Łacińska Terminologia Prawnicza UAM

 0    50 fiszek    polciak
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa
rozpocznij naukę
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quod tribuendi

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy
rozpocznij naukę
iuris praecepta sum haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quod tribuere

Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe
rozpocznij naukę
non omne quod licet honestum est

przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
rozpocznij naukę
contra ius fasque

jest rzeczą godziwą
rozpocznij naukę
fas est

wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
rozpocznij naukę
per fas et nefas

prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
rozpocznij naukę
ius est ars boni et aequi

Prawo i oszustwo razem nigdy nie współistnieją
rozpocznij naukę
ius et fraus numquam cohabitant

prawo ma na względzie sprawiedliwość
rozpocznij naukę
ius respicit aequitatem

najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
rozpocznij naukę
summum ius summa iniura

surowe prawo, lecz prawi
rozpocznij naukę
dura lex sed lex

prawo nakazuje, a nie dyskutuje
rozpocznij naukę
lex iubeat non disputet

nie powinniśmy źle korzystać z naszych prawŹle naszych praw używać nie powinniśmy
rozpocznij naukę
male nostro iurie uti non debemus

Prawem publicznym jest prawo odnoszące się do interesu państwa, a prawem prywatnym prawo dotyczące korzyści poszczególnych jednostek
rozpocznij naukę
publicum ius est statum rei romanae spectat ius privatum est quod ad sigulorum utilitatem

To, co jest właściwe nie jest obciążone wadą tego, co niewłaściwe
rozpocznij naukę
utile per inutile non vitiatur

Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
rozpocznij naukę
ius publicum privatorum pactis mutari non potest.

umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego
rozpocznij naukę
privatorum conventio iuri publico non derogat.

reguły odpowiadające rozumowi
rozpocznij naukę
ius naturale

prawo obywatelskie, stworzone przez obywateli dla obywateli
rozpocznij naukę
ius civile

prawo rodów, reguły prawne, które porządkują relacje między suwerennymi państwami, prawo międzynarodowe, prawo rodów
rozpocznij naukę
ius gentium

właściwe jest prawo kraju pochodzenia, prawo krwi
rozpocznij naukę
ius sanguinis

właściwym porządkiem prawnym jest porządek kraju, w którym się znajdujemy, prawo ziemi
rozpocznij naukę
ius soli

prawo powszechne, reguluje wspólne dla różnych krajów europejskich
rozpocznij naukę
ius commune

nieznajomość prawa szkodzi
rozpocznij naukę
ignorantia iuris nocet

Przywilejem jest to, co zostało wprowadzone wbrew ogólnej zasadzie z powodu jakiejś użyteczności, z mocy autorytetu tego, kto może stanowić prawo
rozpocznij naukę
ius singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est

Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych, jest synonimem prawa prywatnego.
rozpocznij naukę
ius civile vigilantibus scriptum est

to, co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
rozpocznij naukę
quod ab initio est vitiosum non potest tractu temporis convalescere

Zatwierdzenie równa się zleceniu
rozpocznij naukę
ratihabitio madato comparatur

Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
rozpocznij naukę
lex posterior derogat legi priori

Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
rozpocznij naukę
lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali

Ustawa szczególna zmienia działanie prawa (ustawy ogólnej)
rozpocznij naukę
lex specialis derogat legi generali

Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi
rozpocznij naukę
lex superior derogat legi inferiori

Prawo nie działa wstecz
rozpocznij naukę
lex retro non agit

Ustawa niesprawiedliwa nie jest prawem
rozpocznij naukę
lex iniusta non est lex

Wśród szczęku oręża (podczas wojny) milczą prawa
rozpocznij naukę
inter arma silent leges

Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa
rozpocznij naukę
cessante ratione legis cessat ipsa lex

Nie ma kary bez ustawy
rozpocznij naukę
nulla poena sine lege

Każde przestępstwo powinno być ukarane
rozpocznij naukę
nullum crimen sine poena

Ustawy powinny być interpretowane szerzej, dla zachowania ich ducha
rozpocznij naukę
benignius leges interpretandae sunt quo voluntas earum conservetur

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość
rozpocznij naukę
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet

Tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie powinniśmy rozróżniać
rozpocznij naukę
ubi lex non distinuit nec nos distinguere debemus

w tym co jest większe mieści się to co jest mniejsze
rozpocznij naukę
in maiore minus est

prawo na rzeczy cudze
rozpocznij naukę
iura in re aliena

Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroś chodzi o jego korzyść
rozpocznij naukę
nasciturus pro iam nato habet quotines de commodis eius agitur

Wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi
rozpocznij naukę
hominum causa omne ius constitutum est

Złodziej jest zawsze w zwłoce
rozpocznij naukę
fur semper in mora

godziwa przyczyna objęcia w posiadanie
rozpocznij naukę
iusta causa possidendi

podstawa przeniesienia własności
rozpocznij naukę
iusta causa traditionis

Niebezpieczeństwo w zwłoce
rozpocznij naukę
periculum in mora

ryzyko dłużnika
rozpocznij naukę
pariculum debitoris


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.