prawo karne

 0    95 fiszek    annnu91
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1. Co to jest prawo karne?
rozpocznij naukę
czyny będące przestępstwami, kar grożących za przestępstwo, środków karnych i środków zabezpieczających.
2. Cechy prawa karnego materialnego
rozpocznij naukę
Uniwersalność. - Wkracza wszędzie tam, gdzie dochodzi do czynów społecznie szkodliwych, tzn. tam, gdzie ktoś dopuszcza się zamachu na stosunki społeczne i chronione prawnie dobra podmiotów tych stosunków. Subsydiarność – PK powinno być zast. w ostateczności i tylko wtedy gdy środki oddziaływania, które posiadamy są niewystarczające
3. Funkcja ochronna prawa karnego.
rozpocznij naukę
służy ochronie dóbr, których istnienie składa się na porządek społ. oraz respektowaniu własności. Chroni życie, suwerenność, wolność itd.
4. Funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego.
rozpocznij naukę
zaspokaja poczucie sprawiedliwości pokrzywdzonego, przez ukaranie sprawcy
5. Funkcja prewencyjno-wychowawcza prawa karnego
rozpocznij naukę
typy zachowań nagannych, czyli określenie czego robić nie wolno, opatrzenie sankcją karną oraz pociąganie do odpowiedzialności za określone przestępstwa czy wykroczenia skarbowe. Działanie wychowawcze jest jednym z działań sankcyjnych.
6. Funkcja gwarancyjna prawa karnego.
rozpocznij naukę
Zagwarantowanie obywatelowi, ze nie będzie pociągany do odpowiedzialności karnej za czyn, który przez prawo nie jest uważany za przestępstwo
7. Funkcja profilaktyczno-zabezpieczająca prawa karnego.
rozpocznij naukę
- środki eliminujące i zabezpieczające oraz innye środki oddziaływania.Np. eliminacja sprawcy ze społeczeństwa
8. Funkcja restytucyjna prawa karnego.
rozpocznij naukę
obowiązek nadrobienia szkody poszkodowanemu
9. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych.
rozpocznij naukę
odpowiedzialność zbiorowa: za przestępstwo jednostki ponoszą odpowiedzialność pewne zbiorowości np. rodzina, miasto, ród.
12. Główne założenia szkoły klasycznej.
rozpocznij naukę
- wolna wola człowieka, zasada czynu (czyn= wyraz wolnej woli), istotą kary jest odwet za wyrządzone zło (sprawiedliwa odpłata za czyn)
13. Główne założenia szkoły pozytywnej.
rozpocznij naukę
- człowiek jest zdeterminowany do pop przest, brak wolnej woli; zamiast kary środki zabezp społ. wobec sprawcy; niektórzy ludzie mają wrodzone predyspozycje do pop przestępstwa; odrzucenie winy jako pods odpow. karnej
14. Główne założenia szkoły socjologiczne.
rozpocznij naukę
-najw jest sprawca (jego osobowość) a nie czyn; cel przez odwet; przestepczosc ma swoje przyczyny tkwiące w warunkach spol.; celem kary- ochrona dobr prawnych przez zast prewencji
15. Kierunek racjonalno-humanitrarny.
rozpocznij naukę
- koncepcja w myśl której PK powinno być zarówno racjonalne ale zarazem humanitarnie. Egzekwować sprawiedliwe prawo nie naruszając zasad humanitarnych
16. Zasada humanitaryzmu prawa karnego
rozpocznij naukę
- Prawo karne powinno być humanitarne. Kary nie mogą być okrutne, nie mogą ponizac i wyrządzać dolegliwości (sama Kosnt zakazuje kar cielesnych i nakazuje poszanowanie praw czlowieka
17. Zasada subsydiarności prawa karnego.
rozpocznij naukę
- PK powinno być zast. w ostateczności i tylko wtedy gdy środki oddziaływania, które posiadamy są niewystarczające.
18. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn.
rozpocznij naukę
-nastepuje po uprzednim CZYNIE. Nie można karaz za mysli, poglady lub jego właść psych/fizyczne
nullum crimen sine lege
rozpocznij naukę
- (nie ma przesteostwa bez ustawy). Chroni jednostke przed arbitralnym posługiwaniem się represja karna przez organy państwowe.
nullum crimen sine lege scripta
rozpocznij naukę
prawo karne musi być nie tylko prawem pisanym ale tez zapisanym w specyficznym akcie normatywnym jaki jest ustawa
nullum crimen sine lege certa
rozpocznij naukę
ustawodawca powinien tak sformułować przepisy, by jego odbiorca mógł je zrozumieć i ich przestrzegać
nulla poena sine lege
rozpocznij naukę
kara musi być określona we wcześniej wydanej ustawie
23. Zasada winy.
rozpocznij naukę
-sprawca ponosi odp. kar tylko wtedy kiedy udowodni mu się wine i postawi zarzuty
24. Okoliczności decydujące o społecznej szkodliwości czynu
rozpocznij naukę
- rodzaj i char naruszonego dobra, rozmiary wyrzadzonej szkody, sposób i okol popełnienia czynu, waga naruszonych przez sprawce obowiazków, postac zamiaru, motywacja sprawy, rodzaj naruszonych reguł ostroznosci i stopien ich naruszenia
25. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej.
rozpocznij naukę
Odpowiedzial karna powinna mieć char indywidualny i osobisty. Nie może przejac jej inna osoba. TYLKO SPRAWCA czynu
in dubio pro reo
rozpocznij naukę
- zasada prawna, zgodnie z którą wątpliwości nie dających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść oskarżonego.
28. Źródła prawa karnego.
rozpocznij naukę
-kodeks karny z 1997r. (teraz obowiązujący); przepisy innych dziedzin prawa - Dziennik ustaw; Konstytucja i ratyfikowane umowy miedzyn
29. Rodzaje sankcji karnych.
rozpocznij naukę
- względnie oznaczona (okr w ustawie) -nieoznaczona (swoboda w wyborze rodzaju i wys. kary ma sedzia)
30. Pojęcie i rodzaje wykładni w prawie karnym.
rozpocznij naukę
Wykladnia: fragm. PK który wyznacza ramy niekaralnych zachowan obywateli - jezykowa (odwoluje się do znaczenia slow uzytych w tekscie ustawy -teleologiczna/celowosciowa (odw. się do celu i sensu przepisu) -systemowa (odw się do umiejscowienia przepisu w sys danej galezi prawa -zwezajaca i rozszerzajaca
33. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem osób
rozpocznij naukę
określa prawo krajowe i reguły międzynarodowej współpracy w dziedzinie ścigania
34. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca.
rozpocznij naukę
Ustalenie miejsca popełnienia przestępstwa ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia: primo - czy zastosować polską czy obcą ustawę karną; secundo - przed jakim sądem ma odpowiadać sprawca (obcym/ polskim; sprawa właściwości miejscowej).
36. Czas popełnienia czynu zabronionego.
rozpocznij naukę
-art. 6par1 czas w ktorym sprawca działał lub zaniechal dzial do któr był zobowizany
38. Odpowiedzialność za czyny popełnione zagranicą.
rozpocznij naukę
- Polską ustawę karną stosuje się do przestępstw popełnionych za granicą: w stosunku do obywatela polskiego, (jeśli naruszy prawo polskie za granica ale warunek podwójnej karalności); stosunku do cudzoziemców, chodzi o przest skierowane przeciwko dobrom lub interesom RP, obywatela PL, polskiej osoby prawnej; 2. czyn ten musi być zagrożony przez polską ustawę karną karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności; do cudzoziemców, którzy pop przest za granicą, przy czym to przestępstwo skierowane
39. Zasada narodowości podmiotowej.
rozpocznij naukę
- polak odpowiada za wszelkie czyny pop za granica które SA przestepst wg Pol KK i msc popełnienia (ale musi być podwójna przestęp czynu)
40. Zasada narodowości przedmiotowej ograniczona.
rozpocznij naukę
- czyny popełnione przez cudzoziem zagranicą skierowane przeciwko interesom RP, obywatelowi polskiemu, polskiej os prawnej, jednostce organizacyjnej, przestępstwu terrorystycznemu. (podwójna przestępność)
41. Zasada narodowości przedmiotowej nieograniczona.
rozpocznij naukę
- bez wzgl na obywatelstwo, bez ograniczenia warunkiem podwójnej przest. Gdy jest to:- przes przeciwko bez ween lub zewn RP, polskim urzędom /funkcjonariuszom, inetersom godp itd
42. Zasada odpowiedzialności zastępczej.
rozpocznij naukę
-syt polegajaca gdy cudzoziemiec dopusci sie przes za granica nie objętego ani zasada ochronna ograniczona ani zasada ochronna nieograniczona, a wg, polskiej ustawy karnej dane przest zagrozone jest kara pozbawienia wolnosci powyzej lat 2. Wowczas mozna zastosowac polska ustawe karna, jezeli sprawca przebywa na terytorium Polski i nie postanowiono go wydac. Wynika z tej zasady ze pierszenstwo ma ekstradycja sprawcy na granice.
