kolokwium 1.

 0    301 fiszek    basiaiwaszko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
administer
rozpocznij naukę
dawać, aplikować
aging
rozpocznij naukę
starzenie
aim
rozpocznij naukę
cel
alter
rozpocznij naukę
zmieniać
amount
rozpocznij naukę
ilość
anticipate
rozpocznij naukę
przewidywać
anxiety
rozpocznij naukę
lęk
arise from
rozpocznij naukę
wynikają z
assess
rozpocznij naukę
oszacować
assign
rozpocznij naukę
przydzielać
aware of
rozpocznij naukę
świadoma
box office hit
rozpocznij naukę
kasowy hit
branch
rozpocznij naukę
gałąź
bring sth to mind
rozpocznij naukę
przywodzić na myśl
cancel
rozpocznij naukę
anulować
causal
rozpocznij naukę
przyczynowy
causal research
rozpocznij naukę
badania przyczynowe
causation
rozpocznij naukę
związek przyczynowy
chance
rozpocznij naukę
przypadek
circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności
collect
rozpocznij naukę
zbierać
commitment
rozpocznij naukę
zobowiązanie / obowiązek
compare
rozpocznij naukę
porównać
compose of
rozpocznij naukę
składać się z
conclusion
rozpocznij naukę
wniosek
condition
rozpocznij naukę
warunek
connection
rozpocznij naukę
połączenie, związek
control
rozpocznij naukę
kontrola
control group
rozpocznij naukę
grupa kontrolna
correlation
rozpocznij naukę
korelacja
cross-sectional research
rozpocznij naukę
badania przekrojowe
current
rozpocznij naukę
aktualny
antisocial personality disorder
rozpocznij naukę
psychopatia
dependent variable
rozpocznij naukę
zmienna zależna
depict
rozpocznij naukę
przedstawiać
describe
rozpocznij naukę
opisać
descriptive research
rozpocznij naukę
badania opisowe
design
rozpocznij naukę
zaprojektować
determine
rozpocznij naukę
ustalać
dimension
rozpocznij naukę
wymiar
direct
rozpocznij naukę
reżyserować
double blind study
rozpocznij naukę
badanie podwójnie ślepej próby
draw conclusions
rozpocznij naukę
wyciągać wnioski
due to
rozpocznij naukę
spowodowany
histrionic personality disorder
rozpocznij naukę
histroniczne zaburzenie osobowości
election
rozpocznij naukę
wybory
worsen
rozpocznij naukę
pogorszyć
establish
rozpocznij naukę
ustanawiać
exist
rozpocznij naukę
istnieć
experimental group
rozpocznij naukę
grupa eksperymentalna
experimental hypothesis
rozpocznij naukę
hipoteza badawcza
experimental research
rozpocznij naukę
badania eksperymentalne
explain
rozpocznij naukę
wyjaśniać
extensive
rozpocznij naukę
obszerny
factor
rozpocznij naukę
czynnik
far-reaching
rozpocznij naukę
dalekosiężny
gather
rozpocznij naukę
zbierać
gender
rozpocznij naukę
płeć
general
rozpocznij naukę
ogólny
goal
rozpocznij naukę
cel
guess
rozpocznij naukę
zgadywać
habit
rozpocznij naukę
nawyk / przyzwyczajenie
enviroinmental
rozpocznij naukę
środowiskowy
impact
rozpocznij naukę
wpływ
implications
rozpocznij naukę
konsekwencje
improve
rozpocznij naukę
polepszyć
improvement
rozpocznij naukę
poprawa
incorporate
rozpocznij naukę
włączać
increase
rozpocznij naukę
wzrost / przyrost
independent variable
rozpocznij naukę
zmienna niezależna
indulge
rozpocznij naukę
pobłażać / folgować
inference
rozpocznij naukę
wnioskowanie
inferential statistics
rozpocznij naukę
statystka wnioskowania
influence
rozpocznij naukę
wpływ
intercourse
rozpocznij naukę
