Łacińska Terminologia Prawnicza UAM 2

 0    49 fiszek    polciak
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ryzyko najemcy
rozpocznij naukę
Pariculum locatoris
ryzyko kupującego
rozpocznij naukę
Pariculum emptoris
chcącemu nie dzieje się krzywda
rozpocznij naukę
Volenti non fit iniura
skutki przypadku odczuwa właściciel
rozpocznij naukę
Casus sentit fominud
świadczenie na zaspokojenie
rozpocznij naukę
Datio in solutum
nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est.
Z bezprwanego działania nie powstaje zobowiązanie umowne
rozpocznij naukę
Ex maleficio non oritur contractus
Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe
rozpocznij naukę
Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis
Umów należy dotrzymywać
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda
Każda umowa obowiązuje na warunkach z momentu jej zawarcia
rozpocznij naukę
Rebus sic stantibus omnis contractus intelligitur
umowa dobrej wiary
rozpocznij naukę
Contractus bonea fidei
umowa ścisłego prawa
rozpocznij naukę
Contractus stricti iuris
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
rozpocznij naukę
Venire contra factum proprium nemini licet
powinieneś przestrzegać prawa, które uczyniłeś
rozpocznij naukę
To patere legem quam fecisti
nikt nie może być wysłuchany gdy powołuje się na swoją niegodziwość
rozpocznij naukę
Turpitudinem suam allegans nemo audiator
postepuje podstępnie kto żąda, kto domaga się tego co będzie musiał zwrócić
rozpocznij naukę
Dolo facis qui petit quam redditurus est
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
rozpocznij naukę
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
w przypadku wątpliwości wbrew stypulującego
rozpocznij naukę
Im ambiguitas contra stipulatorem
Fałszywe oznaczenie (przedmiotu czynności) nie szkodzi
rozpocznij naukę
Falsa demonstratio non nocet
Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est
Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji
rozpocznij naukę
Clara non sunt interpretanda
klauzule nietypowe wywołują podejrzliwość
rozpocznij naukę
Clausulae insolitea inducunt suspicionem
Uznaje się za włączone w sposób milczący do umowy, to co jest obyczajem i zwyczajem
rozpocznij naukę
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris alium transferre potest, quam ipse habet
To, co jest na powierzchni (przypada właścicielowi) gruntu
rozpocznij naukę
Superficies solo cedit
Służebność nie może polegać na działaniu
rozpocznij naukę
Servitus in faciendo consistere nequit
Służebności należy wykonywać oględnie
rozpocznij naukę
Servitutibus civiliter utendum est
Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
rozpocznij naukę
Nulli res sua servit
Pierwszy w czasie lepszy w prawie
rozpocznij naukę
Prior tempore potior iure
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całość prawa, jakie miał zmarły
rozpocznij naukę
Herediatas nihil aliud est, quam successioin universum ius, quod defunctus habuerit
Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
rozpocznij naukę
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Fałszywe przyczyny nie szkodzą
rozpocznij naukę
Falsa demonstratio non nocet
Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów
rozpocznij naukę
In testamentis plenius voluntates, testantium interpretantur
więcej powiedziano, mniej napisano
rozpocznij naukę
Plus nuncupatum, minus scriptum
Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)
rozpocznij naukę
Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem)
uwzględniamy ostatni zapis woli spadkobiercy
rozpocznij naukę
Novissima voluntas servatur
Należy wysłuchać także drugiej strony
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars
ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza
rozpocznij naukę
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat.
W (razie) wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego
rozpocznij naukę
In dubio reo (scil. iudicandum est)
nie ma sędziego bez powoda
rozpocznij naukę
Nemo iudex sine actore
Skarga osobista (wymierzona przeciw konkretnej osobie) ginie wraz z osobą
rozpocznij naukę
Actio personalis moritur cum persona
Czyny bezprawne rodziców nie przynoszą szkody dzieciom
rozpocznij naukę
Delicta parentium liberis non nocent
rozszczenie niewygasłe nie ożywa
rozpocznij naukę
Actio semel extincta non reviviscit
prawomocne rozstrzygnięcia uznaje się za prawdziwe
rozpocznij naukę
Rei iudicata, ne bis in ide(proveritate accioitur)
każda skarga ma właściwą sobie drogę
rozpocznij naukę
Actio quaelibet in via sua
powód idzie za sądem pozwanego
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei
powód nie może być zasądzony
rozpocznij naukę
Actor non condemantur
nikt nie jest zobowiązany do oskarżenia samego siebie
rozpocznij naukę
Nemo tenetur seipsum accusare
Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu
rozpocznij naukę
Actori incumbit probatio

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.