How The Economic Machine Works

 0    38 fiszek    Dav
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

this has led to a lot of needless economic suffering
rozpocznij naukę
Doprowadziło to do wielu niepotrzebnych cierpień ekonomicznych

I feel a deep sense of responsibility
rozpocznij naukę
Czuję głębokie poczucie odpowiedzialności

It has helped me to anticipate and sidestep crisis
rozpocznij naukę
To pomogło mi przewidzieć i ominąć kryzys

It works in a simple, mechanical way
rozpocznij naukę
To działa w prosty, mechaniczny sposób

An economiy is simply the sum of transactions
rozpocznij naukę
Economiy jest po prostu sumą transakcji

that make it up not complex
rozpocznij naukę
które czynią go nie skomplikowane

each transaction consists of a buyer and seller
rozpocznij naukę
każda transakcja składa się z kupującego a sprzedającego

Total spending / total quantity = price
rozpocznij naukę
Całkowite wydatki / łączna ilość = cena

all cycles in an economy are driven by transactions
rozpocznij naukę
wszystkie cykle w gospodarce są napędzane przez transakcje

If you add up the total spending
rozpocznij naukę
Jeśli dodać do całkowitych wydatków

engage in transactions
rozpocznij naukę
angażować się w transakcje

Credit is probably the least understood
rozpocznij naukę
Kredyt jest prawdopodobnie najmniej rozumiane

an additional amount, called interest
rozpocznij naukę
dodatkowa kwota, zwany

a liability to the borrower
rozpocznij naukę
zobowiązanie kredytobiorcy

make more willing to lend him money
rozpocznij naukę
bardziej skłonny pożyczyć mu pieniądze

worthy of credit
rozpocznij naukę
godny kredytu

transaction which make it up
rozpocznij naukę
transakcji, które sprawiają, że się

self-reinforcing pattern leads to growth
rozpocznij naukę
samonapędzający wzoru prowadzi do wzrostu

It a transaction you have to give something in order to get something
rozpocznij naukę
To transakcję trzeba dać coś w celu uzyskania czegoś

complacent and lazy
rozpocznij naukę
samozadowolenie i leniwe

This isn't due to any laws or regulations
rozpocznij naukę
To nie z powodu jakichkolwiek praw lub przepisów

wykupić

quickly resembles a cycle
rozpocznij naukę
szybko przypomina cykl

Transaction is settled immediately
rozpocznij naukę
Transakcja jest rozliczana bezpośrednio

Let me give you an example
rozpocznij naukę
Podam wam przykład

which makes spending drop even further
rozpocznij naukę
co sprawia, że wydatki ​​jeszcze bardziej spadek

incomes fall, credit disappear
rozpocznij naukę
spadek dochód, znika kredyt

scrambling to fill this hole
rozpocznij naukę
starają się wypełnić tę dziurę

to forced to sell assets
rozpocznij naukę
do zmuszony do sprzedaży aktywów

This appears similar to
rozpocznij naukę
Wydaje się podobny do

save the day
rozpocznij naukę
Ocal ten dzień

debt burdens are too high
rozpocznij naukę
Obciążenia dłużne są zbyt wysokie

through restructurings
rozpocznij naukę
poprzez restrukturyzację

Tighten belts
rozpocznij naukę
zacisnąć pasa

unemployed have inadequate savings
rozpocznij naukę
Bezrobotni mają niewystarczające oszczędności

handling a difficult situation
rozpocznij naukę
obchodzenia się z trudną sytuacją

być nadużywane

Don't have debt rise faster than income
rozpocznij naukę
Nie masz wzrost zadłużenia szybciej niż dochody


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.