stosunek płciowy
investigate
rozpocznij naukę
badać, dociekać
rate
rozpocznij naukę
oszacować
divorce
rozpocznij naukę
rozwód
lead to
rozpocznij naukę
prowadzić do
lenght
rozpocznij naukę
długość
let sb down
rozpocznij naukę
rozczarować kogoś
letdown
rozpocznij naukę
rozczarowanie
bipolar
rozpocznij naukę
choroba dwubiegunowa
longitudinal research
rozpocznij naukę
badania podłużne
manipulate
rozpocznij naukę
manipulować
manner
rozpocznij naukę
sposób
meaningful
rozpocznij naukę
istotny / mający znaczenie
measure
rozpocznij naukę
mierzyć
measurement
rozpocznij naukę
pomiar
mere
rozpocznij naukę
sam, zaledwie
negative correlation
rozpocznij naukę
ujemna korelacja
null hypothesis
rozpocznij naukę
Hipoteza zerowa
obsessive-compulsive disorder
rozpocznij naukę
nerwica natręctw
autism spectrum disorder
rozpocznij naukę
zaburzenia ze spektrum autyzmu
occur
rozpocznij naukę
występować
opinion poll
rozpocznij naukę
badanie opinii publicznej
outcome
rozpocznij naukę
wynik
decresase
rozpocznij naukę
zmniejszyć/ zredukować
participate
rozpocznij naukę
uczestniczyć
peer
rozpocznij naukę
rówieśnik
peer-reviewed
rozpocznij naukę
zrecenzowany
period
rozpocznij naukę
okres
phenomenon
rozpocznij naukę
zjawisko
posibility
rozpocznij naukę
możliwość
predict
rozpocznij naukę
przewidywać
prediction
rozpocznij naukę
prognoza
prefer
rozpocznij naukę
woleć
binge eating dosorder
rozpocznij naukę
kompulsywne obżarstwo
hoard
rozpocznij naukę
gromadzić
purchase
rozpocznij naukę
kupować
random
rozpocznij naukę
przypadkowy
randomised
rozpocznij naukę
randomizowane
hoarding disorder
rozpocznij naukę
zbieractwo
reduce
rozpocznij naukę
zredukować
refute
rozpocznij naukę
obalić
correlational research
rozpocznij naukę
badania korelacyjne
premenstrual dysphoric disorder
rozpocznij naukę
mocniejsze pms
dysphoria
rozpocznij naukę
dysforia
replicate
rozpocznij naukę
replikować
representative sample
rozpocznij naukę
próba reprezentatywna
research
rozpocznij naukę
badania naukowe
research team
rozpocznij naukę
Zespół badawczy
researcher
rozpocznij naukę
badacz
result from
rozpocznij naukę
wynika z
result in
rozpocznij naukę
skutkuje
population
rozpocznij naukę
populacja
positive correlation
rozpocznij naukę
pozytywna korelacja
sample
rozpocznij naukę
próbka
seek
rozpocznij naukę
szukać
similarity
rozpocznij naukę
podobieństwo
single blind study
rozpocznij naukę
pojedyncza ślepa próba
specific
rozpocznij naukę
konkretny
speculate
rozpocznij naukę
spekulować
state
rozpocznij naukę
twierdzić
statistical significance
rozpocznij naukę
istotność statystyczna
study
rozpocznij naukę
badanie
stunts
rozpocznij naukę
akrobacje
subject
rozpocznij naukę
osoba badana
substantial
rozpocznij naukę
znaczny, istotny
suffer
rozpocznij naukę
ucierpieć
task
rozpocznij naukę
zadanie
testable
rozpocznij naukę
sprawdzalne
theory
rozpocznij naukę
teoria
unaware
rozpocznij naukę
nieświadomy
unknown
rozpocznij naukę
nieznany
variable
rozpocznij naukę
zmienna
view
rozpocznij naukę
pogląd
volunteer
rozpocznij naukę
wolontariusz
vote for
rozpocznij naukę
głosować na
well-established
rozpocznij naukę
ugruntowane, powszechnie uznany
influence
rozpocznij naukę
wpływ
psychoanalyst
rozpocznij naukę
