Logika definicje rozdz. II

 0    33 fiszki    polciak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Imię własne
rozpocznij naukę
Miano wyróżniające tylko jeden obiekt. W rachunku predykatów jako imion własnych używa się liter a, b,c.
Deskrypcja
rozpocznij naukę
Wyrażenie będące charakterystyką odnoszącą się do co najwyżej jednego obiektu, które przeto oznacza co najwyżej jeden obiekt.
Termin jednostkowy
rozpocznij naukę
Imiona własne, deskrypcje oraz pozostałe wyrażenia w rachunku predykatów.
Funktor jednoargumentowy
rozpocznij naukę
Wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje termin jednostkowy.
Funktor dwuargumentowy
rozpocznij naukę
Wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje termin jednostkowy.
Zmienna indywiduowa
rozpocznij naukę
Wyrażenie występujące w rachunku predykatów, za które wolno wstawić dowolny termin jednostkowy. Jako zmiennym indywiduowych używa się liter x, y,z. O ile za różne zmienne indywiduowe wolno wstawić ten sam termin jednostkowy o tyle za jedną zmienną występującą w danym wyrażeniu kilkakrotnie nie wolno wstawić różnych terminów jednostkowych. Wstawienie musi być bowiem konsekwentne.
Term
rozpocznij naukę
1. Każda zmienna indywiduowa jest termem i każde imię własne jest termem. 2. Jeżeli wyrażenia postaci w1... wn są termami, to termem jest także wyrażenie fnk(w1... wn) (dla każdego k). W rachunku predykatów termami są wszystkie zmienne indywiduowe i wszystkie imiona własne.
Predykat jednoargumentowy
rozpocznij naukę
Wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje zdanie.
Predykat dwuarhumentowy
rozpocznij naukę
Wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje zdanie.
Formuła zdaniowa atomowa
rozpocznij naukę
Wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki termów.
Zdanie atomowe
rozpocznij naukę
Wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki terminów jednostkowych.
Zdanie molekularne
rozpocznij naukę
Zdanie zbudowane z jednego lub więcej zdań atomowych i co najmniej jednego spójnika.
Zasięg dużego/małego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Wyrażenie występujące w nawiasach bezpośrednio po dużym/małym kwantyfikatorze.
Zmienna związana
rozpocznij naukę
Zmienna występująca w zasięgu odnoszącego się do niej kwantyfikatora.
Zmienna wolna
rozpocznij naukę
Zmienna występująca w danym miejscu wyrażenia nie będąc tam zmienną związaną.
Formuła zdaniowa rachunku predykatów
rozpocznij naukę
1. Każda formuła zdaniowa atomowa rachunku predykatów jest formułą zdaniową rachunku predykatów. 2. Jeżeli wyrażenie postaci A jest formułą zdaniową rachunku predykatów, to jest też formułą zdaniową rachunku predykatów wyrażenie postaci ~A. 3. Jeżeli wyrażenia postaci A i B są formułami zdaniowymi rachunku predykatów, to są też formułami zdaniowymi rachunku predykatów wyrażenia postaci A^B AvB A>B A=B. 4. Jeżeli wyrażenie postaci A jest formułą zdaniową rachunku predykatów, to formułami zdaniowy
Zdanie rachunku predykatów
rozpocznij naukę
Formuła zdaniowa nie zawierająca zmiennych wolnych.
Prawo zastępowania dużego kwantyfikatora przez mały kwantyfikator
rozpocznij naukę
Jeśli dla każdego x jest A to dla pewnego x jest A.
Prawo przestawiania dużych kwantyfikatorów
rozpocznij naukę
Dla każdego x każdy y jest taki, że A wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego y każdy x jest taki, że A.
Prawo przestawiania małych kwantyfikatorów
rozpocznij naukę
Dla pewnego x istnieje taki y, że A wtedy i tylko wtedy gdy dla pewnego y istnieje taki x, że A.
Prawo przestawiania małego kwantyfikatora z dużym
rozpocznij naukę
Jeśli istnieje taki x, iż dla każdego y jest A, to dla każdego y istnieje taki x, że jest A.
Prawo negowania dużego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Dla każdego c jest A wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki x, dla którego nie jest A.
Prawo negowania małego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Nie istnieje taki x, dla którego jest A wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego x nie jest A.
Prawo zastępowania dużego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Dla każdego x jest A wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje taki z, dla którego nie jest A.
Prawo zastępowania małego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Istnieje taki x, dla którego jest A wtedy i tylko wtedy gdy nie jest tak, że dla każdego x nie jest A.
Prawo rozkładania dużego kwantyfikatora względem implikacji
rozpocznij naukę
Jeśli dla każdego x jest tak, iż jeżeli A to B, to jeżeli dla każdego x jest A to dla każdego x jest B.
Prawo rozkładania małego kwantyfikatora względem implikacji
rozpocznij naukę
Jeśli dla każdego x jest tak, iż jeżeli A to B, to jeżeli istnieje taki x, dla którego jest A, to istnieje taki x, dla którego jest B.
Prawo rozkładania dużego kwantyfikatora względem koniunkcji
rozpocznij naukę
Dla każdego x jest A i B wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego x jest A i dla każdego x jest B.
Prawo rozkładania małego kwantyfikatora względem alternatywy
rozpocznij naukę
Istnieje taki x, dla którego jest A lub B wtedy i tylko wtedy gdy istnieje taki x, dla którego jest A lub istnieje taki x, dla którego jest B.
Prawo rozkładania dużego kwantyfikatora względem alternatywy
rozpocznij naukę
Jeśli dla każdego x jest A lub dla każdego x jest B, to dla każdego x jest A lub B.
Prawo rozkładania małego kwantyfikatora względem koniunkcji
rozpocznij naukę
Jeśli istnieje taki x, dla którego jest A i B, to istnieje taki x, dla którego jest A i istnieje taki x, dla którego jest B.
Prawo ekstensjonalności dla dużego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Jeśli dla każdego x jest tak, że A wtedy i tylko wtedy gdy B, to dla każdego x jest A wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego x jest B.
Prawo ekstensjonalności dla małego kwantyfikatora
rozpocznij naukę
Jeśli dla każdego x jest tak, że A wtedy i tylko wtedy gdy B, to istnieje taki x, dla którego jest A wtedy i tylko wtedy gdy istnieje taki x, dla którego jest B.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.