Prezentacja angielski

 0    52 fiszki    tomeczq
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

1 Good morning everyone
rozpocznij naukę
1 Dzień dobry wszystkim

Today for about 10 minutes I will talk about solar batteries
rozpocznij naukę
Dzisiaj na około 10 minut będę mówić o bateriach słonecznych

2 At the beginning I am going to talk about constructions of solar battery
rozpocznij naukę
2 Na początku mam zamiar mówić o konstrukcji baterii słonecznej

It is built of semiconductors: type p and n
rozpocznij naukę
Jest on zbudowany z półprzewodników: typu P i N

Type p have more holes and type n have more electrons
rozpocznij naukę
Typ p mają więcej dziur i typ n mają więcej elektronów

Holes have a positive charge
rozpocznij naukę
Otwory mają ładunek dodatni

On border of p and n areas a diffusion occurs and barrage-shell is stopping next diffusion
rozpocznij naukę
Na granicy p i n obszarów dyfuzji występuje i zapory-shell jest zatrzymanie obok dyfuzji

In solar battery shell p and n are built of silicon
rozpocznij naukę
W powłoki baterii słonecznej P i N są zbudowane z krzemu

Type n have weight 1 mm (millimeter)
rozpocznij naukę
Type n mają wagi 1 mm (milimetr)

3 Moving on now to the next point please look at the screen
rozpocznij naukę
3 Przechodząc teraz do następnego punktu należy patrzeć na ekran

We can see principle of working semiconductors
rozpocznij naukę
Widzimy zasadę półprzewodników roboczych

They use the photovoltaic effect
rozpocznij naukę
Wykorzystują efekt fotowoltaiczny

Sunlight falls on barrage-shell and strikes electrons
rozpocznij naukę
Światło słoneczne pada na zaporowy-shell i strajków elektronów

It forms electrons and holes
rozpocznij naukę
Tworzy elektrony i dziury

Holes goes to area p and electrons goes to area n
rozpocznij naukę
Otwory idzie do obszaru p, a elektrony przechodzi do n strefy

In this way we have the potential difference
rozpocznij naukę
W ten sposób mamy różnicę potencjałów

When we connect receiver set, current will flow
rozpocznij naukę
Kiedy podłączymy zestaw odbiornik, prąd popłynie

4 Where are the best places to build solar batteries?
rozpocznij naukę
4 Tam, gdzie są najlepsze miejsca do budowy baterii słonecznych?

There where is huge insolation
rozpocznij naukę
Tam, gdzie jest ogromna nasłonecznienie

On this map we can see that the greatest insolation is in the north and south Africa, Australia and Arabia peninsula, west USA and north Mexico and Andes
rozpocznij naukę
Na tej mapie widać, że największe nasłonecznienie jest w Afryce Północnej i Południowej, Australii i Arabii półwysep, na zachód USA i północnym Meksyku i Andów

It is 2200 kilo watts hours on a square meter
rozpocznij naukę
Jest 2200 kilo godzin watów na metr kwadratowy.

In Poland insolation is rather small
rozpocznij naukę
W Polsce nasłonecznienie jest raczej niewielki.

It’s about 1100 kilo watts hours on a square meter
rozpocznij naukę
To około 1100 kilo godzin watów na metr kwadratowy

The highest insolation in the year is in east and central Poland
rozpocznij naukę
Najwyższa nasłonecznienia w roku jest w wschodniej i centralnej Polsce

Value average insolation in Poland is not so bad
rozpocznij naukę
Nasłonecznienie średniej wartości w Polsce nie jest tak źle

Let’s see on the next slide
rozpocznij naukę
Zobaczymy na następnym slajdzie

5 This picture is showing insolation in major cities of Poland in different months
rozpocznij naukę
5 Ten obraz pokazuje nasłonecznienie w największych miastach Polski w różnych miesiącach

6 We can see that insolation is different in the year and this is not good information for producer electric energy or users solar collectors
rozpocznij naukę
6 Widzimy, że nasłonecznienie jest inna w roku i nie jest to dobra informacja dla producentów energii elektrycznej lub użytkowników kolektorów słonecznych

