Prawo

 0    78 fiszek    tomjag11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Prawo w sensie przedmiotowym
rozpocznij naukę
Zbiór norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami
Prawo w sensie podmiotowym
rozpocznij naukę
Uprawnienia przyznawane jednostce przez obowiązujące akty prawne
Funkcje prawa
rozpocznij naukę
Stabilizacyjna Dynamizująca Ochronna Organizacyjna Represyjna Wychowawcza Kontrolna Dystrybutywna Regulator konfliktów Kulturotwórcza
Prawo naturalne
rozpocznij naukę
Zbiór norm wynikających z systemu wartości, niekoniecznie uznawane przez władzę państwową
Prawo pozytywne
rozpocznij naukę
Zbiór norm ustanowionych przez władzę publiczną
Norma prawna
rozpocznij naukę
To wypowiedź zawierająca żądanie władzy publicznej, aby w określonej sytuacji adresat podjął wyznaczone w niej działanie.np.
Normy prawne ze względu na sposób wysłownienia
rozpocznij naukę
Nakazujące Zakazujące Uprawniające
Normy prawne ze względu na zakres zastosowania
rozpocznij naukę
Bezwzględnie obowiązujące Względnie obowiązujące(tylko gdy podmioty prawa nie przyjęły innych)
Normy prawne ze względu na zakres obowiązywania
rozpocznij naukę
lus commune(obowiązujące na obszarze całego państwa) lus particulare(obowiązujące na części terytorium państwa)
Trójelementowa koncepcja budowy normy prawnej
rozpocznij naukę
hipoteza(określa warunki zastosowania normy prawnej oraz adresata) dyspozycja(określa właściwy sposób zachowania adresata w okolicznościach z hipotezy) sankcja(negatywne następstwa jakie spotkają adresata, który nie zachowa się jak w dyspozycji)
Dwuelementowa koncepcja budowy normy prawnej
rozpocznij naukę
norma sankcjonowana (hipoteza i dyspozycja) norma sankcjonująca złożona(hipoteza jest naruszeniem normy sankcjonowanej i dyspozycji czyli sankcji)
Podział sankcji
rozpocznij naukę
Karne(charakter represyjny, odebranie lub ograniczenie dostępu do dóbr uznawanych za cenne np. życia, majątku, wolności. W Polsce kary zasadnicze i dodatkowe) Egzekucji(zmuszenie adresata do nadrobienia tego czego nie zrobił. Ezekucja SĄDOWA[sądy, komorniki] Egzekucja ADMINISTRACYJNA[urzędy skarbowe, ZUS) Nieważności(jak wadliwa czynność prawna to nic sie nie dzieje)
Wykładnia prawa
rozpocznij naukę
Czynność intelektualna na podstawie której z przepisów prawnych formułuje się normy. Interpretacja = wykładnia- poprzedza zastosowanie normy prawnej. Dzieje się według reguł egzegy prawniczej.
Rodzaje wykładni prawa ze względu na dokonującego
rozpocznij naukę
Formalna(dokonywana przez organy państwa) Autentyczna(dokonywana przez pracodawcę) Legalna(dokonywana przez organ, który otrzymał kompetencje do interpretacji) Operatywna(dokonywana przez organy stosujące prawo[sądy]) Doktrynalna(dokonywana przez przedstawicieli nauk prawnych) Nieoficjalna(przez prawników indywidualnie na potrzeby decyzji)
Rodzaje wykładni prawa ze względu na przyjęte metody
rozpocznij naukę
Językowa(treść ustalona na podstawie analizy języka, którym jest on wypowiedziany) Systemowa(normy wywodzą się z systemu prawa w którym funkcjonuje ustawa, wykładnia logiczna) Celowościowa(uwzględnia cel, bierze pod uwagę konteksty, wykładnię historyczną)
Rodzaje wykładni prawa ze względu na efekt
rozpocznij naukę
Dosłowna(na podstawie różnych rodzajów wykładni, zakres identyczny jak w wykładni językowej) Rozszerzająca(szersze niż z wykładni językowej) Zwężająca(węższe niż z wykładni językowej)
Wnioskowanie prawnicze: rozumowanie a contrario
rozpocznij naukę
Na zasadzie przeciwieństwa- norma nie stosuje się do sytuacji do których nie odnosi się wprost
Wnioskowanie prawnicze: rozumowanie a simile
rozpocznij naukę
zastosowanie norm prawnych do sytuacji nieuregulowanych, na zasadzie podobieństwa
Wnioskowanie prawnicze: rozumowanie z celu na środki
rozpocznij naukę
jak dozwolony cel to i środki
Wnioskowanie prawnicze: wnioskowanie a fortiori
