prawo cywilne

5  1    119 fiszek    adylak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
jakie normy reguluje prawo cywilne
rozpocznij naukę
z reguły majątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami
kto to jest osoba fizyczna
rozpocznij naukę
odoba posiadajaca obobowość prawną
co to jest osobowość prawna-
rozpocznij naukę
zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków.
kto ma pełną zdolność do czynności prawnych
rozpocznij naukę
Osoby pełnoletnie
Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?
rozpocznij naukę
osoby powyżej 13 roku życia oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione
Czy osoba z ogr. zdolnością do czynności prawnych może zawrzeć jednostronną czynność prawną do której jest wymagana zgoda przedstawiciela ustawowego?
rozpocznij naukę
nie, jest ona nieważna
Co się dzieje jeżeli osoba z ogr. zdolonością do czynności prawnych zawrze czynność prawną, dwu/ wielostronną?
rozpocznij naukę
Jeżeli nie uzyska w dalszym ciągu zgody przedstawiciela, umowa ta jest bezskuteczna
Kot nie ma zdolności do czynności prawnych
rozpocznij naukę
Osoby poniżej 13 lat i całkowicie ubezwłasnowolnione.
czy osoba z ogr.zd. do cz. prawnych może dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych?
rozpocznij naukę
tak, bierzących w życiu codziennym., dysponować swoimi zarobkami, jeżeli ma zgdodę i dysponować przedmiotami przekazanymi jej do swobodfnego użytku
czy osoba niemająca zd. do czynności prawnych może dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych?
rozpocznij naukę
tak, drobnych w życiu codziennym, jeżeli nie naruszają jej praw i interesów
w jakim okresie życia ma się podmiotowość prawną?
rozpocznij naukę
od urodzenia do śmierci. domniemuje sie że dziecko urodzone urodziło sie żywe.
Czy dziecko nienarodzone ma podmiotowość prawną?
rozpocznij naukę
nie, ale tzw. nasciturus ma szereg uprawnień- może być spadkobiercą jeżeli urodzi się żywe
Kiedy przyjmuje się że osoba zaginiona zmarła?
rozpocznij naukę
Kiedy minie 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym jeszcze była żywa. jeżeli osoba ta w momentcie uznania za zmarłą ma 70 lat, wyastarczy 5 lat. Nie można uznać za zmarłe zaginionego dziecka, do końca roku kalendarzowego w którym skończyłoby 23 lata
KIEDY UZNAJE SIĘ ZA ZMARŁYCH OFIARY KATASTROFY?
rozpocznij naukę
PO UPŁYWIE 6 MIESIĘCY OD MOMENTU KATASTROFY. jEŻELI NIE WIADOMO KIEDY NASTĄPIŁA KATASTROFA- OKRES 6 MIESIĘCY LICZY SIE OD UPŁYWU ROKU KIEDY STATEK MIAŁ PRZYBYĆ DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA. JEŚLI NIE MIAŁ TAKIEGO MIEJSCA- 6 MIESIĘCY BIEGNIE OD MOMENTU KIEDY MINĘŁY 2 LATA OD KIEDY OSTATNI RAZ WIDZIANO GO.
jAKIE DOBRA OSOBISTE SĄ CHRONIONE W PRZYPADKU OS. FIZYCZNYCH I PRAWNYCH?
rozpocznij naukę
czci, nazwisko, wizerunek, twórczość, tajemnica korespondencji, itp.
czego może się domagać osoba której dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone?
rozpocznij naukę
zaprzestania działania, usunięcia jego skutków, wydania stosownego oświadczenia, zadośćuczynienia pieniężnego
kim jest osoba prawna?
rozpocznij naukę
skarb państwa i inne podmioty, którym osobowość prawna jest nadana w szczególnych przepisach.
gdzie jest miejsce zamieszkania osoby fizycznej?
rozpocznij naukę
tam gdzie ma zamiar stale przebywać. można mieć jedno miejsce zamieszkania.
gdzie jest miejsce zamieszkania dziecka?
rozpocznij naukę
tak gdize miejsce zamieszkania rodziców, lub tego z rodziców które ma władzę rodzicielską. Jeżeli dziecko nie przebyewa z żadnym z nich, miejsce to ustala sąd
Co to jest firmAa?
rozpocznij naukę
firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej (przedsiębiorcy) w przypadku osoby prawnej- jej nazwa
gdzie jest siedziba firmy?