7 Next point in my presentation is application
rozpocznij naukę
7 Następny punkt w mojej prezentacji jest aplikacja

On the world it is very interesting
rozpocznij naukę
Na świecie jest to bardzo interesujące

In Germany, USA and Portugal works solar power stations which produce directly electric energy
rozpocznij naukę
W Niemczech, USA i Portugalii działa elektrowni słonecznych, które wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio

In France works solar stove which produce heating
rozpocznij naukę
We Francji działa piec, które produkują słonecznego ogrzewania

It could be used to heating the water up and driving the turbine
rozpocznij naukę
Może to być wykorzystywane do ogrzewania wody i do napędzania turbiny

On the small scale solar batteries are used as solar collectors to heating water up or to produce electric energy in private houses
rozpocznij naukę
Na małą skalę baterie słoneczne są używane jako kolektorów słonecznych do ogrzewania wody do góry lub do produkcji energii elektrycznej w domach prywatnych

Solar batteries are used for supplying with the electric energy weather stations, communication transmitters and satellites
rozpocznij naukę
Baterie słoneczne są wykorzystywane do zasilania ze stacji meteorologicznych elektrycznych energetycznych, nadajników komunikacyjnych i satelitów

8 In Poland, the use of solar panels is less than in other countries
rozpocznij naukę
8 W Polsce, zastosowanie paneli słonecznych jest mniejsza niż w innych krajach

Their main objective is supplying with the electric energy road signs and thermometers on the road or clocks and calculators
rozpocznij naukę
Ich głównym celem jest dostarczanie z energii elektrycznej znaków drogowych i termometry na drodze i zegary, kalkulatory

In private estates solar batteries are useful as collectors to heating water up or in farming to heating animal ponds and glass houses
rozpocznij naukę
W prywatnych posiadłościach baterie słoneczne są użyteczne jako kolektorów do podgrzewania wody w górę lub w rolnictwie do stawów zwierząt grzewczych i szklanych domów

9 Advantages and disadvantages
rozpocznij naukę
9 Zalety i wady

At the end my presentation we will talk about future of solar power
rozpocznij naukę
Na koniec moja prezentacja będziemy rozmawiać o przyszłości energii słonecznej

Australia want to build very huge solar power station with the new technology called tower of the sun
rozpocznij naukę
Australia chce zbudować bardzo ogromny elektrowni słonecznej z nowej technologii zwanej wieży słońca

The area, of this power station, will have about 3800 hectares
rozpocznij naukę
Obszar, z tym elektrowni, będzie miał około 3800 hektarów

A tower will be standing in the central place
rozpocznij naukę
Wieża będzie stał w centralnym miejscu

It will be high on 1 kilometer
rozpocznij naukę
To będzie wysoki na 1 km

All area will be looking like glass house without side walls
rozpocznij naukę
Wszystko obszar będzie wyglądał jak szklany dom bez ścian bocznych.

Air will be heating up under glass and go to tower
rozpocznij naukę
Air będzie ogrzewania pod szkłem i iść do wieży

Turbines will be standing between walls and the heat air will be driving Turbines
rozpocznij naukę
Turbiny będzie stał pomiędzy ścianami i ciepła powietrze będzie jeździł turbin

Beyond this Europe Union has plans to build many solar power station in north Africa: on the Sahara and on the Red Sea
rozpocznij naukę
Poza tym Europa Unii ma plany budowy wielu elektrowni słonecznej w Afryce Północnej: na Saharze i na Morzu Czerwonym

That electric energy would go to the Europe
rozpocznij naukę
Że energia elektryczna będzie udać się do Europy

But in that territory is in the difficult political situation
rozpocznij naukę
Ale na tym terytorium znajduje się w trudnej sytuacji politycznej

We think that in the future will be more collectors to heating water up and solar batteries will have more efficiency and they will find new applications
rozpocznij naukę
Uważamy, że w przyszłości będzie więcej kolektory do ogrzewania wody i baterie słoneczne będą miały większą skuteczność i znajdą nowych aplikacji

Thank you for your attention
rozpocznij naukę
Dziękuję za uwagę


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.