Komponent, egzamin B2, biznes cz.1

 0    178 fiszek    zimnyagata
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Pens
rozpocznij naukę
penny
Integralność
rozpocznij naukę
integrity
Prognoza
rozpocznij naukę
forecast
Rada
rozpocznij naukę
advice
Przedsiębiorców
rozpocznij naukę
entrepreneurs
Szansa
rozpocznij naukę
chance
Przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture
Mit
rozpocznij naukę
myth
Rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread
Rozbić/ulokować
rozpocznij naukę
pitch
Pukać
rozpocznij naukę
knock
Ciągnąć
rozpocznij naukę
drag
Pożyczać
rozpocznij naukę
borrow
Przetrwać
rozpocznij naukę
survive
Trafić/uderzenie
rozpocznij naukę
hit
Pula
rozpocznij naukę
jackpot
Wymagać
rozpocznij naukę
required
Niech/pozwolić/dać
rozpocznij naukę
let
Pozwolić/zasłużyć
rozpocznij naukę
deserve
Otrzymać
rozpocznij naukę
receive
Rozwijać
rozpocznij naukę
develop
Walidacje
rozpocznij naukę
validating
Podnieść
rozpocznij naukę
raise
Zanurzyć/spadek
rozpocznij naukę
dip
Uzyskać
rozpocznij naukę
obtain
Kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgages
Być może
rozpocznij naukę
perharps
Przepis
rozpocznij naukę
recipe
Składniki
rozpocznij naukę
ingredients
Pora/okres
rozpocznij naukę
season
Przestępny
rozpocznij naukę
approachable
Odnaleźć
rozpocznij naukę
find
Głęboko
rozpocznij naukę
deeply
Ktoś
rozpocznij naukę
anyone
Wartościowy
rozpocznij naukę
valuable
Pewny/na pewno
rozpocznij naukę
sure
Wielki/okazały
rozpocznij naukę
grand
Ścigać
rozpocznij naukę
follow up
W oparciu
rozpocznij naukę
based
Powołanie
rozpocznij naukę
appointment
Konto
rozpocznij naukę
account
Odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible
Wdrożenia
rozpocznij naukę
implement
Szybko
rozpocznij naukę
quickly
Jakość
rozpocznij naukę
quality
Złamany
rozpocznij naukę
broken
Zdobyć
rozpocznij naukę
capture
Podwoić
rozpocznij naukę
double
Średnia
rozpocznij naukę
average
Personel
rozpocznij naukę
Staff
Ukończyć
rozpocznij naukę
graduate
Uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
Ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance
Rozpoczęcia
rozpocznij naukę
embark on
Zyskać/korzyść
rozpocznij naukę
gain
Ożywienie
rozpocznij naukę
boom
Okazja
rozpocznij naukę
opportunity
Nabywać
rozpocznij naukę
acquire
Zdolność
rozpocznij naukę
sill
Służyć
rozpocznij naukę
serve
Otrzymywać
rozpocznij naukę
receive
Ulepszyć
rozpocznij naukę
improve
Uzyskiwać
rozpocznij naukę
obtain
Zwiększać/uwydatniać
rozpocznij naukę
enhance
Nauczanie/czesne
rozpocznij naukę
tuition
Wahać się
rozpocznij naukę
hesitate
Popierać/utrzymywać
rozpocznij naukę
suport
Subsydiować
rozpocznij naukę
subsidize
Układać/załatwiać/zorganizować
rozpocznij naukę
arrange
Wystarczający
rozpocznij naukę
enough
Zanurzyć/głęboki
rozpocznij naukę
deep
Kieszeń
rozpocznij naukę
poczet
Móc
rozpocznij naukę
May
Urząd celny
rozpocznij naukę
customs
Różnić się
rozpocznij naukę
vary
Pożyczka
rozpocznij naukę
loan
Rząd
rozpocznij naukę
govermment
Stypendium
rozpocznij naukę
scholarships
Przekonując
rozpocznij naukę
persuading
Ograniczać
rozpocznij naukę
bound
Rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution
Spłącany
rozpocznij naukę
repayable
Kontraktować
rozpocznij naukę
contracted
Rekrutować
rozpocznij naukę
recruited
Przekraczać/przewyższać
rozpocznij naukę
exceeded
Obecny
rozpocznij naukę
prezent