rozpocznij naukę
tam gdzie jest siedziba jej organów
Czy firma może wprowadzać w błąd?
rozpocznij naukę
nie, powinna się odróżniać od innych firm działających na tym samym rynku.
co musi zawierać nazwa firmy?
rozpocznij naukę
Formę tej firmy.
czy trzeba zmieniać nazwę firmy kiedy ulega ona przekształceniu?
rozpocznij naukę
nie, trzeba zmienić tylko formę tej spółki. resztę nazwy można zostawić.
co sie dzieje gdy odchodzi wspólnik, którego nazwisko jest w nazwie spółki?
rozpocznij naukę
jego nazwisko dalej może być w nazwie, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę. jeśli nie żyje- jego małżonek i dzieci.
co się dzieje jeżeli osoba fizyczna przekazuje kontynuację prowadzenia firmy?
rozpocznij naukę
musi pisemnie się na to zgodzić. wtedy jej nazwa może tam zostać;
co może zrobić przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało przez kogoś bezprawnie zagrożone?
rozpocznij naukę
żądać zaprzestania tego działania, naprawienia skutków, wydania stosownych oświadczeń, wydania przez tą osobę korzyści które swoim działaniem uzyskała.
czy osoba małoletnia może uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych?
rozpocznij naukę
tak- przez zawarcie małżeństwa. rozwód nie powoduje utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
kiedy osoby prawne nabywają zdolność do czynności prawnych?
rozpocznij naukę
z chwilą wpisania do własciwego rejestru
kiedy os. prawna traci zdolność do czynności prawnych?
rozpocznij naukę
z chwilą likwidacji
CO TO JEST CZYNNOŚĆ PRAWNA?
rozpocznij naukę
Taka czynność, która zmierza do ustanowienia/ zmiany/ zniesienia stosunku cuwilnoprawnego-- przez złożenie oświadczenia woli.
czy czynność prawna ma tylko skutki z niej wynikające?
rozpocznij naukę
nie, wywołuje też skutki wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego, zwyczajów
czy zdarzają sie czynności nieważne ex tunc?
rozpocznij naukę
tak, są to takie, które są sprzeczne z ustawą lub mają na celu jej obejście
co to jest umowa?
rozpocznij naukę
zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron. musi być jasne i zrozumiałe.
czy oświadczenie woli MUSI mieć szczególną formę?
rozpocznij naukę
Nie, takim oświadczeniem woli jest każde zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.(może by też elektroniczne)
czy milczenie też jest oświadczeniem woli?
rozpocznij naukę
nie, chyba że ustawa dopuszcza taką formę.
kiedy uznaje się oświadczenie woli za złożone?
rozpocznij naukę
gdy doszło do drugiej osoby w taki sposób, że MOGŁA się zapoznać z jego treścią.
kiedy skuteczne jest odwołanie takiego oświadczenia?
rozpocznij naukę
kiedy doszło do drugiej osoby jednocześnie lub wcześniej z samym oświadczeniem woli.
czy jest coś co zastępuje obowiązek osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli?
rozpocznij naukę
tak, prawomocne orzeczenie sądu.
JAKI JEST PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH?
rozpocznij naukę
JEDNO (TESTAMENT, UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA)/ DWUSTRONNE (UMOWY) ODPŁATNE (SPRZEDAŻ)/ NIEODPŁATNE (DAROWIZNA) KONSENSUALNE(DOCHODZĄ DO SKUTKU NA PODSTAWIE ZGODNEGO POROZUMIENIA STRON)/ REALNE- DLA ICH SKUTKU POZA POROZUMIENIEM POTRZEBNE JEST TEŻ WYDANIE RZECZY (UMOWA SPRZEDAŻY)
JAKIE SĄ FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH?
rozpocznij naukę
USTNY, PISEMNY
CZY SĄ JAKIEŚ SZCZEGÓLNE FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH?
rozpocznij naukę
TAK, PISEMNA- JEST JUŻ PRZEZ ZŁOŻENIE PODPISU PISEMNA Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM DATY- Z DATĄ PEWNĄ. - następuje przez złożenie na dokumencie wzmianki z datą przez organ administracyjny. AKTu NOTARIALNEGO- oświadczenie złożone przez notariusza
Skutki niezachowania formy szczególnej
rozpocznij naukę
- forma pisemna może być zastrzeżona: pod rygorem nieważności- bez tego jest nieważna - dla celów dowodowych- brak formy nie powoduje nieważności czynności, ale może powodować trudności dowodowe. - dla celów specjalnych-
kiedy czynność prawna nie jest wadliwa?
