SŁOWNICTWO 23 (KWIECIEŃ 2013)

 0    84 fiszki    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
fake
He's not really sick - he's just faking it to avoid taking the test.
rozpocznij naukę
udawać, podrabiać
On nie jest naprawdę chory - udaje, żeby uniknąć pisania testu.
faint
3 people fainted whilst queuing in the sun to get tickets for the concert.
rozpocznij naukę
zemdleć
3 osoby zemdlały, kiedy stały w słońcu w kolejce po bilety na koncert.
break
We will continue our program after a commercial break. Stay tuned!
rozpocznij naukę
przerwa
Będziemy kontynuować program po przerwie na reklamę. Zostańcie państwo z nami!
Christmas tree
Children gathered around the Christmas tree.
rozpocznij naukę
choinka
Dzieci zebrały się wokół choinki.
disobey
Soldiers who disobey orders will be court-martialled.
rozpocznij naukę
nie posłuchać
Żołnierze, którzy nie słuchają rozkazów, będą oddani pod sąd wojskowy.
interfere
It is a private conversation - I wish you wouldn't interfere.
rozpocznij naukę
przeszkadzać, wtrącać się
To prywatna rozmowa - wolałbym, żebyś się nie wtrącał.
women
On average women live longer than men.
rozpocznij naukę
kobiety
Średnio kobiety żyją dłużej od mężczyzn.
cappuccino
I like my cappuccino with a lot of foam.
rozpocznij naukę
kawa cappuccino
Lubię cappuccino z mnóstwem piany.
doom
This project was doomed to failure right from the start.
rozpocznij naukę
skazywać, przesądzać
Ten projekt był skazany na porażkę od samego początku.
congratulate
Her family congratulated her on the news of her marriage.
rozpocznij naukę
pogratulować
Rodzina pogratulowała jej wiadomości o jej ślubie.
dad
My dad was an Anglican but my mother was a Catholic.
rozpocznij naukę
tata
Mój tata był anglikaninem, ale mama katoliczką.
day before yesterday
He can't be gone - I only saw him the day before yesterday!
rozpocznij naukę
przedwczoraj
Nie mógł wyjechać - dopiero co przedwczoraj się z nim widziałam!
correspond
What is written in this letter doesn't correspond to what I was told.
rozpocznij naukę
korespondować, odpowiadać
To, co jest napisane w tym liście, nie odpowiada temu, co mi powiedziano.
strive
She always strives for the best for her daughters.
rozpocznij naukę
usiłować, starać się, walczyć
Ona zawsze walczy o to, co najlepsze dla swoich córek.
washing machine
I'm afraid I broke the washing machine by washing my shoes in it.
rozpocznij naukę
pralka
Chyba zepsułam pralkę piorąc w niej buty.
sir
Sir Walter Scott wrote beautiful ballads.
rozpocznij naukę
pan (forma grzecznościowa)
Sir Walter Scott pisał piękne ballady.
chair
Mr Burton will chair tomorrow's meeting.
rozpocznij naukę
przewodniczyć
Pan Burton będzie przewodniczył jutrzejszemu posiedzeniu.
draw
With her pink hair she draws everybody's attention.
rozpocznij naukę
nadciągać, zaciągać, przyciągać
Z tymi różowymi włosami przyciąga uwagę wszystkich.
viewer
The programme attracted 22 million viewers last night.
rozpocznij naukę
widz
Program przyciągnął 22 miliony widzów ostatniej nocy.
pill
There were no pills left and her headache was getting worse.
rozpocznij naukę
pigułka
Nie było już pigułek, a jej ból głowy się wzmagał.
queue
We had to queue for 2 hours to get the tickets.
rozpocznij naukę
stać w kolejce
Musieliśmy stać w kolejce 2 godziny, żeby zdobyć bilety.
intervene
You shouldn't intervene in the argument - leave it to them to decide.
rozpocznij naukę
interweniować, wtrącać się
Nie powinieneś ingerować w tę kłótnię - zostaw decyzję im.
timetable
Can you inform your students of the changes to their timetables?
rozpocznij naukę
plan lekcji
Czy możesz poinformować swoich studentów o zmianach w ich grafikach?
wife
I need to consult my wife.
rozpocznij naukę
żona
Muszę skonsultować się z żoną.
regarding
They asked a lot of questions regarding her past.
rozpocznij naukę
w odniesieniu do
Zadawali dużo pytań odnośnie jej przeszłości.
conflict
Their testimonies conflict with each other.
