Legal A part 1

 0    247 fiszek    monika33
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ziemia - policzalna wersja land

odstąpić od

porzucić

porzucenie

przestrzegać

abide by the house rules
rozpocznij naukę
stosować się do porządku domowego

uprawnienie

abolish internal border control
rozpocznij naukę
znieść kontrolę na granicach wewnętrznych

above-captioned action
rozpocznij naukę
przedmiotowa sprawa

above-entitled action
rozpocznij naukę
rzeczona sprawa

above-styled action
rozpocznij naukę
wyżej wymieniona sprawa

abridged copy of birth certificate
rozpocznij naukę
odpis skrócony aktu urodzenia


absence without leave (AWOL)
rozpocznij naukę
samowolnie

bezwarunkowa

absolute majority of votes
rozpocznij naukę
bezwzględna większość głosów

absolute obligation
rozpocznij naukę
zobowiązanie łączne

bezwarunkowo

nadużycie

abuse of discretion
rozpocznij naukę
nadużycie uprawnień

abuse of process
rozpocznij naukę
nadużycie prawa

accelerate supply
rozpocznij naukę
zwiększyć podaż

acceleration
rozpocznij naukę
przyspieszenie

aprobować

odebrać

podzielać

spełnić

przyjąć

accept a claim
rozpocznij naukę
uznać powództwo

accept the succession with benefit of inventory
rozpocznij naukę
przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza

accept the succession without limitation of liability for debts
rozpocznij naukę
przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

access to a child
rozpocznij naukę
prawo do widzenia się z dzieckiem

accessible language
rozpocznij naukę
język przystępny

accessory performance
rozpocznij naukę
świadczenie uboczne

accident insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW)

accidental damage
rozpocznij naukę
szkoda przypadkowa

accidental death and dismemberment insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie od śmierci i ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku

accidental disability
rozpocznij naukę
nieszczęsliwy wypadek

Accidentalia negoti
rozpocznij naukę
składniki podmiotowo istotne

wspólnik

accord legal personality
rozpocznij naukę
przyznać osobowość prawną

w świetle powyższego

w związku z powyższym

stosowanie do okoliczności

adekwatnie do powyższego

accounting of profits
rozpocznij naukę
zwrot bezpodstawnie osiągniętych zysków

sprawozdania finansowe

przyrost

mieć miejsce

zaistnieć

gromadzić, narastać - w przypadku urlopu oznacza przenosić na następny okres

narosłe

naliczone

accrued civil profits
rozpocznij naukę
pobrane pożytki cywilne

accrued leave entitlements
rozpocznij naukę
niewykorzystany urlop z lat ubiegłych

accrued leave entitlements
rozpocznij naukę
narosłe uprawnienia do urlopu

gromadzić

accumulate deposits
rozpocznij naukę
gromadzić lokaty

zgromadzone

zarzucić coś komuś

potwierdzić

uznać

nabywać

acquire funds
rozpocznij naukę
pozyskiwać środki

acquire ownership
rozpocznij naukę
nabywać własność

nabywca

acquisition or exercise of the share rights
rozpocznij naukę
nabycie lub wykonanie praw z akcji lub udziałów

uwalniać

zajadły


act for, with, by, through or under the authority from
rozpocznij naukę
działać na rzecz, wspólnie z, za pośrednictwem lub pozwoleniem

act in bad faith
rozpocznij naukę
działać w złej wierze

act in court
rozpocznij naukę
czynność sądowa

act in court proceedings
rozpocznij naukę
czynności procesowe

czynność prawna

dopuścić się przypadku

zdarzenie losowe

act on / upon
rozpocznij naukę
podjąć działania na podstawie...