rozpocznij naukę
kiedy została złożona przez uprawnione do tego osoby posiadające pełnię praw do czynności; jest zgodna z ustawą i zas. współżycia społecznego; została dokonana z zachowaniem odpowiedniej formy; oświadczenie woli było wolne od wad
co to znaczy nieważność z mocy prawa?
rozpocznij naukę
może sie nanią powoływać każdy, nie tylko uczestnicy czynności. dotyczy czynności sprzecznych z ustawą, tych które mają obejść ustawę, nie są zgodne z zas. współżycia społecznego, niektóre czynności dokonane bez zachowania formy szczególnej, czynności które zawarła osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych. + np. nieświadomość i swoboda przy zawieraniu czynności
jakie są wady oświadczenia woli POWODUJĄCE NIEWAŻNOŚĆ BEZWZGLĘDNĄ?
rozpocznij naukę
- jeżeli nie było złożone świadomie i swobodnie powoduje to nieważność BEZWZGLĘDNĄ- EX TUNC POZORNOŚĆ- OBIE STRONY WIEDZĄ ŻE CZYNNOŚĆ NIE MA SKUTKÓW PRAWNYCH
JAKIE SĄ WADY OŚWIADCZENIA WOLI POWODUJĄCE NIEWAŻNOŚĆ WZGLĘDNĄ?
rozpocznij naukę
BŁĄD- MUSI DOTYCZYĆ TREŚCI I BYĆ ISTOTNY, PODSTĘP- wprowadzenie drugiej osoby w błąd podstępem. Tu błąd nie musi być istotny i nie musi dotyczyć treści czynności -GROŹBA- stosowanie przymusu względem składającego oświadczenie. musi być BEZPRAWNA I POWAŻNA- WYWOŁUJE U DRUGIEJ OSOBY POCZUCIE ZAGROŻENIA.
CO MOŻNA ZROBIĆ ŻEBY UCHYLIĆ UMOWĘ W PRZYPADKU BŁĘDU; PODSTĘPU; GROŹBY?
rozpocznij naukę
TRZEBA ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNIE OŚWIADCZNIE
jAKIE SĄ TRYBY ZAWARCIA UMOWY?
rozpocznij naukę
OFERTA, PRZETARG, ROKOWANIA
CO TO JEST OFERTA?
rozpocznij naukę
OŚWIADCZENIE OFERENTA SKIEROWANE DO OBLATA. ZAWIERA PROPOZYCJĘ ZAWARCIA UMOWY. DO JEJ ZAWARCIA DOCHODZI, GDY OFERTA ZOSTANIE PRZYJĘTA.
CZY OFERENT JEST ZWIĄZANY OFERTĄ? KIEDY?
rozpocznij naukę
JEST, W MOMENCIE UPŁYWU TERMINU W KTÓRYM OCZEKIWAŁ ODPOWIEDZI. JEŻELI TAKIEGO TERMINU NIE WYZNACZYŁ- OFERTA PRZESTAJE WIĄZAĆ, JEŻELI NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA NIEZWŁOCZNIE.
CO OZNACZA BRAK ODPOWIEDZI PRZEDSIĘBIORCY NA OFERTĘ STAŁEGO KONTRAHENTA?
rozpocznij naukę
OZNACZA PRZYJĘCIE JEJ.
CZY JEŻELI DRUGA STRONA NIE PRZYJĘŁA OFICJALNIE OFERTY, ALE PRZYSTĄPIŁĄ DO JEJ WYKONANIA, TO PRZYJĘŁA OFERTĘ?
rozpocznij naukę
tAK
Na czym polega aukcja i przetarg?
rozpocznij naukę
ma kilka etapów: ogłoszenie, składanie ofert i przyjęcia wybranej oferty.
czy przetarg musi być pisemny?
rozpocznij naukę
nie, może być też ustny
czy uczestnik aukcji jest związany składaną przez siebie ofertą?
rozpocznij naukę
tak
co to jest vadium?
rozpocznij naukę
wpłacane jest przy przystąpieniu do przetargu, jako gwarancja w jego ucestnictwie.
co to jest mienie?
rozpocznij naukę
własność i inne prawa majątkowe
komu przysługuje mienie państwowe?
rozpocznij naukę
Skarbowi państwa i innymi państwowym osobom prawnym
co to są rzeczy?
