łacińska terminologia prawnicza LAT_ALK_2013

 0    116 fiszek    anokk
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ipso iure
rozpocznij naukę
z mocy samego prawa
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
rozpocznij naukę
gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę traci moc i sama ustawa
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
rozpocznij naukę
ustawy czasami drzemią (śpią), ale nigdy nie umierają
de iure
rozpocznij naukę
zgodnie z prawem
ius cogens
rozpocznij naukę
prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
rozpocznij naukę
prawo względnie obowiązujące
ignorantia iuris nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia legis neminem excusat
rozpocznij naukę
nikogo nie usprawiedliwia nieznajomość ustawy
ius personalissimum
rozpocznij naukę
prawo ściśle związane z osobą
lex retro non agit
rozpocznij naukę
ustawa nie działa wstecz
ius infinitum
rozpocznij naukę
prawo nieograniczone, dające nieograniczone władztwo
lex specialis
rozpocznij naukę
ustawa szczególna (specjalna)
sensu largo
rozpocznij naukę
w szerokim (szerszym) znaczeniu
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
rozpocznij naukę
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia -lub- gdzie jest taka sama przyczyna ustawy (uzasadnienie), tam taka sama dyspozycja ustawy
nudum ius
rozpocznij naukę
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania-wyegzekwowania)
vacatio legis
rozpocznij naukę
okres między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie
lex severior retro non agit
rozpocznij naukę
ustawa surowsza nie działa wstecz
iura novit curia
rozpocznij naukę
sąd zna prawo
de lege lata
rozpocznij naukę
z punktu widzenia prawa obowiązującego/ wg ustawy już uchwalonej-obowiązującej
executio iuris non habet iniuriam
rozpocznij naukę
wykonywanie/egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
secundum legem
rozpocznij naukę
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
iuxta legem
rozpocznij naukę
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
ratio legis
rozpocznij naukę
uzasadnienie (podstawa, przyczyna, cel uchwalenia) ustawy
de facto
rozpocznij naukę
faktycznie/ w rzeczywistości
pleno iure
rozpocznij naukę
pełnoprawny/ pełnoprawnie/ na mocy całego prawa
lex mitior retro agit
rozpocznij naukę
ustawa łagodniejsza działa wstecz
sensu stricto
rozpocznij naukę
w ścisłym znaczeniu
sensum, non verba spectamus
rozpocznij naukę
patrzymy na sens, nie na słowa
ipso facto
rozpocznij naukę
tym samym/ na mocy samego faktu/ przez sam fakt
sententia facit ius
rozpocznij naukę
wyrok tworzy (stanowi) prawo
stricti iuris
rozpocznij naukę
(nakaz) ścisłego prawa
universitas iuris
rozpocznij naukę
zbiór (odrębnych) praw
de lege ferenda
rozpocznij naukę
co do przyszłego unormowania/ co do pożądanej, postulowanej zmiany prawa
de iure
rozpocznij naukę
zgodnie z prawem/ według prawa
in fraudem legis
rozpocznij naukę
w celu obejścia ustawy/ z obejściem ustawy
ex lege
rozpocznij naukę
z mocy ustawy
verba legis
rozpocznij naukę
treść/ brzmienie ustawy
summum ius, summa iniuria
rozpocznij naukę
najwyższe prawo jest (może stać się) najwyższym bezprawiem
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
rozpocznij naukę
nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma
contra legem
rozpocznij naukę
przeciw ustawie/ sprzecznie z przepisami prawa
contra agere non valenti non currit praescriptio
rozpocznij naukę
przedawnienie nie biegnie przeciw temu, kto jest niezdolny do działania (
ex iure
rozpocznij naukę
z mocy prawa
vis maior
rozpocznij naukę
siła wyższa
lex prospicit, non respicit
rozpocznij naukę
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
dolus
rozpocznij naukę
podstęp/ zły zamiar/ świadome i celowe wyrządzenie szkody
negotium claudicans
rozpocznij naukę
czynność prawna kulejąca, niezupełna
lex lege tollitur
rozpocznij naukę
ustawę uchyla się ustawą
vis absoluta
rozpocznij naukę
przymus fizyczny
tacitus consensus
rozpocznij naukę
milcząca zgoda
lex posterior derogat legi priori
rozpocznij naukę
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
praesumptio iuris
rozpocznij naukę
domniemanie prawne
negotium nullum
rozpocznij naukę
czynność prawna nieważna
praesumptio iuris tantum
rozpocznij naukę
domniemanie obalalne
tempus continuum
rozpocznij naukę
okres ciągły, liczony według kolejnych dni bez przerwy
vi consensus
rozpocznij naukę
na mocy porozumienia
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
