Legal A part 2

 0    249 fiszek    monika33
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
amortized loans
rozpocznij naukę
rozłożony na raty
amount of actual damage
rozpocznij naukę
realna wartość szkody
amount of currency issued
rozpocznij naukę
wielkość emisji
amount of insurance
rozpocznij naukę
suma ubezpieczeniowa
amount of the claim
rozpocznij naukę
wartość przedmiotu sporu
amount to nothing
rozpocznij naukę
okazać się nieuzasadnione
an asset
rozpocznij naukę
składnik majątku
ancillary contract
rozpocznij naukę
dodatkowy / nie samodzielny
AND NOW
rozpocznij naukę
w dniu dzisiejszym
announces the means used to validate the document
rozpocznij naukę
określa sposoby nadania dokumentowi mocy prawnej
annual bonus
rozpocznij naukę
premia roczna
annual interest rate
rozpocznij naukę
roczna stopa procentowa
annual leave
rozpocznij naukę
urlop wypoczynkowy
annual meeting
rozpocznij naukę
walne zgromadzenie
annual rate
rozpocznij naukę
w skali roku
annual reporting
rozpocznij naukę
sprawozdawczość roczna
annual return
rozpocznij naukę
deklaracja roczna
annualized
rozpocznij naukę
przeliczony na stawkę roczną
annually
rozpocznij naukę
w ujęciu rocznym
annuitant
rozpocznij naukę
dożywotnik
annuity
rozpocznij naukę
renta
annuity
rozpocznij naukę
renta, emerytura, płatność roczna
annuity for life
rozpocznij naukę
dożywotnia renta
answer
rozpocznij naukę
odpowiedź na powództwo wzajemne
anticipate an option to commit / of commisson
rozpocznij naukę
przewidując możliwość popełnienia
antitrust laws
rozpocznij naukę
prawo antymonopolowe
any and all
rozpocznij naukę
wszystkie istniejące
any or all
rozpocznij naukę
całość lub część
anybody other than
rozpocznij naukę
jakiekolwiek osoby inne niż
anybody other than
rozpocznij naukę
jakiekolwiek osoby za wyjątkiem
appeal
rozpocznij naukę
apelacja
appeal against the final decision
rozpocznij naukę
odwołać się od wyroku końcowego
appeal measures
rozpocznij naukę
środki odwoławcze
appealability
rozpocznij naukę
zaskarżalność
appear (in the will)
rozpocznij naukę
wyrazić (w testamencie)
appear at the time set for the hearing
rozpocznij naukę
stawić się w wyznaczonym terminie na rozprawę
appear of answer
rozpocznij naukę
doręczyć powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
appearance
rozpocznij naukę
powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
appellant
rozpocznij naukę
apelujący
appellate
rozpocznij naukę
apelacyjny
appellee
rozpocznij naukę
powód lub pozwany
appertain
rozpocznij naukę
przysługiwać
applicable
rozpocznij naukę
stosowny
applicable
rozpocznij naukę
dostępny dla, przeznaczony dla, adresowany do
applicable
rozpocznij naukę
obowiązujący
applicable law
rozpocznij naukę
obowiązujące przepisy prawa
applicable law
rozpocznij naukę
prawo właściwe / nadrzędne
applicable taxes
rozpocznij naukę
obowiązujące podatki
applicable to
rozpocznij naukę
odnosić do
applicable to
rozpocznij naukę
stosować do
application
rozpocznij naukę
cel
application
rozpocznij naukę
przeznaczenie
application
rozpocznij naukę
wniosek
application for an entry in the National Court Register
rozpocznij naukę
wniosek o wpis do KRS
application for changing credit limit collateral
rozpocznij naukę
wniosek o zmianę zabezpieczenia limitu kredytowego
application for contempt
rozpocznij naukę
wniosek o uznanie powoda winnym obrazy sądu
application for increasing a credit limit
rozpocznij naukę
wniosek o podwyższenie limitu kredytowego
application made without notice to the other party
rozpocznij naukę
wniosek jednostronny
