słówka FCI

 0    287 fiszek    eeeeeeeeee1996
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

absorbed(occupied, busy, worried;) sentence: Tim was completely absorbed in preparation for the conference.
rozpocznij naukę
zaabsorbowany, zaprzątnięty (Tim był całkowicie pochłonięty przygotowaniem do konferencji.)

abandon, quit
rozpocznij naukę
porzucić

absorbing(interesting, making one spend much time on it) sentence: Her new hobby turned out really absorbing.
rozpocznij naukę
zajmujący, absorbujący(Jej nowe hobby okazało się bardzo zajmujące.)

accurate(exact; precise) sentence: In the 18th century maps weren't accurate enough.
rozpocznij naukę
dokładny, ścisły; celny(W osiemnastym wieku mapy nie były dostatecnie dokładne.)

acknowledge(to accept; to admit; to accept someone's authority or right;) sentence: He is acknowledged as one of the most influential modern writers.
rozpocznij naukę
uznawać, przyznawać, potwierdzać(On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.)

acute(sharp, shrill) sentence: Acute pain in the right foot made me unable to walk.
rozpocznij naukę
ostry, przenikliwy(Ostry ból w prawej stopie sprawił, że nie mogłem chodzić.)

uzależniający, uzależniające

additivesentence: These sweets contain lots of artificial additives.
rozpocznij naukę
dodatek, domieszka(Te cukierki zawierają mnóstwo sztucznych dodatków.)

dostosować, wyregulować, dostroić

advisedlysentence: The issue is strictly confidential, and I use these words advisedly.
rozpocznij naukę
celowo, rozmyślnie, w przemyślany sposób(Ta sprawa jest ściśle tajna, i rozmyślnie używam tych słów.)

agitationsentence: She was waiting for the news in agitation.
rozpocznij naukę
podniecenie, niepokój, zdenerwowoanie; agitacja(Czekeła na wiadomość z niepokojem.)

alarmed(anxious, nervous, worried) sentence: I was a bit alarmed to hear that they were in such trouble
rozpocznij naukę
zdenerwowany, zaniepokojony, zatroskany(Trochę się zaniepokoiłem, że maja takie kłopoty.)

all-roundsentence: Mike was regarded as an all-round athlete.
rozpocznij naukę
wszechstronnie utalentowany; ogólny (np. o edukacji)(Mike'a uznawano za wszechstronnie utalentowanego sportowca.)

allergic tosentence: Are you allergic to cats?
rozpocznij naukę
uczulony, mający alergię

aloofsentence: Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party.
rozpocznij naukę
powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala(Henry wydawał się pełen rezerwy, ale tak naprawdę po prostu nie znał nikogo na przyjęciu.)

arteletionsentence: With some patients certain inexplicable alterations of the personality could be observed.
rozpocznij naukę
zmiana; przeróbka; przebudowa(U niektórych pacjentów zauważyć można było pewne niewytłumaczalne zmiany osobowości.)

ambiguity(confusion) sentence: There was more ambiguity in the instructions than we had supposed.
rozpocznij naukę
niejasność, dwuznaczność(W poleceniach było więcej niejasności niż przypuszczaliśmy.)

ambiguoussentence: The whole story seemed ambiguous to me.
rozpocznij naukę
dziwaczny, niejasny(Cała historia wydała mi się niejasna.)

appalling(awful) sentence: I was really disgusted at the appalling service.
rozpocznij naukę
przerażający, okropny, zatrważający(Byłem naprawdę oburzony na okropną obsługę.)

appealsentence: This series appeals to teenage girls
rozpocznij naukę
podobać się, przemawiać do (wyobraźni, uczuć) (Ten serial podoba się nastoletnim dziewczynkom.)

niezręczny(człowiek), niezręczna(sytuacja)

applaudsentence: Sandra's parents applauded her decision to stay.
rozpocznij naukę
oklaskiwać; przyklaskiwać, wyrażać aprobatę

apprehendsentence: Are they going to apprehend the science?
rozpocznij naukę
ująć, pojmać; pojmować, rozumieć(Czy oni pojmą tę naukę?)

