łacina prawnicza do 26 marca

 0    119 fiszek    agaantek13
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

prawo ogólne, abstrakcyjne, rosół (wywar)

jakim prawem

w jaki sposób

ubi societas ibi ius
rozpocznij naukę
gdzie społeczeństwo, tam prawo

fontes iuris
rozpocznij naukę
źródła prawa

z mocy samego prawa

summum ius - summa iniuria
rozpocznij naukę
najwyższe prawo - największe bezprawie

summa summarum
rozpocznij naukę
suma wszystkich sum, biorąc wszystko pod uwagę, podsumowując

ius publicum
rozpocznij naukę
prawo publiczne

publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
rozpocznij naukę
prawem publicznym jest to, co ma na uwadze dobro państwa (rzymskiego); to, co dotyczy wszystkich obywateli

ius privatum
rozpocznij naukę
prawo prywatne (cywilne)

privatum ius - quod ad singulorum utilitatem spectat
rozpocznij naukę
prawem prywatnym jest to, co dotyczy korzyści określonych osób; to, co dotyczy konkretnej jednostki

ius publicum privatorum pactis mutari non potest
rozpocznij naukę
prawo publiczne nie może być zmieniane prywatnymi porozumieniami (umowami)

ius est ars boni et aequi
rozpocznij naukę
prawo jest sztuką stosowania tego, co jest dobre i sprawiedliwe

iustitias vestras iudicabo
rozpocznij naukę
sprawiedliwość wasza będzie sądzona

ius civile
rozpocznij naukę
prawo cywilne (rzymskie)

ius canonicum
rozpocznij naukę
prawo kanoniczne

utriusque iuris
rozpocznij naukę
każde z tych dwóch (cywilnego i kanonicznego)

ius cogens
rozpocznij naukę
prawo bezwzględnie obowiązujące

ius dispositivum
rozpocznij naukę
prawo względnie obowiązujące

ius particulare
rozpocznij naukę
prawo partykularne, obowiązujące na danym terytorium

ius universale
rozpocznij naukę
prawo uniwersalne, obowiązujące wszystkich

ignorantia iuris nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa szkodzi

ignorantia iuris non exculpat
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa nie uwalnia od danej kary/nie usprawiedliwia

ignorantia facti non nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość faktu nie szkodzi

ubi ius incertum, ibi ius nullum
rozpocznij naukę
gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa

iura sanguinis nullo iure civile dirimi possunt
rozpocznij naukę
prawa krwi nie mogą być zerwane żadnym prawem cywilnym

iuris praecepta sunt: honeste vivere, alterum non laedere, summ cuique tribuere
rozpocznij naukę
wskazówki prawa: żyć godnie (szlachetnie), innemu nie szkodzić, przydzielac każdemu ile mu się należy

ustawy; prawo uchwalane na zgromadzeniach, zapis zrozumiały dla wszystkich i wszystkich dotyczy

dura lex sed lex
rozpocznij naukę
ciężkie (twarde) prawo, ale prawo

leges sumptuariae
rozpocznij naukę
ustawy ograniczające zbyt

leges barbororum
rozpocznij naukę
ustawy władców romańskich/germańskich

legis vicem optinet
rozpocznij naukę
ma moc ustawy

z mocą/mocy ustawy; sama ustawa tak stanowi

drogą ustawy

vacatio legis
rozpocznij naukę
zawieszenie mocy ustawy

verba legis
rozpocznij naukę
słowa ustawy; brzmienie ustawy

princeps legibus solutus
rozpocznij naukę
władcy nie obowiązuje prawo ogółu; priceps nie jest związany ustawami

quod principi placuit legis habet vigorem
rozpocznij naukę
co podoba się princepsowi, ma moc ustawy

leges breves esse oportet (quo facilius teneantur)
rozpocznij naukę
ustawy powinny być krótkie (aby łatwiej były rozumiane przez wszystkich)

lex fingit, ubi subsistit aequitas
rozpocznij naukę
ustawa tworzy fikcję, gdzie istnieje potrzeba słuszności

lex iubeat, non disputet
rozpocznij naukę
ustawa nakazuje, nie dyskutuje

lex moneat, non doceat
rozpocznij naukę
ustawa nakazuje, nie poucza

lex moneat, priusquam feriat
rozpocznij naukę
ustawa nakazuje, zanim karze

lex non debet esse ludibrio
rozpocznij naukę
ustawa nie powinna być wyszydzana; nikt nie powinien się śmiać z ustawy

lex non obligat nisi promulgata
rozpocznij naukę
ustawa nie obowiązuje jeśli nie została promulgowana

lex punit mendacium
rozpocznij naukę
ustawa każe (każdy) podstęp/oszustwo

salus rei publicae suprema lex esto
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo/dobro rzeczypospolitej jest najważniejsze; dobro państwa jest najwyższym prawem

lex non distinguit
rozpocznij naukę
ustawa nie rozróżnia

in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
rozpocznij naukę
w stawach bardziej podoba się prostota niż komplikacja

sine historia caeca iurisprudentia est
rozpocznij naukę
bez historii jurysprudencja jest ślepa

lex perfecta
rozpocznij naukę
przewiduje nieważność czynności dokonanej wbrew ustawie

lex plus quam perfecta
rozpocznij naukę
przewiduje sankcję nieważności i sankcję karną

lex minus quam perfecta
rozpocznij naukę
nie przewiduje sankcji nieważności, ale przewiduje karę

lex imperfecta
rozpocznij naukę
zabrania czegoś czynić, ale nie przewiduje ani sankcji nieważności, ani sankcji karnej

