My Office Survival English

 0    182 fiszki    joannar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dodatek
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
rozpocznij naukę
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.

dostępne rabaty
Wszystkie dostępne rabaty są wymienione na naszej stronie internetowej.
rozpocznij naukę
available discounts
All available discounts are listed on our website.

miejsce odbioru bagażu na lotnisku
Proszę przejść w stronę miejsca odbioru bagażu.
rozpocznij naukę
baggage claim area
Please go to the baggage claim area.

kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
rozpocznij naukę
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.

wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
rozpocznij naukę
admission
We cannot afford to pay so much for admission.

odwołać się do
Będziemy się odwoływać do wyższej instancji.
rozpocznij naukę
appeal to
We'll appeal to the higher court.

dwujęzyczny
Będziemy musieli zatrudnić dwujęzycznego asystenta.
rozpocznij naukę
bilingual
We'll need to hire a bilingual assistant

wstęp
Muszę zdobyć wstęp na to spotkanie.
rozpocznij naukę
admittance
I need to gain admittance to this meeting.

raport roczny
Przygotowujemy roczny raport.
rozpocznij naukę
annual report
We're preparing the annual report.

średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
rozpocznij naukę
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.

strategia reklamowa
Powinniśmy ponownie przemyśleć naszą strategie reklamową.
rozpocznij naukę
advertising strategy
We should rethink our advertisement strategy.

reklama
To był najlepsza reklama jaka widziałem.
rozpocznij naukę
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.

roczny dochód
Nasz roczny dochód był wyższy niż się spodziewaliśmy.
rozpocznij naukę
annual income
Our annual income was higher than expected.

sala balowa
Musimy wynająć salę balową na to wydarzenie.
rozpocznij naukę
ballroom
We have to rent a ballroom for the event.

zadzwonić później
Zadzwoń później, proszę.
rozpocznij naukę
call back later
Please call me back later.

prowadzić działalność
mamy zamiar prowadzić działalność pod nazwą XYX.
rozpocznij naukę
conduct the business
We're going to conduct the business under the name XYX.

konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
rozpocznij naukę
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.

spoisty, jednolity
Wizerunek firmy musi być spoisty.
rozpocznij naukę
cohesive
The image of the company has to be cohesive.

kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
rozpocznij naukę
campsite
I don't want to stay at the campsite.

poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
rozpocznij naukę
confidential
All the documents are confidential.

główny inżynier
Główny inżynier kazał nam zostać dłużej.
rozpocznij naukę
chief engineer
Chief engineer ordered us to stay longer.

wnioski klientów
Informuj mnie o wszystkich wnioskach klientów.
rozpocznij naukę
clients' requests
Please inform me about all clients' requests.

dojeżdżający do pracy
Z powodu dużego ruchu drogowego wszyscy dojeżdżający do pracy spóźnili się.
rozpocznij naukę
commuter
Due to long traffic jams all commuters came late.

konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
rozpocznij naukę
conference
The conference will be held on 31st of May.

bezpłatne napoje
Wszyscy goście otrzymają bezpłatne napoje.
rozpocznij naukę
complimentary beverage
All the visitors will be given complimentary beverages.

kawiarnia
Kawiarnia na 5. piętrze będzie zamknięta z powodu remontu.
rozpocznij naukę
cafeteria
The cafeteria on the 5th floor will be closed due to renovation.

zrozumiały
Informacja musi być jasna i zrozumiała.
rozpocznij naukę
comprehensible
The information has to be clear and comprehensible.

społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
rozpocznij naukę
community
Our company should do something for the local community.

pracownia komputerowa
Nasza pracownia komputerowa została wyremontowana.
rozpocznij naukę
computer lab
Our computer lab has been redecorated.

zobowiązanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
rozpocznij naukę
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.

niedbały
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
rozpocznij naukę
careless
The loss resulting from careless work is very serious.

salon samochodowy
Otworzył nowy salon samochodowy.
rozpocznij naukę
car dealership
He has opened a new car dealership.

wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
rozpocznij naukę
challenge
It was a great challenge we had to face.

bezpłatny
Wszystko to jest bezpłatne i nie musisz płacić.
rozpocznij naukę
complimentary
All this is complimentary and you don't have to pay.

kupiec
Firma nie znalazła jeszcze kupca.
rozpocznij naukę
buyer
The company has not found a buyer yet.

obcięcie kosztów
Obcięcie kosztów było niezbędne aby uniknąć dalszych strat.
rozpocznij naukę
cost-cutting measures
Cost-cutting measures were necessary to avoid further future losses.

wyróżnienie
Poniżej znajduje się lista produktów, które otrzymały to wyróżnienie na targach w 2001 roku.
rozpocznij naukę
distinction
Below you will find a list of products granted this distinction at 2001 trade fair.

artykuł wstępny
Czy przeczytałeś najnowszy artykuł wstępny?
rozpocznij naukę
editorial
Have you read the newest editorial?

krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
rozpocznij naukę
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.

wyjątek
To wyjątek.
rozpocznij naukę
exception
It's an exception.