approachable sentence: The place is approachable by car.
rozpocznij naukę
dostępny; przystępny(Można się tam dostać samochodem.)

arguablesentence: It is arguable how this issue should be solved.
rozpocznij naukę
dyskusyjny, sporny(Jest sprawą dyskusyjną, jak rozwiązać tę kwestię.)

artificialsentence: Artificial ingredients are unhealthy.
rozpocznij naukę
sztuczny(Sztuczne składniki są niezdrowe.)

artificiallysentence: I understood the truth the moment I saw her smile artficially.
rozpocznij naukę
sztucznie, nienaturalnie(W chwili, gdy zobaczyłem, jak sztucznie się uśmiecha, zrozumiałem prawdę.)

asininesentence: Your asinine remarks won't make me stop doing what I think is right.
rozpocznij naukę
głupi, durny(Twoje durne uwagi nie odwiodą mnie od tego, co uważam za słuszne.)

asocialsentence: Jim's an asocial, unkind guy.
rozpocznij naukę
nietowarzyski, aspołeczny

aspire(to aim at sth, to try to achieve or dream about achieving sthsentence: To my surprise, Sheila said she had always aspired to become an actress.
rozpocznij naukę
aspirować do, dążyć(Ku mojemu zdumieniu Sheila stwierdziła, że zawsze dążyła do tego, by zostać aktorką.)

assent(consent, to agree) sentence: We cannot introduce the new regulations without their assent.
rozpocznij naukę
zgoda, akceptacja; sankcjonować, zgadzać się, akceptować(Nie możemy wprowadzić nowych przepisów bez ich zgody)

assignsentence: That piece of work was assigned to me, which really worried me at first.
rozpocznij naukę
przydzielać, przypisywać, wyznaczać(Ta praca została przydzielona mnie, co na początku bardzo mnie martwiło.)

assumptionsentence: To be honest, I know nothing about Einstein's works, but I make an assumption that the experts who consider him a genius have the right to claim so.
rozpocznij naukę
założenie, przypuszczenie(Szczerze mówiąc nie mam pojęcia o pracach Einsteina, ale zakładam, że eksperci, którzy uważają go za geniusza mają prawo tak twierdzić.)

astonished(really surprised, stunned) sentence: I was absolutely astonished when I learned what had happened.
rozpocznij naukę
zdumiony, zdziwiony(Byłem kompletnie zdumiony, kiedy dowiedziałem się, co się stało.)

astoundsentence: The view astounded us.
rozpocznij naukę
zdumiewać, zadziwiać(Ten widok nas zadziwił)

astounded(We were astounded when we heard the decision of the judge.)
rozpocznij naukę
zdumiony(Byliśmy zdumieni, kiedy usłyszeliśmy decyzję sędziego.)

astounding(Her reaction to my decision was astounding- she gave up contacting me at all.)
rozpocznij naukę
zadziwiający(Jej reakcja na moją decyzję była zadziwiająca- w ogóle przestała się ze mną kontaktować.)

atrocious(Their atrocious behaviour should be punished.)
rozpocznij naukę
okropny, ohydny, wstrętny(Ich okropne zachowanie powinno zostać ukarane.)

attain(to reach, to gain, to achieve) sentence: The young athlete attained exceptional physical fitness.
rozpocznij naukę
zdobyć, osiągnąć, uzyskać(Młody sportowiec osiągnął wyjątkową sprawność fizyczną.)

attainable(The goals you've set yourself are not really attainable.)
rozpocznij naukę
osiągalny(Cele, które sobie wyznaczyłeś, nie sa osiągalne.)

próba, próbować

attentively(They were listening really attentively)
rozpocznij naukę
uważnie, bacznie; troskliwie(Słuchali bardzo uważnie.)

attest(Her career attests that she's not a poor artist. It's only her own country where her works haven't been appreciated.)
rozpocznij naukę
zaświadczać, poświadczać, świadczyć (Jej kariera świadczy o tym, ze nie jest złą artystką. Tylko we własnym kraju jej prace nie zostały docenione.)

