Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

Cechy charakteru z przykładami

 0    68 fiszek    monikalim0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szczery
Chcesz, bym był z tobą absolutnie szczery?
rozpocznij naukę
1. honest 2. sincere
Do you want me to be absolutely honest with you?
okropny
A ja byłam okropna dla ciebie.
rozpocznij naukę
awful
And I was awful to you.
o złym usposobieniu
Jesteś tłustym, nadętym... wstrętnym starym babsztylem.
rozpocznij naukę
bad-tempered
You're just a fat, pompous, bad-tempered old ty... tyrant.
zrównoważony
Czasem myślę o bardziej zrównoważonym życiu.
rozpocznij naukę
balanced
Well, sometimes I think about a more balanced life, is all.
opanowany
Musisz zostać opanowana i nie reagować.
rozpocznij naukę
calm
Right now you need to stay calm and not react.
beztroski
Norman był takim beztroskim człowiekiem. Nigdy niczym się nie przejmował i zawsze był zrelaksowany.
rozpocznij naukę
carefree
Norman was such a carefree man. He never worried about anything and was always relaxed.
nieostrożny
Nie nasza wina, że była nieostrożna.
rozpocznij naukę
careless
Not our fault she was careless
mądry
Myślę, że był zabawny i bardzo mądry.
rozpocznij naukę
clever
I thought it was funny and very clever.
odwaga
Kiedy stawiamy czoła największemu lękowi, wyłania się nasza prawdziwa odwaga.
rozpocznij naukę
courage
When we face our deepest fears, our true courage comes out.
zwariowany
Czy cały świat zwariował!?
rozpocznij naukę
crazy
Has the whole world gone crazy!?
ciekawość
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
rozpocznij naukę
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
ciekawy/ciekawski/wścibski
On zrobił się ciekawy i poszedł za nią.
rozpocznij naukę
curious
He got curious and followed her.
zdecydowany
Jestem zdeterminowany, by udowodnić, że się mylił.
rozpocznij naukę
determined
I'm determined to prove him wrong.
nieciekawy/nudny
A tak w ogóle to musiała być faktycznie nudna.
rozpocznij naukę
dull
Anyhow, she really sounds dull.
entuzjastyczny
Na początku był bardzo entuzjastyczny.
rozpocznij naukę
enthusiastic
At the beginning he was really enthusiastic.
sprawiedliwy
To jest po prostu nie fair.
rozpocznij naukę
fair
It's just so not fair.
sfrustrowany
Nie wiesz, jak to jest czuć się całkowicie sfrustrowany.
rozpocznij naukę
frustrated
You don't know what it's like to feel completely frustrated.
hojność/szczodrość
Hojność twoich rodziców sprawia, że czuję się niezręcznie.
rozpocznij naukę
generosity
Your parents' generosity just makes me a little uncomfortable,
delikatny
Wiesz, zawsze miałem nadzieję, że ktoś delikatny i troskliwy mógłby nadejść.
rozpocznij naukę
gentle
You know, I always hoped somebody gentle and caring might come along.
zdolny
Dzięki temu jesteś najbardziej utalentowanym chirurgiem w tym mieście.
rozpocznij naukę
gifted
That is why you are the most gifted young surgeon in this city.
niezdecydowany
Byłem trochę niezdecydowany, aby coś powiedzieć.
rozpocznij naukę
hesitant
Well, I was a little hesitant to say anything.
pokorny
Stoję tutaj teraz odmieniony, jako pokorny człowiek.
rozpocznij naukę
humble
I stand here right now as a changed, humble man.
histeryczny
Nie mogę z tobą rozmawiać kiedy histeryzujesz.
rozpocznij naukę
hysterical
I can't talk to you when you're being hysterical.
niecierpliwość
Czekaliśmy na ciebie, Carlo, z wielką niecierpliwością.
rozpocznij naukę
impatience
We've been waiting for you, Carlo, with great impatience.
niedoświadczony
Nie, ja rozumiem, że jesteś młoda i niedoświadczona.
rozpocznij naukę
inexperienced
No, no, I understand that you're young and inexperienced.
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
rozpocznij naukę
innocent
The defendant pleaded innocent.
niepewny
Myślę, że jest niepewna i bardzo podatna na wypływy innych.
rozpocznij naukę
insecure
I think she's insecure and probably very impressionable.
radosny
Każdy ma radosne i bolesne wspomnienia.
rozpocznij naukę
joyful
Everyone has joyful and painful memories.
lenistwo
Miewali dni pomyłek, lenistwa i bezczynności.
rozpocznij naukę
laziness
There were days of mistakes and laziness and infighting.
sympatyczny
Najbardziej sympatyczny szeryf w tej okolicy.
rozpocznij naukę
likeable
The most likeable sheriff of this region.
pełen życia
Lecz odkąd przyjechała, dom stał się pełen życia.
rozpocznij naukę
lively
But the house is much more lively since she came.
materialista
Kiedy wyszłam za Steve'a, był chciwą materialistyczną świnią...
rozpocznij naukę
a materialist
I mean, when I first married Steve he was a greedy, materialistic pig.