rozpocznij naukę
tylko przedmioty materialne
czy oświadczenie woli osoby która zmarła lub straciła zdolność do cz. prawnych traci moc prawną?
rozpocznij naukę
nie
kiedy trzeba złożyć zgodę osoby trzeciej na zawarcie czynności
rozpocznij naukę
można przed i można po zawarciu czynności. złożona zgoda po zawarciu czynności ma moc prawną.
czy między przedsiębiorcami może dojąć do odwołania umowy?
rozpocznij naukę
tak, jeżeli wysłano je drugiej stronie, zanim ona odpowiedziała że przyjmuje ofertę
co jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem?
rozpocznij naukę
dochodzi do skutku, jeśli jego treść wskazuje że zostało zawarte w dobrym czasie. Moze nie dojść do skutku jeżeli składający ofertę zawiadomi drugą stronę, że z powodu opóźnienia oferta nie dochodzi do skutku
czy przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmian to nowa oferta?
rozpocznij naukę
tak
Kiedy przestaje wiązać oferta złożona w przetargu?
rozpocznij naukę
kiedy wygra inna, konkurencyjna, albo zamknie sie przetarg bez wyboru zwycięzcy
co musi zrobić organizator przetargu jeżeli zostanie wyłoniony zwycięzca, lub zostanie zamknięty prztarg?
rozpocznij naukę
Musi powiadomić o tym uczestników przetargu
co się dzieje z wadium jeżeli zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy?
rozpocznij naukę
organizator może wpłaconą sume zachować
Co się dzieje z wadium wpłaconym przez osobę, która przetargu nie wygrała?
rozpocznij naukę
Jest jej zwracane
jeżeli organizator po zakończeniu przetargu uchyla się od zawarcia umowy, co się dzieje z wadium?
rozpocznij naukę
mOŻNA ZARZĄDAĆ ZWROTU JEGO DWUKROTNEJ WYSOKOŚCI I NAPRAWIENIA SZKODY
CO SIĘ DZIEJE JEŚLI KTOŚ NIELEGALNIE WPŁYWAŁ NA PRZEBIEG PRZETARGU/ AUKCJI?
rozpocznij naukę
mOŻNA ŻĄDAĆ JEGO UNIEWAŻNIENIA.
przez jaki czas można żądać uniewąznienia przetargu?
rozpocznij naukę
przez miesiąc od dowiedzenia się o przekrętach, ale nie później niż rok od przetargu.
czym są ogłoszenia, reklamy...?
rozpocznij naukę
Zaproszeniem do zawarcia umowy a nie ofertą.
W jakiej formie można zbyć/ przekazać przedsiębiorstwo?
rozpocznij naukę
W formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
W jakiej formie uzupełnia się/ zmienia treść umowy?
rozpocznij naukę
w takiej samej jak zawarcie samej umowy
W jaki sposób składa oświadczenie woli osoba nie mogąca pisać ale mogąca czytać?
rozpocznij naukę
przez odcisk palca i uzupełnionym przez inną osobę jej imię i nazwisko, albo przez podpis innej osoby potwierdzony przez notariusza/ burmistrza/ starostę lub marszałka województwa. Trzeba zastrzec że podpis ten złożono na życzenie osoby.
co to jest warunek?
rozpocznij naukę
zdarzenie przyszłe niepewne.
czy powstanie/ ustanie skutków czynności można uzależnć od warunku?
rozpocznij naukę
Z reguły (jeśli nie jest to sprzeczne z umową ani ustawą) TAK
czy ziszczenie się warunku ma moc wsteczną?
rozpocznij naukę
nie
co się dzieje gdy ktoś bezprawnie doprowadza do ziszczenia się warunku?
rozpocznij naukę
Skutki są takie jakby warunek się NIE ziścił
na czm polega przedstawicielstwo?
rozpocznij naukę
reprezentowanie kogoś. działanie w jego imieniu i na jego rzecz.
w jakich granicach powinien postępować przedstawiciel
rozpocznij naukę
w granicach swojego umocowania.
na czym może się opierać przedstawicielstwo?
rozpocznij naukę
na ustaie- przedstawiciel ustawowy na oświadczeniu reprezentowanego- pełnomocnictwo
za kogo uznaje się osobę przebywającą w lokalu uzyteczności publicznej?
rozpocznij naukę
uznaje się ją za umocowaną do czynności które wykonuje
w jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo?
rozpocznij naukę
POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI- w formie pisemnej
czy pełnomocnik może mieć ogr. zdolność do czynności prawnych?
