SŁOWNICTWO 25 (CZERWIEC 2013)

 0    80 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
majestic
They admired the majestic ruins of the Egyptian temple.
rozpocznij naukę
majestatyczny
Podziwiali majestatyczne ruiny egipskiej świątyni.
apathetic
He is the most apathetic man I know.
rozpocznij naukę
apatyczny
To najbardziej apatyczny człowiek, jakiego znam.
miner
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
rozpocznij naukę
górnik
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
disposal
Disposal of rubbish from big cities is an unsolved problem.
rozpocznij naukę
usunięcie, wywóz (np. śmieci)
Wywóz śmieci z wielkich miast jest nierozwiązanym problemem.
mobile phone
Mobile phones and the Internet are both effective means of communication.
rozpocznij naukę
telefon komórkowy
Telefony komórkowe i internet są efektywnymi środkami komunikacji.
archaic
The archaic language of the poem makes it difficult to understand.
rozpocznij naukę
archaiczny
Archaiczny język wiersza sprawia, że trudno go zrozumieć.
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
rozpocznij naukę
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
warmth
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
rozpocznij naukę
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
astronomical
The costs of renting a flat in New York are astronomical.
rozpocznij naukę
astronomiczny
Koszty wynajęcia mieszkania w Nowym Jorku są astronomiczne.
ceramic
They replaced the wooden floors with ceramic tiles.
rozpocznij naukę
ceramiczny
Zastąpili drewniane podłogi płytkami ceramicznymi.
coma
He lay in a coma for 6 months.
rozpocznij naukę
śpiączka
Leżał w śpiączce przez pół roku.
domain
Prosecuting the criminals lies outside the domain of the police.
rozpocznij naukę
domena
Stawianie przestępców w stan oskarżenia leży poza domeną policji.
category
On the TV show Who wants to be a Millionaire you get questions from many different categories.
rozpocznij naukę
kategoria
W teleturnieju Milionerzy dostaje się pytania z wielu różnych kategorii.
telecommunication
The Internet revolutionized telecommunication.
rozpocznij naukę
telekomunikacja
Internet zrewolucjonizował telekomunikację.
instalment
I have the last instalment to pay this month.
rozpocznij naukę
rata
W tym miesiącu płacę ostatnią ratę.
expenditure
US Congress has risen the expenditure on defence.
rozpocznij naukę
wydatek
Amerykański Kongres podniósł wydatki na obronę.
limit
He ignored the motorway speed limit.
rozpocznij naukę
granica (np. ciągu), limit
Zignorował ograniczenie prędkości na autostradzie.
human
Human needs and desires are universal.
rozpocznij naukę
istota ludzka, człowiek
Ludzkie potrzeby i pragnienia są uniwersalne.
emission
The US refused to limit the carbon dioxide emissions to the atmosphere.
rozpocznij naukę
wysyłanie, emisja
Stany Zjednoczone odmówiły redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
episode
These thrilling events will continue in the next episode the same time next week.
rozpocznij naukę
epizod, odcinek (np. serialu)
Te ekscytujące wydarzenia będą kontynuowane w następnym odcinku za tydzień o tej samej porze.
mineral
This water is rich in minerals.
rozpocznij naukę
minerał
Ta woda jest bogata w minerały.
aggression
The dog showed no aggression towards cats.
rozpocznij naukę
agresja, napaść
Pies nie okazywał agresji wobec kotów.
developer
Always check the developer carefully before you buy a house or a flat from them.
rozpocznij naukę
konstruktor, inwestor
Zawsze dokładnie sprawdź dewelopera, zanim kupisz od niego dom lub mieszkanie.
carer
She is a devoted carer of her elderly mother.
rozpocznij naukę
opiekunka
Jest oddaną opiekunką swojej starej matki.
motivation
He's got a lot of talent but he lacks motivation.
rozpocznij naukę
motywacja
Ma talent, ale brakuje mu motywacji.
shape
A square is a symmetrical shape.
rozpocznij naukę
kształt
Kwadrat jest figurą symetryczną.
liberation
The whole of France celebrated liberation and victory from the Nazis.
rozpocznij naukę
wyzwolenie (np. ruch wyzwolenia kobiet)
Cała Francja świętowała wyzwolenie i zwycięstwo nad nazistami.
