Business English - words

 0    472 fiszki    sylviam
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

być w stanie podejmować szybkie decyzje
rozpocznij naukę
being decisive

być wydajnym
rozpocznij naukę
being efficient

być w stanie wydawać polecenia
rozpocznij naukę
being authoritative

być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
rozpocznij naukę
being competent

być przekonującym; wiarygodnym
rozpocznij naukę
being persuasive

ustalać zadania, cele
rozpocznij naukę
to set objectives

osiągać cele
rozpocznij naukę
to attain objectives

osiągać coś
rozpocznij naukę
to achieve sth

tworzyć strategie
rozpocznij naukę
to develop strategies

lokować środki
rozpocznij naukę
to allocate resources

mierzyć osiągi, wyniki
rozpocznij naukę
to measure performance

poprawiać osiągi, wyniki
rozpocznij naukę
to improve performance

podejmować decyzje
rozpocznij naukę
to make / take decisions

motywować ludzi, podwładnych
rozpocznij naukę
to motivate people / subordinates

nadzorować ludzi, podwładnych
rozpocznij naukę
to supervise people / subordinates

wprowadzać coś nowego
rozpocznij naukę
to innovate

wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę
rozpocznij naukę
to put management techniques into practice

przekazywać (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.)
rozpocznij naukę
to communicate

przekazywanie, komunikacja
rozpocznij naukę
communication

zapewniać personel
rozpocznij naukę
to staff

praca (siła robocza)
rozpocznij naukę
manpower

chairman

board of directors

zarządzanie kryzysowe
rozpocznij naukę
crises management

to supply

manageable

zmieniać się, dostosowywać
rozpocznij naukę
to adapt

pracownicy szczebla kierowniczego
rozpocznij naukę
executives

weryfikować
rozpocznij naukę
to verify

wiedza, doświadczenie
rozpocznij naukę
expertise

chodzić na spotkania
rozpocznij naukę
to go to meetings

spędzać czas na spotkaniach
rozpocznij naukę
to spend time in meetings

on jest na spotkaniu
rozpocznij naukę
he is in the meeting

wysiłek, wkład
rozpocznij naukę
effort

praktykant(-ka), stażysta
rozpocznij naukę
trainee

oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny
rozpocznij naukę
competitive

amend

ostatni, ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate

downfall

projektować
rozpocznij naukę
to design

upewniać się
rozpocznij naukę
to make certain / sure

pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów
rozpocznij naukę
to help sb out

to establish

principles

wystawiać (np. towary)
rozpocznij naukę
to display

towar, towary
rozpocznij naukę
merchandise

bezpieczeństwo personelu
rozpocznij naukę
safety staff

zaangażowanie osobiste
rozpocznij naukę
commitment

wzrastające zyski
rozpocznij naukę
increasing profits


układ graficzny
rozpocznij naukę
layout

to maintain

to price

kierownik sklepu
rozpocznij naukę
store manager

niezależny, autonomiczny
rozpocznij naukę
autonomous

decentralizacja
rozpocznij naukę
decentralization

function

hierarchy

władza, stosunek służbowy szefa do podwładnego w układzie liniowym
rozpocznij naukę
line authority

podlegać komuś
rozpocznij naukę
to report to

subordinates

przełożony
rozpocznij naukę
superior

następujący po sobie, kolejny
rozpocznij naukę
successive

"łańcuch" poleceń, rozkazów
rozpocznij naukę
chain of command

najbliższy, bezpośredni podwładny
rozpocznij naukę
immediate subordinate

colleagues

osoba asystująca np. Assistant to the Marketing Manager
rozpocznij naukę
a staff position

personel, pracownicy
rozpocznij naukę
personnel

wzrastająca liczba ludzi
rozpocznij naukę
increasing number of people

stały, ciągły
rozpocznij naukę
permanent


część wspólna, cel
rozpocznij naukę
overlap

układać tak aby części na siebie zachodziły
rozpocznij naukę
to overlap


zwiększać się
rozpocznij naukę
to increase

zmniejszać się, maleć
rozpocznij naukę
to diminish

oddział, dział
rozpocznij naukę
division

rozdzielać, dzielić
rozpocznij naukę
to split up

narażać się na ryzyko
rozpocznij naukę
to run the risk

wyraźny, określony
rozpocznij naukę
define

cztero-wymiarowy
rozpocznij naukę
four-dimensional

radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
rozpocznij naukę
to deal with the problem