rozpocznij naukę
[komu wolno więcej temu tym bardziej wolno mniej] [komu wolno mniej temu naprawdę wolno więcej]
Wnioskowanie prawnicze: wnioskowanie reductio ad absordum
rozpocznij naukę
Jeżeli wnioski są nonsensem to należy zaniechć
Założenie idealnego prawodawcy
rozpocznij naukę
Odrzucenie wątpliwości czy dany akt został skonstruowany poprawnie. Od razu do interpretacji. Poza tym: idealna wiedza na temat języka na temat systemu prawa na temat systemu wartości zwłaszcza społecznych
Podział gałęzi prawa
rozpocznij naukę
Prawo prywatne(chroni interesy jednostek, reguluje stosunki majątkowe i osobiste, stronami konfliktu jednostki, równorzędność podmiotów) Prawo publiczne(służy ochronie interesów państwa, zbiorowości, dobra wspólnego, reguluje stosunki między organami państwa oraz między państwem a jednostką, podporządkowanie jednych podmiotów drugim)
Gałęzie prawa: prawo międzynarodowe publiczne
rozpocznij naukę
reguluje stosunki między państwem a np. organizacjami międzynarodowymi, wywiera wpływ na prawo wewnętrzne państw, źródłem są umowy międzynarodowe, zwyczaje międzynarodowe, orzecznictwo sądów międzynarodowych
Gałęzie prawa: prawo konstytucyjne
rozpocznij naukę
jest prawem publicznym, obejmuje normy dotyczące ustroju państwowego, kompetencji organów oraz obywateli, zasady całego prawa w państwie, źródłem konstytucje oraz ustawy konstytucyjne
Gałęzie prawa: prawo administracyjne
rozpocznij naukę
jest prawem publicznym, reguluje organizację i funkcjonowanie organów administracji rządowej i samorządowej a także relacje z obywatelami, dzieli się na prawo: materialne: ustrojowe: postępowania, źródło: kodeks postępowania administracyjnego oraz akty wydane przez różne organy administracji
Gałęzie prawa: prawo karne
rozpocznij naukę
jest prawem publicznym, określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny, dzieli się na materialne, procesowe i wykonawcze, źródła: kodeks karny, kodeks karny wykonawczy oraz kodeks postępowania karnego
Gałęzie prawa: prawo cywilne
rozpocznij naukę
jest prawem prywatnym, normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe między między osobami fizycznymi i prawnymi oraz ułomnymi osobami prawnymi, źródła: kodeks cywilny, ustawy
Gałęzie prawa: prawo pracy
rozpocznij naukę
ma charakter mieszany- publiczne oraz prywatne, stosunki między pracownikami a pracodawcami, określa ich prawa i obowiązki, zasady zawierania umowy o pracę, źródła: kodeks pracy
System prawa
rozpocznij naukę
ogół norm prawnych obowiązujących w państwie w danym czasie
System prawa powinien być
rozpocznij naukę
niesprzeczny (nie powinno byc takich co się wykluczają) zupełny(nie powinny występować żadne luki)
Hierarchia aktów prawnych w konstytucji RP
rozpocznij naukę
Konstytucja->Ratyfikowane umowy międzynarodowe->Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje UE-> Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy->Rozporządzenia->Akty prawa miejscowego
Ustawa konstytucyjna
rozpocznij naukę
Akt mający moc prawną równą konstytucji(do zmiany konstytucji, zawieszać niektóre przepisy, tymczasowe przed uchwaleniem konstytucji) W Polsce brak. Tylko ustawy o zmianę konstytucji.
Akty prawne powszechnie obowiązujące
rozpocznij naukę
nieograniczony podmiotowo krąg adresatów(konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy oraz akty prawa miejscowego.
Akty prawa wewnętrznie obowiązujące
rozpocznij naukę
Dotyczą ograniczonego podmiotowo kręgu adresatów.np. stosunek pracodawca -pracownik)
Zależności między aktami prawnymi różnego rzędu
rozpocznij naukę
-niższego rzędu muszą być zgodne z wyższego rzędu. -wyższego rzędu są bardziej ogólne, dotyczą spraw najistotniejszych -zakres rozporządzenia i aktów prawa miejscowego reguluje ustawa w tzw. upoważnieniu ustawowym. -akty równożędne mogą się wzajemnie uchylać, akty wyższej rangi uchyla moc niższej rangi.