śródmieście
Ich biura są w śródmieściu.
rozpocznij naukę
downtown
Their offices are downtown.

deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
rozpocznij naukę
dessert
What is the best dessert in the world?

wydatnie
Nasza sprzedaż wydatnie wzrosła.
rozpocznij naukę
considerably
Our sales have grown considerably.

wada
Musimy znaleźć tę wadę.
rozpocznij naukę
defect
We need to find this defect.

dostawca
Dostawca był nieuprzejmy.
rozpocznij naukę
delivery person
Delivery person was rude.

garnki
Nasze garnki są najwyższej jakości.
rozpocznij naukę
cookware
Our cookware is of the finest quality.

wygoda
Powyższa lista jest udostępniana wyłącznie dla wygody użytkowników.
rozpocznij naukę
convenience
The above list is provided only for users' convenience.

tłum
Na zewnątrz czekał tłum.
rozpocznij naukę
crowd
The crowd was waiting outside.

pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
rozpocznij naukę
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.

numer wewnętrzny
Proszę wybrać numer wewnętrzny 202.
rozpocznij naukę
extension
Please dial extension no. 202.

nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
rozpocznij naukę
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.

szczegóły
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
rozpocznij naukę
details
We'll prepare the report with all the details.

bramka odlotów
Proszę przejść do bramki odlotów numer 5.
rozpocznij naukę
departure gate
Go to departure gate no. 5.

ekonomista
Ekonomiści używają modeli matematycznych do określenia wartości prac domowych.
rozpocznij naukę
economist
Economists use mathematical models to estimate the value of housework.

ekspert
Nasi eksperci się tym zajmą.
rozpocznij naukę
expert
Our experts will deal with it.

termin
Termin został ustalony na koniec miesiąca.
rozpocznij naukę
deadline
The deadline was set for the end of the month.

zachęta
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
rozpocznij naukę
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.

wolny etat
Mamy wolny etat na stanowisku księgowego, chcesz aplikować?
rozpocznij naukę
job opening
We've got one job opening for the position of accountant, would you like to apply?

interaktywny
Dobry interaktywny projekt oznacza wiele pracy.
rozpocznij naukę
interactive
A good interactive design means a lot of work.

wzrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
rozpocznij naukę
increase
The government announced another tax increase.

uzyskać rekomendację
Musimy uzyskać rekomendację rządu.
rozpocznij naukę
obtain recommendation
We need to obtain government recommendation.

zainstalować program
Kliknij przycisk "Instaluj" aby zainstalować program.
rozpocznij naukę
install program
Click 'install' button to install the program.

sklep z narzędziami
Najbliższy sklep z narzędziami jest dwie przecznice dalej.
rozpocznij naukę
hardware store
The nearest hardware store is two blocks away.

ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
rozpocznij naukę
general
This is a general problem of our co-operation.

centrala
Nasza centrala jest na Cyprze.
rozpocznij naukę
headquarters
Our headquarters is in Cyprus.

zapytanie
Ministerstwo wysłało odpowiedź na nasze zapytanie.
rozpocznij naukę
inquiry
The Ministry sent the answer to our inquiry.

funkcjonalny
Nasze pomieszczenia są bardzo funkcjonalne.
rozpocznij naukę
functional
Our premises are very functional.

częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
rozpocznij naukę
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.

suszarka do włosów
Wszystkie pokoje są wyposażone w suszarki do włosów.
rozpocznij naukę
hair dryer
All the rooms are equipped with hair dryers.

stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
rozpocznij naukę
intern
This year we're going to have a few interns working with us.

zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
rozpocznij naukę
employment
What are the conditions of employment?

błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
rozpocznij naukę
error
We've made a major error.

ekonomiczny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
rozpocznij naukę
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.

chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
rozpocznij naukę
eager
I'm eager to start work.

poradnik pracownika
Przeczytaj dokładnie poradnik pracownika.
rozpocznij naukę
employee handbook
Read employee handbook carefully.

doskonałość
Wyniosłeś to na nowy poziom doskonałości.
rozpocznij naukę
excellence
You took it to a new level of excellence.