banter(The moment we approached the boys, they were bantering and laughing.)
rozpocznij naukę
przekomarzać się; żartować; żarty, przekomarzanie się(W chwili, gdy podeszliśmy do chłopców, żartowali sobie i śmiali się.)

bearable(Her behaviour was just bearable.)
rozpocznij naukę
znośny, do zniesienia(Jej zachowanie było znośne.)

beastly=awful, unpleasant(You're so beastly to me. It's not fair.)
rozpocznij naukę
okropny, obrzydliwy, paskudny(Jesteś dla mnie okropny. To nie fair.)

becoming(You have a really becoming hat on, dear.)
rozpocznij naukę
twarzowy

begrudge(I had an impression she sort of begrudges Alice the position.)
rozpocznij naukę
zazdrościć komuś czegoś, żałować komuś czegoś(Odniosłem wrażenie, że ona w pewien sposób zazdrości Alicji tego stanowiska.)

big-hearted(Your mother was a big-hearted woman.)
rozpocznij naukę
dobry, wielkiego serca

bigheaded(Tom's a bigheaded boy- it's hard to stand his behaviour.)
rozpocznij naukę
przemądrzały(Tom jest przemądrzały- trudno znieść jego zachowanie.)

bitterly(It can be bitterly cold here in February.)
rozpocznij naukę
przeraźliwie, przeszywająco, potwornie (o zimnie)

blackmail(He was trying to blackmail the whole family.)
rozpocznij naukę
szantaż, szantażować(Próbował zaszantażować całą rodzinę.)

blank(What do I put in the blank space?)
rozpocznij naukę
pusty; czysty; bez wyrazu(Co mam wpisac w pustej luce?)

bleak(gloomy)(The neighbourhood was bleak and not welcoming.)
rozpocznij naukę
posępny, ponury(Okolica była ponura i nieprzyjazna.)

blissful(It was a blissful time in my marriage.)
rozpocznij naukę
błogi, szczęśliwy(To był szczęśliwy okres w moim małżeństwie.)

blissfully(She was blissfully happy at that time.)
rozpocznij naukę
błogo, szczęśliwie, bardzo (o szczęściu itp.) (Była wówczas niezwykle szczęśliwa.)

blush(Tony blushed when he saw his ex.)
rozpocznij naukę
czerwienić się, rumienić się

boast(Mike boasted that his parents were very rich.)
rozpocznij naukę
chwalić się(Mike chwalił się, że jego rodzice są bardzo bogaci.)

boastful(Henry's always been a boastful boy.)
rozpocznij naukę
chełpliwy, zarozumiały(Henry zawsze był zarozumiały.)

bold(In a bold step the management decided to downisize the staff.)
rozpocznij naukę
śmiały, odważny(Zarząd zrobił śmiały krok decydując się na redukcję personelu.)

bold-faced(cheeky, bold)(Her neighbour called her a bold-faced girl.)
rozpocznij naukę
zuchwały

bore(He's such a bore! How can you spend so much time with him?)
rozpocznij naukę
nudziarz; nuda, nudziarstwo(To taki nudziarz! Jak możesz spędzać z nim tyle czasu?)

bothersome=annoying(It's the most bothersome situation we've ever faced.)
rozpocznij naukę
uciążliwy, kłopotliwy()To najbardziej kłopotliwa sytuacja, w jakiej się kiedykolwiek znaleźliśmy.)

breathless(uptight) The exhibition left us breathless.
rozpocznij naukę
bez tchu, zadyszany; zapierający dech w piersiach; duszny, napięty(Wystawa zapierała nam dech w piersiach.)

breathlessly()The children were breathlessly watching the cartoon.)
rozpocznij naukę
bez tchu; z zapartym tchem(Dzieci z zapartym tchem oglądały kreskówkę.)

breathtaking()We had a breathtaking view from our hotel room.)
rozpocznij naukę
zapierajacy dech w piersiach(Z pokoju hotelowygo mieliśmy zapierajacy dech w piersiach widok.)