rozpocznij naukę
tak, nie ma to wpływu na dokonywane przez niego czynności
Kiedy wygasa umocowanie?
rozpocznij naukę
wraz ze śmiercią pełnomocnika lub mocodawcy- chyba że jest inaczej zastrzeżone
co musi zrobić pełnomocnik gdy wygaśnie umocowanie?
rozpocznij naukę
Zwrócić mocodawcy dokument pewłnomocnictwa.
co jeżeli pełnomocnik przekroczy umocowanie?
rozpocznij naukę
Ważność dokonanych przez niego czynności zalezy od zgody mocodawcy. (wydanej w odp. terminie- po tym czasie umowa staje się bezskuteczna)
co musi zrobić pełnomocnik zeżeli zawarł umowę przekraczając umocowanie i nie uzyskał na to zgody swojego mocodawcy?
rozpocznij naukę
Zwrócić wszystko co dostał po zawarciu umowy i naprawić szkody jakie poniosła druga strona
Jaka czynność dokonana bez umocowania jest niewazna?
rozpocznij naukę
cjednostronna
co jeśli jest kilku pełnomocników?
rozpocznij naukę
Kazdy działa samodzielnie
Co to jest prokura?
rozpocznij naukę
pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru. obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej
jaka jest forma prokury?
rozpocznij naukę
pod rygorem nieważności na piśmie
kto może być prokurentem?
rozpocznij naukę
osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych
ilu osobom może być udzielona prokura?
rozpocznij naukę
Może być łączna lub samodzielna
Czy można ograniczyć prokurę?
rozpocznij naukę
tak, do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa
czy można przenieść prokurę?>
rozpocznij naukę
nie
czy można odwołać prokurę?
rozpocznij naukę
tak, w każdym czasie
Kiedy wygasa prokura?
rozpocznij naukę
kiedy przedsiębiorca zostanie skreślony z rejestru, umrze prokurent, przedsiębiorstwo ogłosi upadłość oraz otworzy likwidację. oraz się przekształci
CZY ŚMIERĆ PRZEDSIĘBIORCY POWODUJE USTANIE WYGAŚNIĘCIE PROKURY?Q
rozpocznij naukę
NIE, ANI ŚMIERĆ, ANI UTRATA ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
GDZIE TRZEBA ZGŁOSIĆ UDZIELENIE/ WYGAŚNIĘCIE PROKURY
rozpocznij naukę
DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW
KIEDY KOŃCZĄ SIĘ TERMINY OZNACZONE W DNIACH?
rozpocznij naukę
Z UPŁYWEM OSTATNIEGO DNIA. JEŻELI POCZĄTKIEM TERMINU JEST ZDARZENIE, DNIA TEGO ZDARZENIA NIE UWZGLĘDNIA SIĘ
JAK BIEGNĄ TERMINY W TYG/ MIES/ LATACH?
rozpocznij naukę
Z UPŁYWEM DNIA, KTÓRY NAZWĄ LUB DATĄ ODPOWIADA PIERWSZEMU DNIOWI TERMINU, A GDY GO NIE MA, W OSTATNIM DNIU MIESIĄCA
jKA OBLICZA SIE WIEK OSOBY FIZYCZNEJ?
rozpocznij naukę
KONIEC TERMINU TO POCZĄTEK OSTATNIEGO DNIA ŻYCIA
KIEDY JEST POCZĄTEK/ ŚRODEK/ KONIEC MIESIĄCA
rozpocznij naukę
1/ 15/ OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA
ILE TO PÓŁ MIESIĄCA
rozpocznij naukę
15 DNI
ILE TO MIESIĄC A ILE ROK?
rozpocznij naukę
MIESIĄC LICZY SIE JAK 30 DNI/ ROK 365
jEŚLI KONIEC TERMINU TO DZIEŃ USTYAWOWO WOLNY OD PRACY, TO KIEDY UPŁYWA TERMIN?
rozpocznij naukę
DNIA NASTĘPNEGO
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
rozpocznij naukę
PRZEDAWNIENIU PODLEGAJĄ TYLKO ROSZCZENIA MAJĄTKOWE
CZY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD ZASPOKOJENIA ROSZCZENIA PO UPŁYWIE PRZEDAWNIENIA?
rozpocznij naukę
TAK, CHYBA ŻE ZRZEKA SIĘ ZARZUTU PRZEDAWNIENIA.