psychoanalityk
focus on
rozpocznij naukę
skupić się na
cite
rozpocznij naukę
cytować
disability
rozpocznij naukę
niepełnosprawność
learning disability
rozpocznij naukę
trudności w uczeniu się
introduce
rozpocznij naukę
wprowadzać
term
rozpocznij naukę
termin
intention
rozpocznij naukę
intencja / zamiar
establish
rozpocznij naukę
założyć
practitioner
rozpocznij naukę
praktykujący
useful
rozpocznij naukę
użyteczny
usefulness
rozpocznij naukę
przydatność
shell shock
rozpocznij naukę
nerwica wojenna
assessment
rozpocznij naukę
ocena
posttraumatic stress disorder
rozpocznij naukę
zespołu stresu pourazowego
veteran
rozpocznij naukę
weteran
contribute to
rozpocznij naukę
przyczyniać się do
employment
rozpocznij naukę
zatrudnienie
require
rozpocznij naukę
wymagać
requirements
rozpocznij naukę
wymagania (w stosunku do kandydata)
rigorous
rozpocznij naukę
rygorystyczny
enroll in
rozpocznij naukę
zapisać się
degree
rozpocznij naukę
stopień / tytuł magisterski
challenge
rozpocznij naukę
wyzwanie
challenging
rozpocznij naukę
trudny, stanowiący wyzwanie
career
rozpocznij naukę
kariera
cope with
rozpocznij naukę
radzenia sobie z
reward
rozpocznij naukę
nagroda
rewarding
rozpocznij naukę
satysfakcjonujący / opłacalny
handle
rozpocznij naukę
zajmować się/radzić sobie
distress
rozpocznij naukę
cierpienie
addiction
rozpocznij naukę
nałóg
estimate
rozpocznij naukę
oszacowanie
approximately
rozpocznij naukę
około
excellent
rozpocznij naukę
doskonały
therapeutic
rozpocznij naukę
terapeutyczny
short-term
rozpocznij naukę
krótkoterminowy
long-term
rozpocznij naukę
długoterminowy
outpatient
rozpocznij naukę
pacjent dochodzący
graduate
rozpocznij naukę
absolwent
emphasis on
rozpocznij naukę
Nacisk na
emerge
rozpocznij naukę
wyłaniać się
tremendous
rozpocznij naukę
ogromny
bachelor
rozpocznij naukę
licencjat
master
rozpocznij naukę
magister
demand for
rozpocznij naukę
Zapotrzebowanie na
competitive
rozpocznij naukę
konkirencyjny
complex
rozpocznij naukę
złożony
setting
rozpocznij naukę
otoczenie
doctorate
rozpocznij naukę
doktorat
purse
rozpocznij naukę
gonić/ścigać/realizować/dążyć
majority
rozpocznij naukę
większość
disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie
testimony
rozpocznij naukę
zeznanie
conduct
rozpocznij naukę
przeprowadzać
forensic
rozpocznij naukę
sądowy
mental health policy
rozpocznij naukę
polityką zdrowia psychicznego
utilize
rozpocznij naukę
wykorzystać
approach
rozpocznij naukę
podejście
client
rozpocznij naukę
klient
clinician
rozpocznij naukę
klinicysta
outlook
rozpocznij naukę
perspektywy
theoretical
rozpocznij naukę
teoretyczny
eclectic
rozpocznij naukę
eklektyczny
psychodynamic
rozpocznij naukę
psychodynamiczny
unconscious
rozpocznij naukę
nieprzytomny
behave
rozpocznij naukę
zachować się
behaviour
rozpocznij naukę
zachowanie
psychoanalytic therapy
rozpocznij naukę
terapia psychoanalityczna
cognitive behavioral therapy
rozpocznij naukę
terapia poznawczo-behawioralna
free associations
rozpocznij naukę
wolne skojarzenia
investigate
rozpocznij naukę
zbadać
humanistic
rozpocznij naukę
humanistyczny
holistic
rozpocznij naukę
holistyczne
realize potential
rozpocznij naukę
realizować potencjał
self-actualisation
rozpocznij naukę