gabinet lekarski
Przyjdź do gabinetu lekarskiego natychmiast.
rozpocznij naukę
doctor's office
Come to doctor's office immediately.

uczony
Współpracujemy z grupą znanych naukowców.
rozpocznij naukę
scholar
We cooperate with a group of famous scholars.

kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
rozpocznij naukę
shape
We have to give our plan its final shape.

wysoka reputacja
Firma ma wysoką reputację ze względu na traktowanie pracowników.
rozpocznij naukę
stellar reputation
The company has a stellar reputation for its treatment of workers.

zrobić inwentaryzację
Zrobiliśmy inwentaryzację na początku roku.
rozpocznij naukę
take inventory
We took inventory at the beginning of the year.

przenosić główną siedzibę firmy
Zamierzamy przenieść główną siedzibę firmy na Cypr.
rozpocznij naukę
relocate headquarters
We're going to relocate the headquarters to Cyprus.

następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
rozpocznij naukę
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.

transport publiczny
Jakość transportu publicznego ostatnio się poprawiła.
rozpocznij naukę
public transportation
The quality of public transportation has improved recently.

deska do prasowania
Dobra deska do prasowania jest niezbędna w domu.
rozpocznij naukę
ironing board
A good ironing board is indispensable in home.

faktura
Faktura zostanie wystawiona natychmiast.
rozpocznij naukę
invoice
The invoice will be issued immediately.

niskie ceny
Niskie ceny ropy umożliwiły nam redukcję cen usług transportowych.
rozpocznij naukę
low prices
Low prices of oil helped us reduce the prices of transportation services.

badanie marketingowe
Aby poznać opinie naszych klientów musieliśmy przeprowadzić badanie marketingowe.
rozpocznij naukę
marketing survey
In order to know our customers' opinion we had to conduct a marketing survey.

zaproszenie
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
rozpocznij naukę
invitation
Invitations have been sent to all the guests.

lobby
To jedno z najbardziej wpływowych lobby.
rozpocznij naukę
lobby
It's one of the most powerful lobbies.

muzeum
Muzeum otwiera się o 8.00
rozpocznij naukę
museum
The museum opens at 8.00.

finansowanie
Urząd skarbowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.
rozpocznij naukę
funding
The tax office questioned the funding of the organization.

projektowanie graficzne
Podjął pracę przy projektowaniu graficznym.
rozpocznij naukę
graphic design
He took a job in graphic design.

gospodarz
Chcielibyśmy podziękować naszemu gospodarzowi za ten miły wieczór.
rozpocznij naukę
host
We'd like to thank our host for this lovely evening.

dowód tożsamości
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
rozpocznij naukę
identification
Have you got any identification?

zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
rozpocznij naukę
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.

wyniki finansowe
Film miał bardzo słaby wynik finansowy.
rozpocznij naukę
financial performance
The film had a very poor financial performance.

informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
rozpocznij naukę
feedback
I need feedback from you.

przebadać
Lekarz mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest ze mną w porządku.
rozpocznij naukę
to examine
The doctor examined me and said there was nothing wrong with me.

przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
rozpocznij naukę
to persuade
She persuaded us to come on new markets.

szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
rozpocznij naukę
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.

być dobrze postrzeganym
On jest dobrze postrzegany.
rozpocznij naukę
to be well regarded
He's well regarded.

zakupić komputer
Zakupiliśmy 100 nowych komputerów.
rozpocznij naukę
to purchase computer
We purchased 100 new computers.

zażądać
Zażądał funduszy od komitetu.
rozpocznij naukę
to solicit
He solicited the committee for funds.

przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
rozpocznij naukę
venture
This venture was deemed to fail.

nadgodziny
Nie znoszę pracować w nadgodzinach.
rozpocznij naukę
overtime
I hate working overtime.

płatność
Płatność powinna być dokonana w terminie.
rozpocznij naukę
payment
The payment should be made on time.

wydajność
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
rozpocznij naukę
performance
Her overall performance exceeds standards.

opinia o produkcie
Opinia o produkcie będzie gotowa na koniec miesiąca.
rozpocznij naukę
product review
The product review will be ready at the end of the month.

wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
rozpocznij naukę
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.

umieścić reklamę
Umieść naszą reklamę zarówno w prasie jak i w Internecie.
rozpocznij naukę
place an advertisement
Place our advertisement both in the press and on the Internet.

reklama online
Reklama online jest najszybszym sposobem pozyskiwania nowych klientów.
rozpocznij naukę
online advertising
Online advertising is the quickest way of winning new customers.