Trenować/przeszkolenie
rozpocznij naukę
trained
Pod przewodnictwem
rozpocznij naukę
chaired
Sprzedać
rozpocznij naukę
sell
Podniecenie
rozpocznij naukę
exeitement
Utworzyć
rozpocznij naukę
set up
Źródło
rozpocznij naukę
Skurce
Wprowadzić w błąd
rozpocznij naukę
misleading
Natychmiast
rozpocznij naukę
promptly
Tempo
rozpocznij naukę
pace
Rzadko
rozpocznij naukę
rarely
Szeroko
rozpocznij naukę
widely
Ostrożny
rozpocznij naukę
carefull
Sprzężenie zwrotne
rozpocznij naukę
feedback
Prosty
rozpocznij naukę
Simple
Więcej
rozpocznij naukę
else
Przeznaczenie
rozpocznij naukę
assignments
Skupiać
rozpocznij naukę
fokus
Dochód
rozpocznij naukę
revenue
Rentowność
rozpocznij naukę
profitability
Należność
rozpocznij naukę
royalties
Zasoby/zapasy
rozpocznij naukę
Stock
Częściowo
rozpocznij naukę
partialy
Dostęp
rozpocznij naukę
Access
Sprzęt komputerowy
rozpocznij naukę
hardware
Lokal
rozpocznij naukę
premises
Zamiatać
rozpocznij naukę
sweep
Krótki
rozpocznij naukę
short
Uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
Obroty
rozpocznij naukę
Turnover
Projektować
rozpocznij naukę
design
Kierować
rozpocznij naukę
manager
Sporządzić
rozpocznij naukę
drow up
Motywować
rozpocznij naukę
motivated
Wdrażać
rozpocznij naukę
implemented
Bodziec
rozpocznij naukę
incentive
Powtórzenia
rozpocznij naukę
reps
Cel
rozpocznij naukę
target
Obecnie
rozpocznij naukę
currently
Należny
rozpocznij naukę
due
Biedny
rozpocznij naukę
poor
Zwolnieni
rozpocznij naukę
laid off
Oparty
rozpocznij naukę
resting
Dać w ogłoszeniu
rozpocznij naukę
give in your notice
Porzucić/odchodzić
rozpocznij naukę
guit
Zbędny
rozpocznij naukę
redundant
Odwołać
rozpocznij naukę
dismiss
Promować
rozpocznij naukę
promote
Zawiesić
rozpocznij naukę
suspend
Przekonać
rozpocznij naukę
convince
Konieczny/niezbędny
rozpocznij naukę
necessary
Klarować
rozpocznij naukę
clarify
Publiczność
rozpocznij naukę
audience
Blefować
rozpocznij naukę
bluff
Kłamać
rozpocznij naukę
lie
Podsumować
rozpocznij naukę
recap
Gwarantować
rozpocznij naukę
assure
Utrzymanie
rozpocznij naukę
maintenance
Krajobraz
rozpocznij naukę
landscape
Zgodność
rozpocznij naukę
accordance
Nacisk
rozpocznij naukę
emphasis
Nie drogie
rozpocznij naukę
affordabe
Zagwarantować
rozpocznij naukę
ensure
Utrzymanie
rozpocznij naukę
upkeep
Środowisko
rozpocznij naukę
envirommentally
Podstawa
rozpocznij naukę
basis
Zmontowane
rozpocznij naukę
assembled
Rdzeń
rozpocznij naukę
core
Opisać
rozpocznij naukę
deserible
Skrót
rozpocznij naukę
summary
Przesadny
rozpocznij naukę
axaggerated
Wstęp/dopuszczenie
rozpocznij naukę
admission
Komisja/rada
rozpocznij naukę
committee
Wyniszczający
rozpocznij naukę
cutthroat
Rosnąć
rozpocznij naukę
grow
Pożądać/łakomić się
rozpocznij naukę
covet
Tymczasem
rozpocznij naukę
meanwhile
Wysiłek
rozpocznij naukę
effort
Nagroda
rozpocznij naukę
prize
Móc
rozpocznij naukę
might
Przyjąć
rozpocznij naukę
assume
Błogosławiony
rozpocznij naukę
blessed
Marka
rozpocznij naukę
Brand
Darowizna
rozpocznij naukę
endowment
Żaden
rozpocznij naukę
none
Pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford
Pozostawać
rozpocznij naukę
remain
Z dala
rozpocznij naukę
aloof
Dziekan
rozpocznij naukę
Dean
Stawka
rozpocznij naukę
rate
Między
rozpocznij naukę
among
Róg/narożny
rozpocznij naukę
corner
Rozważać
rozpocznij naukę
consider

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.