Act on Combating Unfair Competition
rozpocznij naukę
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Act on Competition and Consumer Protection
rozpocznij naukę
ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Act on Copyrights and Related Rights
rozpocznij naukę
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Act on Industrial Property Law
rozpocznij naukę
ustawa - prawo własności przemysłowej

act on my behalf and in my own name
rozpocznij naukę
działanie we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem

act on real estate management
rozpocznij naukę
ustawa o gospodarce nieruchomościami

Act on the operations of co-operative banks, their association and associating bodies
rozpocznij naukę
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

act out of court
rozpocznij naukę
czynność pozasądowa

act to the benefit of
rozpocznij naukę
działać z korzyścią dla

act together
rozpocznij naukę
współdziałać

działanie

postępowanie sądowe

powództwo

sprawa sądowa

sprawa dotyczy

actionable wrong
rozpocznij naukę
roszczenie, którego można dochodzić w sądzie

active transactions
rozpocznij naukę
transakcje czynne

prace nad

działalność

acts of ordinary management
rozpocznij naukę
czynności zwykłego zarządu

actual controversy
rozpocznij naukę
rzeczywisty spór

actual damages
rozpocznij naukę
odszkodowanie

actual damages
rozpocznij naukę
zadośćuczynienie

actual holder
rozpocznij naukę
dzierżyciel

actual notice of
rozpocznij naukę
skutecznie doręczone powiadomienie

aktuariusz

additional fee
rozpocznij naukę
opłata dodatkowa

additionally I oblige
rozpocznij naukę
jednocześnie zobowiązuje

zwracać uwagę na

address for delivery
rozpocznij naukę
adres do doręczeń

adjacent land
rozpocznij naukę
grunty sąsiednie

przylegający

sąsiedni, sąsiadujący

odroczyć

odroczone

orzec w sprawie

uznać winnym

adjudication
rozpocznij naukę
rozstrzygnięcie

adjusted for
rozpocznij naukę
skorygowana o

adjusting for
rozpocznij naukę
biorąc poprawkę na ... / biorąc pod uwagę...

waloryzacja

korekta

zarządzić

administer the estate
rozpocznij naukę
zarządzić majątkiem spadkowym

administrative agent
rozpocznij naukę
agent administracyjny / administrujący

administrative agent
rozpocznij naukę
agent konsorcjum

administrative boundaries of cities
rozpocznij naukę
granice administracyjne miast

administrative support
rozpocznij naukę
wsparcie administracyjne

administrator
rozpocznij naukę
administrator spadku

uznanie roszczenia

przyznanie się do winy

admission of the will and opening of the estate
rozpocznij naukę
wszczęcie postępowania spadkowego i rozpoczęcie procesu inwentaryzacji

admissions on file
rozpocznij naukę
uznania roszczeń w aktach sprawy

dopuścić (do wykonywania zawodu)


admit or deny
rozpocznij naukę
uznać lub odrzucić

admit to probate
rozpocznij naukę
uznać za ważny

przegłosować

przyjąć

uchwalić

adopted child / adoptee
rozpocznij naukę
dziecko przysposobione

przysposabiający

adopting parents / adoptive parents
rozpocznij naukę
rodzice przysposabiający

przedstawić

kwota kredytu odnawialnego

advance form
rozpocznij naukę
formularz powiadomienia o pobraniu kwoty kredytu

advance payment
rozpocznij naukę
zaliczka

advanced industrialized world
rozpocznij naukę
kraje wysokouprzemysłowione

postęp

sporny (w postępowaniu)

strona, przeciwko której występuje

adverse claim
rozpocznij naukę
roszczenie wobec / przeciwko

adverse party
rozpocznij naukę
strona przeciwna

adverse possession
rozpocznij naukę
zasiedzenie

adversely affect
rozpocznij naukę
wpływać niekorzystnie na

reklama

advertising commitment
rozpocznij naukę
zobowiązania reklamowe

zapoznać się z

awizowany

advising bank
rozpocznij naukę
bank awizujący

advisory services
rozpocznij naukę
usługi doradcze

adwokat

sprawy (spółki, instytucji)

