(7) Operations management

 0    73 fiszki    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zastosować do czegoś
Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.
rozpocznij naukę
apply to sth
We can apply this solution in different situations.

powiększać, wyolbrzymiać
Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.
rozpocznij naukę
to magnify
Some people have a tendency to magnify every minor fault in others.

czas wprowadzania produktu
od projektu do sprzedaży
rozpocznij naukę
time-to-market

niezawodność
To, że można na niej polegać, jest dla nas wielką pociechą.
rozpocznij naukę
dependability
Her dependability is a great comfort to us.

okres realizacji zamówienia
rozpocznij naukę
lead time

wytyczne projektowe
rozpocznij naukę
concept brief

podatność, wrażliwość
Oznaki naszej wrażliwości zawsze były widoczne.
rozpocznij naukę
vulnerability
The signs of our vulnerability have always been there.

normalizacja, standaryzacja (np. produkcji)
rozpocznij naukę
standardisation
standardization

wspólność (o produkcji)
rozpocznij naukę
commonality
using the same components

modularyzacja (konstrukcji)
rozpocznij naukę
modularisation
modularization

przerób, wydajność
Zakład przetwarza 10 ton dziennie.
rozpocznij naukę
throughput
The plant has a throughput of 10 tonnes per day.

dostawca pierwszego rzędu
rozpocznij naukę
first-tier supplier
a company that provides parts and materials directly to a manufacturer of goods

dostawca drugiego rzędu
Istnieje możliwość, żeby dostawca drugiego rzędu mógł zaopatrywać bezpośrednio producenta wina.
rozpocznij naukę
second-tier supplier
a company that supplies materials or parts to another company that then supplies them to a manufacturer
There is a possibility that the second-tier supplier may supply directly to the wine producer.

strona popytu
rozpocznij naukę
demand side

znalezienie źródła (np. potrzebnych części)
rozpocznij naukę
sourcing

subassembly
sub-assembly

wbudować (np. w system komputerowy)
rozpocznij naukę
to embed

osadzony, wbudowany
rozpocznij naukę
embedded

sporządzać, opracować (np. listę)
rozpocznij naukę
to compile

wiercić
Nie mogłem spać, mój ojciec wiercił w ścianie cały ranek.
rozpocznij naukę
to drill
I couldn't sleep, my father has been drilling the walls all morning.

połączyć ze sobą (urządzenia elektryczne)
Czy możesz pomóc mi podłączyć drukarkę do laptopa?
rozpocznij naukę
to hook up
Can you help me hook my printer to the laptop?

specjalistyczna wiedza techniczna
rozpocznij naukę
technical expertise

wysoki poziom produktywności
rozpocznij naukę
a high level of productivity

często aktualizowany asortyment produktów
rozpocznij naukę
a frequently updated product range

oszacowanie maksymalnych strat, jakie może ponieść firma, angażując się w dane przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
downside risk
the possibility that money or the value of something might be lost

proces wolny od błędów
rozpocznij naukę
an error-free process

sporządzić zestawienie materiałów / zestawienie materiałowe
rozpocznij naukę
draw up a bill of materials

zmniejszyć złożoność projektu
rozpocznij naukę
reduce design complexity

migrować operacje do Internetu
Jak dużą część procesu można migrować do Internetu.
rozpocznij naukę
migrate an operation to the web
How much of the process can migrate to the web.

wywierać presję na wzrost cen
rozpocznij naukę
put upward pressure on prices

wprowadzić na rynek nowy produkt
rozpocznij naukę
roll out a new product

przeprowadzić analizę wykonalności (np. projektu)
rozpocznij naukę
carry out a feasibility study

zmienić początkowe pomysły w wytyczne projektowe
rozpocznij naukę
turn an initial idea into concept brief

propozycja, produkt
rozpocznij naukę
offering

wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc.
rozpocznij naukę
sophisticated
Such sophisticated technology wasn't developed overnight.

przewidywalne scenariusze
rozpocznij naukę
foreseeable scenarios

kary za opóźnioną dostawę
rozpocznij naukę
penalties for late delivery

elastyczność dostawcy
rozpocznij naukę
supplier responsiveness

pokazywać się, pojawiać się
Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.
rozpocznij naukę
to show up
I won't be able to show up at your party, Kim.