rozpocznij naukę
być sprzecznym
Ich zeznania są ze sobą sprzeczne.
table
Is this table free?
rozpocznij naukę
stół
Czy ten stolik jest wolny?
farm
We don't raise chickens on our farm.
rozpocznij naukę
gospodarstwo (rolne)
Nie hodujemy kurcząt na naszej farmie.
whilst
We were able to visit the Museum of Obsolete Computers whilst we were in Munich.
rozpocznij naukę
podczas gdy
Mogliśmy odwiedzić Muzeum Dawnych (przestarzałych) Komputerów podczas pobytu w Monachium.
litter bin
Don't throw it on the pavement, put it into the litter bin!
rozpocznij naukę
kosz na śmieci
Nie rzucaj tego na chodnik, włóż to do śmietnika!
repair
How much will the repair cost?
rozpocznij naukę
naprawa
Ile będzie kosztować naprawa?
dinner
I usually go for a walk right after dinner.
rozpocznij naukę
obiad
Zwykle idę na spacer od razu po obiedzie.
fancy dress party
They organise a fancy dress party for Halloween every year.
rozpocznij naukę
bal przebierańców
Każdego roku organizują bal przebierańców na Halloween.
face-to-face
Queen Elizabeth I and Mary Stuart never actually met face-to-face.
rozpocznij naukę
twarzą w twarz, osobiście
Królowa Elżbieta I i Maria Stuart nie spotkały się nigdy twarzą w twarz.
welcome
It was a cold welcome.
rozpocznij naukę
powitanie
To było chłodne powitanie.
sweets
The boy asked his mother for a bag of sweets.
rozpocznij naukę
słodycze
Chłopiec poprosił matkę o torebkę cukierków.
expiry date
If the expiry date of your passport is shorter than 3 months some countries will refuse to let you in.
rozpocznij naukę
data ważności
Jeśli termin ważności twojego paszportu jest krótszy niż 3 miesiące, niektóre kraje mogą cię nie wpuścić.
simply wonderful
This is simply wonderful news!
rozpocznij naukę
po prostu cudowny
To po prostu wspaniała wiadomość!
sugar
Do you take sugar in your tea?
rozpocznij naukę
cukier
Czy używasz cukru do herbaty?
sister
Her face reminded me of my sister.
rozpocznij naukę
siostra
Jej twarz przypominała mi moją siostrę.
economy class
Despite being very rich Simon always flies economy class.
rozpocznij naukę
druga klasa, klasa turystyczna
Pomimo, że jest bardzo bogaty, Simon zawsze lata klasą turystyczną.
halfway
He was halfway to work when he realised he'd locked his wife in the house.
rozpocznij naukę
w połowie drogi
Był w połowie drogi do pracy, gdy zdał sobie sprawę, że zamknął żonę na klucz w domu.
father
His father is an alcoholic.
rozpocznij naukę
ojciec
Jego ojciec jest alkoholikiem.
apple
Apples are my favourite fruit.
rozpocznij naukę
jabłko
Jabłka to moje ulubione owoce.
due to
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
rozpocznij naukę
z powodu
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
supposedly
Adam Sandler plays the main part in this supposedly funny comedy.
rozpocznij naukę
podobno, ponoć
Adam Sandler gra główną rolę w tej ponoć śmiesznej komedii.
brother
My brother wants to study architecture.
rozpocznij naukę
brat
Mój brat chce studiować architekturę.
butter
Can I have some bread and butter?
rozpocznij naukę
masło
Mogę poprosić o chleb z masłem?
softly
The breeze softly caressed her face.
rozpocznij naukę
miękko, łagodnie
Wiaterek łagodnie pieścił jej twarz.
ably
He plays tennis quite ably.
rozpocznij naukę
umiejętnie, zręcznie
On całkiem umiejętnie gra w tenisa.
breath
Steve can hold his breath under water for 4 minutes.
rozpocznij naukę
oddech
Steve może wstrzymać oddech pod wodą na 4 minuty.
banana
You need bananas and ice cream to make a banana-split dessert.
rozpocznij naukę
banan
Aby zrobić deser banana split, potrzeba bananów i lodów.
deliberately
You deliberately kept the information to yourself so that the report would be incomplete!
rozpocznij naukę
celowo, umyślnie
Celowo zatrzymałeś dla siebie te informacje, aby raport był niekompletny!
virtually
Mark is so practical and mechanical and can fix virtually anything, yet put him in the kitchen and suddenly he's all fingers and thumbs!
rozpocznij naukę
praktycznie
Mark jest taki praktyczny i zręczny, i potrafi naprawić właściwie wszystko, ale zaprowadź go do kuchni i ma nagle dwie lewe ręce.
comfortably
This lamp doesn't shed enough light to read comfortably.
rozpocznij naukę
komfortowo, wygodnie
Ta lampa nie rzuca wystarczającego światła, by przy niej komfortowo czytać.
publicly
The President publicly admitted to the affair.
rozpocznij naukę
publicznie
Prezydent publicznie przyznał się do romansu.
appear
She appears older than she is.
rozpocznij naukę
wyglądać
Ona wydaje się starsza niż jest.