apply
rozpocznij naukę
odnosić się do
apply accordingly
rozpocznij naukę
stosuje się odpowiednio
apply to
rozpocznij naukę
zaliczyć na poczet
appoint
rozpocznij naukę
powołać, wyznaczyć
appoint a commercial proxy
rozpocznij naukę
mianować prokurenta
appoint a lawyer ex officio
rozpocznij naukę
mianować obroncę z urzędu
appoint an attorney
rozpocznij naukę
wyznaczyć obrońcę
appoint an attorney-in-fact for a particular act
rozpocznij naukę
ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności
appoint an executor of the will
rozpocznij naukę
powołać wykonawcę testamentu
appoint proxy
rozpocznij naukę
mianować pełnomocnika
appointed teacher
rozpocznij naukę
nauczyciel mianowany
appointing a judge-commissioner
rozpocznij naukę
ustanowienie zarządu komisarycznego
appointment
rozpocznij naukę
posada, stanowisko
appointor
rozpocznij naukę
wskazujący swojego następcę
appraisal
rozpocznij naukę
wycena
appraise
rozpocznij naukę
wyceniać
appraised value
rozpocznij naukę
wycena wartości
appropriate
rozpocznij naukę
zaliczać do
appropriate remuneration
rozpocznij naukę
odpowiednie wynagrodzenie
appropriately
rozpocznij naukę
właściwie
approval
rozpocznij naukę
przyjęcie
approve
rozpocznij naukę
zatwierdzić
approve
rozpocznij naukę
przyjąć
appurtenances
rozpocznij naukę
przynależności
arbitrary
rozpocznij naukę
samowolna, arbitrarna
arbitrated
rozpocznij naukę
rozstrzygnięty
arbitration clause
rozpocznij naukę
klauzula arbitrażowa
arbitration tribunal
rozpocznij naukę
trybunał arbitrażowy
arbitrator
rozpocznij naukę
arbiter
arbitrator
rozpocznij naukę
rozjemca
areas of general importance to
rozpocznij naukę
dziedzina wiedzy ogólnie zw. z działalnością
arguable defence
rozpocznij naukę
uzasadniony zarzut
arguable defence
rozpocznij naukę
zasadny zarzut
argue
rozpocznij naukę
przedstawiać (sprawę przed sądem)
argument
rozpocznij naukę
wystąpienie
arise
rozpocznij naukę
pojawić się
arise
rozpocznij naukę
powstać
arising out of
rozpocznij naukę
bezpośrednio wynikający z
arising out of
rozpocznij naukę
bezpośrednio związany z
arrange
rozpocznij naukę
ułożyć
arrange / shape
rozpocznij naukę
kształtować
arrange a legal relationship
rozpocznij naukę
ułożyć stosunek prawny
arrangement
rozpocznij naukę
przygotowanie, porozumienie, uzgodnienie, rozplanowanie
arrangement fee, initial fee
rozpocznij naukę
opłata wstępna
arrangements
rozpocznij naukę
uzgodnienia
arranger
rozpocznij naukę
organizator konsorcjum
articles of association
rozpocznij naukę
umowa spółki (w kodeksie)
articles of incorporation
rozpocznij naukę
akt założycielski spółki
as ... may elect
rozpocznij naukę
do wyboru przez
as amended
rozpocznij naukę
z późniejszymi zmianami
as amended
rozpocznij naukę
z póżniejszymi poprawkami
as at
rozpocznij naukę
według stanu na
as compared to the previous month
rozpocznij naukę
w relacji miesięcznej
as completed
rozpocznij naukę
w miarę ukończenia
as currently conducted
rozpocznij naukę
w obecnej formie
as defined
rozpocznij naukę
w brzmieniu zdefiniowanym w
as follows
rozpocznij naukę
co następuje
as it were
rozpocznij naukę
jakby w tle przedmiotowej sprawy
as it would be
rozpocznij naukę
ponieważ / z racji tego że
as may be appropriate
rozpocznij naukę
jakie sąd uzna za zasadne
as may exist
rozpocznij naukę
wszystkie istniejące
as may otherwise by required
rozpocznij naukę
w innej formie wymaganej
as of
rozpocznij naukę
według stanu na
as of right
rozpocznij naukę
bez ubiegania się o zezwolenie sądu
as of the date first above written
rozpocznij naukę