sprawa nadrzędna, uprzednia
rozpocznij naukę
priority

polegać na czymś
rozpocznij naukę
to insist on sth

przekazywać dalej
rozpocznij naukę
to pass on

wewnętrznie
rozpocznij naukę
internally

capacity

commission

features

równowaga finansowa
rozpocznij naukę
cash balance

udogodnienia; sprzęt, wyposażenie
rozpocznij naukę
facilities

margines dochodów
rozpocznij naukę
profit margins

wydatki na rozwój
rozpocznij naukę
development spending

samofinansowanie
rozpocznij naukę
self-financing

wypracowane zyski
rozpocznij naukę
retained earnings

Board of Directors

Chairman (GB) / President (US)

dyrektor zarządzający
rozpocznij naukę
Managing Director (GB) / Chief Executive Officer (US)

składa się z (masa)
rozpocznij naukę
consists of = includes = contains

składa się z; jest skomponowany z
rozpocznij naukę
is composed of

jest złożony z kilku drobnych części
rozpocznij naukę
is made up of

jest podzielny na
rozpocznij naukę
is divided into

to be in charge of

to support

być wspieranym przez
rozpocznij naukę
to be supported by

odpowiadać komuś przed kimś
rozpocznij naukę
to be accountable to

być odpowiedzialnym za
rozpocznij naukę
to be responsible for

pomagać, asystować
rozpocznij naukę
to assist

być wspomaganym / wspieranym przez
rozpocznij naukę
to assisted by

reorganizacja
rozpocznij naukę
reorganization

radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
rozpocznij naukę
to handle the problem

alienation

to motivate

to promote

prowokować, wywoływać
rozpocznij naukę
to provoke

employee

employer

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami
rozpocznij naukę
labour relations

związki zawodowe
rozpocznij naukę
labour unions = trade unions

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibility

wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień; zwykle dotyczy pracowników fizycznych)
rozpocznij naukę
wages

pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych)
rozpocznij naukę
salary

zasiłki, korzyści
rozpocznij naukę
benefits

supplements

promotion

pewność zatrudnienia
rozpocznij naukę
job security

ubezpieczenia społeczne
rozpocznij naukę
social security

unikać robienia czegoś
rozpocznij naukę
to avoid doing sth

to reward

przedstawiać coś
rozpocznij naukę
to outline sth

zawierać, wywnioskować coś
rozpocznij naukę
to conclude

to point out

protection

osiągnięcie
rozpocznij naukę
achievement

stawiający wysokie wymagania, ambitny
rozpocznij naukę
challenging

renta / emerytura
rozpocznij naukę
pension

stosowne wynagrodzenie lub pensja
rozpocznij naukę
an adequate wage or salary

sick pay

płatne urlopy
rozpocznij naukę
paid holidays

potencjał, talent
rozpocznij naukę
potential

obawa, lęk, niepokój
rozpocznij naukę
anxiety

ciężar odpowiedzialności
rozpocznij naukę
burden of responsibility

propozycja, podejście
rozpocznij naukę
approach

ingenious

przeciwnie do
rozpocznij naukę
on the contrary

uznanie, zasługa
rozpocznij naukę
recognition

mindless

powtarzający się
rozpocznij naukę
repetitive

zapewniać kogoś
rozpocznij naukę
to ensure sb

godny zaufania, solidny, pewny
rozpocznij naukę
reliable

kultura przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
corporate culture


coroczny dodatek
rozpocznij naukę
annual bonus

factors

niskie cenowo posiłki
rozpocznij naukę
low-priced meals

regularne badania lekarskie
rozpocznij naukę
regular medical screenings

zniżka dla pracowników na towary M&S
rozpocznij naukę
staff discount on M&S merchandise

korzyści uboczne
rozpocznij naukę
perks

reputacja, renoma
rozpocznij naukę
reputation

przyjazne / higieniczne środowisko
rozpocznij naukę
pleasant / hygienic environment

produkować coś
rozpocznij naukę
to produce sth

product

production

umowa w sprawie premii za wydajność
rozpocznij naukę
production agreement (US) / productivity agreement (Br. Eng.)