Konstytucja
rozpocznij naukę
Najważniejszy akt, określa ustrój, kompetencje organów państwowych i relacje między nimi, oraz prawa, obowiązki i wolności obywateli
Ustawa
rozpocznij naukę
akt prawny o charakterze ogólnym uchwalony przez parlament w określonym trybie może regulować wszystko z wyjątkiem spraw wprost zakazanych w konstytucji. Formę ustawy muszą mieć: określenie uprawnień i składu organów państwa, prawa i obowiązki obywateli, budżet państwa i podatki.
Umowa międzynarodowa
rozpocznij naukę
pisemne porozumienie regulowane prawem międzynarodowym, którego stronami mogą być państwa lub inne podmioty prawa międzynarodowego najczęściej mają formę układu, konwencji, paktu, porozumienia, protokołu lub deklaracji
Ratyfikowane umowy międzynarodowe
rozpocznij naukę
wyrażenie zgody na związanie się treścią umowy przez prezydenta, czasem parlament. Niektóre nie wymagają zgody sejmu. Inne wymagają zgody wyrażonej w formie ustaw. obejmują one: -zawierania pokojów, sojuszy, układówpolitycznych i wojskowych -przystępowania do organizacji międzynarodowych -wolności, praw, obowiązków obywatelskich, które zostały określone w konstytucji -znacznych obciążeń finansowych -spraw uregulowanych w ustawie oraz takich co do których konstytucja wymaga ustawy.
Rozporządzenie
rozpocznij naukę
To akt normatywny, wydawany na podstawie ustawy aby mogła być wykonana przez odpowiednią instytucję wykonawczą. W polsce prawo do wydawania rozporządzeń: -prezydent -Rada Ministrów -prezez Rady Ministrów -minister kierujący działem administracji rządowej -KRRiT
Akty prawa miejscowego
rozpocznij naukę
obowiązują na obszarze działania organu, który go wydał. Pochodzą od wojewodów lub organów samorządów To uchwały wydawane przez sejmik wojewódzki, radę powiatu i gminy oraz zarządzenie wydane przez wojewodę, zarząd województwapowiatu i wójta(burmistrza, prezydenta) a także organy administracji niezespolonej
Rozporządzenie z mocą ustawy
rozpocznij naukę
To akt normatywny, wyłącznie podczas stanu wojennego, może odnosić się do zasad działania organów państwowych lub praw i wolności człowieka wydaje prezydent na wniosek rady ministróww czasie gdy nie może zebrać się sejm. musi jednak być zatwierdzone przez sejm na najbliższym posiedzeniu
Budowa aktów prawnych
rozpocznij naukę
Część nieartykułowana: 1. określenie rodzaju aktu 2. data uchwalenia 3. nazwa, tytuł 4. w wypadku zasadniczej- preambuła Część artykułowana: 5. Przepisy ogólne-określają zakres stosunków społecznych normowanych przez dany akt 6. Przepisy szczegółowe- zawierają konkretne normy regulujące stosunki społeczne 7. Przepisy przejściowe i dostosowujące- regulują wpływ nowego prawa na stosunki powstałe w wyniku działania starego prawa 8. Przepisy końcowe- m.in. przepisy dotyczące wejścia aktu w życie i w
Warunek wejścia w życie ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego
rozpocznij naukę
ogłoszenie ich
Akty ogłasza się w dziennikach urzędowych:
rozpocznij naukę
-Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej -Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" -Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" - dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej - dzienniki urzędowe urzędów centralnych - wojewódzkie dzienniki urzędowe
Vacatio legis
rozpocznij naukę
Okres pomiędzy ogłoszeniem aktu normatywnego a jego wejściem w życie. W Polskei z reguły 14 dni. Czas dla obywateli na zapoznanie się z tekstami i dla organów do przygotowania się
Dziennik Ustaw RP
rozpocznij naukę
Wydawany przez prezesa rady ministrów, ogłasza się w nim: - konstytucję - ustawy - rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta RP - rozporządzenia wydane przez prezydenta, Radę Ministrów, premiera, ministrów kierujących działami administracji rządowej, członków Rady Ministrów którzy są przedstawicielami komitetów w określonych ustawach, KRRiT - orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące publikowanych aktów normatywnych - akty dotyczące wojny i pokoju - akty dotyczące referendum zatw
