Legal A part 2

 0    249 fiszek    monika33
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

amortized loans
rozpocznij naukę
rozłożony na raty

amount of actual damage
rozpocznij naukę
realna wartość szkody

amount of currency issued
rozpocznij naukę
wielkość emisji

amount of insurance
rozpocznij naukę
suma ubezpieczeniowa

amount of the claim
rozpocznij naukę
wartość przedmiotu sporu

amount to nothing
rozpocznij naukę
okazać się nieuzasadnione

składnik majątku

ancillary contract
rozpocznij naukę
dodatkowy / nie samodzielny

w dniu dzisiejszym

announces the means used to validate the document
rozpocznij naukę
określa sposoby nadania dokumentowi mocy prawnej

annual bonus
rozpocznij naukę
premia roczna

annual interest rate
rozpocznij naukę
roczna stopa procentowa

annual leave
rozpocznij naukę
urlop wypoczynkowy

annual meeting
rozpocznij naukę
walne zgromadzenie

w skali roku

annual reporting
rozpocznij naukę
sprawozdawczość roczna

annual return
rozpocznij naukę
deklaracja roczna

przeliczony na stawkę roczną

w ujęciu rocznym

dożywotnik


renta, emerytura, płatność roczna

annuity for life
rozpocznij naukę
dożywotnia renta

odpowiedź na powództwo wzajemne

anticipate an option to commit / of commisson
rozpocznij naukę
przewidując możliwość popełnienia

antitrust laws
rozpocznij naukę
prawo antymonopolowe

wszystkie istniejące

całość lub część

anybody other than
rozpocznij naukę
jakiekolwiek osoby inne niż

anybody other than
rozpocznij naukę
jakiekolwiek osoby za wyjątkiem

apelacja

appeal against the final decision
rozpocznij naukę
odwołać się od wyroku końcowego

appeal measures
rozpocznij naukę
środki odwoławcze

appealability
rozpocznij naukę
zaskarżalność

appear (in the will)
rozpocznij naukę
wyrazić (w testamencie)

appear at the time set for the hearing
rozpocznij naukę
stawić się w wyznaczonym terminie na rozprawę

appear of answer
rozpocznij naukę
doręczyć powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

apelujący

apelacyjny

powód lub pozwany

przysługiwać

stosowny

dostępny dla, przeznaczony dla, adresowany do

obowiązujący

applicable law
rozpocznij naukę
obowiązujące przepisy prawa

applicable law
rozpocznij naukę
prawo właściwe / nadrzędne

applicable taxes
rozpocznij naukę
obowiązujące podatki

applicable to
rozpocznij naukę
odnosić do

applicable to
rozpocznij naukę
stosować do

cel

przeznaczenie

wniosek

application for an entry in the National Court Register
rozpocznij naukę
wniosek o wpis do KRS

application for changing credit limit collateral
rozpocznij naukę
wniosek o zmianę zabezpieczenia limitu kredytowego

application for contempt
rozpocznij naukę
wniosek o uznanie powoda winnym obrazy sądu

application for increasing a credit limit
rozpocznij naukę
wniosek o podwyższenie limitu kredytowego

application made without notice to the other party
rozpocznij naukę
wniosek jednostronny

odnosić się do

apply accordingly
rozpocznij naukę
stosuje się odpowiednio

zaliczyć na poczet

powołać, wyznaczyć

appoint a commercial proxy
rozpocznij naukę
mianować prokurenta

appoint a lawyer ex officio
rozpocznij naukę
mianować obroncę z urzędu

appoint an attorney
rozpocznij naukę
wyznaczyć obrońcę

appoint an attorney-in-fact for a particular act
rozpocznij naukę
ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności

appoint an executor of the will
rozpocznij naukę
powołać wykonawcę testamentu

appoint proxy
rozpocznij naukę
mianować pełnomocnika

appointed teacher
rozpocznij naukę
nauczyciel mianowany

appointing a judge-commissioner
rozpocznij naukę
ustanowienie zarządu komisarycznego