43. Zasada represji wszechświatowej.
rozpocznij naukę
przewiduje stosowanie PL ustawy kar do cudzoziemncow i obywateli PL w razie pop przest ściganych na mocy zobowiazania wynikającego z umow miedzyn.Np. ludobójstwo, zbrodnie wojenne itd
przestępstwo co to
rozpocznij naukę
czyn człowieka, zabr przez obow ustawe, który jest społecznie szkodliwy i zawiniony
45. Bezprawność czynu (pojęcie).
rozpocznij naukę
- czyn wypełniający znamiona przestępstwa nie jest nim w rzeczywistości, ponieważ na mocy przepisu prawnego lub utartej praktyki uważany jest za zgodny z prawem (kontratypy: obrona konieczna, stan wyższej konieczności)
47. Przestępstwo a wykroczenie.
rozpocznij naukę
- Odpow za wykroczenia jest mniej surowa niz za przest. Gł powód - ustawodawca łagodniej traktuje sprawców wykr bo jest nizszy stopien społ szkodliwosci tych czynów. wykr na ogół naruszaja dobra o mniejszej wartości niz wartosc dóbr, w które godza przest i czynia mniejsze szkody
48. Pojęcie zbrodni i występku.
rozpocznij naukę
-zbrodnia-czyny zagr kara pozb wolnośc na czas nie krótszy od 3lat lub kara surowsza -wystepek- czyny zagr kara przekraczajaca 1 miesiac pozb wol, 1 msc ograniczen woln lub grzywny pow 30 stawek dziennych
czyn
rozpocznij naukę
to zewn, swiadome zachowanie człowieka które zachodzi w warunkach wolnego wyboru i jest rezultatem decyzji woli. (Formy czynu: dzialanie lub zaniechanie)
zaniechanie
rozpocznij naukę
niepodjęcie przez sprawcę działania, do którego był zobowiązany(formalne) lub spowodow określonego skutku, przez niepodjęcie takiego działania.(materialne).
53. Nieletni (pojęcie).
rozpocznij naukę
- osoba, która w momencie popełnienia czynu zab nie ukończyła 17 roku życia
54. Młodociany (pojęcie).
rozpocznij naukę
-os która w chwili pop czynu nie miała 21 lat i w chwili orzekania w I instancji nie miała 24
teoria ekwiwalencji
rozpocznij naukę
zalozenie ze przyczyną każdego skutku jest pewna suma warunkow koniecznych do jedo nastapienia
teoria adekwancji
rozpocznij naukę
wymaga się jeszcze by określony w ustawie skutek był NORMALNYM, typowym następstwem takiego Zach się. (np. wysyłając dziecko samolotem, śmierć w nim nie jest normalnym następstwem)
57. Pojęcie związku przyczynowego.
rozpocznij naukę
- jest to związek pomiędzy zach się człowieka, bądź innym zdarzeniem będącym pods odpowiedzailnosci, a wynikłą z tego szkodą
58. Zagadnienie przyczynowości zaniechania.
rozpocznij naukę
zaniechanie nie może zapoczątkować lancucha przyczynowego bo skutek może być wywolany tylko przez dzialanie czlowieka
59. Znamię ostre
rozpocznij naukę
znamiona określają w ustawie karnej typ przestępstwa. Ostre mają zamkniętą klasę desygnatów np. matka art. 148, brat, zolnierz
60. Znamię nieostre
rozpocznij naukę
- to znamiona, które mają otwartą klasę desygnatów
63. Znamię opisowe
rozpocznij naukę
to te, których stwierdzenie nie wymaga stosowania ocen, a ich zakres znaczeniowy jest stosunkowo wyraźny.
64. Znamię ilościowe (pojęcie, przykład).
rozpocznij naukę
- Dotyczy znamion liczebnikowych jak np. "mienie znacznej wartości"
65. Elementy strony przedmiotowej przestępstwa.
rozpocznij naukę
-czyn podmiotu, czas i miejsce czynu; syt w jakiej czyn popełniono i sposób popełnienia i przedmiot wykonawczy czynu
66. Strona podmiotowa przestępstwa (pojęcie).
rozpocznij naukę
- Inaczej str subiektywna: wyraża stosunek psych sprawcy do czynu. Może on być umyślny lub nieumyślny. Strona podm jest najważniejszą przesłanką winy.
