Verba latina 6 by K. Rzepkowski

 0    20 fiszek    CuKinia
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nascor, na tus sum 3 – rodzić się, pochodzić; powstać, począć się, wypłynąć z czego ś ex hoc nascitur – z tego wynika viginti annos natus – maj ący dwadzie ścia lat

nato 1 – pływać; wahać się, być nie pewnym.

navi go 1 – ż eglować, płynąć; przepływać coś. plenissimis velis navigare – płynąć na pełnych ż aglach.

necto, nex(u)i, nexum 3 – wią zać, spleść; owinąć coś czymś; spętać, uwię zić; uknuć coś.

negle go, neglexi, neglectum 3 – zaniedbywać coś; lekceważ yć, gardzić czymś; przeoczyć coś. neglegens (+ gen. lub in re) niedbały, oboj ętny na coś.

ne go 1 – mówić „nie”, przeczyć; odmówić komuś czegoś. deos negare – zaprzeczać istnieniu bogów.

nesci o 4 – nie wiedzieć, nie znać czego ś; nie móc, nie rozumieć. Latine (Graece) nescire – nie znać łaciny (greki). nescio an – moż e (nescio an dormiat – moż e ś pi; nescio an non dormiat – moż e nie ś pi).

ni tor, nixus sum (nisus sum) 3 – podpierać się, opierać się na czymś; powstać, wspinać się; rwać się naprzód, d ąż yć do czegoś usilnie; polegać na czymś (in consilio alicuius – na czyjej radzie); mę czyć się. ad maiora niti – mieć wy ższe cele, wyż ej mierzyć. milites nitebantur – ż ołnierze stawiali opór.

noce o, nocu i, noc itum 2 – przeszkadzać komuś; (o rzeczach) by ć przeszkod ą.

no lo, nolle, nolu i (niereg.) – nie chcieć; (alicui) nie sprzyjać komuś. nolens volens – chcą c nie chcąc. noli + inf. – nie (noli id facere – nie rób tego; nolite id facere – nie róbcie tego).

nomi no 1 – nazywać; pass. nazywać się; nazywać coś czymś; mianować kogoś kim ś.

nosco, no vi, n otum 3 – poznać, dowiedzieć się. novi – wiem (perf. praesens).

nume ro 1 – liczyć; wlicza ć w coś, policzyć mię dzy co ś; (+ acc. duplex) uważ ać coś za coś.

nunti o 1 – donosić komuś coś.

obliviscor
rozpocznij naukę
obliviscor, obli tus sum 3 – zapomina ć o czymś.

obside o, obse di, obsessum 2 – obsadzić, mieć w rę ku coś; oblegać; strzec czegoś, uważ ać na coś.

obsto, obst ti, obsti tum 1 – stać na przeciw; sprzeciwia ć się komuś, czemuś. nihil obstat – nic nie stoi na przeszkodzie.

obtine o, obtinu i, obtentum 2 – trzymać mocno, posiadać, dzierż yć; objąć w posiadanie, obsadzić; piastować; (twierdzenia) bronić; otrzymać, dostać, nabyć. fortunas suas obtinere – zachować swój mają tek. litem obtinere – wygrać proces. me obtinente – pod moją administracją (A. absolutus). provinciam obtinere – zarzą dzać prowincją. rem obtinere – odnieść sukces, zwycię stwo. silentium obtinere – zachować ciszę.

occ ido, occi di, occa sum 3 – ginąć.

occi! dere
rozpocznij naukę
occ ido, occ idi, occ isum 3 – zabić.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.