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
rozpocznij naukę
mature
Adam is very mature and responsible.
skąpy
Nie bądź taki skąpy i podziel się ze mną
rozpocznij naukę
mean
Don't be that mean why not share it?
milutki/ładny
Ten miły facet, Richard, zaprosił mnie.
rozpocznij naukę
nice
That nice man Richard invited me.
bierny
Średniowieczna dziewica jest archetypem biernej kobiety.
rozpocznij naukę
passive
The medieval damsel is our archetype of the passive female.
wytrwały
Jestem wytrwały, jeśli na czymś mi zależy.
rozpocznij naukę
persistent
I am persistent when something matters.
osobowość
Widzę że jego osobowość się nic nie zmieniła.
rozpocznij naukę
personality
His personality has not changed anything.
pesymizm
Obecnie wiele osób wybiera najprostszą drogę - popadnięcie w pesymizm.
rozpocznij naukę
pessimism
Many people are now taking the easy way out - by giving in to pessimism.
psotny/figlarny
Przychodzić i odchodzić bez śladu, jak figlarny wiatr.
rozpocznij naukę
playful
Come and go without a trace, like a playful wind.
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
rozpocznij naukę
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
rozpocznij naukę
quiet
Why are you always so quiet?
egoistyczny
Jestem tu tylko dlatego, że on jest taki samolubny i bezmyślny.
rozpocznij naukę
selfish
I'm only here because he's so selfish and thoughtless.
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
rozpocznij naukę
sensible
I thought her idea was very sensible.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
rozpocznij naukę
serious
Stop being so serious and smile!
niemądry
Rohit, ty głupiutki, głupiutki chłopcze.
rozpocznij naukę
silly
Rohit, you silly silly boy.
bystry
Jego tata też w sumie był całkiem bystry.
rozpocznij naukę
smart
His father was actually pretty smart, too.
surowy
Może jest surowy, ale próbuje ci pomóc.
rozpocznij naukę
strict
He may seem strict, but he's just trying to help you.
głupi
Nie bądź głupi.
rozpocznij naukę
stupid
Don't be stupid.
odnoszący sukcesy
Musiałem wrócić jako człowiek sukcesu, z pieniędzmi w kieszeni.
rozpocznij naukę
successful
I had to return as a succesful man, with money in my pocket.
podejrzany/podejrzliwy
Jeśli ktoś podejrzany wejdzie, wyślij sms-a
rozpocznij naukę
suspicious
Keep anyone suspicious starts to go in, text me.
taktowny
Gdy krytykujesz, jesteś bezpośredni czy taktowny?
rozpocznij naukę
tactful
When you deliver critism, are you direct or tactful?
mieć wiele wspólnego
Jak widać, mamy wiele wspólnego.
rozpocznij naukę
to have a lot in common
It sounds like we have a lot in common.
chodzić z głową w chmurach
Wy jesteście jak dzieci, chodzicie z głowami w chmurach.
rozpocznij naukę
to have one's head in the clouds
You're like children - always walking around with your heads in the clouds.
niewierny
Twój eks był niewierny, ale oni wszyscy tacy nie są.
rozpocznij naukę
unfaithful
Your ex was unfaithful, but they're not all that way.
nieporządny
Ledwo się trzymasz na nogach, jesteś niechlujny, śmierdzisz potem i alkoholem.
rozpocznij naukę
untidy
You're unsteady, untidy, rank with the sweat and spirits.
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
rozpocznij naukę
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
rozpocznij naukę
boring
I hate school, it's boring!
pogodny
Miałem ciężką podróż i liczyłem na pogodny, jasny dom z ciepłym łóżkiem.
rozpocznij naukę
cheerful
I had a long, hard trip and was looking forward to a cheerful, bright house... a warm bed.
energiczny
Nie wiem, czemu piesku jesteś dzisiaj taki energiczny, ale przygotuj się na zmęczenie!
rozpocznij naukę
energetic
I don't know why you're so energetic today but prepare to be worn out.
ekstrawertyk
On jest ekstrawertykiem. Uwielbia występować dla dużej publiczności.
rozpocznij naukę
an extrovert
He's an extrovert. He loves performing for large audiences.
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
rozpocznij naukę
funny
The play was very funny.
pracowity
Nie wiedziałem, że jesteś taki pracowity.
rozpocznij naukę
hard-working
I never knew you were so hard-working.
cierpliwość
rozpocznij naukę
patience
pesymista
Jestem pesymistką, a on optymistą, przeciwieństwa się przyciągają.
rozpocznij naukę
a pessimist
I'm a pessimist and he's an optimist and opposites attract.
niegrzeczny
Powiedzieliście, że byłam niegrzeczna i niepomocna.
rozpocznij naukę
rude
Saying that I've been rude and unhelpful.
niemiły
Mogę sprawić, że twoje życie będzie bardzo nieprzyjemne.
rozpocznij naukę
unpleasant
I can make your life extremely unpleasant.
bezwartościowy
Uważamy, że cała kolekcja jest bezwartościowa.
rozpocznij naukę
worthless
We believe this collection is worthless.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.