rozpocznij naukę
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej
vis compulsiva
rozpocznij naukę
przymus psychiczny (siła zniewalająca)
qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
rozpocznij naukę
wydaje się, że kto milczy, ten się zgadza tam, gdzie mógłby i powinien był mówić
negotiorum gestio
rozpocznij naukę
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
solo consensu
rozpocznij naukę
przez samą zgodę
praesumptio facti
rozpocznij naukę
domniemanie faktyczne
lex commissoria
rozpocznij naukę
klauzula przepadku - zastrzeżenie umowne, na mocy którego dłużnik traci swoje prawa z umowy, w razie niedotrzymania zobowiązania
lex primaria derogat legi subsidiariae
rozpocznij naukę
ustawa podstawowa (zasadnicza) znosi ustawę pomocniczą
vi legis
rozpocznij naukę
na mocy ustawy
vi contractus
rozpocznij naukę
na mocy umowy
matrimonium malum
rozpocznij naukę
małżeństwo nieważnie zawarte
tempus utile
rozpocznij naukę
czas odpowiedni, użyteczny (do obliczeń tylko dni bez przeszkód w działaniu)
matrimonium non existens
rozpocznij naukę
małżeństwo nieistniejące (gdy nie wystąpiły przesłanki zawarcia małżeństwa)
computatio naturalis
rozpocznij naukę
obliczanie czasu dokładnie od chwili do chwili
essentialia negotii
rozpocznij naukę
składniki przedmiotowo istotne czynności prawnej
pater est, quem nuptiae demonstrant
rozpocznij naukę
ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
praescriptio temporis
rozpocznij naukę
przedawnienie
naturalia negotii
rozpocznij naukę
składniki przedmiotowo nieistotne czynności prawnej (objęte przepisami względnie obowiązującymi)
dies a quo
rozpocznij naukę
termin zawieszający (początkowy)
accidentalia negotii
rozpocznij naukę
składniki dodatkowe czynności prawnej/ podmiotowo istotne
inter vivos
rozpocznij naukę
między żyjącymi
mortis causa
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci
donatim mortis causa
rozpocznij naukę
darowizna na wypadek śmierci
ad solemnitatem
rozpocznij naukę
do ważności/ pod rygorem nieważności
ad probationem
rozpocznij naukę
dla celów dowodowych
ad eventum
rozpocznij naukę
dla wywołania określonych skutków
pactum de forma
rozpocznij naukę
zastrzeżenie przez strony formy szczegółowej
dies
rozpocznij naukę
dzień
dies ad quem
rozpocznij naukę
termin rozwiązujący (końcowy)
tempus
rozpocznij naukę
czas/ okres
tempus facti
rozpocznij naukę
dzień zdarzenia
tempus scientiae
rozpocznij naukę
dzień powzięcia wiadomości
computatio civilis
rozpocznij naukę
obliczanie czasu według prawa cywilnego (wg dni kalendarzowych)
prior tempore, potior iure
rozpocznij naukę
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
ex tunc
rozpocznij naukę
od wtedy/ od tamtej chwili/ z mocą wsteczną
ex nunc
rozpocznij naukę
od teraz/ od tej chwili
ex ante
rozpocznij naukę
z góry
ex post
rozpocznij naukę
po fakcie
condicio
rozpocznij naukę
warunek
sub condicione
rozpocznij naukę
pod warunkiem
pendente condicione
rozpocznij naukę
w czasie trwania warunku (zawieszającego)
condicio sine qua non
rozpocznij naukę
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć
condicio potestativa
rozpocznij naukę
warunek, którego spełnienie się zależy od woli stron
condicio casualis
rozpocznij naukę
warunek losowy
condicio resolutiva
rozpocznij naukę
warunek rozwiązujący
condicio suspensiva
rozpocznij naukę
warunek zawieszający
dolus directus
rozpocznij naukę
zamiar bezpośredni
culpa
rozpocznij naukę
wina nieumyślna/ niedbalstwo
culpa in abstracto
rozpocznij naukę
wina polegająca na niezachowaniu staranności określanej według wzorca abstrakcyjnego
culpa lata
rozpocznij naukę
rażące niedbalstwo
culpa levis
rozpocznij naukę
lżejsze niedbalstwo
culpa levis in concreto
rozpocznij naukę
niezachowanie przez dłużnika staranności, którą zwykł był i powinien zachować przy prowadzeniu swoich spraw
in abstracto
rozpocznij naukę
ogólnie
in concreto
rozpocznij naukę
w konkretnym przypadku
culpa in custodiendo
rozpocznij naukę
wina w nadzorze
culpa in eligendo
rozpocznij naukę
wina w wyborze (np. przy powierzaniu wykonania czynności)
cuius commodum eius periculum
rozpocznij naukę
czyja korzyść, tego i ryzyko
casum sentit dominus
rozpocznij naukę
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia losowego
error
rozpocznij naukę
błąd
error in persona
rozpocznij naukę
błąd co do osoby (której składa się oświadczenie woli)
error in qualitate personae
rozpocznij naukę
błąd co do przymiotu osoby

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.