SŁOWNICTWO 26 (WRZESIEŃ 2013)

 0    76 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
fairy tale
She liked to be read fairy tales before going to bed.
rozpocznij naukę
bajka
Lubiła, gdy czytano jej bajki przed pójściem do łóżka.
telephone
This telephone is not working.
rozpocznij naukę
telefon
Ten telefon nie działa.
turn into
Not every ugly duckling turns into a swan.
rozpocznij naukę
przekształcać w, zamieniać w
Nie każde brzydkie kaczątko zamienia się w łabędzia.
mildly
She spoke mildly to the child even though he had been very naughty.
rozpocznij naukę
łagodnie, delikatnie
Przemawiała łagodnie do dziecka, mimo że było bardzo niegrzeczne.
victory
The battle of Waterloo was a glorious victory over Napoleon's army.
rozpocznij naukę
zwycięstwo
Bitwa pod Waterloo była wspaniałym zwycięstwem nad wojskami Napoleona.
greengrocer
Go to the greengrocer's and get some cucumbers.
rozpocznij naukę
sklep warzywny
Idź do warzywniaka i kup trochę ogórków.
drastically
Birth rates in Western countries have fallen drastically in the past two decades.
rozpocznij naukę
drastycznie
Wskaźniki urodzeń w państwach zachodnich drastycznie spadły w ostatnich dwóch dekadach.
faithfully
The man served him faithfully for 25 years.
rozpocznij naukę
wiernie
Ten człowiek służył mu wiernie przez 25 lat.
dance
May I have this dance?
rozpocznij naukę
taniec
Czy mogę prosić do tańca?
bus stop
There was only one person at the bus stop waiting for the bus.
rozpocznij naukę
przystanek autobusowy
Na przystanku autobusowym była tylko jedna osoba czekająca na autobus.
output
Factory output has gone up by 30%.
rozpocznij naukę
produkcja (ilość)
Fabryka zwiększyła produkcję o 30%.
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
rozpocznij naukę
lokata (bank)
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
chief
The chief of police was fired after they found him stealing money.
rozpocznij naukę
szef
Szef policji został zwolniony po tym, jak złapano go na kradzieży pieniędzy.
assistant
If you have too much work, hire an assistant.
rozpocznij naukę
asystent
Jeśli masz za dużo pracy, zatrudnij asystenta.
consideration
Your cardinal error was not to take the competition into consideration.
rozpocznij naukę
przemyślenie, wzgląd, okoliczność
Twoim kardynalnym błędem było to, że nie wziąłeś pod uwagę konkurencji.
scheme
The simple plan evolved into a complicated scheme.
rozpocznij naukę
plan, schemat
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
emperor
Karl Habsburg was the last emperor of Austria.
rozpocznij naukę
imperator, cesarz
Karol Habsburg był ostatnim cesarzem Austrii.
art
Cooking can be an art as well.
rozpocznij naukę
sztuka (kultura i ...)
Gotowanie też może być sztuką.
chain
McDonald's is the biggest fast food chain in the world.
rozpocznij naukę
sieć (sklepów)
McDonald's to największa sieć fast foodów na świecie.
core
Don't leave the core on the table - throw it away!
rozpocznij naukę
ogryzek, jądro
Nie zostawiaj ogryzka na stole - wyrzuć go!
barber
He had his hair cut by a barber.
rozpocznij naukę
fryzjer męski
Fryzjer obciął mu włosy.
the Baltic
The Baltic Sea is cold even in summer.
rozpocznij naukę
Bałtyk, Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie jest zimne nawet latem.
consent
By common consent we chose Greece as our holiday destination.
rozpocznij naukę
zgoda
Za wspólną zgodą wybraliśmy Grecję jako miejsce na wakacje.
comfort
The presence of all her friends brought Jane comfort at her brother's funeral.
rozpocznij naukę
pocieszenie
Obecność wszystkich przyjaciół przyniosła Jane pocieszenie na pogrzebie brata.
birthday cake
She had a birthday cake with 12 candles.
rozpocznij naukę
tort urodzinowy
Miała tort urodzinowy z dwunastoma świeczkami.
time
Are you having a good time?
