rozpocznij naukę
capture


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.