łacińska terminologia prawnicza PL_ALK_2013

 0    114 fiszek    anokk
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zgodnie z prawem
rozpocznij naukę
de iure
faktycznie/ w rzeczywistości
rozpocznij naukę
de facto
co do przyszłego unormowania/ co do pożądanej, postulowanej zmiany prawa
rozpocznij naukę
de lege ferenda
z mocy samego prawa
rozpocznij naukę
ipso iure
z punktu widzenia prawa obowiązującego/ wg ustawy już uchwalonej-obowiązującej
rozpocznij naukę
de lege lata
ustawa nie działa wstecz
rozpocznij naukę
lex retro non agit
prawo bezwzględnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius cogens
patrzymy na sens, nie na słowa
rozpocznij naukę
sensum, non verba spectamus
prawo ściśle związane z osobą
rozpocznij naukę
ius personalissimum
ustawy czasami drzemią (śpią), ale nigdy nie umierają
rozpocznij naukę
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
nieznajomość prawa szkodzi
rozpocznij naukę
ignorantia iuris nocet
prawo nieograniczone, dające nieograniczone władztwo
rozpocznij naukę
ius infinitum
uzasadnienie (podstawa, przyczyna, cel uchwalenia) ustawy
rozpocznij naukę
ratio legis
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
rozpocznij naukę
secundum legem
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
rozpocznij naukę
nudum ius
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
rozpocznij naukę
iuxta legem
gdy ustaje(wygasa) przyczyna, dla której wydano ustawę traci moc(wygasa) i sama ustawa
rozpocznij naukę
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma
rozpocznij naukę
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
ustawa surowsza nie działa wstecz
rozpocznij naukę
lex severior retro non agit
w szerokim (szerszym) znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu largo
wykonywanie/egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
rozpocznij naukę
executio iuris non habet iniuriam
przeciw ustawie/ sprzecznie z przepisami prawa
rozpocznij naukę
contra legem
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia -lub- gdzie jest taka sama przyczyna ustawy (uzasadnienie), tam taka sama dyspozycja ustawy
rozpocznij naukę
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
sąd zna prawo
rozpocznij naukę
iura novit curia
treść/ brzmienie ustawy
rozpocznij naukę
verba legis
pełnoprawny/ pełnoprawnie/ na mocy całego prawa
rozpocznij naukę
pleno iure
z mocy prawa
rozpocznij naukę
ex iure
tym samym/ na mocy samego faktu/ przez sam fakt
rozpocznij naukę
ipso facto
w ścisłym znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu stricto
w celu obejścia ustawy/ z obejściem ustawy
rozpocznij naukę
in fraudem legis
z mocy ustawy
rozpocznij naukę
ex lege
wyrok tworzy (stanowi) prawo
rozpocznij naukę
sententia facit ius
najwyższe prawo jest (może stać się) najwyższym bezprawiem
rozpocznij naukę
summum ius, summa iniuria
nikogo nie usprawiedliwia nieznajomość ustawy
rozpocznij naukę
ignorantia legis neminem excusat
(nakaz) ścisłego prawa
rozpocznij naukę
stricti iuris
zbiór (odrębnych) praw
rozpocznij naukę
universitas iuris
ustawę uchyla się ustawą
rozpocznij naukę
lex legem tollitur
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
rozpocznij naukę
lex prospicit, non respicit
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
rozpocznij naukę
lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej
rozpocznij naukę
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa podstawowa (zasadnicza) znosi ustawę pomocniczą
rozpocznij naukę
lex primaria derogat legi subsidiariae
okres między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie
rozpocznij naukę
vacatio legis
ustawa szczególna (specjalna)
rozpocznij naukę
lex specialis
siła wyższa
rozpocznij naukę
vis maior
na mocy porozumienia
rozpocznij naukę
vi consensus
wydaje się, że kto milczy, ten się zgadza tam, gdzie mógłby i powinien był mówić
rozpocznij naukę
qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
domniemanie
rozpocznij naukę
praesumptio
przymus fizyczny
rozpocznij naukę
vis absoluta
czynność prawna
rozpocznij naukę
negotium
przymus psychiczny (siła zniewalająca)
rozpocznij naukę
vis compulsiva
milcząca zgoda
rozpocznij naukę
tacitus consensus
klauzula przepadku - zastrzeżenie umowne, na mocy którego dłużnik traci swoje prawa z umowy, w razie niedotrzymania zobowiązania
rozpocznij naukę