67. Zamiar bezpośredni. dolus directus
rozpocznij naukę
- gdy sprawca chce popełnić czyn zabr. Chcenie ozn że sprawca obejmuje swoją świadomością wszystkie znamiona tego czynu (nagly i przemyślany)
68. Zamiar ewentualny.
rozpocznij naukę
- gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i godzi się na to (nawet jeśli nie chce).
69. Przestępstwo kierunkowe (dolus coloratus).
rozpocznij naukę
- to takie przest które sa znamienne celem, motywem lub pobudka. Sprawca dziala z zamiarem dokl ukierunkowanym. To szczególne nastawienie sprawcy
Motyw
rozpocznij naukę
-przeżycie psychiczne o charakterze intelektualnym, skłaniające sprawcę do popełnienia czynu
pobudka
rozpocznij naukę
przeżycie o charakterze emocjonalnym, skłaniające sprawcę do popełnienia czynu np. pod wpływem współczucia
Lekkomyślność
rozpocznij naukę
polega na tym, że sprawca świadomie naruszając zasady ostrożności, możliwość popełnienia czynu zabronionego przewiduje, lecz przypuszcza, że go uniknie.
Niedbalstwo
rozpocznij naukę
polega na tym, że sprawca możliwości popełnienia czynu zabronionego nie przewiduje, chociaż może ją przewidzieć.
. Indywidualny przedmiot ochrony-
rozpocznij naukę
Dobro prawne będące przedmiotem ochrony pojedynczego przepisu karnego a jednocześnie dobro zaatakowane popełnieniem przestępstwa
Rodzajowy przedmiot ochrony-
rozpocznij naukę
to dobro prawne chronione nie przez jeden przepis, lecz przez grupę przepisów karnych z reguły zamieszczonych w jednym rozdziale KK.
Ogólny przedmiot ochrony-
rozpocznij naukę
jego ochrona jest zadaniem całego prawa karnego
Przestępstwami podobnymi
rozpocznij naukę
- przestępstwa należące do tego samego rodzaju;
Podział przestępstw
rozpocznij naukę
-typ podstawowy: punkt wyjścia nazwy przestępstwa -typ kwalifikowany: czyli utworzony a kara jest surowsza od podstawowego -typ uprzywilejowany: tworzony a kara łagodniejsza od podstawowej.
Przestępstwa powszechne
rozpocznij naukę
to takie, których podmiotem jest może być każda osoba odpowiadająca ogólnym cechom podmiotu przestępstwa, tzn osoba fizyczna która osiągnęła określony wiek
przekr upr dot funkcjonariusza publ
rozpocznij naukę
kiedy dokonyw czynność mimo ze nie miesci się w ramach jego uprawnien pozostaje jednak w zw z zakresem jego służb działalności
naduz kontratypu-
rozpocznij naukę
wykorzyst syt kontratypowej do załatwiwenia własnych porachunków czy celów innych niż ochrona zagr dobra
Obrona konieczna
rozpocznij naukę
polega na odpieraniu bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem, przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego zamachu i w sposób współmierny do niebezpieczeństwa zamach.
Zamach bezpośredni
rozpocznij naukę
działanie zagrażające naruszeniu dobra prawnego
Eksces intensywny
rozpocznij naukę
zachodzi gdy broniący stosuje sposób obrony, który nie był konieczny dla odparcia zamachu, lub zachodzi rażąca dysproporcja dóbr.
Eksces ekstensywny,
rozpocznij naukę
spóźnione działanie obronne lub działanie przedwczesne w momencie, gdy zamach nie miał jeszcze charakteru bezpośredniego.
