Prawo spadkowe - podstawowe pojęcia

 0    102 fiszki    mayaa
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nabycie spadku
rozpocznij naukę
acquisitio hereditatis

skarga legatariusza przeciwko spadkobiercy o wykonanie zapisu
rozpocznij naukę
actio ex testamento

skarga o dział spadku
rozpocznij naukę
actio familiae erciscundae

oświadczenie woli przyjęcia spadku
rozpocznij naukę
aditio hereditatis

uprawnienie do wstrzymania sie od przyjęcia zadłużonego spadku przyznawane prze pretora dziedzicowi koniecznemu
rozpocznij naukę
beneficium abstinendi

przywilej dziedzica odpowiadania wobec wierzycieli tylko do wysokości przyjętego przez siebie spadku
rozpocznij naukę
beneficium inventarii

spadek bezdziedziczny
rozpocznij naukę
bona vacantia

dziedziczenie wg prawa pretorskiego
rozpocznij naukę
bonorum possessio

zabezpieczenie w postaci stypulacji w przypadku powołania spadkobiercy pod warunkiem potestatywnym zawieszającym
rozpocznij naukę
cautio Muciana

listowna prośba o wykonanie pewnych rozporządzeń, z którą występował spadkodawca wobec swego dziedzica testaemntowego, beztestamentowego lub innej osoby obdarowanej w testamencie
rozpocznij naukę
codicillus

współdziedzic
rozpocznij naukę
coheres

zaliczenie na dział spadkowy
rozpocznij naukę
collatio bonorum

niepodzielna wspólność majątkowa dziedziców
rozpocznij naukę
consortium

formalne, złożone wobec świadków ustne oświadczenie dziedzica o przyjęciu spadku
rozpocznij naukę
cretio

odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ograniczona do rzcezy spadkowych
rozpocznij naukę
cum viribus hereditatis

powołanie do dziedziczenia
rozpocznij naukę
delatio hereditatis

wydziedziczenie
rozpocznij naukę
exheredatio

interpretacja norm prawnych celem utrzymania w mocy postanowień testamentu
rozpocznij naukę
favor testamenti

zapis nieformalny, fideikomis
rozpocznij naukę
fideicommissum

fideikomis uniwersalny
rozpocznij naukę
fideicommissum hereditatis

osoba obciążona zapisem
rozpocznij naukę
fiduciarius

osoby należące do tego samego rodu
rozpocznij naukę
gentiles

ustanowienie dziedzica
rozpocznij naukę
heredis institutio

spadek, dziedziczenie wg ius civile
rozpocznij naukę
hereditas

spadek pasywny, nadmiernie obciążony długami
rozpocznij naukę
hereditas damnosa

spadek leżący
rozpocznij naukę
hereditas iacens

powództwo dziedzica prawa cywilnego o wydanie spadku
rozpocznij naukę
hereditatis petitio

spadkobierca
rozpocznij naukę
heres

dziedzic domowy
rozpocznij naukę
heres domesticus

dziedzic postronny
rozpocznij naukę
heres extraneus

dziedzic powierniczy
rozpocznij naukę
heres fiduciarius

dziedzic ustanowiony
rozpocznij naukę
heres institutus

dziedzic ustawowy
rozpocznij naukę
heres legitimus

dziedzic podstawiony
rozpocznij naukę
heres substitutus

niezdolność dziedziczenia
rozpocznij naukę
incapacitas

niegodnośc dziedziczenia
rozpocznij naukę
indignitas

podział majątku wg głów w równych częściach
rozpocznij naukę
in capita

podział spadku wg szczepów
rozpocznij naukę
in stirpes

interdykt, za pomocą którego dziedzic mógl domagac sie wydania posiadania spadku
rozpocznij naukę
interdictum quorum bonorum

prawo przyrostu
rozpocznij naukę
ius adcrescendi

prawo reprezentacji
rozpocznij naukę
ius representationis

legat, formalny zapis prawa cywilnego
rozpocznij naukę
legatum

legat damnacyjny
rozpocznij naukę
legatum per damnationem

legat przez uprzednie zabranie
rozpocznij naukę
legatum per praeceptionem

legat windykacyjny
rozpocznij naukę
legatum per vindicationem

legat przez dopuszczenie
rozpocznij naukę
legatum sinendi modo

ustawa z 40 r.p. Chr. która wprowadziła ograniczenie obciążenia spadku zapisami
rozpocznij naukę
lex Falcidia

ustawa zakazująca nabywania legatów powyżej tysiąca asów
rozpocznij naukę
lex Furia testamentaria

ustawa ze 118 r. pChr. określająca, że spadek bezdziedziczny przypada skarbowi państwa
rozpocznij naukę
lex Iulia caducaria

ustawa z 5 r. nakładająca podatek od spadków
rozpocznij naukę
lex Iulia de vicesima hereditatum

ustawa z 26r.p. Chr. wprowadzająca obowiązek ustanowienia pogrobowców dziedzicami lub ich wydziedziczenia
rozpocznij naukę
lex Iunia Vellaea