lex commissoria
na mocy ustawy
rozpocznij naukę
vi legis
domniemanie faktyczne
rozpocznij naukę
praesumptio facti
na mocy umowy
rozpocznij naukę
vi contractus
przez samą zgodę
rozpocznij naukę
solo consensu
podstęp/ zły zamiar/ świadome i celowe wyrządzenie szkody
rozpocznij naukę
dolus
czynność prawna kulejąca, niezupełna
rozpocznij naukę
negotium claudicans
domniemanie prawne
rozpocznij naukę
praesumptio iuris
czynność prawna nieważna
rozpocznij naukę
negotium nullum
domniemanie obalalne
rozpocznij naukę
praesumptio iuris tantum
okres ciągły, liczony według kolejnych dni bez przerwy
rozpocznij naukę
tempus continuum
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
rozpocznij naukę
negotiorum gestio
małżeństwo nieważnie zawarte
rozpocznij naukę
matrimonium malum
czas odpowiedni, użyteczny (do obliczeń tylko dni bez przeszkód w działaniu)
rozpocznij naukę
tempus utile
małżeństwo nieistniejące (gdy nie wystąpiły przesłanki zawarcia małżeństwa)
rozpocznij naukę
matrimonium non existens
obliczanie czasu dokładnie od chwili do chwili
rozpocznij naukę
computatio naturalis
składniki przedmiotowo istotne czynności prawnej
rozpocznij naukę
essentialia negotii
ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
rozpocznij naukę
pater est, quem nuptiae demonstrant
przedawnienie
rozpocznij naukę
praescriptio temporis
składniki przedmiotowo nieistotne czynności prawnej (objęte przepisami względnie obowiązującymi)
rozpocznij naukę
naturalia negotii
termin zawieszający (początkowy)
rozpocznij naukę
dies a quo
składniki dodatkowe czynności prawnej/ podmiotowo istotne
rozpocznij naukę
accidentalia negotii
między żyjącymi
rozpocznij naukę
inter vivos
na wypadek śmierci
rozpocznij naukę
mortis causa
darowizna na wypadek śmierci
rozpocznij naukę
donatim mortis causa
do ważności/ pod rygorem nieważności
rozpocznij naukę
ad solemnitatem
dla celów dowodowych
rozpocznij naukę
ad probationem
dla wywołania określonych skutków
rozpocznij naukę
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczegółowej
rozpocznij naukę
pactum de forma
dzień
rozpocznij naukę
dies
termin rozwiązujący (końcowy)
rozpocznij naukę
dies ad quem
czas/ okres
rozpocznij naukę
tempus
dzień zdarzenia
rozpocznij naukę
tempus facti
dzień powzięcia wiadomości
rozpocznij naukę
tempus scientiae
obliczanie czasu według prawa cywilnego (wg dni kalendarzowych)
rozpocznij naukę
computatio civilis
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
rozpocznij naukę
prior tempore, potior iure
od wtedy/ od tamtej chwili/ z mocą wsteczną
rozpocznij naukę
ex tunc
od teraz/ od tej chwili
rozpocznij naukę
ex nunc
z góry/ uprzednio
rozpocznij naukę
ex ante
po fakcie
rozpocznij naukę
ex post
warunek
rozpocznij naukę
condicio
pod warunkiem
rozpocznij naukę
sub condicione
w czasie trwania warunku (zawieszającego)
rozpocznij naukę
pendente condicione
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć
rozpocznij naukę
condicio sine qua non
warunek, którego spełnienie się zależy od woli stron
rozpocznij naukę
condicio potestativa
warunek losowy
rozpocznij naukę
condicio casualis
warunek rozwiązujący
rozpocznij naukę
condicio resolutiva
warunek zawieszający
rozpocznij naukę
condicio suspensiva
zamiar bezpośredni
rozpocznij naukę
dolus directus
wina nieumyślna/ niedbalstwo
rozpocznij naukę
culpa
wina polegająca na niezachowaniu staranności określanej według wzorca abstrakcyjnego
rozpocznij naukę
culpa in abstracto
rażące niedbalstwo
rozpocznij naukę
culpa lata
lżejsze niedbalstwo
rozpocznij naukę
culpa levis
niezachowanie przez dłużnika staranności, którą zwykł był i powinien zachować przy prowadzeniu swoich spraw
rozpocznij naukę
culpa levis in concreto
ogólnie
rozpocznij naukę
in abstracto
w konkretnym przypadku
rozpocznij naukę
in concreto
wina w nadzorze
rozpocznij naukę
culpa in custodiendo
wina w wyborze (np. przy powierzaniu wykonania czynności)
rozpocznij naukę
culpa in eligendo
czyja korzyść, tego i ryzyko
rozpocznij naukę
cuius commodum eius periculum
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia losowego
rozpocznij naukę
casum sentit dominus
błąd
rozpocznij naukę
error
błąd co do osoby (której składa się oświadczenie woli)
rozpocznij naukę
error in persona
błąd co do przymiotu osoby
rozpocznij naukę
error in qualitate personae

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.