gender
What is the gender of the word spoon in Polish?
rozpocznij naukę
rodzaj (gramatyczny)
Jaki jest rodzaj słowa łyżka w języku polskim?
liberty
The Statue of Liberty is a New York icon.
rozpocznij naukę
wolność
Statua Wolności jest ikoną Nowego Jorku.
index
A price index shows how prices change between different time periods.
rozpocznij naukę
indeks, spis
Indeks cen wskazuje, jak zmieniają się ceny w różnych okresach czasu.
productivity
How do you measure the productivity of your employees?
rozpocznij naukę
produktywność, wydajność
Jak mierzysz produktywność pracowników?
succession
In Japan a woman has no right of succession to the throne.
rozpocznij naukę
dziedziczenie (np. władzy, stanowiska)
W Japonii kobieta nie ma prawa do dziedziczenia tronu.
penetrate
Scientists are trying to penetrate the laws of nature.
rozpocznij naukę
penetrować
Naukowcy starają się spenetrować prawa natury.
argue
Don't argue with me!
rozpocznij naukę
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
subsidy
The EU is in constant disagreement over subsidies in agriculture.
rozpocznij naukę
dotacja (subsydium)
W Unii Europejskiej są ciągłe nieporozumienia na tle subsydiów dla rolnictwa.
proceeding
The court stenographer registered the trial proceedings.
rozpocznij naukę
przebieg (np. uroczystości)
Stenograf sądowy zarejestrował przebieg procesu.
inform
The police must inform the arrested person of their legal rights.
rozpocznij naukę
informować
Policja musi poinformować osobę aresztowaną o jej prawach.
chat
They can chat on the phone for hours.
rozpocznij naukę
gawędzić, gadać
Mogą godzinami gadać przez telefon.
keeper
The ZOO keeper asked everybody not to tease the apes.
rozpocznij naukę
dozorca (np. w zoo)
Dozorca ZOO poprosił wszystkich, by nie drażnili małp.
prospect
The prospects for your pay raise are quite good.
rozpocznij naukę
perspektywa (możliwość)
Perspektywy twojej podwyżki są całkiem realne.
motivate
A good school should motivate its pupils to learn.
rozpocznij naukę
motywować
Dobra szkoła powinna motywować uczniów do nauki.
coordinate
When I was appointed to coordinate the new project I didn't know it would be such hard work.
rozpocznij naukę
koordynować
Kiedy mnie wyznaczono do koordynowania tego projektu, nie wiedziałam, że to będzie taka ciężka praca.
pregnancy
Most women do not feel well during the first months of pregnancy.
rozpocznij naukę
ciąża
Większość kobiet nie czuje się dobrze w pierwszych miesiącach ciąży.
progressive
His progressive ideas were not understood by society.
rozpocznij naukę
postępowy
Jego postępowe idee nie były rozumiane przez społeczeństwo.
any
Did you see any nice shoes?
rozpocznij naukę
jacyś, jakieś
Widziałaś jakieś ładne buty?
their
The boys carved their initials in the tree.
rozpocznij naukę
ich
Chłopcy wycięli swoje inicjały w drzewie.
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
rozpocznij naukę
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
unreliable
That car's so unreliable it'll never make it to London.
rozpocznij naukę
niesolidny, niepewny
Ten samochód jest tak zawodny, że nigdy nie da rady dojechać do Londynu.
him
In his time of need none of his friends deserted him.
rozpocznij naukę
jego, jemu
Kiedy był w potrzebie, żaden z jego przyjaciół nie opuścił go.
several
Fire destroyed several stores in the business district.
rozpocznij naukę
kilka
Ogień zniszczył kilka sklepów w dzielnicy handlowej.
vain
She's so vain that she spends an hour in front of the mirror each morning.
rozpocznij naukę
próżny
Jest tak próżna, że co rano spędza godzinę przed lustrem.
bare
No comments are necessary - the bare truth speaks for itself.
rozpocznij naukę
nagi (np. człowiek, skała)
Żadne komentarze nie są konieczne - naga prawda mówi sama za siebie.
each
They cost a pound each.
rozpocznij naukę
każdy
Każdy z nich kosztuje funta.
