filec, misc-test, taxes-selected terms

 0    145 fiszek    isskaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

płatność krajowa
rozpocznij naukę
domestic payment

płatność zagraniczna
rozpocznij naukę
foreign payment, international, overseas, IBAN

kurs wymiany
rozpocznij naukę
exchange rate, conversion rate

currency

stopa procentowa
rozpocznij naukę
interest rate

instrumenty pochodne
rozpocznij naukę
derivatives, derivative instruments

rachunek bieżący
rozpocznij naukę
current account, checking account

założyć lokatę
rozpocznij naukę
open/place/make a deposit account

wyciąg z rachunku
rozpocznij naukę
statement

balancies

uznać rachunek
rozpocznij naukę
to credit the account

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
joint-stock company

storno, korekta transakcji
rozpocznij naukę
reversal, correction, counter entry

inkaso, pobranie środków (zainkasowanie)
rozpocznij naukę
collection

bill of exchange, financial paper

cesja, przeniesienie praw
rozpocznij naukę
transfer of rights, assignment

akredytywa (forma finansowania obrotów w handlu zagranicznym)
rozpocznij naukę
letter of credit

podmiot zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign entity

application, motion

opłata skarbowa (np. za wydanie dokumentu)
rozpocznij naukę
stamp duty, treasury fee

wzór podpisu
rozpocznij naukę
specimen signature

działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
business/commercial/economic/trading activity

charter, statute, bylaws, articles of association

cheque, check

reklamacja bankowa
rozpocznij naukę
claim, complaint


obligacje skarbowe
rozpocznij naukę
treasury bond

bon skarbowy
rozpocznij naukę
treasury bill

konsolidacja, bilansowanie sald, umowa w wspólnym zarządzaniu płynnością finansową
rozpocznij naukę
cash pooling

data walutowania
rozpocznij naukę
value date

papiery wartościowe
rozpocznij naukę
security papers

ustanawiać, stanowić
rozpocznij naukę
to constitute

rezerwa (w bilansie), postanowienia (w umowie), przepis (w ustawie), zaopatrzenie (np. w armii)
rozpocznij naukę
provision

przedmiot zastawu (w umowie zastawu), zabezpieczenie dodatkowe
rozpocznij naukę
collateral

należyta staranność, audyt prawny, inwestycyjny, przedinwestycyjny
rozpocznij naukę
due dilligence

congruent with, in congruence with

rozbieżność
rozpocznij naukę
discrepancy, inconsistency, deviation

rozliczenie, ugoda, spłacenie, rozwiązanie, rozrachunek
rozpocznij naukę
settlement

strony rozwiązały sprawę polubownie
rozpocznij naukę
settled the matter amicably

beneficiary

zleceniodawca, zamawiający
rozpocznij naukę
ordering party, by order party

bankowość korespondencyjna
rozpocznij naukę
correspondent banking

marża, depozyt zabezpieczający
rozpocznij naukę
margin

debet, przekroczenie stanu konta
rozpocznij naukę
overdraft

rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
profit and loss account

rachunek wyników
rozpocznij naukę
income statement

bilans, zestawienie
rozpocznij naukę
balance sheet

giełda (w Warszawie na Książęcej:))
rozpocznij naukę
stock exchange


okres karencji, okres bezpodatkowy
rozpocznij naukę
grace period

okres zawiadomienia
rozpocznij naukę
notice period

płatność transgraniczna (w UE)
rozpocznij naukę
cross border payment

Europejski Obszar Gospodarczy
rozpocznij naukę
European Economic Area (EEA)

Jednolity Obszar Płatności w Euro
rozpocznij naukę
Single Euro Payment Area (SEPA)

system płatniczy (dla instytucji)
rozpocznij naukę
payment system

system płatności (dla konkretnego obiektu)
rozpocznij naukę
payment scheme

rozliczenie, przygotowanie procedury
rozpocznij naukę
clearing

rozrachunek, etap końcowy rozliczenia
rozpocznij naukę
settlement

systemy/mechanizmy rozliczenia/rozrachunkowe
rozpocznij naukę
clearing and settlement mechanisms (CSM)

bill of exchange

rachunek papierów wartościowych
rozpocznij naukę
securities account

czek pokryty
rozpocznij naukę
covered cheque

czek bez pokrycia
rozpocznij naukę
bounced cheque

weksel własny
rozpocznij naukę
promissory note

weksel ciągniony
rozpocznij naukę
drawn bill of exchange

obciążyć rachunek
rozpocznij naukę
debit the account

saldo dodatnie
rozpocznij naukę
credit balance

saldo ujemne
rozpocznij naukę
debit balance

lokata długoterminowa
rozpocznij naukę
long time deposit

lokata krótkoterminowa
rozpocznij naukę
short time deposit

kurs terminowy waluty
rozpocznij naukę
forward rate

spot rate

dzisiejszy kurs
rozpocznij naukę
same date rate

wartość dzisiejsza
rozpocznij naukę
same day value date

kurs średni NBP
rozpocznij naukę
NBP fixing rate/average

bezpośredni podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT
rozpocznij naukę
direct tax, tax on natural persons, personal income tax

