chemia na politechnice

 0    63 fiszki    mateusz998
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ochrony metali przed korozją
rozpocznij naukę
a) długotrwała 1 metaliczne powłoki warstwy metalu na powierzchni wyrobu Nakładane poprzez: A) elektrolitycznie B) ogniwo(powlekanie metalu w kąpielach stopionego metalu ochronnego) C) chemicznie, poprzez bezprądowe kąpiele lub natrysk soli wraz z reduktorem D) platerowanie-nakładanie powłoki z plateru z użyciem nacisku. 2 powłoki nieorganiczne, np. emalie, 3 powłoki organiczne, np. żywice syntetyczne, lakiery. 4 ochrona katodowa, elektrolityczna: stosowanie zewnętrznej elektrody, której materia
elektroliza
rozpocznij naukę
wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego.
zastosowanie elektrolizy
rozpocznij naukę
1 produkcja metali 2 produkcja związków chemicznych 3 produkcja gazów 4 galwanizacja
ogniwo Daniella
rozpocznij naukę
ogniwo galwaniczne w którym pierwsze półogniwo stanowi elektroda cynkowa zanurzona w roztworze siarczanu cynkua drugie, elektroda miedziana zanurzona w roztworze siarczanu miedzi. Półogniwa są połączone kluczem elektrolitycznym.
korozja
rozpocznij naukę
proces stopniwego niszczenia materiałów, zachodzący między ich powierzchnią a otaczającym środowiskiem
skala pH
rozpocznij naukę
ilościowa skala kwasności i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.
Dysocjacja elektrolityczna(jonowa)
rozpocznij naukę
proces rozpadu cząsteczek związku chemicznego na jony, pod wpływem rozpuszczalnika
PIERWSZE prawo Faradaya
rozpocznij naukę
Masa substancji wydzielanej podczas elektrolizy jest proporcjonalna do ładunku, który przepłyną przez elektrolit
DRUGIE prawo Faradaya
rozpocznij naukę
Stosunek masy substancji wydzielonych na elektrodach podczas przepływy jednakowych ładunków elektrycznych jest równa stosunkowi ich równoważników elektrochemicznych i stosunkowi ich mas równowskaźnikowych
alkAny
rozpocznij naukę
organiczne związki chemiczne zbudowane z atomów WĘGLA I WODORU, przy czym atomy WĘGLA połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedyńczymi.
chemia organiczna
rozpocznij naukę
zajmuję się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel.
Elektrochemia
rozpocznij naukę
zajmuje się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych i własnościami elektrycznymi związków chemicznych.
ogniwo galwaniczne
rozpocznij naukę
ogniwo w którym źródłem prądu są reakcje chemiczne zachodzące między elektrodą a elektrolitem.
korozja chemiczna
rozpocznij naukę
korozja spowodowana działaniem substancji chemicznych w obecności wilgoci. NIE może przepływać prąd.
Tłuszcze
rozpocznij naukę
W świecie roślinnym i zwierzęcym tłuszcze spełniają rolę źródła energii i materiału zapasowego
właściwości tłuszczy
rozpocznij naukę
1 Brak zapachu 2 nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych 3 rozpuszczalne w rozpuszczalnikach niepolarnych 4 lżejsze od wody 5 obojętny odczyn
węglowodany
rozpocznij naukę
organiczne związki chemiczne składające się z atomów WĘGLA, WODORU i TLENU
Polimery
rozpocznij naukę
substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami
Monomery
rozpocznij naukę
proste cząstki tego samego związku chemicznego z których w wyniku polimeryzacji powstaje polimer
Polimeryzacja
rozpocznij naukę
reakcja w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej reagują ze sobą, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer
Twardość wody
rozpocznij naukę
cecha wody, będąca funkcją stężenia SOLI WAPNIA i MAGNEZU. ma ona silny wpływ na napięcie powierzchniowe wody a im większe napięcie powierzchniowe tym trudniej jest prać i zmywać naczynia.
