Genetyka - dna, replikacja, transkrypcja, LO

4  1    62 fiszki    oo2o
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
nazwa DNA
rozpocznij naukę
kwas deoksrybonukleinowy
nazwa RNA
rozpocznij naukę
kwas rybonukleinowy
występowanie DNA
rozpocznij naukę
u eucariota: -jądro -mitochondrum. u procariota: -genofor
cząsteczka DNA jest...
rozpocznij naukę
polimerem złożonym z monomerów
Nukleotyd słkłada się z:
rozpocznij naukę
cukru- pentozy reszty kw. fosforowego- PO4 3- zasady azotowej
zasade azotową w DNA tworzą
rozpocznij naukę
Puryny: - Adenina - Guanina Pirymidy: - Cytozyna - Tymina
RNA występuje w:
rozpocznij naukę
u eucariota i procariota: - w cytoplaźmie - rybosomach
rodzaje RNA: ... RNA jest jednoniciowe
rozpocznij naukę
mRNA - matrycowy tRNA - transportujący rRNA - rybosomalny różnią się jednym cukrem
W komórce nie dzieloącej się nić DNA stanowi-
rozpocznij naukę
chromatyna
W każdej komórce człowiek ma
rozpocznij naukę
2 metry DNA
Stan nie podziału to:
rozpocznij naukę
interfaza
Podczas podziału w metafazie powstają pałeczkowate struktury zwane
rozpocznij naukę
chromosonami
odcinki DNA, które chronią zawartość chromosomu, znajdują się na jego końcach
rozpocznij naukę
telomery
rodzaje chromosomów:
rozpocznij naukę
metacentryczny, subcentryczny, akrocentryczny, telocentryczny,
2n to komórka ciała, jest
rozpocznij naukę
diploidalna
człowiek ma ... chromosomów, czyli...
rozpocznij naukę
46, czyli 23 pary
pierwsze 22 pary chromosomów, to
rozpocznij naukę
autosomy
23 para, to tzw...
rozpocznij naukę
chromosom płci K - XX M - XY
ilość chromosomów charakterystyczna dla danego gatunku, to
rozpocznij naukę
kariotyp
1n to komórka
rozpocznij naukę
haploidalna
komórka haploidalna posiada
rozpocznij naukę
23 chromosomy, u człowieka, są to komórki rozrodcze- plemniki, kom. jajowe
Replikacja
rozpocznij naukę
to proces powielania dwuniciowej cząsteczki DNA w skutek którego powstają dwie dwuniciowe cząsteczki.
Replikacja jest półzachowawcza, co znaczy, że
rozpocznij naukę
każda dobudowana cząst. DNA składa się z jednej starej nici i jednej nowej, komplementarnie dobudowanej.
Proces replikacji zachodzi w
rozpocznij naukę
interfazie, przed podziałem w okresie zwanym S
Celem replikacji jest:
rozpocznij naukę
zwielokrotnienie materiału genetycznego, aby po podziale mejotycznym lub mitotycznym komórki miały właściwą ilość DNA.
mitoza
rozpocznij naukę
dwie komórki
mejoza
rozpocznij naukę
cztery komórki
Etapy replikacji:
rozpocznij naukę
inicjacja, elongacja, terminacja
Inicjacja
rozpocznij naukę
pękają wiązania wodorowe, między nuklenoidami. Miejsce inicjacji tworzy okienko zwane ori- miesce w którym pękło
Replikon
rozpocznij naukę
to odcinek DNA, który jest replikowany jako całość
bakterie mają tylko jeden
rozpocznij naukę
replikon
Elongacja- wydłużenie
rozpocznij naukę
jest to komplementarne dobudowywanie. Enzym polimeraza.
Polmeraza
rozpocznij naukę
enzym, w procesie elongacji wędruje po nici od 3' do 5', rozpoznaje nukleotydy i dobudowuje komplementarnie do nich. Nowa nić powstaje od 5' do 3'.
Nić wiodąca
rozpocznij naukę
to nić powstająca w kierunku do widełek.
Nić opóźniona
rozpocznij naukę
nić powstająca w kierunku od widełek, powstaje w fragmentach zwanych Okazaki. Wymaga czasu na rozklejenie kawałków, stąd nazwa.
Ligaza
rozpocznij naukę
enzym łączący fragmenty okazaki.
Terminacja- zakończenie
rozpocznij naukę
polega na połączeniu wszystkich fragmentów nowych nici. Powstają dwie dwuniciowe cząsteczki DNA
Kod genetyczny
rozpocznij naukę
to sposób odczytywania informacji zapisanych w języku nukleoidów na aminokwasy w białkach
Cechy kodu: (6)
rozpocznij naukę
trójkowy, bezprzecinkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, kolinearny
kod jest trójkowy
rozpocznij naukę
każde 3 kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas. Jest nie nakładający się.
Kod jest bezprzecinkowy
rozpocznij naukę
między trójkami nukeotydów nie ma dodatkowych nukleoidów
Kod jest uniwersalny
rozpocznij naukę
ten sam sposób odczytu u wszystkich gatunków
Kod jest jednoznaczny
rozpocznij naukę
konkretny rodzaj trójki koduje tylko i wyłącznie jeden aminokwas
Kod jest zdegenerowany
rozpocznij naukę
istnieje kilka rodzajów trójek, kodujących ten sam aminokwas
Kod jest Kolinearny
rozpocznij naukę
kolejność aminokwasów jest warunkowana kolejnością trójek.
Gen
rozpocznij naukę
to taki fragment DNA, który służy do zakodowania jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednego rodzaju RNA
Rodzaje genów:
rozpocznij naukę
geny niepodzielne - u bakteri; geny podzielne - u jądrowych; geny nakładające
intromy
rozpocznij naukę
odcinki nie kodujące
geny nakładające się
rozpocznij naukę
występują tylko u niektórych rodzajów wirusów, mają onę krótką nić materiału, na bazie swojego materiału mogą wyprodukować minimalnie 2 białka.
Ekspresja
rozpocznij naukę
ujawnienie cechy w dwóch etapach- transkrypcji -> translacji
nić matrycowa
rozpocznij naukę
to ta z której polimeraza odczytuje
nić kodująca
rozpocznij naukę
nie używana nić
czynniki niezbędnę do translacji
rozpocznij naukę
aminokwasy, mRNA, energia- ATP, tRNA- transportuje aminokwasy do rybosomu; rybosom
antykodon
rozpocznij naukę
cząsteczka komplementarna do kodonu na mRNA
RNA żyje krótko
rozpocznij naukę
od kilku minut do kilku dni
obróbka posttranslacyjna
rozpocznij naukę
to usuwanie pierwszego aminokwasu
Cele regulacji procesu ekspresji
rozpocznij naukę
produkowanie tylko potrzebnych białek; oszczędzanie energii; oszczędzanie aminokwasów; zróżnicowanie aktywności różnych komórek
Operon
rozpocznij naukę
to mechanizm regulacji procesu u procariota.
Operon składa się z kilu genów
rozpocznij naukę
regulatorowy; promotor; operator;
Gen regulatorowy
rozpocznij naukę
służy do zakodowania białka regulatorowego. Białko to przyłącza się do operatora.
Promotor
rozpocznij naukę
jest rozpoznawany przez polimeraze
Opreator
rozpocznij naukę
przypina białko regulatorowe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.