bezpośredni podatek od osób prawnych, CIT
rozpocznij naukę
direct tax, tax on legal persons, corporate income tax

akcyza

pośredni podatek od towarów i usług, VAT
rozpocznij naukę
indirect tax on goods and services, value added tax

deklaracja podatkowa
rozpocznij naukę
tax declaration, tax return

ordynacja podatkowa
rozpocznij naukę
tax ordinance, general tax law

próg podatkowy
rozpocznij naukę
tax threshold, tax bracket, tax group

stawka opodatkowania %
rozpocznij naukę
tax rate, rate of taxation

zwrot podatku
rozpocznij naukę
tax refund/rebate

ulga podatkowa
rozpocznij naukę
tax relief

koszty uzyskania przychodu
rozpocznij naukę
tax deductibles

unikanie (prawne) podwójnego opodatkowania
rozpocznij naukę
avoiding double taxation

uchylanie się(przestępstwo)
rozpocznij naukę
tax evasion

raj podatkowy
rozpocznij naukę
tax oasis, tax haven

luka w prawie podatkowym
rozpocznij naukę
taxation/tax loophole, tax gap

urząd skarbowy
rozpocznij naukę
tax office

podatek obrotowy
rozpocznij naukę
turnover tax, general sales tax

podatek od wartości dodanej
rozpocznij naukę
value added tax (VAT)

podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki)
rozpocznij naukę
capital gains tax

podatek od nieruchomości
rozpocznij naukę
real estate tax, immovable, property tax

ciężar podatkowy
rozpocznij naukę
tax burden

podatek liniowy
rozpocznij naukę
flat tax

podatek progresywny (rośnie wraz z wzrostem dochodów)
rozpocznij naukę
progressive tax/rates

podatek malejący
rozpocznij naukę
degressive tax

podatek lokalny, gminny
rozpocznij naukę
local, council, municipal tax

podstawa opodatkowania
rozpocznij naukę
taxable base

podatek u źródła
rozpocznij naukę
tax at source, withholding tax

podatek katasrtalny
rozpocznij naukę
cadastral tax

lump sum taxation

urząd skarbowy w UK
rozpocznij naukę
Inland Revenue (IR)

urząd skarbowy w USA
rozpocznij naukę
Internal Revenue Service (IRS)

Ministerstwo Finansów
rozpocznij naukę
Ministry of Finance (MOF)

ogólne porozumienie w sprawie ceł i handlu
rozpocznij naukę
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Przedsiębiorstwo Wielonarodowe/ Ponadnarodowe
rozpocznij naukę
Multi National Corporation (MNC)

próg podatkowy
rozpocznij naukę
tax bracket

grupa podatkowa
rozpocznij naukę
tax group

karta podatkowa
rozpocznij naukę
tax card

metoda wyłączenia z opodatkowania
rozpocznij naukę
exemption method

ulga z tytułu wieku
rozpocznij naukę
age relief

podatek spadkowy
rozpocznij naukę
death duties, inheritance tax

podatek od darowizn
rozpocznij naukę
gift tax

podatek od zakładów (gier losowych)
rozpocznij naukę
betting tax

domiar podatkowy
rozpocznij naukę
back duty

podatek kawalerski/bykowy
rozpocznij naukę
bachelor tax

podwójna rezydencja podatkowa (183 dni)
rozpocznij naukę
dual residence

podatek od emisji CO2
rozpocznij naukę
CO2 duty, emission gases duty

ośrodek/centrum życiowych interesów
rozpocznij naukę
centre of vital interest

opłaty drogowe
rozpocznij naukę
road toll

praca na czarno
rozpocznij naukę
moonlighting

ulga z tytułu posiadania dziecka
rozpocznij naukę
child relief

renta inwalidzka
rozpocznij naukę
disability pension

urząd, izba celna
rozpocznij naukę
customs house

stawka liniowa
rozpocznij naukę
flat rate

zobowiązania podatkowe
rozpocznij naukę
tax liabilities

prawo ustawowe
rozpocznij naukę
statutory law

wejść w życie
rozpocznij naukę
come into force

provision

uniform

obowiązujący
rozpocznij naukę
binding

izba skarbowa
rozpocznij naukę
tax chamber

podatek od posiadania psów
rozpocznij naukę
tax possession of dogs

podatek od używek
rozpocznij naukę
sin tax, tobacco and alcohol tax

podatek od luksusu
rozpocznij naukę
luxury tax

podatek turystyczny
rozpocznij naukę
tourist tax

kwota wolna od podatku
rozpocznij naukę
tax-free amount

opłaty lotniskowe
rozpocznij naukę
departure tax, airport tax

podatek regresywny, malejący
rozpocznij naukę
degressive, regressive tax

Światowa Organizacja Handlu
rozpocznij naukę
World Trade Organisation (WTO)

opłata za wjazd do centrum miasta
rozpocznij naukę
congestion fee

law, act, statute, bill


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.