premia za wydajność
rozpocznij naukę
productivity bonus

producer

płody rolne
rozpocznij naukę
produce

jałowy, bezproduktywny
rozpocznij naukę
unproductive

międzynarodowe przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
multinational companies

przedsiębiorstwo filialne, filia
rozpocznij naukę
subsidiary

zagraniczne filie
rozpocznij naukę
foreign subsidiaries

to attempt

sprawny, sprawnie działający, wydajny
rozpocznij naukę
efficient

attitude

pogląd, stosunek do
rozpocznij naukę
attitude to

to perform


zaniedbanie, niedbalstwo
rozpocznij naukę
negligence

within

zeznawać, poświadczać
rozpocznij naukę
to testify

najważniejszy
rozpocznij naukę
all-important

globalizacja
rozpocznij naukę
globalization

potrzebować coś
rozpocznij naukę
to require sth

przeważnie, w większości
rozpocznij naukę
largely

wyraźnie, oczywiście
rozpocznij naukę
obviously

zasadniczo, w gruncie rzeczy
rozpocznij naukę
essentially

zwłaszcza, szczególnie
rozpocznij naukę
particularly

polityka awansu
rozpocznij naukę
policy of promotion

podpisać transakcję
rozpocznij naukę
to sign a deal

zasada płacenia za osiągi (wyniki)
rozpocznij naukę
the principle of pay-for-performance

nie do pomyślenia
rozpocznij naukę
unthinkable

poniżenie, upokorzenie
rozpocznij naukę
humiliation

zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to pressure sb to do sth

pod rządami nowej polityki
rozpocznij naukę
under a new policy

rozróżniać pomiędzy
rozpocznij naukę
to distinguish beetwen

w rezultacie
rozpocznij naukę
consequently

być obrażonym
rozpocznij naukę
to be offended

skorumpowany, zepsuty, uszkodzony
rozpocznij naukę
corrupt

wyjawić, odkryć
rozpocznij naukę
to reveal

niezmiernie, nadzwyczajnie
rozpocznij naukę
extremly

pierwszeństwo
rozpocznij naukę
precedence

20 lat od niego młodszy
rozpocznij naukę
20 years his junior

racjonalność
rozpocznij naukę
rationality

intuition

pozycja, status
rozpocznij naukę
status

staż pracy, wysługa lat
rozpocznij naukę
seniority

to resign

ethicaly

negocjować z
rozpocznij naukę
to negotiate with sb

standardy moralne
rozpocznij naukę
moral standards

rozwój, wzrost, rozszerzanie się
rozpocznij naukę
expansion

(business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać
rozpocznij naukę
to expand

recruitment

biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
job centre

jobless

the jobless

gwarancja stałego zatrudnienia
rozpocznij naukę
job security

kandydat(-ka)
rozpocznij naukę
applicant

podanie (for job), wniosek
rozpocznij naukę
application

formularz podania (wniosku)
rozpocznij naukę
application form

ubiegać się o (pracę)
rozpocznij naukę
to apply for

kandydat(-ka)
rozpocznij naukę
candidate

curriculum vitae or CV (GB) / resume (US)

biura pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
employment agencies

rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
interview

zakres obowiązków
rozpocznij naukę
job description

references

ostatecznie umieszczeni na liście kandydatów spośród których się wybiera
rozpocznij naukę
short-listed

listy motywacyjny
rozpocznij naukę
covering letter (GB) / cover letter (US)

wybierać, selekcjonować
rozpocznij naukę
to select

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

możliwości
rozpocznij naukę
abilities

dokonywanie ostatecznej selekcji
rozpocznij naukę
to make a final selection

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience

to graduate from

to hire

zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości
rozpocznij naukę
to do a post-graduate degree in finance and banking

wakat, wolny etat
rozpocznij naukę
vacancy

urlop, wakacje
rozpocznij naukę
vacation

kurs wakacyjny
rozpocznij naukę
vacation course

przyjmować do pracy
rozpocznij naukę
to recruit

związki zawodowe
rozpocznij naukę
labour unions = trade unions (Br. Eng.)

zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy
rozpocznij naukę
collective bargaining

negocjacje w celu pozyskania czegoś
rozpocznij naukę
bargaining

a strike = strike action

spowolnienie tempa pracy, produkcji
rozpocznij naukę
a go-slow (GB) / slowdown (US)

akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków
rozpocznij naukę
working-to-rule

akcja protestacyjna (strajkowa)
rozpocznij naukę
industrial action

to picket

zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują
rozpocznij naukę
strike pay

strajk kolejarzy
rozpocznij naukę
rail strike

zespoły pracy
rozpocznij naukę
team-working

sensible


zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to encourage sb to do sth

zniechęcać
rozpocznij naukę
to discourage

próbować zapewnić
rozpocznij naukę
to attempt to ensure

uczciwe wynagrodzenie
rozpocznij naukę
fair wages

rozsądne godziny pracy
rozpocznij naukę
reasonable working hours

stosunki między pracownikami a pracodawcami
rozpocznij naukę
industrial relations

prace na część etatu
rozpocznij naukę
part time jobs

od czasu do czasu
rozpocznij naukę
casual

partie polityczne
rozpocznij naukę
political parties

rządy prawicowe
rozpocznij naukę
right-wing

to worsen

zahamowanie, ograniczenie
rozpocznij naukę
restraint

dynamic

out-of-work

nieekonomiczny
rozpocznij naukę
uneconomic

podstawowe cele
rozpocznij naukę
basic aims

rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń
rozpocznij naukę
deregulation

pracownicy fizyczni
rozpocznij naukę
manual workers

konsultować się z kimś w jakiejś sprawie
rozpocznij naukę
to consult sb about sth

adversary

adverse to

w niesprzyjających okolicznościach
rozpocznij naukę
in adverse circumstances

tyranny

sektor publiczny
rozpocznij naukę
the public sector

konfrontacyjny
rozpocznij naukę
confrontational

conglomerate

incapable

przywódcy kół businessu
rozpocznij naukę
business leaders

reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników
rozpocznij naukę
to represent the needs of the employees

to articulate

strajkować przeciwko wprowadzeniu...
rozpocznij naukę
to strike over the introduction of...

organizowanie się w związki zawodowe
rozpocznij naukę
unionization

organizować związki zawodowe
rozpocznij naukę
to unionize

przewodniczący związku
rozpocznij naukę
union president

polityka produktu
rozpocznij naukę
product policy

capable

warranty / guarantee

na gwarancji
rozpocznij naukę
under warranty

powiększać, zwiększać
rozpocznij naukę
to augment

serwis posprzedażowy
rozpocznij naukę
after-sales service

maintenance

strategia polegająca na tym, że producenci danych produktów konkurują w różnych segmentach rynku
rozpocznij naukę
multi-brand strategy

competitors

konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce
rozpocznij naukę
brand-switchers

nisza rynkowa
rozpocznij naukę
niche

możliwości
rozpocznij naukę
opportunities

life cycle

wszystko co umożliwia pobranie kredytu
rozpocznij naukę
credit facilities

zyskowność, dochodowość
rozpocznij naukę
profitability

image

wytwarzanie produktów wysokiej lub niskiej jakości
rozpocznij naukę
line-stretching

rynek produktów wysokiej jakości
rozpocznij naukę
up-market

rynek produktów niskiej jakości
rozpocznij naukę
down-market

quality

quantity

słabości rynku
rozpocznij naukę
market dilutes

to compete

wykorzystywać
rozpocznij naukę
to utilize

wydajność produkcji
rozpocznij naukę
production capacity

zakres, asortyment
rozpocznij naukę
range

zyskowny segment rynku
rozpocznij naukę
profitable segment of a market

brand name

spójność w obrębie przepisów, zasad
rozpocznij naukę
consistency

ingrediens

wydajność, moc, zdolność wytwórcza
rozpocznij naukę
capacity

część, składnik
rozpocznij naukę
component

produkty zapasowe (stan w magazynach; coś co się inwentaryzuje)
rozpocznij naukę
inventory

czas potrzebny na przejście całego cyklu produkcyjnego
rozpocznij naukę
lead times