posada, stanowisko

wskazujący swojego następcę

wycena

wyceniać

appraised value
rozpocznij naukę
wycena wartości

zaliczać do

appropriate remuneration
rozpocznij naukę
odpowiednie wynagrodzenie

appropriately
rozpocznij naukę
właściwie

przyjęcie

zatwierdzić

przyjąć

appurtenances
rozpocznij naukę
przynależności

samowolna, arbitrarna

rozstrzygnięty

arbitration clause
rozpocznij naukę
klauzula arbitrażowa

arbitration tribunal
rozpocznij naukę
trybunał arbitrażowy

arbiter

rozjemca

areas of general importance to
rozpocznij naukę
dziedzina wiedzy ogólnie zw. z działalnością

arguable defence
rozpocznij naukę
uzasadniony zarzut

arguable defence
rozpocznij naukę
zasadny zarzut

przedstawiać (sprawę przed sądem)

wystąpienie

pojawić się

powstać

arising out of
rozpocznij naukę
bezpośrednio wynikający z

arising out of
rozpocznij naukę
bezpośrednio związany z

ułożyć

arrange / shape
rozpocznij naukę
kształtować

arrange a legal relationship
rozpocznij naukę
ułożyć stosunek prawny

przygotowanie, porozumienie, uzgodnienie, rozplanowanie

arrangement fee, initial fee
rozpocznij naukę
opłata wstępna

arrangements
rozpocznij naukę
uzgodnienia

organizator konsorcjum

articles of association
rozpocznij naukę
umowa spółki (w kodeksie)

articles of incorporation
rozpocznij naukę
akt założycielski spółki

as ... may elect
rozpocznij naukę
do wyboru przez

z późniejszymi zmianami

z póżniejszymi poprawkami

według stanu na

as compared to the previous month
rozpocznij naukę
w relacji miesięcznej

as completed
rozpocznij naukę
w miarę ukończenia

as currently conducted
rozpocznij naukę
w obecnej formie

w brzmieniu zdefiniowanym w

co następuje

jakby w tle przedmiotowej sprawy

as it would be
rozpocznij naukę
ponieważ / z racji tego że

as may be appropriate
rozpocznij naukę
jakie sąd uzna za zasadne

as may exist
rozpocznij naukę
wszystkie istniejące

as may otherwise by required
rozpocznij naukę
w innej formie wymaganej

według stanu na

bez ubiegania się o zezwolenie sądu

as of the date first above written
rozpocznij naukę
z mocą obowiązującą od pierwszego terminu wskazanego w niniejszej umowie

as often as occasion shall require
rozpocznij naukę
za każdym razem, gdy wymagają tego okoliczność

as opposed to
rozpocznij naukę
w przeciwieństwie

as provided by
rozpocznij naukę
zgodnie z

as soon as practicable
rozpocznij naukę
w najkrótszym możliwym terminie

as soon as they become aware of a claim or action
rozpocznij naukę
bezwłocznie po powzięciu informacji o fakcie wpłynięcia roszczenia lub powództwa sądowego

w związku z tą funkcją

as the case may be
rozpocznij naukę
stosownie do sytuacji

as the case may be
rozpocznij naukę
zarówno jak i

as the court may allow
rozpocznij naukę
jakie sąd dopuści

as they mature
rozpocznij naukę
w terminie wymagalności

z takim samym skutkiem, jakby

w odniesieniu do

w zakresie

w zakresie, pod względem

as to the court may appertain
rozpocznij naukę
jakie według sądu mogą przysługiwać

wstępni

ustalić

przedstawić

wyartykułować

wykazać prawdziwość

składnik majątku/aktywo

klasa aktywów

asset freeze
rozpocznij naukę
zabezpieczenie majątku

asset impairment
rozpocznij naukę
utrata wartości aktywów


majątek

assets and properties
rozpocznij naukę
majątek ruchomy i nieruchomości

assets of the estate
rozpocznij naukę
składniki masy spadkowej

assets, properties, rights and goodwill of every kind and description
rozpocznij naukę
całość majątku ruchomego, nieruchomości, praw i wartości firmy

cesjonariusz

nabywca

dokonać cesji (wierzytelności)

sprzedać, zbyć (aktywa niematerialne np. patenty)

assign / attribute guilt
rozpocznij naukę
przypisać winę

assigned judge
rozpocznij naukę
sędzia wyznaczony

assigned territory
rozpocznij naukę
określone terytorium (wyznaczony obszar)