ustawa ze 169r.p. Chr. graniczająca spadkobranie kobiet i zapisy
rozpocznij naukę
lex Voconia

każde przysporzenie majątkowe dokonane na podstawie aktu ostatniej woli nie będące ani spadkiem ani zapisem
rozpocznij naukę
mortis causa capio

kobieta uboga i nieposażna
rozpocznij naukę
mulier inops at indotata

nieformalne oświadczenie woli
rozpocznij naukę
nuda voluntas

prs legitima

osoby nieoznaczone
rozpocznij naukę
personae incertae

posiadacz spadku w dobrej wierze
rozpocznij naukę
possessor pro herede

posiadacz rzeczy spadkowych twierdzący, że posiada tylko spadek
rozpocznij naukę
possessor pro possessore

postumus

przyjęcie spadku w sposób domniemany poprzez dizałanie
rozpocznij naukę
pro herede gestio

odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ograniczona do wartości spadku
rozpocznij naukę
pro viribus hereditatis

najbliżsi agnaci
rozpocznij naukę
proximi agnati

kwarta falcydyjska
rozpocznij naukę
quarta Falcidia

skarga służąca do zaczepienia testamentu sporządzonego sprzecznie z powinnością rodzinną
rozpocznij naukę
querella inofficiosi testamenti

uchwała senatu ze 178r., na podstawie której krewni kognacyjni zyskali możliwośc dziedziczenia beztestamentowego
rozpocznij naukę
senatus consultum Orphitianum

uchwala senatu z 73r. wg której dziedzic nie musiał oddawać fideikomisariuszowi więcej niż 3/4 spadku
rozpocznij naukę
senatus consultum Pegasianum

ustawa senatu z czasow Hadriana na mocy której niektórzy krewni kognacyjnie zyskali mozliwośc dziedziczenia beztestamentowego
rozpocznij naukę
senatus consultum Tertullianum

uchwala senatu z 56r. wg której fideikomisariusz staje się następcą ogólnym spadkodawcy
rozpocznij naukę
senatus consultum Trebellianum

oddzielenie majątków
rozpocznij naukę
separatio bonorum

podstawienie dziedzica
rozpocznij naukę
substitutio heredis

substytucja pupilarna
rozpocznij naukę
substitutio pupillaris

substytucja quasi-pupilarna
rozpocznij naukę
substitutio quasi-pupillaris

substytucja zwyczajna
rozpocznij naukę
substitutio vulgaris

sukcesja, następstwo
rozpocznij naukę
successio

dziedziczenie beztestamentowe
rozpocznij naukę
succesio ab intestato

dziedziczenie przeciwtestamentowe
rozpocznij naukę
succesio contra tabulas

dziedziczenie testamentowe
rozpocznij naukę
successio ex testamento

sukcesja stopni
rozpocznij naukę
successio graduum

sukcesja klas
rozpocznij naukę
successio ordinum

następstwo powodujące nabycie poszczególnych praw poprzednika
rozpocznij naukę
succesio singularis

następstwo powodujące nabycie całości praw poprzednika
rozpocznij naukę
successio universalis

termin dla spadkobiercy w do zastanowienia się w celu podjęcia decyzji co do spadku
rozpocznij naukę
tempus deliberandi

zdolnosć sporządzenia testamentu
rozpocznij naukę
testamenti factio activa

możność zostania ustanowionym dziedzicem w testamencie
rozpocznij naukę
testamenti factio passiva

testamentum

testament złożony do akt
rozpocznij naukę
tetamentum apud acta conditum

testament sporządzony na zgromadzeniu ludowym
rozpocznij naukę
testamentum calatis comitiis

testament holograficzny, własnoręczny
rozpocznij naukę
testamentum holographum

testament sporządzony niezgodnie z powinnością rodzinną
rozpocznij naukę
testamentum inofficiosum

testament przed oddziałem
rozpocznij naukę
testamentum in procinctu

testament zołnierski
rozpocznij naukę
testamentum miltis

testament mancypacyjny
rozpocznij naukę
testamentum per aes et libram

testament złożony u cesarza
rozpocznij naukę
testamentum principi oblatum

testament sporządzony w czasie trwania epidemii
rozpocznij naukę
testamentum tempore testis conditum

testament trójczłonowy
rozpocznij naukę
testamentum tripertitum

transmissio

trzecia klasa dziedziczenia wg edyktu pretorskiego
rozpocznij naukę
unde cognati

druga klasa dziedziczenia wg edyktu pretorskiego
rozpocznij naukę
unde legitimi

pierwsza klasa dziedziczenia wg edyktu pretorskiego
rozpocznij naukę
unde liberi

czwarta klasa dziedziczenia wg edyktu pretorskiego
rozpocznij naukę
unde vir et uxor

nabycie rzeczy należących do spadku przez zasiedzenie
rozpocznij naukę
usucapio pro herede


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.