łacińska terminologia prawnicza LAT_ALK_2013

 0    116 fiszek    anokk
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

z mocy samego prawa

cessante ratione legis cessat et lex ipsa
rozpocznij naukę
gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę traci moc i sama ustawa

dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
rozpocznij naukę
ustawy czasami drzemią (śpią), ale nigdy nie umierają

zgodnie z prawem

ius cogens
rozpocznij naukę
prawo bezwzględnie obowiązujące

ius dispositivum
rozpocznij naukę
prawo względnie obowiązujące

ignorantia iuris nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa szkodzi

ignorantia legis neminem excusat
rozpocznij naukę
nikogo nie usprawiedliwia nieznajomość ustawy

ius personalissimum
rozpocznij naukę
prawo ściśle związane z osobą

lex retro non agit
rozpocznij naukę
ustawa nie działa wstecz

ius infinitum
rozpocznij naukę
prawo nieograniczone, dające nieograniczone władztwo

lex specialis
rozpocznij naukę
ustawa szczególna (specjalna)

sensu largo
rozpocznij naukę
w szerokim (szerszym) znaczeniu

ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
rozpocznij naukę
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia -lub- gdzie jest taka sama przyczyna ustawy (uzasadnienie), tam taka sama dyspozycja ustawy

gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania-wyegzekwowania)

vacatio legis
rozpocznij naukę
okres między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie

lex severior retro non agit
rozpocznij naukę
ustawa surowsza nie działa wstecz

iura novit curia
rozpocznij naukę
sąd zna prawo

de lege lata
rozpocznij naukę
z punktu widzenia prawa obowiązującego/ wg ustawy już uchwalonej-obowiązującej

executio iuris non habet iniuriam
rozpocznij naukę
wykonywanie/egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

secundum legem
rozpocznij naukę
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)

iuxta legem
rozpocznij naukę
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)

ratio legis
rozpocznij naukę
uzasadnienie (podstawa, przyczyna, cel uchwalenia) ustawy

faktycznie/ w rzeczywistości

pleno iure
rozpocznij naukę
pełnoprawny/ pełnoprawnie/ na mocy całego prawa

lex mitior retro agit
rozpocznij naukę
ustawa łagodniejsza działa wstecz

sensu stricto
rozpocznij naukę
w ścisłym znaczeniu

sensum, non verba spectamus
rozpocznij naukę
patrzymy na sens, nie na słowa

ipso facto
rozpocznij naukę
tym samym/ na mocy samego faktu/ przez sam fakt

sententia facit ius
rozpocznij naukę
wyrok tworzy (stanowi) prawo

stricti iuris
rozpocznij naukę
(nakaz) ścisłego prawa

universitas iuris
rozpocznij naukę
zbiór (odrębnych) praw

de lege ferenda
rozpocznij naukę
co do przyszłego unormowania/ co do pożądanej, postulowanej zmiany prawa

zgodnie z prawem/ według prawa

in fraudem legis
rozpocznij naukę
w celu obejścia ustawy/ z obejściem ustawy

z mocy ustawy

verba legis
rozpocznij naukę
treść/ brzmienie ustawy

summum ius, summa iniuria
rozpocznij naukę
najwyższe prawo jest (może stać się) najwyższym bezprawiem

nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
rozpocznij naukę
nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma

contra legem
rozpocznij naukę
przeciw ustawie/ sprzecznie z przepisami prawa

contra agere non valenti non currit praescriptio
rozpocznij naukę
przedawnienie nie biegnie przeciw temu, kto jest niezdolny do działania (

z mocy prawa

siła wyższa

lex prospicit, non respicit
rozpocznij naukę
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz

podstęp/ zły zamiar/ świadome i celowe wyrządzenie szkody

negotium claudicans
rozpocznij naukę
czynność prawna kulejąca, niezupełna

lex lege tollitur
rozpocznij naukę
ustawę uchyla się ustawą

vis absoluta
rozpocznij naukę
przymus fizyczny

tacitus consensus
rozpocznij naukę
milcząca zgoda

lex posterior derogat legi priori
rozpocznij naukę
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą

praesumptio iuris
rozpocznij naukę
domniemanie prawne

negotium nullum
rozpocznij naukę
czynność prawna nieważna

praesumptio iuris tantum
rozpocznij naukę
domniemanie obalalne

tempus continuum
rozpocznij naukę
okres ciągły, liczony według kolejnych dni bez przerwy

vi consensus
rozpocznij naukę
na mocy porozumienia

lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
rozpocznij naukę
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej

vis compulsiva
rozpocznij naukę
przymus psychiczny (siła zniewalająca)

qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
rozpocznij naukę
wydaje się, że kto milczy, ten się zgadza tam, gdzie mógłby i powinien był mówić

negotiorum gestio
rozpocznij naukę
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

solo consensu
rozpocznij naukę
przez samą zgodę

praesumptio facti
rozpocznij naukę
domniemanie faktyczne

lex commissoria
rozpocznij naukę
klauzula przepadku - zastrzeżenie umowne, na mocy którego dłużnik traci swoje prawa z umowy, w razie niedotrzymania zobowiązania

lex primaria derogat legi subsidiariae
rozpocznij naukę
ustawa podstawowa (zasadnicza) znosi ustawę pomocniczą

na mocy ustawy

vi contractus
rozpocznij naukę
na mocy umowy

matrimonium malum
rozpocznij naukę
małżeństwo nieważnie zawarte

tempus utile
rozpocznij naukę
czas odpowiedni, użyteczny (do obliczeń tylko dni bez przeszkód w działaniu)

matrimonium non existens
rozpocznij naukę
małżeństwo nieistniejące (gdy nie wystąpiły przesłanki zawarcia małżeństwa)

computatio naturalis
rozpocznij naukę
obliczanie czasu dokładnie od chwili do chwili

essentialia negotii
rozpocznij naukę
składniki przedmiotowo istotne czynności prawnej

pater est, quem nuptiae demonstrant
rozpocznij naukę
ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo

praescriptio temporis
rozpocznij naukę
przedawnienie

naturalia negotii
rozpocznij naukę
składniki przedmiotowo nieistotne czynności prawnej (objęte przepisami względnie obowiązującymi)

dies a quo
rozpocznij naukę
termin zawieszający (początkowy)

accidentalia negotii
rozpocznij naukę
składniki dodatkowe czynności prawnej/ podmiotowo istotne

inter vivos
rozpocznij naukę
między żyjącymi

mortis causa
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci

donatim mortis causa
rozpocznij naukę
darowizna na wypadek śmierci

ad solemnitatem
rozpocznij naukę
do ważności/ pod rygorem nieważności

ad probationem
rozpocznij naukę
dla celów dowodowych

ad eventum
rozpocznij naukę
dla wywołania określonych skutków

pactum de forma
rozpocznij naukę
zastrzeżenie przez strony formy szczegółowej


dies ad quem
rozpocznij naukę
termin rozwiązujący (końcowy)

czas/ okres

tempus facti
rozpocznij naukę
dzień zdarzenia

tempus scientiae
rozpocznij naukę
dzień powzięcia wiadomości

computatio civilis
rozpocznij naukę
obliczanie czasu według prawa cywilnego (wg dni kalendarzowych)

prior tempore, potior iure
rozpocznij naukę
pierwszy w czasie, lepszy w prawie

od wtedy/ od tamtej chwili/ z mocą wsteczną

od teraz/ od tej chwili

z góry

po fakcie

warunek

sub condicione
rozpocznij naukę
pod warunkiem

pendente condicione
rozpocznij naukę
w czasie trwania warunku (zawieszającego)

condicio sine qua non
rozpocznij naukę
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć

condicio potestativa
rozpocznij naukę
warunek, którego spełnienie się zależy od woli stron

condicio casualis
rozpocznij naukę
warunek losowy

condicio resolutiva
rozpocznij naukę
warunek rozwiązujący

condicio suspensiva
rozpocznij naukę
warunek zawieszający

dolus directus
rozpocznij naukę
zamiar bezpośredni

wina nieumyślna/ niedbalstwo

culpa in abstracto
rozpocznij naukę
wina polegająca na niezachowaniu staranności określanej według wzorca abstrakcyjnego

culpa lata
rozpocznij naukę
rażące niedbalstwo

culpa levis
rozpocznij naukę
lżejsze niedbalstwo

culpa levis in concreto
rozpocznij naukę
niezachowanie przez dłużnika staranności, którą zwykł był i powinien zachować przy prowadzeniu swoich spraw

in abstracto
rozpocznij naukę
ogólnie

in concreto
rozpocznij naukę
w konkretnym przypadku

culpa in custodiendo
rozpocznij naukę
wina w nadzorze

culpa in eligendo
rozpocznij naukę
wina w wyborze (np. przy powierzaniu wykonania czynności)

cuius commodum eius periculum
rozpocznij naukę
czyja korzyść, tego i ryzyko

casum sentit dominus
rozpocznij naukę
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia losowego

błąd

error in persona
rozpocznij naukę
błąd co do osoby (której składa się oświadczenie woli)

error in qualitate personae
rozpocznij naukę
błąd co do przymiotu osoby


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.