adres pocztowy
Czy może mi pan podać swój adres pocztowy?
rozpocznij naukę
mailing address
Can you give me your mailing address?

wnikliwy
On wydaje się być najbardziej wnikliwy z nich wszystkich.
rozpocznij naukę
insightful
He seems to be the most insightful of them.

napływ
Chcielibyśmy zobaczyć napływ nowych członków do naszej organizacji.
rozpocznij naukę
influx
We would like to see an influx of new members to our organization.

ubiegający się o pracę
Nie mieliśmy zbyt wielu osób ubiegających się o pracę.
rozpocznij naukę
job applicants
We didn't have many job applicants.

większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
rozpocznij naukę
majority
The majority of employees came to work on Sunday.

osobiście
Musze z tobą porozmawiać o niej osobiście.
rozpocznij naukę
in person
I need to talk to you about her in person.

szkolenie liderów
Wszystkie szkolenia liderów, które odbył nie mogły go na to przygotować.
rozpocznij naukę
leadership training
All the leadership training he had received could not prepare him for that.

dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
rozpocznij naukę
sequel
We're waiting for a sequel.

biblioteka naukowa
Wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do biblioteki naukowej.
rozpocznij naukę
research library
All our employees have access to the research library.

wymóg
Aby tu pracować musisz spełnić nasze wymogi.
rozpocznij naukę
requirement
In order to work here you need to meet our requirements.

odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
rozpocznij naukę
responsible
I'm responsible for the key clients.

szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
rozpocznij naukę
sketch
Prepare a sketch of the contract.

zasady zwrotu kosztów
Zasady zwrotu kosztów są dostępne na stronie internetowej.
rozpocznij naukę
refund policy
Our refund policy is available on the website.

bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
rozpocznij naukę
safe
The company offers safe working conditions.

strategia marketingowa
Wydaje się, że ta strategia marketingowa działa.
rozpocznij naukę
marketing strategy
This marketing strategy seems to be working.

ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
rozpocznij naukę
overall
His overall score was quite high.

nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym polskim kompozytorem jest Henryk Górecki.
rozpocznij naukę
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.

brakujące dokumenty
Musisz znaleźć wszystkie brakujące dokumenty.
rozpocznij naukę
missing documents
You have to find all the missing documents.

powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
rozpocznij naukę
novel
She writes novels for young people.

uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
rozpocznij naukę
participant
All the participants are asked to remain seated.

program spotkania
Przejrzyjmy program spotkania.
rozpocznij naukę
meeting agenda
Let's review the meeting agenda.

specjalna wyprzedaż
Organizujemy specjalną wyprzedaż dla naszych klientów.
rozpocznij naukę
special sale
We organize a special sale for our consumers.

wyrazić zainteresowanie
Wyraził swoje zainteresowanie naszą technologią.
rozpocznij naukę
to express interest
He expressed his interest in our technology.

konkretny
Czy może pan być bardziej konkretny?
rozpocznij naukę
specific
Could you be more specific?

wspaniały
To był wspaniały sukces.
rozpocznij naukę
terrific
It was a terrific success.

złożyć podanie o pracę
Jeżeli chcesz złożyć podanie o pracę, skontaktuj się z nami.
rozpocznij naukę
to apply for a job
If you want to apply for a job, please contact us.

głośniki
Głośniki powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach.
rozpocznij naukę
speakers
Speakers should be installed in all the premises.

procedury techniczne
Wszystkie procedury techniczne muszą być zatwierdzone przez zarząd.
rozpocznij naukę
technical procedures
All technical procedures have to be approved by management.

zachowanie
Ściana jest lepiej zachowana.
rozpocznij naukę
preservation
The wall is in a better state of preservation.

dostarczyć informację
Czy może mi pan dostarczyć trochę informacji?
rozpocznij naukę
provide information
Can you provide me with some information?

doświadczenie zawodowe
Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?
rozpocznij naukę
professional experience
What's your professional experience?

polityka
Musimy zaprzestać naszej polityki.
rozpocznij naukę
policy
We need to discontinue our policy.

umieścić reklamę
Gdzie chcesz umieścić reklamę?
rozpocznij naukę
place ad
Where do you want to place the ad?

torby ochronne
Musimy kupić więcej toreb ochronnych.
rozpocznij naukę
protective bags
We need to buy more protective bags.

zezwolenie
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
rozpocznij naukę
permit
Do you have a work permit?

zapoznać się z
Proszę się zaznajomić z wszystkimi naszymi procedurami.
rozpocznij naukę
to familiarize with
Familiarize yourself with all our procedures.