breathtakingly(ekstremely) It was a breathtakingly beautiful place
rozpocznij naukę
niezwykle, zadziwiająco(To było niezwykle piękne miejsce)

breeze(I like such cool breeze)
rozpocznij naukę
bryza, wietrzyk(Lubię taki chłodny wietrzyk.)

brisk(He took a brisk walk to relax and think the problem over.)
rozpocznij naukę
rześki, ożywiony, energiczny, żwawy(Poszedł na żwawy spacer, żeby odpocząć I przemyśleć problem.)

bumpy(We were driving along some bumpy road.)
rozpocznij naukę
wyboisty, nierówny(Jechaliśmy jakąś wyboistą drogą.)

bystander(A group of bystanders gathered where the accident had happened.)
rozpocznij naukę
przechodzień, widz, gap(Grupka gapiów zebrała się w miejscu wypadku.)

byway(If you drive that byway, it may take longer but you won't get lost.)
rozpocznij naukę
boczna droga(Jeśli pojedziesz tą drogą boczną, może ci to zabrać więcej czasu, ale nie zabłądzisz.)

calamity(a misfortune, disaster) The whole village suffered from serious calamities, such as frequent floods.
rozpocznij naukę
katastrofa, klęska, nieszczęście(Cała wioska cierpiała na skutek poważnych klęsk, takich, jak częste powodzie.)

callow(immature, inexperienced) She's just a callow teenager so you shouldn't expect too much.
rozpocznij naukę
niedojrzały, niedoświadczony(Ona jest tylko niedojrzałą nastolatką, więc nie powinienś oczekiwać zbyt wiele)

can-do(Ann's can-do attitude always makes me feel more confident.)
rozpocznij naukę
pozytywny, optymistyczny(Optymistyczne nastawienie Ann zawsze dodaje mi pewności siebie.)

capricious(moody, changeable) She tends to be capricious, but generally she's a well-behaved girl.
rozpocznij naukę
kapryśny(Czasami jest kaprysna, ale ogólnie to dobrze wychowna dziewczynka.)

caring(You're the most caring person in the world.)
rozpocznij naukę
troskliwy, opiekuńczy (Jesteś najbardziej opiekuńczą osobą na świecie.)

castaway(It's another story about a miserable castaway.)
rozpocznij naukę
rozbitek(To kolejna historia o nieszczęsnym rozbitku.)`

catchy(This singer is famous for catchy hits and spectacular concerts.)(Mary's been ill. I wonder if it's catchy.)
rozpocznij naukę
wpadający w ucho, zaraźliwe

catnap(I was working all night long. A catnap would do me good.)
rozpocznij naukę
krótka drzemka(Całą noc pracowałem. Krótka drzemka dobrze by mi zrobiła.)

cautious/careful/(She's always been a cautious driver.)
rozpocznij naukę
ostrożny, rozważny, przezorny(Zawsze była ostrożnym kierowcą.)

cautiously(You should deal with the issue cautiously.)
rozpocznij naukę
rozważnie, ostrożnie(Powinieneś ostrożnie zabrać się do tej sprawy.)

prudent(Daedalus and his son Icarus flew off the island, but Icarus, ignoring his father's prudent flight plan, flew too high.)
rozpocznij naukę
rozważny; ostrożny; roztropny

cease(The protests ceased after a long dispute.)
rozpocznij naukę
przestać, zaprzestać, ustać(Protesty ustały po długiej dyskusji.)

challenging(She tends to be satisfied with easy tasks. She should be given a challenging one to develop her skills.)
rozpocznij naukę
trudny, ambitny, wymagający(Ona na ogół zadawala się łatwymi zadaniami. Powinno się dać jej jakieś ambitne, żeby mogła rozwijać swoje umiejętności.)

charmless(After the fire the town was rebuilt in a charmless way.)
rozpocznij naukę
pozbawiony wdzięku(Po pożarze miasteczko odbudowano bez wdzięku.)