rozpocznij naukę
czas
Czy miło spędzasz czas?
sparrow
We watched a sparrow hopping around on the ice, trying to find a clear spot to get to the soil beneath.
rozpocznij naukę
wróbel
Obserwowaliśmy wróbla podskakującego na lodzie, starającego się znaleźć kawałek nagiej ziemi pod spodem.
stamp
A ballot paper needs to have an official stamp on it to be valid.
rozpocznij naukę
pieczątka
Karta do głosowania, by być ważną, musi mieć oficjalną pieczęć.
taxi rank
Where's the nearest taxi rank?
rozpocznij naukę
postój taksówek
Gdzie jest najbliższy postój taksówek?
snowfall
Heavy snowfalls are forecast for the East Coast this weekend.
rozpocznij naukę
opad śniegu
Ciężkie opady śniegu są prognozowane na ten weekend dla Wschodniego Wybrzeża.
curriculum
Unfortunately, computer science was not in the curriculum yet when I was at school.
rozpocznij naukę
program nauczania
Niestety, informatyki nie było jeszcze w programie nauczania, gdy byłem w szkole.
trunk
The trunk of the tree had been struck by lightning and that's why it had fallen over.
rozpocznij naukę
pień (część drzewa)
W pień tego drzewa uderzyła błyskawica i właśnie dlatego się przewróciło.
television
I watched the news on television.
rozpocznij naukę
telewizja
Oglądałam wiadomości w telewizji.
symbol
A white dove is a symbol of peace.
rozpocznij naukę
symbol, znak
Biały gołąb jest symbolem pokoju.
wage
Working in Libya on such high wages for two years made him solvent again.
rozpocznij naukę
zarobki, pensja
Praca w Libii za tak dużą pensję przez dwa lata sprawiła, że znowu był wypłacalny.
soil
The soil in the garden is very sandy and good for herbs.
rozpocznij naukę
ziemia, gleba
Ziemia w ogrodzie jest bardzo piaszczysta i dobra dla ziół.
slow
I'm annoyed by the slow bus service in this town.
rozpocznij naukę
wolny (tempo)
Jestem rozdrażniony przez powolną komunikację autobusową w tym miasteczku.
tidy
Their flat is tidy and nicely decorated.
rozpocznij naukę
czysty, schludny
Ich mieszkanie jest czyste i ładnie urządzone.
orchard
There were two rows of apple trees and three of plum trees in the orchard
rozpocznij naukę
sad
W sadzie były dwa rzędy jabłoni i trzy śliw.
poll
The ex-president is top of the polls at the moment.
rozpocznij naukę
ankieta, badanie opinii
Były prezydent jest w tym momencie na szczycie sondaży.
heavy
The bag was so heavy that he had to leave it for his father to carry.
rozpocznij naukę
ciężki
Torba była tak ciężka,że musiał zostawić ją do niesienia ojcu.
dirty
She always comes home dirty after playing with her friends.
rozpocznij naukę
brudny
Po zabawie z przyjaciółmi zawsze wraca do domu brudna.
notion
Who put the notion into his head that he could sing? Now we'll have to listen to him.
rozpocznij naukę
pojęcie (np. nie mieć pojęcia...)
Kto mu wbił do głowy pomysł, że umie śpiewać? Teraz będziemy musieli go słuchać.
conscious
It was my conscious choice.
rozpocznij naukę
przytomny, świadomy
To był mój świadomy wybór.
wide
Her eyes were wide open when she heard the news.
rozpocznij naukę
szeroki
Jej oczy były szeroko otwarte kiedy usłyszała wiadomość.
clean
Put clean socks on before we go to visit Grandma.
rozpocznij naukę
czysty
Załóż czyste skarpetki, zanim wyjdziemy do babci.
native
Totems are sacred to Native American Indian tribes.
rozpocznij naukę
rodowity
Totemy są święte dla plemion Indian amerykańskich.
blank
Never sign a blank cheque.
rozpocznij naukę
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
complete
You make my life complete.
rozpocznij naukę
kompletny, pełny
Sprawiasz, że moje życie staje się pełne.
black
She has long, curly, black hair.