praeter legem
rozpocznij naukę
obok ustawy

contra legem
rozpocznij naukę
wbrew ustawie

apices iuris non sunt iura
rozpocznij naukę
sztuczki prawne nie stanowią prawa

ratio legis
rozpocznij naukę
cel/motyw ustawy

ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
rozpocznij naukę
gdzie ten sam cel ustawy, tam powinien być taki sam przepis

per analogiam
rozpocznij naukę
rozumowanie z podobieństwa

analogia legis
rozpocznij naukę
z podobieństwa ustawy

analogia iuris
rozpocznij naukę
z podobieństwa prawa

a contrario
rozpocznij naukę
rozumowanie z przeciwieństwa

praesumptio facti
rozpocznij naukę
domniemanie faktu (stanu faktycznego)

praesumtio iuris tantum
rozpocznij naukę
domniemanie prawne wzruszalne (obalalne)

praesumptio iuris ac de iure
rozpocznij naukę
domniemanie nieobalalne (niewzruszalne)

lex generalis
rozpocznij naukę
przepis ogólny

lex specialis
rozpocznij naukę
przepis specjalny

lex retro non agit (lex prospicit, non respicit)
rozpocznij naukę
ustawa nie działa wstecz (patrzy w przód, nie ogląda się wstecz)

lex severior penalis retro non agit
rozpocznij naukę
ustawa bardziej surowa nie działa wstecz

długie nieużywanie prawa

lex posteriori derogat legi priori
rozpocznij naukę
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą

lex specialis derogat legi generali
rozpocznij naukę
ustawa szczególna uchyla ustawy ogólne

lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
rozpocznij naukę
ustawa ogólna późniejsza nie uchyla wcześniejszych ustaw specjalnych

de lege lata
rozpocznij naukę
o ustawie już wydanej

de lege ferenda
rozpocznij naukę
o ustawie, która ma być uchwalona

lex iniusta non est lex
rozpocznij naukę
ustawa niesłuszna nie jest ustawą

lex necessitatis est lex temporis
rozpocznij naukę
ustawa uchwalona na skutek konieczności jest tylko ustawą czasową

politia legibus, non leges politiae adaptandae
rozpocznij naukę
polityka ustawom, nie ustawy polityce

simplicitas legibus amica
rozpocznij naukę
prostota jest przyjaciółką ustaw

Iura vigilantibus, non dormientibus prosunt
rozpocznij naukę
prawa pomagają czujnym, nie śpiącym

consensus matrimonialis
rozpocznij naukę
zgoda na pozostawanie w związku małżeńskim

nuptias non concubitus, sed consensus facit
rozpocznij naukę
małżeństwo powstaje na skutek porozumienia a nie faktycznego pożycia

numerus clausus
rozpocznij naukę
liczba zamkniętych możliwości

matrimonia libera esse debent
rozpocznij naukę
małżeństwa mogą być zerwane

sponsalia - matrimonii promissio
rozpocznij naukę
zaręczyny - przyrzeczenie przyszłego małżeństwa

ad reparationem damnorum
rozpocznij naukę
w celu naprawienia szkody

nemo turpitudinem suam allegans audiatur
rozpocznij naukę
nikt nie może być wysłuchany jeśli powołuje się na własne występki

matrimonium ratum et consummatum
rozpocznij naukę
małżeństwo zawarte i skonsumowane

nulla humana potestas
rozpocznij naukę
żadna siła ludzka

separatio quoad torum et mensam
rozpocznij naukę
odseparowanie małżonków od łoża i stołu

separatio perpetua
rozpocznij naukę
odseparowanie na stałe

separatio temporanea
rozpocznij naukę
odseparowanie na określony czas

separatio menente vinculo
rozpocznij naukę
w czasie trwania węzła małżeńskiego

mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrat
rozpocznij naukę
matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo

nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
rozpocznij naukę
dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści

qot generationes, tot gradus
rozpocznij naukę
ile urodzeń, taki stopień pokrewieństwa

liberi vulgo concepti
rozpocznij naukę
dzieci pozamałżeńskie

filli legitimi
rozpocznij naukę
dzieci z małżeństwa

filli illegitimi
rozpocznij naukę
dzieci niepochodzące z małżeństwa

filli illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
rozpocznij naukę
dzieci pozamałżeńskie stają się pochodzącymi z małżeństwa, gdy rodzice zawierają związek małżeński

exceptio plurium concuberitium
rozpocznij naukę
zarzut wielokrotnego współżycia

matrimonium putativum
rozpocznij naukę
małżeństwo, które nie istnieje, a strony myślą, że istnieje

praesumptio homini vel facti
rozpocznij naukę
domniemanie na podstawie zeznań świadków i faktów

impotentia generandi
rozpocznij naukę
domniemanie niezdolności do zapłodnienia

impotentia coeundi
rozpocznij naukę
domniemanie niezdolności do obcowania płciowego

adoptio naturam imitatur
rozpocznij naukę
adopcja naśladuje naturę

adoptio plena
rozpocznij naukę
adopcja przy wejściu dziecka do rodziny

adoptio minus plena
rozpocznij naukę
dziedziczy tylko po rodzicach

adoptio plenissima
rozpocznij naukę
nie ma kontaktu z "prawdziwą" rodziną

tutor loco parentis habetur
rozpocznij naukę
tutor zajmuje miejsce rodziców

affines sunt viri et uxoris cognati
rozpocznij naukę
powinowatym jest kognat małżonka

poczęcie w ciele matki

poczęcie poza organizmem kobiety

succesio in universitatem
rozpocznij naukę
wejście w całość praw i obowiązków

nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
rozpocznij naukę
nikt nie może przenieść na innego więcej praw niż sam posiada

hereditas viventi non datur
rozpocznij naukę
nie dziedziczy się po żyjących

mors omnia iura solvit
rozpocznij naukę
z chwilą śmierci ustaje podmiotowość prawna


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.