hydratacja
rozpocznij naukę
otaczanie wodą soli
solwatacja
rozpocznij naukę
przyłączanie przez jony lub cząsteczki dowolnego rozpuszczalnika
stopień dysocjacji
rozpocznij naukę
stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony a łącznej liczby cząsteczek w tym związku
alkEny
rozpocznij naukę
organiczne związki chemiczne nienasycone w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne pomiędzy atomami węgla C=C
alkIny
rozpocznij naukę
organiczne związki chemiczne w których występuje co najmniej jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla
węglowodory aromatyczne
rozpocznij naukę
cykliczne węglowodory, w których istnieje układ naprzemiennie położonych, sprzężonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla
kwasy
rozpocznij naukę
związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy. Kwasy to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru.
kwasy organiczne
rozpocznij naukę
kwas mrówkowy HCOOH kwas octowy CH3COOH
kwasy NIEorganiczne
rozpocznij naukę
Kwas solny HCl Kwas siarkowy H2SO4
Alkohole
rozpocznij naukę
związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla.
Alkohole wzory
rozpocznij naukę
Metanol CH3OH Etanol C2H5OH
aminy
rozpocznij naukę
organiczne związki chemiczne zawierające grupę aminową, będącą pochodną amoniaku
wartościowość
rozpocznij naukę
potencjalny ładunek jaki może mieć atom
estryfikacja
rozpocznij naukę
reakcja chemiczna w wyniku której powstają estry.
białka
rozpocznij naukę
Związki wielkocząsteczkowe zbudowane są z aminokwasów. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach.
mol
rozpocznij naukę
ilość atomów w 12g węgla
emulsja
rozpocznij naukę
dwie nie mieszające się ze sobą ciecze
roztwór
rozpocznij naukę
mieszanina związków chemicznych
atom
rozpocznij naukę
najmniejsza cząsteczka zbudowana z jądra i otaczających ją elektronów
pierwiastek
rozpocznij naukę
zbiór takich samych atomów
liczba atomowa
rozpocznij naukę
określa nam całkowitą liczbę protonów +
liczba masowa
rozpocznij naukę
suma protonów i neutronów w jądrze
izotoPy
rozpocznij naukę
pierwiastki które różnią się liczbą neutronów przy takiej samej liczbie Protonów
izotoNy
rozpocznij naukę
różnią się liczbą protonów w jądrze przy takiej samej liczbie Neutronów
lepkość
rozpocznij naukę
miara siły tarcia wewnętrznego
gęstość
rozpocznij naukę
stosunek masy/objętości
dyspersja
rozpocznij naukę
stan rozdrobnienia substancji rozproszonej(zawieszonej) w układach koloidalnych.
stężenie procentowe
rozpocznij naukę
udział związków chemicznych w mieszaninach i roztworach wyrażony w procentach
stężenie masowe
rozpocznij naukę
stosunek masy związku do objętości roztworu
Wiązanie jonowe
rozpocznij naukę
polega na przejściu jednego lub kilku elektronów walencyjnych z atomów pierwiastka elektrododatniego do atomów pierwiastka elektroujemnego np. NaCl, CaO
Wiązanie kowalencyjne
rozpocznij naukę
uwspólnienia elektronów, istnieje para elektronów które są współdzielone przez oba atomy np O2
Wiązanie metaliczne
rozpocznij naukę
powstanie polega na przekształceniu atomów w zbiór kationów i swobodne poruszających się miedzy nimi elektronów
Wiązania Van der Waalsa
rozpocznij naukę
wzajemne oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy dipolami cząsteczkowymi, cząsteczkami pozbawionymi momentów dipolowych lub atomami
Cm
rozpocznij naukę
n/v
ms
rozpocznij naukę
n*M
Cp
rozpocznij naukę
ms/mr *100%
m. roz.
rozpocznij naukę
ms+mr
mr
rozpocznij naukę
d*v
m
rozpocznij naukę
K*I*T
aDsorbcja
rozpocznij naukę
zjawisko gromadzenia się jakiejś substancji na powierzchni ciała
sorbcja
rozpocznij naukę
pochłanianie jednej substancji przez inną substancje
aBsorpcja
rozpocznij naukę
proces wnikania jednej substancji do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą(oddychanie)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.