Niebezpieczeństwo bezpośrednie -
rozpocznij naukę
to taki stan zagrożenia, który uzasadnia podjęcie natychmiastowe działanie
Obrona konieczna, a stan wyższej konieczności
rozpocznij naukę
Róznice - w obr. kon. elementami są zamach i obrona, natomiast w s.w.k. elementami są niebezpieczeństwo grożące dobru chronionemu prawem i działanie lub zaniechanie sprawcy uchylające ten stan - obrona konieczna najczęściej polega na działaniu - w stanie w.k. poświęcone zostaje dobro osoby trzeciej, a w obr. kon. dobro osobiste zamachowca - w s.w.k. występuje zasada subsydiarności - w obronie koniecznej zasada proporcjonalności ma wąski zakres Podobieństwa -wyłączenie bezprawności - zagrożone ja
. Eksperyment leczniczy
rozpocznij naukę
celem jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych
Eksperyment badawczy
rozpocznij naukę
celem jest rozszerzenie wiedzy medycznej
Ostateczna potrzeba
rozpocznij naukę
Polega on na wyłączeniu ewentualnej przestępności czynu żołnierza, który stosuje środki niezbędne w celu wymuszenia posłuchu dla rozkazu
Funkcje winy w prawie karnym.
rozpocznij naukę
1. fun. legitymizująca odpowiedzialność karną sprawcy 2. limituje surowość kary, która nie może przekraczać stopnia winy
zamiar nagły (dolus directus repentinus),
rozpocznij naukę
sprawca podejmuje szybko, bez zastanowienia
Wina kombinowana
rozpocznij naukę
ma miejsce gdy przestępstwo podstawowe jest objęte umyślnością (zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym) natomiast następstwo czynu objęte jest nieumyślnością, przestępstwa z winy kombinowanej traktujemy jako przestępstwa umyślne; są to przestępstwa kwalifikowane przez następstwa.
. Formy stadialne przestępstwa
rozpocznij naukę
zamiar § przygotowanie § usiłowanie § dokonanie etapy
Nieświadomość i urojenie.
rozpocznij naukę
-urojenie to zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych przekonaniach -nieświadomość – gdy sprawca nie wie dokladnie ze jego czyn jest przestępstwem ale zdaje sobie sprawe ze czyn jest zabroniony przez jakas galaz prawa
Delictum putativum
rozpocznij naukę
Ktoś zachowuje się zgodnie z prawem, ale myśli, że jest to przestępstwo.
rodzaje usiłowania
rozpocznij naukę
§ usiłowanie ukończone – sprawca uczynił wszystko, co zamierzał, lecz nie zdołał dokonać czynu § usiłowanie nieukończone – sprawca nie zdołał wykonać wszystkiego, co zamierzał. § usiłowanie kwalifikowane – sprawca usiłując dokonać jednego czynu zabronionego, niejako "po drodze" dokonał innego (np. chciał zabić pokrzywdzonego, a jedynie go zranił). § udolne- takie, które w chwili rozpoczęcia daje sprawcy szansę na dokonanie § usiłowanie nieudolne – takie, które od samego początku nie może doprowa
odpowiedzialnośc podżegacza i pomocnika
rozpocznij naukę
że odpowiadają oni w granicach swej umyślności (czyli swego zamiaru) niezależnie od odpowiedzialności sprawcy głównego.
Podżeganie
rozpocznij naukę
Polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego. Może to nastąpić w dowolnej formie (np. namawiania, nalegania, prośby itp.) Istotą podżegania jest to, że jego rezultatem jest zaistnienie zamiaru co do dokonania czynu zabronionego, u osoby nakłanianej
Pomocnictwo
rozpocznij naukę
Polega na ułatwianiu innej osobie dokonania czynu zabronionego poprzez dostarczanie narzędzi, środku przewozu lub poprzez udzielanie rad lub informacji.
Prowokator
rozpocznij naukę
to osoba, która nakłania inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, nie po to, aby ten został popełniony, ale po to, by skierować postępowanie karne przeciwko nakłanianej osobie (art. 24 KK)
Realny zbieg przepisów
rozpocznij naukę
Zachodzi gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona w 2 lub więcej przepisach ustawy przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów
Pozorny zbieg przepisów
rozpocznij naukę
czyn wyczerpuje wprawdzie znamiona kilku przepisów, ale faktu zbiegu przepisów nie uwzględnienia się w kwalifikacji prawnej
Przestępstwo wieloodmianowe
rozpocznij naukę
polega na wypełnieniu przez zachowanie sprawcy jednocześnie kilku odmian wskazanych w jednym przepisie
Czyn ciągły-
rozpocznij naukę
czyn popełniony 2 lub więcej razy, czynów-np. tydzień w tydzień kradzież rzeczy w sklepie; 152. Reguły
Kryminalizacja
rozpocznij naukę
czyli uznawanie przez ustawodawcę pewnych czynów za przestępstwa lub utrzymywanie przestępczości tych czynów
Występek chuligański
rozpocznij naukę
to zamach na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.