I
I can play the piano.
rozpocznij naukę
ja
Potrafię grać na pianinie.
dependent
He is financially dependent on his wife until he finds a new job.
rozpocznij naukę
zależny
Jest finansowo zależny od żony, dopóki nie znajdzie nowej pracy.
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
rozpocznij naukę
dogodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
how
How far?
rozpocznij naukę
jak
Jak daleko?
messenger
A messenger brought an urgent note from head office.
rozpocznij naukę
posłaniec
Posłaniec przyniósł pilną wiadomość z głównego biura.
wrapped
This vase was wrapped in paper.
rozpocznij naukę
zapakowany, owinięty
Ten wazon był zawinięty w papier.
cranky
He is a bit cranky, maybe he's not feeling too well.
rozpocznij naukę
drażliwy
On jest trochę drażliwy, może nie czuje się najlepiej.
harbour
The Japanese attacked Pearl Harbour on December 7, 1941.
rozpocznij naukę
port
Japończycy zaatakowali Pearl Harbour siódmego grudnia 1941 roku.
massacre
The village massacre shocked the world.
rozpocznij naukę
masakra
Masakra wioski zaszokowała świat.
homesick
Julie liked London, but she started to feel a bit homesick after a couple of weeks.
rozpocznij naukę
stęskniony za domem
Julie polubiła Londyn, niemniej po paru tygodniach zaczęła tęsknić za domem.
encouraging
The most encouraging thing was that I received a lot of positive feedback from the therapist.
rozpocznij naukę
zachęcający
Najbardziej zachęcające było to, że otrzymałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych od mojego terapeuty.
champagne
The host greeted everybody with champagne.
rozpocznij naukę
szampan
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
tourism
Tourism is the main source of income for the Bahamas.
rozpocznij naukę
turystyka
Turystyka to główne źródło dochodów dla Bahamów.
testimony
Eyewitness testimony proved he was innocent.
rozpocznij naukę
zeznanie
Zeznanie naocznego świadka dowiodło, że był niewinny.
labyrinth
He got lost in the labyrinth of hospital corridors.
rozpocznij naukę
labirynt (np. podziemny)
Zgubił się w labiryncie szpitalnych korytarzy.
extinguish
If you light a candle tonight, don't forget to extinguish it before bedtime.
rozpocznij naukę
gasić (np. świecę)
Jeśli zapalisz świecę dziś wieczorem, nie zapomnij zgasić jej przed położeniem się do łóżka.
tame
A good trainer can tame even a very unruly dog.
rozpocznij naukę
oswoić, poskromić
Dobry treser potrafi oswoić nawet bardzo nieposłusznego psa.
bass
Mike plays on the bass in his school band.
rozpocznij naukę
bas, basista
Mike gra na basie w szkolnej kapeli.
malaria
He was dangerously ill after catching malaria on his trip to Africa.
rozpocznij naukę
malaria
Był niebezpiecznie chory po tym, jak złapał malarię w czasie podróży do Afryki.
brew
Brew the tea properly this time - using really hot water.
rozpocznij naukę
parzyć (herbatę)
Tym razem zaparz herbatę właściwie - używając naprawdę gorącej wody.
burgle
The thieves waited until the landlords went for holiday and burgled their house then.
rozpocznij naukę
włamywać się
Złodzieje czekali, aż właściciele wyjadą na wakacje, i wtedy włamali się do domu.
peek
The children were peeking through the fence into their neighbour's garden.
rozpocznij naukę
zerkać
Dzieci zerkały przez płot na ogród ich sąsiadów.
animate
His arrival immediately animated the party.
rozpocznij naukę
ożywiać, pobudzać
Jego pojawienie się natychmiast ożywiło imprezę.
law
If you break the law you can expect to be punished.
rozpocznij naukę
prawo (system norm)
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
palace
The palace was rebuilt in the 17th century.
rozpocznij naukę
pałac
Pałac został przebudowany w XVII wieku.
shove
He shoved the boy out of his way and ran off without looking back.
rozpocznij naukę
popychać, posunąć
Odepchnął chłopca z drogi i pobiegł, nie oglądając się za siebie.
inhale
During the fire he inhaled carbon monoxide and that's why he had to be hospitalized.
rozpocznij naukę
wdychać, zaciągać się
W czasie pożaru wdychał tlenek węgla i dlatego musiał być hospitalizowany.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.