z mocą obowiązującą od pierwszego terminu wskazanego w niniejszej umowie
as often as occasion shall require
rozpocznij naukę
za każdym razem, gdy wymagają tego okoliczność
as opposed to
rozpocznij naukę
w przeciwieństwie
as provided by
rozpocznij naukę
zgodnie z
as soon as practicable
rozpocznij naukę
w najkrótszym możliwym terminie
as soon as they become aware of a claim or action
rozpocznij naukę
bezwłocznie po powzięciu informacji o fakcie wpłynięcia roszczenia lub powództwa sądowego
as such
rozpocznij naukę
w związku z tą funkcją
as the case may be
rozpocznij naukę
stosownie do sytuacji
as the case may be
rozpocznij naukę
zarówno jak i
as the court may allow
rozpocznij naukę
jakie sąd dopuści
as they mature
rozpocznij naukę
w terminie wymagalności
as though
rozpocznij naukę
z takim samym skutkiem, jakby
as to
rozpocznij naukę
w odniesieniu do
as to
rozpocznij naukę
w zakresie
as to
rozpocznij naukę
w zakresie, pod względem
as to the court may appertain
rozpocznij naukę
jakie według sądu mogą przysługiwać
ascendants
rozpocznij naukę
wstępni
ascertain
rozpocznij naukę
ustalić
assert
rozpocznij naukę
przedstawić
assert
rozpocznij naukę
wyartykułować
assert
rozpocznij naukę
wykazać prawdziwość
asset
rozpocznij naukę
składnik majątku/aktywo
asset class
rozpocznij naukę
klasa aktywów
asset freeze
rozpocznij naukę
zabezpieczenie majątku
asset impairment
rozpocznij naukę
utrata wartości aktywów
assets
rozpocznij naukę
aktywa
assets
rozpocznij naukę
majątek
assets and properties
rozpocznij naukę
majątek ruchomy i nieruchomości
assets of the estate
rozpocznij naukę
składniki masy spadkowej
assets, properties, rights and goodwill of every kind and description
rozpocznij naukę
całość majątku ruchomego, nieruchomości, praw i wartości firmy
assign
rozpocznij naukę
cesjonariusz
assign
rozpocznij naukę
nabywca
assign
rozpocznij naukę
dokonać cesji (wierzytelności)
assign
rozpocznij naukę
sprzedać, zbyć (aktywa niematerialne np. patenty)
assign / attribute guilt
rozpocznij naukę
przypisać winę
assigned judge
rozpocznij naukę
sędzia wyznaczony
assigned territory
rozpocznij naukę
określone terytorium (wyznaczony obszar)
assignee
rozpocznij naukę
cesjonariusz
assignment
rozpocznij naukę
cesja wierzytelności
assignment
rozpocznij naukę
cesja
assignor
rozpocznij naukę
cedent
assigns
rozpocznij naukę
nabywcy
assist
rozpocznij naukę
udzielić pomocy
associated with succession
rozpocznij naukę
związana ze spadkiem
association
rozpocznij naukę
zrzeszanie się
assume debt
rozpocznij naukę
przejąć dług
assume liabilities
rozpocznij naukę
zaciągać zobowiązania
assume liability
rozpocznij naukę
przejąć odpowiedzialność
at a pinch
rozpocznij naukę
w ostateczności/ w razie konieczności
at all times
rozpocznij naukę
przez cały czas
at any time
rozpocznij naukę
w dowolnym terminie
at any time and from time to time
rozpocznij naukę
w dowolnym terminie i wielokrotnie
at fault in -ing
rozpocznij naukę
ponosić winę za
at issue
rozpocznij naukę
sporny
at maturity
rozpocznij naukę
w dacie zapadalności
at or prior to
rozpocznij naukę
do dnia ... włącznie
at the agreed time
rozpocznij naukę
w czasie umówionym
at the cost of
rozpocznij naukę
na koszt
at the expense of
rozpocznij naukę
na koszt
at the expiration date
rozpocznij naukę
w dniu wygaśnięcia umowy
at the guardianship court's order
rozpocznij naukę
przez orzeczenie sądu opiekuńczego
at the last peaceful possession
rozpocznij naukę
według ostatniego spokojnego stanu posiadania
at the prevailing rate
rozpocznij naukę
według obowiązującej stawki
