listopad

 0    46 fiszek    jusoola
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ciężar dowodzenia spoczywa na powodzie.
rozpocznij naukę
Actori incumbit probatio.
Właściwym sądem jest sąd pozwanego.
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei.
Gdy pozwany zaprzecza, ciężar dowodzenia spoczywa na powodzie.
rozpocznij naukę
Reo negante actori incumbit probatio.
W razie wątpliwości na korzyść oskarżonego.
rozpocznij naukę
In dubio pro reo.
Niech sędzia nie idzie ponad żądania stron.
rozpocznij naukę
Ne eat iudex ultra petita partium.
Należy wysłuchać także drugą stronę.
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars.
Przyznanie się do winy jest królową dowodzenia.
rozpocznij naukę
Confessio est regina probationum.
Ciężar dowodzenia spoczywa na tym co coś twierdzi, a nie na tym, który zaprzecza.
rozpocznij naukę
Ei incumbit probatio qui dicit, non ei, qui negat.
Ten, kto przyznał się do winy jest jak osądzony.
rozpocznij naukę
Confessus pro iudicato est.
Przez podjęcie zarzutu pozwany staje się powodem.
rozpocznij naukę
Excipiendo reus fit actor.
Dowodów nie należy liczyć, lecz należy je ważyć.
rozpocznij naukę
Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta.
Nikt nie jest sędzią bez powoda.
rozpocznij naukę
Nemo iudex sine actore.
Nikt nie jest odpowiednim sędzią w własnej sprawie.
rozpocznij naukę
Nemo iudex idoneus in propria causa.
Nikt nie jest odpowiednim świadkiem w własnej sprawie.
rozpocznij naukę
Nemo testis idoneus in propria causa.
Gdy nie ma powoda nie ma sędziego.
rozpocznij naukę
Nullo actore nullus iudex.
Nikt nie może być jednocześnie powodem i sędzią.
rozpocznij naukę
Nemo simul actor et iudex.
Nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie.
rozpocznij naukę
Ne bis in idem (procedamus).
Nie należy dwukrotnie wszczynać postępowania w tej samej sprawie.
rozpocznij naukę
Bis in eadem re ne sit actio.
Wyrok kształtuje prawo między stronami.
rozpocznij naukę
Sententia ius facit inter partes.
Miejsce określa czynność prawną.
rozpocznij naukę
Locus regit actum.
Czas określa czynność prawną.
rozpocznij naukę
Tempus regit actum.
Właściciel odczuwa skutki zdarzenia przypadkowego.
rozpocznij naukę
Casum sentit dominus.
Powierzchnia gruntu przypada gruntowi.
rozpocznij naukę
Superficies solo cedit.
Ciężkie przestępstwo nie może być bezkarne.
rozpocznij naukę
Crimen grave non potest esse impunibile.
Jest oszustwem ukrywanie oszustwa.
rozpocznij naukę
Fraus est fraudem celare.
Brak doświadczenia jest zaliczany do winy.
rozpocznij naukę
Imperitia culpae adnumeratur.
W przestępstwach ma się na względzie wolę, a nie rezultat.
rozpocznij naukę
In maleficiis voluntas spectatur, non exitus.
Nie może sprawować kurateli ten, kto pozostaje pod czyjąś kuratelą.
rozpocznij naukę
Qui curat, non curatur.
Rzecz mówi sama za siebie.
rozpocznij naukę
Res ipsa loquitur.
Nikt nie doznaje kary za myślenie.
rozpocznij naukę
Cogitationis poenam nemo patitur.
Ten uczynił, komu przynosi to korzyść.
rozpocznij naukę
Is fecit, cui prodest.
Korzyść powinna być tego, czyje jest niebezpieczeństwo.
rozpocznij naukę
Commodum eius esse debet, cuius est periculum.
Matka zawsze jest pewna, ojcem jest ten, na kogo wskazuje związek małżeński.
rozpocznij naukę
Mater semper certa est, pater, quem nuptiae demonstrant.
Rzecz osądzona jest przyjmowana/uważana za prawdę.
rozpocznij naukę
Res iudicata pro veritate acupitur/ habetur.
Szkoda powstaje albo przypadkiem albo z czyjejś winy.
rozpocznij naukę
Damnum aut casu fit aut culpa.
Należy powstrzymać gniew przy wymierzaniu kary.
rozpocznij naukę
Prohibenda est ira in puniendo.
Umowy należy przestrzegać.
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda.
Nikt nie może uczynić swej sytuacji lepszą w wyniku popełnionego przez siebie przestępstwa.
rozpocznij naukę
Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest.
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
rozpocznij naukę
Volenti non fit iniuria.
Chcąc niechcąc
rozpocznij naukę
Nolens Volens.
Rzeczą tego jest niechcieć, kto może chcieć.
rozpocznij naukę
Eius esse nolle, qui potest velle.
Daję, abyś dał. Czynię, abyś uczynił. Daję, abyś uczynił. Czynię, abyś dał.
rozpocznij naukę
Do, ut des. Facio, ut facias. Do, ut facias. Facio, ut des.
Zobowiązanie do rzeczy niemożliwych, nie obowiązuje.
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio.
To co oczywiste nie wymaga dowodzenia.
rozpocznij naukę
Manifestum non eget probatione.
Jasne teksty (prawne) nie podlegają wykładni.
rozpocznij naukę
Clara non sunt interpretanda.
Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodzenia.
rozpocznij naukę
Notoria non egent probatione.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.