chary/very careful;/(He's always been really chary whatever he was doing.)
rozpocznij naukę
ostrożny, rozważny; skąpy(Zawsze był bardzo rozważny, cokolwiek robił.)

chatty/talkactive/(Who's thatchatty boy you were talking to?)
rozpocznij naukę
gadatliwy(Kim jest ten gadatliwy chłopak, z którym rozmawiałeś?)

cheekily(She answered me way too cheekily.)
rozpocznij naukę
bezczelnie(Odpowiedziała mi zbyt bezczelnie.)

cheeky(His questions sound rather cheeky.)
rozpocznij naukę
bezczelny(Jego pytania brzmią dosyć bezczelnie.)

chirpy(What's happened? You seemed so chirpy in the morning and now you're upset.)
rozpocznij naukę
ożywiony, w dobrym nastroju(Co sie stało? Rano wydawało się, że jesteś w dobrym nastroju, a teraz jesteś przygnębiony.)

citizen, citizenship
rozpocznij naukę
obywatel, obywatelstwo

claim(She claims that it wasn't her fault.)
rozpocznij naukę
twierdzić, utrzymywać (że); żądać, domagać się(Ona twierdzi, że to nie jej wina.)

claimant/indignation/(The news resulted in clamour from the people.)
rozpocznij naukę
zgiełk, wrzawa, oburzenie; podnosić wrzawę, głośno się czegoś domagać(Wiadomość spowodowała oburzenie wśród ludzi.)

oburzenie

clarify(I hope he'll clarify this point. Otherwise I won't understand it.)
rozpocznij naukę
klarować, oczyszczać; wyjaśniać(Mam nadzieję, ze on wyjaśni ten punkt. W przeciwnym razie nie zrozumiem go.)

clumsy(Why are you being so clumsy?! You've broken my favourite cup!)
rozpocznij naukę
niezgrabny, niezręczny(Dlaczego jesteś taki niezgrabny?! Stłukłeś moją ulubioną filiżankę!)

cocksureness(Jamie's cocksureness makes me sick.)
rozpocznij naukę
zarozumialstwo, zadufanie(Zarozumialstwo Jamiego przyprawia mnie o mdłości.)

comfiness/comfort(She claimed that comfiness was more important than the price of the room.)
rozpocznij naukę
wygoda, luksus(Twierdziła, że wygoda jest ważniejsza niż cena pokoju.)

comfy/comfortable (Her room was tiny and a bit messy, but really comfy at the same time)
rozpocznij naukę
wygodny, przytulny(Jej pokój był malutki i trochę nieporządny, ale równocześnie bardzo przytulny.)

commemorate(The government decided to commemorate the anniversary.)
rozpocznij naukę
czcić pamięć, upamiętniać(Rząd postanowił uczcić tę rocznicę.)

compassionate(We didn't expect such a compassionate response to our appeal.)
rozpocznij naukę
współczujący, pełen współczucia, litościwy(Nie spodziewaliśmy się tak pełnej współczucia reakcji na nasz apel.)

konkurencyjny

complex(The whole issue appears much more complex than it really is.)
rozpocznij naukę
złożony, skomplikowany(Cała ta sprawa wydaje się znacznie bardziej złożona niż jest w rzeczywistości.)

comprehend(This community finds it hard to comprehend. They simply discuss why she acted that way.)
rozpocznij naukę
rozumieć, pojmować(Ta społeczność nie może tego pojąć. Po prostu dyskutują, dlaczego tak postąpiła.)

comprehensive(This comprehensive study is where you can find reasonable answers to your questions.)
rozpocznij naukę
obszerny, kompletny, wszechstronny(W tej obszernej pracy znajdziesz sensowne odpowiedzi na swoje pytania.)

conclude(The boss concluded no further training was necessary.)
rozpocznij naukę
dochodzić do wniosku, stwierdzać(Szef doszedł do wniosku, że dalsze szkolenie nie jest konieczne.)