ILE WYNOSI TERMIN PRZEDAWNIENIA?
rozpocznij naukę
NORMALNIE- 10 LAT; DLA ROSZCZEŃ O ŚWIADCZENIA OKRESOWE I ROSZCZERNIA GOSPODARCZE- 3 LATA
CZY MOŻNA SKRÓCIĆ PRZWDAWNIENIE?
rozpocznij naukę
NIE
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ BIEG PRZEDAWNIENIA?
rozpocznij naukę
KIEDY ROSZCZENIE STAŁO SIĘ WYMAGALNE
BIEG PRZEDAWNIENIA O ZANIECHANIE ZACZYNA SIĘ...?Q
rozpocznij naukę
Z DNIEM KIEDY OSOBA NIE ZASTOSOWAŁĄ SIĘ DO TREŚCI ROSZCZENIA
kIEDY PRZEDAWNIENIE ULEGA ZAWIESZENIU, LUB SIĘ NIE ROZPOCZYNA? 4 PRZYPADKI
rozpocznij naukę
- CO DO ROSZCZEŃ DZIECI PRZECIW RODZICOM- W CZASIE TRWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ -osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych przeciw opikunom/ kuratorom- przez czas trwania kurateli/ opieki - jednego małżonka do drugiego- przez czas trwania małżeństwa - przez czas trwania przeszkody gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić swoich praw
kiedy przerywa się bieg przedawnienia?
rozpocznij naukę
przez każdą czynność powziętą przed sądem/ innym uprawnioonym organem- mającą na celu dochodzenie, zabezpieczenie zobowiązania przez uznanie roszczenia przez osobę wobec której jest skierowane przez wszczęcie mediacji
czy po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo
rozpocznij naukę
Tak. nie biegnie na nowo dopóki czynności przed sądem albo mediacje się nie zakończą
w jakim czasie przedawnia się roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub wypracowane podczas mediacji zatwierdzone przez sąd
rozpocznij naukę
przedawnia się z upływem 10 lat- nawet jeżeli normalnie jest krótsze... roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości mają 3 letnie przedawnienia.

Prawo cywilne dla każdego

Prawo cywilne to gałąź prawa, która reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego i ma największe znaczenie w życiu codziennym. Podmiotami prawa cywilnego jest osoba fizyczna ( każdy człowiek) oraz osoba prawna (jednostki posiadające osobowość prawna). Jest to więc fundament prawa prywatnego, którego podstawowym źródłem jest kodeks cywilny oraz wybrane ustawy. Lekcja przygotowana przez Fiszkotekę zawiera wszystkie najważniejsze aspekty z prawa cywilnego, którego powinien znać każdy świadomy obywatel. Polecamy także inne nasze lekcje: konstytucja RP, prawo osobowe - zdolność do czynnośći prawnych oraz prawo spadkowe.

Prawo nie tylko dla prawników..

Sposób nauki opracowany przez naszych specjalistów sprawia, że każdy jest w stanie opanować materiał zawarty w lekcji i na długo go zapamiętać. Na naszej platformie możesz uczyć się na wiele sposobów: poprzez czytanie, słuchanie, pisanie. Kolorowe grafiki, nagrania mp3 i Inteligentny System Powtórek dodatkowo umożliwiają szybkie uczenie się i w razie potrzeby odświeżanie materiału. To wszystko sprawia, że nawet osoba, która nie studiuje ani nie pracuje w branży prawniczej, jest w stanie zapamiętać dużą partię materiału. Z Fiszkoteką bez problemów zaznajomisz się z podstawami prawa cywilnego i nieobce będą Ci takie pojęcia jak: prokurent, prokura i przedawnienie. Taka powtórka wiedzy sprawi, że poznasz swoje obowiązki i przywileje w świetle prawa.

Jak działa Fiszkoteka?

Za pomocą Fiszkoteki możesz korzystać z bazy wiedzy, na którą składa się niezliczona liczba kursów i lekcji. Na naszej stronie znajdziesz nie tylko kursy językowe i lekcje, które mogą być przydatne do nauki w szkole i na studiach, ale także fiszki, z zakresu filmów, literatury i wiele, wiele więcej. Gdybyś jednak nie znalazł tego, czego potrzebujesz, zawsze możesz stworzyć swoje własne fiszki i udostępniać je znajomym i innym użytkownikom Fiszkoteki. Dołącz do nas i zobacz, jak przyjemna może być nauka!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.