poszerzać
Chcielibyśmy poszerzyć wachlarz naszych wyrobów.
rozpocznij naukę
to widen
We'd like to widen the range of our goods.

cenić
Cenimy opinie naszych klientów.
rozpocznij naukę
to value
We value the opinion of our customers.

godziny pracy
Po prostu niemożliwe jest kontrolowanie czasu pracy osób pracujących na własny rachunek.
rozpocznij naukę
working hours
It is simply impossible to control the working hours of self-employed people.

zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
rozpocznij naukę
to recruit
We're going to recruit more people this year.

rodzaj biznesu
Jaki rodzaj biznesu prowadzisz?
rozpocznij naukę
type of business
What type of business do you run?

w budowie
Strona jest w budowie.
rozpocznij naukę
under construction
The website is under construction.

paragon
Czy ma pan paragon?
rozpocznij naukę
receipt
Have you got the receipt?

czujący ulgę
Poczułem zbyt wielką ulgę aby powiedzieć cokolwiek.
rozpocznij naukę
relieved
I was too relieved for a long moment to say anything.

wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
rozpocznij naukę
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.

rejestracja
Proces rejestracji trwa dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
registration
The registration process takes two weeks.

zamrożony ładunek
Cały zamrożony ładunek dojechał na czas.
rozpocznij naukę
refrigerated cargo
All the refrigerated cargo came on time.

obszary wiejskie
Na obszarach wiejskich wiele rodzin ma powyżej 10 dzieci.
rozpocznij naukę
rural areas
In rural areas, many families have more than 10 children.

recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
rozpocznij naukę
receptionist
The receptionist will help you.

rzeźba
Rzeźba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
rozpocznij naukę
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.

zawieszenie
Okres zawieszenia może trwać nawet do 2 lat.
rozpocznij naukę
suspension
The period of suspension can be up to two years.

ramię
Poklepał mnie po ramieniu.
rozpocznij naukę
shoulder
He patted me on the shoulder.

akcjonariusz
Zebranie udziałowców jest w poniedziałek.
rozpocznij naukę
shareholder
Shareholders' meeting is on Monday.

koszty rozpoczęcia działalności
Koszty rozpoczęcia działalności są dość wysokie.
rozpocznij naukę
start-up costs
Start-up costs are quite high.

najemca
Potrzebujemy więcej najemców.
rozpocznij naukę
tenant
We need more tenants.

subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
rozpocznij naukę
subtle
You haven't been subtle.

skarżyć się na rachunek
Chciałem poskarżyć się w sprawie rachunku: jest zbyt wysoki.
rozpocznij naukę
to complain about the bill
I wanted to complain about the bill: it's too high.

zgubić
Wydaje się, że ostatnio gubi często rzeczy.
rozpocznij naukę
to misplace
He seems to be misplacing things a lot these days.

przekazać dalej
Czy możesz przekazać dalej te dokumenty?
rozpocznij naukę
to pass along
Can you pass along these documents?

odbierać
Po pracy odbieram dzieci ze szkoły.
rozpocznij naukę
to pick up
After work, I pick up the children from school.

przegapić
Przegapiliśmy ważną okazję.
rozpocznij naukę
to miss out
We missed out an important opportunity.

wypełnienie ankiety
Odmowa wypełnienia ankiety nie będzie skutkować żadnymi karami.
rozpocznij naukę
to complete survey
Refusal to complete the survey will not result in any penalization.

domagać się
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
rozpocznij naukę
to claim
Nobody claimed the money.

podać do wiadomości publicznej
Musieliśmy podać do wiadomości publicznej co firma zrobiła z tymi pieniędzmi.
rozpocznij naukę
to publicize
We had to publicize what the company had done with the money.

potrójny
To potrójna korzyść dla naszej firmy.
rozpocznij naukę
triple
It's a triple benefit for our company.

list powitalny
Pozwólcie mi przeczytać list powitalny napisany przez naszego przełożonego.
rozpocznij naukę
welcome letter
Let me read the welcome letter written by our supervisor.

zażądać zwrotu
Powinniśmy zażądać zwrotu.
rozpocznij naukę
to request refund
We should request a refund.

żądać finansowania
Czy możemy zażądać finansowania od rządu?
rozpocznij naukę
to request funding
Can we request funding from the government?

wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
rozpocznij naukę
unplug
Unplug all the computers before you leave.

transakcja
Transakcja została dokonana wczoraj.
rozpocznij naukę
transaction
This transaction was made yesterday.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.