dotyczyć

stawający

oświadczenie złożone pod przysięgą

spółka stowarzyszona

affiliated company
rozpocznij naukę
spółka powiązana

zrzeszanie się

affinity to the first and second degree
rozpocznij naukę
powinowaty pierwszego lub drugiego stopnia

potwierdzić

potwierdzić prawdziwość

utrzymać w mocy

potwierdzenie

potwierdzenie prawdziwości

affirmative covenants
rozpocznij naukę
przyrzeczenia podjęcia działań

affirmative defense
rozpocznij naukę
zarzut wyłączający bezprawność czynu zabronionego

affirmative vote
rozpocznij naukę
głos za

affirming dismissal of a later filed action
rozpocznij naukę
podtrzymujący w mocy wyrok oddalający później wszczętą sprawę

złożyć, przystawić

affix a seal
rozpocznij naukę
przystawić pieczęć

affix a signature
rozpocznij naukę
złożyc podpis

udostępnić

przedmiotowy

rzeczony

ten przed chwilą wymieniony który jest

after the earlier of
rozpocznij naukę
po upływie wcześniejszego terminu

after the lapse of
rozpocznij naukę
po upływie

na niekorzyść

against payment
rozpocznij naukę
za wynagrodzeniem

against pledged securities
rozpocznij naukę
pod zastaw papierów wartościowych

against relevant remuneration
rozpocznij naukę
za odpowiednim wynagrodzeniem

agency agreement
rozpocznij naukę
umowa przedstawicielstwa

porządek obrad

przedstawiciel

kwalifikowane

aggravating circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności obciążające

łączny / globalny / ogólny

całosć

aggregate price
rozpocznij naukę
cena łączna

aggrieved party
rozpocznij naukę
poszkodowany, pokrzywdzony

wyrazić zgodę na

umowa; zgoda

agreement date
rozpocznij naukę
termin podpisania umowy

ustalenia

uzgodnienia

agricultural produce
rozpocznij naukę
płody rolne

lotniczy list przewozowy

alien affiliate
rozpocznij naukę
podmiot stowarzyszony, poza granicami (np. stanu)

przekazanie nieruchomości

przekazanie

all of these efforts preserve fairness and justice in our court
rozpocznij naukę
wszystkie te starania są po to aby zachować uczciwość i sprawiedliwość

all or any part
rozpocznij naukę
całość lub dowolna część

all persons shall be equal before the law
rozpocznij naukę
wszyscy są wobec prawa równi

all time highs
rozpocznij naukę
rekordowy wysoki

all time peak
rozpocznij naukę
najwyższa wartość

oświadczenie

oświadczyć

uważany za

rzekomy

rzekomo

zgodnie z oświadczeniem kogoś

dzielić

podzielić

(funkcja) alokacyjna

przydzielić (akcje)

przydzielić

przydział akcji

allotment certificate
rozpocznij naukę
prawo do akcji

uznać argumenty przedstawione w apelacji

alternate director
rozpocznij naukę
zastępca członka rady dyrektorów

alternative dispute resolution
rozpocznij naukę
alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

alternative obligation
rozpocznij naukę
zobowiązanie przemienne

alternatively
rozpocznij naukę
lub też

amalgamation
rozpocznij naukę
konsolidacja

amalgamation of banks
rozpocznij naukę
łączenie się banków

wprowadzać zmiany

amended and restated
rozpocznij naukę
aneks do umowy

amended and restated employment agreement
rozpocznij naukę
aneks do umowy o pracę

amended particulars
rozpocznij naukę
uzupełniony pozew

poprawka

amendment to employment agreement
rozpocznij naukę
aneks do umowy o pracę

zmiany treści umowy

zmiany

polubowne

amicus brief
rozpocznij naukę
niezależna opinia prawna

amicus curiae
rozpocznij naukę
przyjaciel sądu

amicus curiae brief
rozpocznij naukę
niezależna opinia prawna

amortizable intangible assets
rozpocznij naukę
wartości niematerialne i prawne podlegajace amortyzacji


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.