cesjonariusz

cesja wierzytelności

cesja

cedent

nabywcy

udzielić pomocy

associated with succession
rozpocznij naukę
związana ze spadkiem

zrzeszanie się

przejąć dług

assume liabilities
rozpocznij naukę
zaciągać zobowiązania

assume liability
rozpocznij naukę
przejąć odpowiedzialność

w ostateczności/ w razie konieczności

at all times
rozpocznij naukę
przez cały czas

w dowolnym terminie

at any time and from time to time
rozpocznij naukę
w dowolnym terminie i wielokrotnie

at fault in -ing
rozpocznij naukę
ponosić winę za

sporny

w dacie zapadalności

at or prior to
rozpocznij naukę
do dnia ... włącznie

at the agreed time
rozpocznij naukę
w czasie umówionym

at the cost of
rozpocznij naukę
na koszt

at the expense of
rozpocznij naukę
na koszt

at the expiration date
rozpocznij naukę
w dniu wygaśnięcia umowy

at the guardianship court's order
rozpocznij naukę
przez orzeczenie sądu opiekuńczego

at the last peaceful possession
rozpocznij naukę
według ostatniego spokojnego stanu posiadania

at the prevailing rate
rozpocznij naukę
według obowiązującej stawki

at the request
rozpocznij naukę
na wniosek

at the request
rozpocznij naukę
na żądanie

at their choice
rozpocznij naukę
wg swego wyboru

at their discretion
rozpocznij naukę
według swojego uznania

w miejscu pracy

ATM (automatic teller machine)
rozpocznij naukę
bankomat

zajęcie

attachment of a claim
rozpocznij naukę
zajęcie wierzytelności

attain maturity
rozpocznij naukę
osiągnąć pełnoletność

attempted homicide
rozpocznij naukę
usiłowanie zabójstwa

attend to the business of the partnership
rozpocznij naukę
angażować się w działalność spółki

attendance list
rozpocznij naukę
lista obecności

poświadczenie

prawnik

pełnomocnik

adwokat

attorney-at-law
rozpocznij naukę
prawnik

attorney-in-fact
rozpocznij naukę
pełnomocnik

attorney's fees
rozpocznij naukę
honorarium prawnika

attorney's fees
rozpocznij naukę
koszty obsługi prawnej

attributable to
rozpocznij naukę
powiązany z

attributable to
rozpocznij naukę
związany z

aukcja

badanie sprawozdań finansowych

audit committee
rozpocznij naukę
komisja rewizyjna

auditor for the time being of the company
rozpocznij naukę
aktualny rewident spółki

auditory memory
rozpocznij naukę
pamięc słuchowa

austerity program
rozpocznij naukę
drastyczny program cięć wydatków

authenticated
rozpocznij naukę
poświadczony, uwierzytelniony

authenticated date
rozpocznij naukę
data pewna

authenticator
rozpocznij naukę
osoba poświadczająca

osoba dokonująca czynności prawnej

upoważniać

uprawniony / umocowany

authorised capital stock (US)
rozpocznij naukę
kapitał docelowy

authorised share capital
rozpocznij naukę
kapitał docelowy

orzecznictwo

organy państwowe

powaga

authorization
rozpocznij naukę
umocowanie

authorization
rozpocznij naukę
upoważnienie

authorization
rozpocznij naukę
zgoda

authorization to act in and out of court
rozpocznij naukę
umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych

dopuszczać

sankcjonować

auto insurance
rozpocznij naukę
OC

auto insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie komunikacyjne

automobile policy
rozpocznij naukę
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

automobile policy
rozpocznij naukę
OC

autonomy of the parties
rozpocznij naukę
autonomia woli stron

pomocniczy

auxiliary prosecutor
rozpocznij naukę
oskarżyciel posiłkowy

oświadczyć, potwierdzić, stwierdzić

average daily balance
rozpocznij naukę
średnie saldo dzienne

average rate / quotation
rozpocznij naukę
średnie notowanie

avert danger
rozpocznij naukę
odwrócić niebezpieczeństwo

avoidance of effects
rozpocznij naukę
uchylenie skutków

avoidance of the legal effects of the declaration
rozpocznij naukę
uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia

wydanie postanowienia o kosztach postepowania

wydanie postanowienia w przedmiocie kosztów postepowania

wyrok sądu arbitrażowego

przyznać

zasądzić

award from the defendent
rozpocznij naukę
zasądzić od pozwanego


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.