Łacińska Terminologia Prawnicza UAM 2

 0    49 fiszek    polciak
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ryzyko najemcy
rozpocznij naukę
Pariculum locatoris

ryzyko kupującego
rozpocznij naukę
Pariculum emptoris

chcącemu nie dzieje się krzywda
rozpocznij naukę
Volenti non fit iniura

skutki przypadku odczuwa właściciel
rozpocznij naukę
Casus sentit fominud

świadczenie na zaspokojenie
rozpocznij naukę
Datio in solutum

nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est.

Z bezprwanego działania nie powstaje zobowiązanie umowne
rozpocznij naukę
Ex maleficio non oritur contractus

Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe
rozpocznij naukę
Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis

Umów należy dotrzymywać
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda

Każda umowa obowiązuje na warunkach z momentu jej zawarcia
rozpocznij naukę
Rebus sic stantibus omnis contractus intelligitur

umowa dobrej wiary
rozpocznij naukę
Contractus bonea fidei

umowa ścisłego prawa
rozpocznij naukę
Contractus stricti iuris

Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
rozpocznij naukę
Venire contra factum proprium nemini licet

powinieneś przestrzegać prawa, które uczyniłeś
rozpocznij naukę
To patere legem quam fecisti

nikt nie może być wysłuchany gdy powołuje się na swoją niegodziwość
rozpocznij naukę
Turpitudinem suam allegans nemo audiator

postepuje podstępnie kto żąda, kto domaga się tego co będzie musiał zwrócić
rozpocznij naukę
Dolo facis qui petit quam redditurus est

W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
rozpocznij naukę
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt

w przypadku wątpliwości wbrew stypulującego
rozpocznij naukę
Im ambiguitas contra stipulatorem

Fałszywe oznaczenie (przedmiotu czynności) nie szkodzi
rozpocznij naukę
Falsa demonstratio non nocet

Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est

Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji
rozpocznij naukę
Clara non sunt interpretanda

klauzule nietypowe wywołują podejrzliwość
rozpocznij naukę
Clausulae insolitea inducunt suspicionem

Uznaje się za włączone w sposób milczący do umowy, to co jest obyczajem i zwyczajem
rozpocznij naukę
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis

Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris alium transferre potest, quam ipse habet

To, co jest na powierzchni (przypada właścicielowi) gruntu
rozpocznij naukę
Superficies solo cedit

Służebność nie może polegać na działaniu
rozpocznij naukę
Servitus in faciendo consistere nequit

Służebności należy wykonywać oględnie
rozpocznij naukę
Servitutibus civiliter utendum est

Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
rozpocznij naukę
Nulli res sua servit

Pierwszy w czasie lepszy w prawie
rozpocznij naukę
Prior tempore potior iure

Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całość prawa, jakie miał zmarły
rozpocznij naukę
Herediatas nihil aliud est, quam successioin universum ius, quod defunctus habuerit

Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
rozpocznij naukę
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest

Fałszywe przyczyny nie szkodzą
rozpocznij naukę
Falsa demonstratio non nocet

Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów
rozpocznij naukę
In testamentis plenius voluntates, testantium interpretantur

więcej powiedziano, mniej napisano
rozpocznij naukę
Plus nuncupatum, minus scriptum

Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)
rozpocznij naukę
Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem)

uwzględniamy ostatni zapis woli spadkobiercy
rozpocznij naukę
Novissima voluntas servatur

Należy wysłuchać także drugiej strony
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars

ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza
rozpocznij naukę
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat.

W (razie) wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego
rozpocznij naukę
In dubio reo (scil. iudicandum est)

nie ma sędziego bez powoda
rozpocznij naukę
Nemo iudex sine actore

Skarga osobista (wymierzona przeciw konkretnej osobie) ginie wraz z osobą
rozpocznij naukę
Actio personalis moritur cum persona

Czyny bezprawne rodziców nie przynoszą szkody dzieciom
rozpocznij naukę
Delicta parentium liberis non nocent

rozszczenie niewygasłe nie ożywa
rozpocznij naukę
Actio semel extincta non reviviscit

prawomocne rozstrzygnięcia uznaje się za prawdziwe
rozpocznij naukę
Rei iudicata, ne bis in ide(proveritate accioitur)

każda skarga ma właściwą sobie drogę
rozpocznij naukę
Actio quaelibet in via sua

powód idzie za sądem pozwanego
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei

powód nie może być zasądzony
rozpocznij naukę
Actor non condemantur

nikt nie jest zobowiązany do oskarżenia samego siebie
rozpocznij naukę
Nemo tenetur seipsum accusare

Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu
rozpocznij naukę
Actori incumbit probatio


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.