rozpocznij naukę
czarny
Ona ma długie, kręcone, czarne włosy.
proposed
The employees protested against the proposed personnel changes.
rozpocznij naukę
proponowany
Pracownicy zaprotestowali przeciwko proponowanym zmianom personalnym.
resign
He tried hard to make it work, but in the end he had to resign from his job.
rozpocznij naukę
rezygnować
Bardzo się starał, żeby to działało, ale w końcu musiał zrezygnować z pracy.
intense
Her new perfume had a very intense base note of lavender.
rozpocznij naukę
intensywny
Jej nowe perfumy miały intensywny zapach lawendy.
civil
He specializes in civil law, especially divorces.
rozpocznij naukę
cywilny
On specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w rozwodach.
benefit
I benefited from my father's advice.
rozpocznij naukę
przynosić korzyści, skorzystać
Skorzystałem na radzie mojego ojca.
guide
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
rozpocznij naukę
oprowadzać (np. po zabytkach)
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
afraid
I'm afraid of him.
rozpocznij naukę
zaniepokojony
Boję się go.
numerous
We have met on numerous occasions.
rozpocznij naukę
liczny
Spotykaliśmy się przy licznych okazjach.
relate
I don't want to be related to this scandal.
rozpocznij naukę
relacjonować, wiązać, nawiązywać
Nie chcę być wiązany z tym skandalem.
shift
Shift the sofa so that it faces the fireplace.
rozpocznij naukę
przesuwać
Przesuń kanapę tak, żeby stała naprzeciwko kominka.
busy
He's busy and can't see you.
rozpocznij naukę
zajęty (np. linia telefoniczna)
On jest zajęty i nie może pana przyjąć.
sharp
Be careful with that sharp knife.
rozpocznij naukę
ostry (np. nóż)
Uważaj z tym ostrym nożem.
settle
If Mark doesn't settle his bills soon he will have his electricity cut off.
rozpocznij naukę
regulować, uregulować (np. rachunki)
Jeśli Mark szybko nie ureguluje swoich rachunków odetną mu prąd.
investigate
The police were called in to investigate the woman's disappearance.
rozpocznij naukę
prowadzić dochodzenie
Wezwano policję, żeby zbadała zniknięcie kobiety.
necessary
You don't have to take your ID with you, it isn't necessary.
rozpocznij naukę
konieczny
Nie musisz brać ze sobą dokumentów, to nie jest konieczne.
asleep
I always fall asleep immediately when I lay in bed.
rozpocznij naukę
śpiący
Zawsze zasypiam natychmiast, gdy położę się do łóżka.
store
The farmers all stored enough hay to last the winter.
rozpocznij naukę
przechowywać (np. w magazynie)
Wszyscy rolnicy zgromadzili wystarczającą ilość siana, żeby przetrwać zimę.
assignment
Your homework assignment is to write an essay on John Milton.
rozpocznij naukę
zadanie do wykonania
Wasza praca domowa to napisać esej o Johnie Miltonie.
enormous
I saw an enormous spider walking on my pillow.
rozpocznij naukę
olbrzymi, ogromny
Zobaczyłem ogromnego pająka idącego po mojej poduszce.
holy
The Bible and the Koran are considered to be holy books.
rozpocznij naukę
święty (np. obraz)
Biblia i Koran są uważane za święte księgi.
delegation
A new interpreter was assigned to our delegation.
rozpocznij naukę
delegacja
Naszej delegacji został przydzielony nowy tłumacz.
workforce
They reduced the workforce of this factory by 50%.
rozpocznij naukę
siła robocza, pracownicy
Zredukowali ilość pracowników tej fabryki o 50%.
love
I'll love you forever and ever, she promised him.
rozpocznij naukę
kochać
Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
park
You have to show you can park a car before you pass your driving test.
rozpocznij naukę
parkować
Musisz pokazać, że umiesz zaparkować samochód, zanim zdasz test na prawo jazdy.
attendance
Mary has a very poor attendance record this semester.
rozpocznij naukę
frekwencja
Mary ma bardzo niską frekwencję w tym semestrze.
spending
If you show prudence in your spending, you'll have some money left for our holiday.
rozpocznij naukę
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach, zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.