umiejscowienie, lokalizacja, położenie
rozpocznij naukę
location

zlecenie na zewnątrz
rozpocznij naukę
outsourcing = contracting out

plants

podwykonawca
rozpocznij naukę
subcontractor

gromadzić coś
rozpocznij naukę
to assemble sth

potrzebować, wymagać
rozpocznij naukę
to require

bezzapasowa produkcja
rozpocznij naukę
stockless production

ciągły przepływ
rozpocznij naukę
continuous flow

przeciwnie do
rozpocznij naukę
contrary to


liabilities

shortages

posługiwanie się, wysługiwanie
rozpocznij naukę
handling

obniżanie wartości, deprecjacja
rozpocznij naukę
depreciation

przepływ materiału
rozpocznij naukę
material flow

obsolence

wchłaniać, absorbować, pochłaniać
rozpocznij naukę
to absorb

output

udogodnienia, sprzęt użytkowy, wyposażenie
rozpocznij naukę
facilities

surowce naturalne
rozpocznij naukę
raw materials

discount

nabywać, zakupywać
rozpocznij naukę
to purchase

purchase order

purchase price

nabywca, kupujący
rozpocznij naukę
purchaser

podatek od wartości dodanej (przy zakupie)
rozpocznij naukę
purchase tax

uszkodzenie, awaria
rozpocznij naukę
breakage

ustawienia (maszyn)
rozpocznij naukę
set-ups

delivery

próbować, spróbować coś/czegoś
rozpocznij naukę
to attempt sth / to

rozległy, szczegółowy, obszerny
rozpocznij naukę
extensive

krótki czas wytworzenia
rozpocznij naukę
short throughput time

bezczynni pracownicy
rozpocznij naukę
idle workers

stracone zamówienia
rozpocznij naukę
lost orders

dochodowe, zyskowne produkty
rozpocznij naukę
profitable products

wadliwy, wybrakowany
rozpocznij naukę
defective

shipment


ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

stracona; utracona sprzedaż
rozpocznij naukę
lost sale

udział w rynku
rozpocznij naukę
market share

trwały, ciągły, stały
rozpocznij naukę
permanent

produkować, wytwarzać coś
rozpocznij naukę
to produce sth

zostawać (zostać) wdrożonym do produkcji
rozpocznij naukę
to go into production

kierownik produkcji
rozpocznij naukę
production manager

wydajny, owocny
rozpocznij naukę
productive

linia produkcyjna
rozpocznij naukę
production line

za okazaniem czegoś (On production of your membership card, you will receive a discount on all your purchases.)
rozpocznij naukę
on production of sth (IDM) - by / when showing sth:

productivity

umowa w sprawie premii za wydajność
rozpocznij naukę
productivity agreement

kanał dystrybucyjny
rozpocznij naukę
distribution channel

wypuszczać; wprowadzać produkt (na rynek)
rozpocznij naukę
to launch a product

strategia rynku
rozpocznij naukę
market strategy

możliwości; szanse na rynku
rozpocznij naukę
market opportunities

badania rynku
rozpocznij naukę
market research

segmentacja rynku
rozpocznij naukę
market segmentation

pakowanie, opakowanie
rozpocznij naukę
packaging

punkty sprzedaży
rozpocznij naukę
points of sale

ogólne założenia dotyczące produktu
rozpocznij naukę
product concept

cechy produktu
rozpocznij naukę
product features

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative

salespeople

w długim czsie
rozpocznij naukę
in the long-term

zaspokajać potrzeby klientów
rozpocznij naukę
to satisfy (in) consumer needs

attracive

skuteczny, faktyczny
rozpocznij naukę
effective

cechy szczególne
rozpocznij naukę
particular features

advertising

kampania reklamowa
rozpocznij naukę
adverising campaign

reklama, promocja
rozpocznij naukę
promotion

udoskonalanie produktu
rozpocznij naukę
product improvement

myśleć strategicznie
rozpocznij naukę
to think strategically

projektować, tworzyć
rozpocznij naukę
to design

rozwijać, tworzyć
rozpocznij naukę
to develop

identyfikować
rozpocznij naukę
to identify

wywierać wpływ, wpływać
rozpocznij naukę
to influence

zmieniać, modyfikować
rozpocznij naukę
to modify

przekonywać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to persuade sb to do sth