reliably

prośba o ofertę cenową
rozpocznij naukę
request for quotation (RFQ)

kontroferta, kontrpropozycja
rozpocznij naukę
counter-offer

pobierać opłatę / liczyć za coś/zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
to make a charge for sth/doing sth

pobierać opłatę za pilne zamówienie
rozpocznij naukę
to make a rush-order surcharge

obniżać koszty
phrasal verb
rozpocznij naukę
drive down costs

na dłuższą metę / w długim okresie
Traktowanie twojego dostawcy jako partnera może przynieść znacznie większe zyski w dłuższym okresie.
rozpocznij naukę
in the long run
Treating your supplier as a partner might bring far greater returns in the long run.

ustalać parametry
rozpocznij naukę
define/ specify /establish /set parameters

ustalać kryteria
rozpocznij naukę
define/ specify /establish /set criteria

spełnić kryteria
rozpocznij naukę
meet/ fulfil/ satisfy criteria

Czy firma powinna wybrać jednego dostawcę czy kilku?
rozpocznij naukę
Should the company opt for single or multi-sourcing?

Czy firma powinna być właścicielem jakiejś części łańcucha dostaw?
rozpocznij naukę
Should the company directly own any parts of the supply chain?

Firma pozostaje z nielicznymi kluczowymi kompetencjami gdzie zachowuje przewagę konkurencyjną.
rozpocznij naukę
Company is left with very few core competencies where it retains a competitive advantage.

Zastosowanie komputerów do zbudowania wirtualnego prototypu i testowania go.
rozpocznij naukę
Use of computers to build a virtual prototype and test it.

Wykorzystanie komputerów do sterowania obrabiarkami.
rozpocznij naukę
Use of computers to control the machine tools.

Roboty przemysłowe do montażu części.
rozpocznij naukę
Industrial robots to assemble parts.

zamawianie przez internet
rozpocznij naukę
web-based ordering

Technologia EPOS, która obsługuje płatności i aktualizuje ewidencję zapasów w punktach sprzedaży detalicznej.
rozpocznij naukę
EPOS (electronic point-of-sale) technology that handles payment and updates stock records in retail outlets.

Cała sieć dostaw obejmuje dostawców pierwszego i drugiego rzędu oraz klientów.
rozpocznij naukę
Whole supply network includes first- and second-tier suppliers and customers.

Producent Oryginalnego Wyposażenia dostarcza części i komponenty, które są wykorzystywane przez inne firmy.
rozpocznij naukę
Original Equipment Manufacturer (OEM) supplies parts and components that are used by other companies.

Nabywanie u dostawców pierwszego rzędu.
rozpocznij naukę
Procurement from first-tier suppliers.

Gospodarka materiałowa wewnątrz zakładu.
rozpocznij naukę
Materials management inside the plant.

Korzystanie z e-zamówień.
rozpocznij naukę
Use of e-procurement.

Produkcja krajowa czy outsourcing?
rozpocznij naukę
Domestic production or outsourcing?

Koszty pracy, dostępność i umiejętności?
rozpocznij naukę
Labour costs, availability and skills?

Dotacje i subwencje?
rozpocznij naukę
Grants and subsidies?

Infrastruktura: połączenia drogowe i kolejowe?
rozpocznij naukę
Infrastructure: road and rail links?

Bliskość dostawców?
rozpocznij naukę
Proximity to suppliers?

Wygoda dla klientów?
rozpocznij naukę
Convenience for customers?

Kwestie środowiskowe?
rozpocznij naukę
Environmental consideration?

liczba oddziałów
rozpocznij naukę
number of branches

Zmniejszyć koszty produkcji i czas wprowadzania produktów na rynek poprzez zmniejszenie złożoności projektu.
rozpocznij naukę
Reduce production costs and time-to-market by reducing design complexity.

Określ wszelkie zmiany, które będą potrzebne w układzie fabryki, maszynach, planowaniu i kontroli.
rozpocznij naukę
Determine any changes that will be needed to the factory layout, machinery, planning and control procedures.

Czy produkt potrzebuje specjalnego opakowania?
rozpocznij naukę
Does the product need special packaging?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.