na kolokwium

 0    142 fiszki    krukdirt
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

deriving

abbreviations

clippings

powiększając
rozpocznij naukę
compounding

entirely

acoomodating

inventive

steganografia
rozpocznij naukę
steganography


involve

currently

rozpoczynający się
rozpocznij naukę
underway

pronounced

zapożyczenia
rozpocznij naukę
loan words

source

conquest

zamieszkiwany
rozpocznij naukę
inhabited

origin

confined

bezpośrednio rozwinięty
rozpocznij naukę
developed directly

contained

tamten świat
rozpocznij naukę
beyond

tribes

zejść

affairs of state
rozpocznij naukę
sprawy wagi państwowej

abandoned

ogromne liczby
rozpocznij naukę
vast numbers

gorący piec
rozpocznij naukę
hot furnace

bumber

pożyczkodawca
rozpocznij naukę
lender

syntax

departure

arrival
przestarzały
rozpocznij naukę
obsolete

broadened

encompass

spurred

wyraz pokrewny
rozpocznij naukę
cognate

hunting

doprowadzony
rozpocznij naukę
prompted

measure

playhouses

poligonialny
rozpocznij naukę
polygonal

harangue

pokryty strzechą
rozpocznij naukę
thatched

vulnerable

enclosed

capacity

companies

admittance

odpowiedniki
rozpocznij naukę
counterparts

taka sama cena
rozpocznij naukę
same price

uzasadneinie
rozpocznij naukę
justification

plaudits

widz teatralny
rozpocznij naukę
playgoer


firmly

dokładny zwrot
rozpocznij naukę
precise phrase

merely

późniejsze doświadczenie
rozpocznij naukę
subsequent experience

proved

ludzka słabość
rozpocznij naukę
human frailty

eccentricity

rygorystycznie
rozpocznij naukę
rigidly

odmówione płacenie
rozpocznij naukę
withheld

evolve

porównawczy językoznawcy klasyfikują języki
rozpocznij naukę
comparative linguists classify languages

rodowy język
rozpocznij naukę
ancestral language

perceive

pokrewieństwo
rozpocznij naukę
relatedness

counting

obvious

pursuing

siblings

distant

extinct

rozpowszechniony
rozpocznij naukę
widespread

przez cały czas
rozpocznij naukę
throughout

przybrzeżny
rozpocznij naukę
coastal

fleeing

nonetheless


odcinek czasowy
rozpocznij naukę
stretch of time


apply

comparisons


ascertain

tak samo liczny
rozpocznij naukę
equally numerous


zbliżając się do wymarcia
rozpocznij naukę
approaching extinction

wielorakie języki
rozpocznij naukę
diverse languages

w takich obszarach
rozpocznij naukę
in such areas

społeczna potrzeba komunikacji handlowej
rozpocznij naukę
desire social of commercial communication

w dużej mierze
rozpocznij naukę
largelyfrequently

complex

colloquial

considered

pospolite przemówienie
rozpocznij naukę
common speech


powstań naturalnie
rozpocznij naukę
arise naturally

szeroka podstawa
rozpocznij naukę
broad base

residing

pierwotny język
rozpocznij naukę
rudimentary language

leksykalne rzeczy
rozpocznij naukę
lexical items

pidgin

burden

dwuznaczność
rozpocznij naukę
ambiguity

wielosłowie
rozpocznij naukę
circumlocution

combine

connotations

imbecilities

vulgarisms

corruptions

umiejętność
rozpocznij naukę
ability

eradicate

gained

niezasłużenie
rozpocznij naukę
unjustly

rzucane oszczerstwa
rozpocznij naukę
maligned

require

unifying

sprzeczając się
rozpocznij naukę
arguing

wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated

pełnomorski
rozpocznij naukę
seagoing

case
other rules

nouns

podzwrotnikowy
rozpocznij naukę
semitropical

przesunięty
rozpocznij naukę
shifted

arose

ograniczenia
rozpocznij naukę
constraints

descendants

colony


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.