Monitor Polski
rozpocznij naukę
Publikowany przez Prezesa Rady Ministrów, ogłasza się w nim: - zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy - uchwały Rady Ministrów i zarządzenia premiera na podstawie ustawy - orzeczenia TK w sprawie publikowanych aktów normatywnych - uchwały Zgromadzenia Narodowego - niektóre uchwały Sejmu i Senatu (np. wotum zaufania/nieufności) - akty prezydenta dotyczące np. powołania premiera, dymisji rządu, powołań na wyższe stanowiska państwowe
Dzienniki urzędowe ministrów
rozpocznij naukę
Są publikowane przez ministrów, ogłasza się w nich: - akty wydawane przez ministra - uchwały rządu uchylające zarządzenia ministra - orzeczenia TK w sprawach wydawanych aktów prawnych
Wojewódzki dziennik urzędowy
rozpocznij naukę
Jest publikowany przez wojewodę, ogłasza się: -akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę, organy administracji niezespolonej, sejmik województwa, radę powiatu i gminy - akty premiera uchylające akty prawa miejscowego
Podmioty prawa cywilnego: osoba fizyczna
rozpocznij naukę
To w języku prawa określenie człowieka od momentu narodzin do śmierci Cechą jest zdolność prawna. Ma każdy człowiek przez całe życie
Podmioty prawa cywilnego: osoba prawna
rozpocznij naukę
To jednostka organizacyjna, która może występować jako samodzielny podmiot prawa.Np. stowarzyszenia, partie polityczne, skarb państwa, związki religijne.
Rodzaje norm prawa cywilnego
rozpocznij naukę
- Bezwzględnie wiążące (charakterystyczne dla prawa publicznego) - Względnie wiążące (charakterystyczne dla prywatnego) -Semiimperatywne (zmiana tylko na korzyść słabszego)
Działy prawa cywilnego
rozpocznij naukę
1. Część ogólna 2. Prawo rzeczowe 3. Prawo zobowiązań 4. Prawo spadkowe 5. Prawo rodzinne 6. Prawo na dobrach niematerialnych (własnośći intelektualnej)
Zdolność do czynności prawnych
rozpocznij naukę
Zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych (po 18 lat oraz zamężne kobiety po 16) 2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych (powyżej 13 lat, oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Na niektóre czynności zgoda rodziców/kuratora 3. Brak zdolności do czynności prawnych (poniżej 13 lat, osoby ubezwłasnowolnione. Większość czynności za zgodą rodziców/kuratora)
Ubezwłasnowolnienie
rozpocznij naukę
Częściowe lub całkowite pozbawienie zdolności do czynności prawnych. Orzeka sąd na podstawie orzeczenia biegłych.
Prawo rzeczowe
rozpocznij naukę
Dział prawa cywilnego, reguluje sprawy związane z prawem do rzeczy. Nie są rzeczami np.: energia, złoża, przedsiębiorstwa. Rzeczy dzielą się na: -nieruchomości (grunty, budynki, części budynków, lokale - ruchomości(pozostałe)
Rodzaje praw rzeczowych: własność
rozpocznij naukę
największe możliwości korzystania z rzeczy; wyłączne prawo do posiadania i korzystania(np. czerpanie zarobku, rozporządzanie[przeniesienie praw na kogoś innego]; może być ograniczone w wyjątkowych sytuacjach(np. ratowanie życia[określa ustawa])
Rodzaje praw rzeczowych: użytkowanie wieczyste
rozpocznij naukę
dotyczy gruntów skarbu państwa lub gminy; trwa min. 40 lat, zwykle umowa na 99 lat; gdy państwo sprzedaje użytkownik ma prawo pierwokupu;
Rodzaje praw rzeczowych: ograniczone prawo rzeczowe
rozpocznij naukę
*hipoteka(zabezpieczenie roszczeń pienięznych na nieruchomości; pozwala wierzycielowi dochodzić swoich roszczeń) *zastaw(to zabezpieczenie roszczeń częścią majątku dłużnika na wypadek niewywiązania) *służebność(obciążenie nieruchomości prawem do korzystania z niej przez inne osoby(np. droga)) *użytkowanie(uprawnienie do korzystania z rzeczy i czerpania z niej korzyści) * własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego(właścicielem lokalu jest spółdzielnia; osoba mająca prawo może dyspon
prawo spadkowe
rozpocznij naukę
dział prawa cywilnego; reguluje zasady dziedziczenia; *testament(jednostronne oświadczenie woli w którym osoba dysponuje swoim majątkiem na wypadek śmierci[musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych]) * dziedziczenie ustawowe(zachodzi gdy zmarły nie pozostawił testamentu; kolejność dziedziczenia: 1(dzieci i współmałżonek) 2. (Tusek)