samoaktualizacja
gratifying
rozpocznij naukę
satysfakcjonujące
rewarding
rozpocznij naukę
satysfakcjonujący / opłacalny
fortunate
rozpocznij naukę
szczęciarz
struggle with
rozpocznij naukę
zmagać się z
steam bath
rozpocznij naukę
łaźnia parowa
lose temper
rozpocznij naukę
stracić panowanie
intermitting
rozpocznij naukę
z przerwami
panic atttacks
rozpocznij naukę
ataki paniki
evidence
rozpocznij naukę
dowód
evidence-based
rozpocznij naukę
oparte na dowodach
trigger
rozpocznij naukę
spowodować
heart attack
rozpocznij naukę
zawał serca
fight or flight response
rozpocznij naukę
reakcja walki lub ucieczki
advice
rozpocznij naukę
porada
consistent
rozpocznij naukę
konsekwentny
predictable
rozpocznij naukę
przewidywalny
effective
rozpocznij naukę
skuteczny
share with somebody
rozpocznij naukę
dzielić się z kimś
splurge
rozpocznij naukę
wydać dużą sumę pieniędzy
calm
rozpocznij naukę
opanowany
subscription
rozpocznij naukę
abonament
commute
rozpocznij naukę
dojeżdżać
staff
rozpocznij naukę
personel
stump
rozpocznij naukę
utknąć
get stuck
rozpocznij naukę
utknąć
supervision
rozpocznij naukę
nadzór
quality
rozpocznij naukę
jakość
early bird
rozpocznij naukę
ranny ptaszek
dawn
rozpocznij naukę
świt
i’m wired
rozpocznij naukę
Jestem podłączony
confidential
rozpocznij naukę
poufny
confidentiality
rozpocznij naukę
klauzula poufności
by means of
rozpocznij naukę
za pomocą
childhood disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie wieku dziecięcego
reveal
rozpocznij naukę
ujawnić
flexible
rozpocznij naukę
elastyczny
empathy
rozpocznij naukę
empatia
rapport
rozpocznij naukę
porozumienie
manual
rozpocznij naukę
instrukcja
diagnostic criteria
rozpocznij naukę
kryteria diagnostyczne
take into account
rozpocznij naukę
brać pod uwagę
disturbance
rozpocznij naukę
zakłócenie
deviance
rozpocznij naukę
dewiacja
axis
rozpocznij naukę
dysfunctional
rozpocznij naukę
dysfunkcyjny
psychiatrist
rozpocznij naukę
psychiatra
adult
rozpocznij naukę
dorosły
recommend
rozpocznij naukę
polecić
recommendations
rozpocznij naukę
Zalecenia
insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie
insurance coverage
rozpocznij naukę
objęcie ubezpieczeniem
statistics
rozpocznij naukę
statystyka
age
rozpocznij naukę
wiek
onset
rozpocznij naukę
początek
minor
rozpocznij naukę
drobny
affect
rozpocznij naukę
wpłynąć
revise
rozpocznij naukę
korygować
revision
rozpocznij naukę
korekta
considerable
rozpocznij naukę
znaczny
controversy
rozpocznij naukę
kontrowersja
valid
rozpocznij naukę
ważny (np. o paszporcie)
validity
rozpocznij naukę
ważność
updated
rozpocznij naukę
zaktualizowany
alteration
rozpocznij naukę
zmiana
description
rozpocznij naukę
opis
tool
rozpocznij naukę
narzędzie
impair
rozpocznij naukę
osłabiać
impairment
rozpocznij naukę
upośledzenie
comprehensive
rozpocznij naukę
wszechstronny
evaluation
rozpocznij naukę
ocena
mood disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia nastroju
eating disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia żywienia (np. bulimia)
retardation
rozpocznij naukę
opóźnienie
personality disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia osobowościowe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.