to create

rozróżniać pomiędzy
rozpocznij naukę
to distinguish between

opierać się
rozpocznij naukę
to resist

innymi słowy
rozpocznij naukę
in other words

zakładać coś
rozpocznij naukę
to assume sth

dobra nie pierwszej potrzeby
rozpocznij naukę
non-essential goods

services

przewidywać coś
rozpocznij naukę
to anticipate sth

due to

target

istniejące potrzeby
rozpocznij naukę
existing needs

niedawny, ostatni
rozpocznij naukę
recent

być rozpoznawanym
rozpocznij naukę
to be identified

opłacalny, zyskowny
rozpocznij naukę
profitable

wyróżniający
rozpocznij naukę
distinctive

zróżnicowane korzyści
rozpocznij naukę
differential advantages

to isolate

dział produkcji
rozpocznij naukę
production department

program marketingowy
rozpocznij naukę
marketing programme

to defeat

to search for

podejmować się czegoś
rozpocznij naukę
to undertake sth

wydatkować pieniądze na coś
rozpocznij naukę
to expend money on sth

in order to / that

klasyfikacja, kategoria
rozpocznij naukę
classification

marka, odmiana, rodzaj
rozpocznij naukę
brand

factor

price list

koncentrować się na czymś
rozpocznij naukę
to concentrate on sth

kupować produkty (przeznaczone) do bezpośredniej konsumpcji
rozpocznij naukę
to buy products for direct consumpion

reklama, rozgłos
rozpocznij naukę
publicity

składać się z czegoś
rozpocznij naukę
to consist of sth

wahać się od ... do...
rozpocznij naukę
to range from ... to...

obejmować coś
rozpocznij naukę
to range over sth

rynek producenta
rozpocznij naukę
producer market

rynek konsumenta
rozpocznij naukę
consumer market

ustalić, ustalać coś
rozpocznij naukę
to establish sth

zastępować coś
rozpocznij naukę
to replace sth

konsultowanie się w sprawach zarządzania
rozpocznij naukę
management consulting

niezależnie od tego co znaczy / istnieje
rozpocznij naukę
quite apart from

starodawne pojęcie sprzedaży
rozpocznij naukę
old-fashioned selling

zwyczajny / pospolity produkt
rozpocznij naukę
ordinary product

sprzedawać, wprowadzać na rynek
rozpocznij naukę
to market

drogi (typy; rodzaje) reklamy
rozpocznij naukę
ways of advertising

reklama przed projekcją filmu w kinie
rozpocznij naukę
cinema ad

reklama radiowa
rozpocznij naukę
radio commercial

sponsorowanie pewnych wydarzeń
rozpocznij naukę
sponsoring

reklama w gazecie
rozpocznij naukę
newspaper ad

człowiek-reklama np. przed restauracją
rozpocznij naukę
sandwich board man

reklama poprzez TV
rozpocznij naukę
TV commercial

reklama na plakatach
rozpocznij naukę
poster ad

wiadomość przekazywana z ust do ust
rozpocznij naukę
word-of-mouth advertising

reklama, w której pojawia się nazwa firmy (bez nazwy konkretnego produktu)
rozpocznij naukę
institutional / prestige advertising

kampania reklamowa
rozpocznij naukę
advertising campaign

agencje reklamowe
rozpocznij naukę
advertising agencies

reklamować się
rozpocznij naukę
to advertise

reklama, ogłoszenie, anons
rozpocznij naukę
advertisement

kampania ogólnokrajowa
rozpocznij naukę
national campaign

to set up

ogłaszający, reklamujący
rozpocznij naukę
company client = adviser

uzgodniony budżet
rozpocznij naukę
agreed budget

strategia reklamy
rozpocznij naukę
advertising strategy

efekt progowy; fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna
rozpocznij naukę
threshold effect

jeden z mierników powodzenia reklamy
rozpocznij naukę
OTS = opportunities to see

wydatkowanie podobnych kwot na reklamę co konkurencja
rozpocznij naukę
comparative-parity method

reklama w okresie spadku sprzedaży
rozpocznij naukę
counter-cyclical advertising

brief

lekceważyć coś; nie zwracać na coś uwagi
rozpocznij naukę
to disregard sth

zwiększać obecną sprzedaż
rozpocznij naukę
to increase current sales

przynosić efekty odwrotne do zamierzonych
rozpocznij naukę
counter-productive; to be counter-productive

strategie promocyjne
rozpocznij naukę
promotional strategies


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.