at the request
rozpocznij naukę
na wniosek
at the request
rozpocznij naukę
na żądanie
at their choice
rozpocznij naukę
wg swego wyboru
at their discretion
rozpocznij naukę
według swojego uznania
at work
rozpocznij naukę
w miejscu pracy
ATM (automatic teller machine)
rozpocznij naukę
bankomat
attachment
rozpocznij naukę
zajęcie
attachment of a claim
rozpocznij naukę
zajęcie wierzytelności
attain maturity
rozpocznij naukę
osiągnąć pełnoletność
attempted homicide
rozpocznij naukę
usiłowanie zabójstwa
attend to the business of the partnership
rozpocznij naukę
angażować się w działalność spółki
attendance list
rozpocznij naukę
lista obecności
attestation
rozpocznij naukę
poświadczenie
attorney
rozpocznij naukę
prawnik
attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnik
attorney
rozpocznij naukę
adwokat
attorney-at-law
rozpocznij naukę
prawnik
attorney-in-fact
rozpocznij naukę
pełnomocnik
attorney's fees
rozpocznij naukę
honorarium prawnika
attorney's fees
rozpocznij naukę
koszty obsługi prawnej
attributable to
rozpocznij naukę
powiązany z
attributable to
rozpocznij naukę
związany z
auction
rozpocznij naukę
aukcja
audit
rozpocznij naukę
badanie sprawozdań finansowych
audit committee
rozpocznij naukę
komisja rewizyjna
auditor for the time being of the company
rozpocznij naukę
aktualny rewident spółki
auditory memory
rozpocznij naukę
pamięc słuchowa
austerity program
rozpocznij naukę
drastyczny program cięć wydatków
authenticated
rozpocznij naukę
poświadczony, uwierzytelniony
authenticated date
rozpocznij naukę
data pewna
authenticator
rozpocznij naukę
osoba poświadczająca
author
rozpocznij naukę
osoba dokonująca czynności prawnej
authorise
rozpocznij naukę
upoważniać
authorised
rozpocznij naukę
uprawniony / umocowany
authorised capital stock (US)
rozpocznij naukę
kapitał docelowy
authorised share capital
rozpocznij naukę
kapitał docelowy
authorities
rozpocznij naukę
orzecznictwo
authorities
rozpocznij naukę
organy państwowe
authority
rozpocznij naukę
powaga
authorization
rozpocznij naukę
umocowanie
authorization
rozpocznij naukę
upoważnienie
authorization
rozpocznij naukę
zgoda
authorization to act in and out of court
rozpocznij naukę
umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych
authorize
rozpocznij naukę
dopuszczać
authorize
rozpocznij naukę
sankcjonować
auto insurance
rozpocznij naukę
OC
auto insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie komunikacyjne
automobile policy
rozpocznij naukę
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
automobile policy
rozpocznij naukę
OC
autonomy of the parties
rozpocznij naukę
autonomia woli stron
auxiliary
rozpocznij naukę
pomocniczy
auxiliary prosecutor
rozpocznij naukę
oskarżyciel posiłkowy
aver
rozpocznij naukę
oświadczyć, potwierdzić, stwierdzić
average daily balance
rozpocznij naukę
średnie saldo dzienne
average rate / quotation
rozpocznij naukę
średnie notowanie
avert danger
rozpocznij naukę
odwrócić niebezpieczeństwo
avoidance of effects
rozpocznij naukę
uchylenie skutków
avoidance of the legal effects of the declaration
rozpocznij naukę
uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia
award
rozpocznij naukę
wydanie postanowienia o kosztach postepowania
award
rozpocznij naukę
wydanie postanowienia w przedmiocie kosztów postepowania
award
rozpocznij naukę
wyrok sądu arbitrażowego
award
rozpocznij naukę
przyznać
award
rozpocznij naukę
zasądzić
award from the defendent
rozpocznij naukę
zasądzić od pozwanego

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.