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
rozpocznij naukę
obraz (malowany)
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
smile
We smiled when we heard the good news.
rozpocznij naukę
uśmiechać się
Uśmiechnęliśmy się, gdy usłyszeliśmy dobre wieści.
test
I fear that I'm going to fail the test.
rozpocznij naukę
test
Boję się, że nie zaliczę testu.
asparagus
Asparagus grows in spring.
rozpocznij naukę
szparagi
Szparagi rosną na wiosnę.
drought
Constant droughts are a real calamity for African farmers.
rozpocznij naukę
susza
Ciągłe susze są przekleństwem dla afrykańskich rolników.
run over
Walk on the pavement or you'll get run over.
rozpocznij naukę
przejechać
Idź po chodniku, inaczej coś cię potrąci.
student
The teacher examined the students.
rozpocznij naukę
uczeń, student
Nauczyciel przeegzaminował uczniów.
refreshments
Do you fancy a little refreshment?
rozpocznij naukę
zakąski i napoje
Masz ochotę na małą zakąskę?
celebrity
David Beckham is one of the biggest celebrities in the UK.
rozpocznij naukę
osobistość (ktoś sławny)
David Beckham jest jedną z największych sław w Zjednoczonym Królestwie.
eat
I ate it all.
rozpocznij naukę
jeść
Zjadłam to wszystko.
love
His love was real.
rozpocznij naukę
miłość
Jego miłość była prawdziwa.
rainforest
Rainforests are slowly disappearing.
rozpocznij naukę
las tropikalny
Lasy tropikalne powoli znikają.
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
rozpocznij naukę
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
picture book
You will find out what a lizard looks like in this picture book.
rozpocznij naukę
książka obrazkowa
Dowiesz się z tej książki obrazkowej, jak wygląda jaszczurka.
novel
The film was based on a famous novel.
rozpocznij naukę
powieść
Film był oparty na sławnej powieści.
chambermaid
The chambermaid was accused of stealing from one of the guests.
rozpocznij naukę
pokojówka
Pokojówka została oskarżona o okradzenie jednego z gości.
guidelines
Always follow safety guidelines when operating heavy machinery.
rozpocznij naukę
wskazówki
Obsługując ciężkie maszyny, zawsze postępuj według instrukcji bezpieczeństwa.
tie
Can you hold my bag while I tie my shoes?
rozpocznij naukę
wiązać
Czy mogłabyś potrzymać moją torbę, podczas gdy ja zawiążę buty?
autobiography
Agatha Christie's An Autobiography is her most interesting book.
rozpocznij naukę
autobiografia
Autobiografia Agaty Christie to jej najciekawsza książka.
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
rozpocznij naukę
apartament (w hotelu)
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
shudder
Just thinking about it makes me shudder.
rozpocznij naukę
dreszcz (np. ze strachu)
Sama myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze.
creator
J. K. Rowling, the creator of Harry Potter, is the richest woman in the UK.
rozpocznij naukę
twórca
J. K. Rowling, twórczyni Harry'ego Pottera, jest najbogatszą kobietą w Zjednoczonym Królestwie.
poet
The poet composed a new sonnet.
rozpocznij naukę
poeta
Poeta ułożył nowy sonet.
marina
Our yacht is moored in the Sacramento marina.
rozpocznij naukę
przystań
Nasz jacht cumuje przy przystani w Sacramento.
hose
I couldn't wash my car last weekend because our hose got stolen.
rozpocznij naukę
wąż (do podlewania)
Nie mogłam umyć samochodu w ostatni weekend, bo ktoś nam ukradł wąż.
drama
I saw a very interesting TV drama last night.
rozpocznij naukę
dramat (sztuka)
Wczoraj wieczorem widziałem interesującą sztukę telewizyjną.
bed
I always fall asleep immediately when I lay in bed.
rozpocznij naukę
łóżko
Zawsze zasypiam natychmiast, gdy położę się do łóżka.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.