przestępstwo
rozpocznij naukę
dokonany przez człowieka zawiniony i niebezpieczny społecznie czyn zakazany pod groźbą kary
4 elementy przestępstwa
rozpocznij naukę
*podmiot przestępstwa(sprawca) *przedmiot przestępstwa(dobro przeciw któremu przestępstwo) *strona przedmiotowa(sposób i okoliczności popełnienia czynu) *strona podmiotowa(subiektywne okoliczności)
podział przestępstw ze względu na: wysokość kary
rozpocznij naukę
*zbrodnia(czynność zagrożona karą co najmniej 3 latami pozbawienia wolności) *występek(czyny zagrożone karą pozbawienia wolności trwającą dłużej niż miesiąc, grzywną powyżej 30 dziennych stawek wynagrodzenia sprawcy lub karą ograniczenia wolności)
podział przestępstw ze względu na: sposób ścigania
rozpocznij naukę
*ścigane z urzędu(niezależnie od woli pokrzywdzonego- poważne przestępstwa) *ścigane na wniosek(na wniosek pokrzywdzonego- niewielka szkodliwość społeczna)
podział przestępstw ze względu na: rodzaj winy
rozpocznij naukę
*umyślne *nieumyślne(niedbalstwo, lekkomyślność)
sposoby popełniania przestępstw: sprawstwo
rozpocznij naukę
sprawcą jest osoba która sama lub z inną osobą dopuszcza się przestępstwa lub osoba kierująca popełnieniem przez inną osobę lub zlecająca)
sposoby popełniania przestępstw: podżeganie
rozpocznij naukę
nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa- podżegacz traktowany jak sprawca
sposoby popełniania przestępstw: pomocnictwo
rozpocznij naukę
umożliwienie lub ułatwienie popełnienia przestępstwa
sposoby popełniania przestępstw: usiłowanie
rozpocznij naukę
sprawca podejmuje działania zmierzające do popełnienia przestępstwa, które jednak nie następuje
sposoby popełniania przestępstw: przygotowanie
rozpocznij naukę
czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zabronionego
okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
rozpocznij naukę
*niepoczytalność(niedorozwój, choroba psychiczna) *obrona konieczna *stan wyższej konieczności(poświęcenie cudzego dobra aby zapobiec zagrożenia) *rozkaz(wyłączony z odpowiedzialności żołnierz lub policjant- odpowiedzialność rozkazującego) * działanie w granicach uprawnienia * eksperymenty medyczny(dobrowolność, świadomość niebezpieczeństwa)
kara
rozpocznij naukę
środek przymusu stosowany przez państwo wobec winnego; funkcje: *odstraszająca *represyjna(społeczne poczucie sprawiedliwości) *resocjalizacyjna(powrót do uczciwego życia) *izolacyjna
rodzaje kar
rozpocznij naukę
*pozbawienie wolności 3 rodzaje:(1 miesiąc do 15 lat)(25 lat)(dożywocie) *ogrniczenie wolności(miesiąc do 12, wykonanie pracy nakazanej przez sąd, nie można zmieniać miejsca pobytu bez zgody sądu) *grzywna(pomniejszenie majątku skazanego, ustala się to m.in. dochody warunki majątkowe i rodzinne; występuje samoistnie lub razem z zawiasami)
środki karne
rozpocznij naukę
dodatkowe dolegliwości przewidziane przez prawo(*pozbawienie praw publicznych, *zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 10, *zakaz wykonywania zawodu, *zakaz zajmowania stanowiska lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej od roku do 10, *nawiązka(pieniężne świadczenie określane przez sąd na określony cel- nie może przekraczać 20-krotnego najmniejszego wynagrodzenia miesięcznego), *przepadek przedmiotów(konfiskata), *publiczne ogłoszenie wyroku
działy prawa karnego
rozpocznij naukę
1. prawo karne wykonawcze, 2. prawo procesowe, 3. prawo materialne, 4. prawo skarbowe, 5. prawo wojskowe, 6. prawo postępowania w sprawach nieletnich, 7. prawo wykroczeń.
zakłady karne w Polsce
rozpocznij naukę
87 zakładów karnych; 70 aresztów śledczych; ok 84 000 tys przebywa; można wyodrębnić: dla młodocianych kobiet odbywających karą po raz pierwszy, recydywistów(2 raz), odbywających karę aresztu wojskowego; ze względu na sposób izolacji: otwarte, półotwarte, zamknięte

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.