concussion(He's in hospital now with a concussion)
rozpocznij naukę
wstrząśnienie mózgu

confusing(The questions were quite confusing- I was well prepared and still had lots of doubts during the test.)
rozpocznij naukę
mylący, wprowadzający w zakłpotanie, niepewność(Pytania wprowadzały w zakłpotanie- byłem dobrze przygotowany, a mimo to podczas testu miałem mnóstwo wątpliwości.)

conscience-stricken (She must feel conscience-stricken now.)
rozpocznij naukę
dręczony wyrzutami sumienia(Muszą ją teraz dręczyć wyrzuty sumienia.)

conscientious(reliable, meticulous) He's an extremely conscientious student.
rozpocznij naukę
sumienny, skrupulatny(On jest niezwykle sumiennym uczniem.)

constrein; forced(I felt constrained to obey my teacher though I hated the idea.)
rozpocznij naukę
ograniczać; zmuszać; zniewalać(Czułem sie zmuszony, żeby posłuchać nauczyciela, chociaż nie chciałem.)

constraint; limitation(Your decision to cooperate with them would mean additional constraints.)
rozpocznij naukę
ograniczenie; przymus (Twoja decyzja o współpracy z nimi oznaczałaby dodatkowe ograniczenia.)

contentment(Her self-confidence and contentment make others trust her as a leader.)
rozpocznij naukę
zadowolenie, radość, uradowanie(Jej pewność siebie i zadowolenie sprawiają, że inni pokładają w niej zaufanie jako przywódcy.)

contingency; a possibility; an accident(Have you discussed all the possible contingencies?)
rozpocznij naukę
mnożliwość, ewentualność; wypadek, przypadek(Czy omówiliście wszystkie możliwe ewentualności?)

contingency plan(Suzie always makes up a contingency plan!)
rozpocznij naukę
plan awaryjny(Suzie zawsze obmysla plan awaryjny!)

contrary; opposite; (I think the contrary, if you ask me.)
rozpocznij naukę
przeciwny; przeciwnie, odwrotnie(Jeśli o mnie chodzi, myślę zupełnie odwrotnie.)

counterfeit; fake(Lots of counterfeited tools can be bought at bazaars.)
rozpocznij naukę
; podrbiać, fałszować; podróbka, fałszerstwo(Na bazarach można kupić mnóstwo podrobionych narzędzi.)

coyly(She answerd coyly, blushing and looking down)
rozpocznij naukę
skromnie; nieśmiało(Odpowiadała nieśmiało, czerwieniąc się i spoglądając w dół.)


craven; cowardly, fainthearted(Your strategy has been craven submission, which will lead you nowhere)
rozpocznij naukę
bojaźliwy, tchórzliwy, nędzny(Jak dotąd twoja strategia to tchórzliwa uległość, a to prowadzi donikąd.)

crawly; making you feel scary(It must have been a crawly experience.)
rozpocznij naukę
przyprawiający o gęsią skórkę(To doświadczenie musiało przyprawiać o gęsią skórkę.)

craze(This game is the latest craze among teenagers.)
rozpocznij naukę
przelotna moda, szaleństwo(Ta gra to ostatni krzyk mody wśród nastolatków.)

creak("What was it?" "It might be the door creaking in our neighbour's garage.")
rozpocznij naukę
skrzypieć, trzeszczeć("Co to było?" "To chyba skrzypiały drzwi w garażu u sąsiada.")

wiarygodny

credibly(You cannot credibly compare this household to an average one.)
rozpocznij naukę
wiarygodnie(Ich gospodarstwa domowego nie można wiarygodnie porównać do przeciętnego.)

credulous; nive(It sometimes makes me worried, really. She's so credulous and naive.)
rozpocznij naukę
łatwowierny(Czasem naprawdę się tym martwię. Ona jest taka łatwowierna i naiwna.)

creep(He crept to the door without being noticed.)
rozpocznij naukę
skradać się; czołgać się(Niezauważony doczołgał się do drzwi.)

creepy; scary, terrible(Sarah likes such creepy movies.)
rozpocznij naukę
straszny, niesamowity, przyprawiający o gęsią skórkę

crossly; angrily;("She was late again!" the teacher said crossly.)
rozpocznij naukę
gniewnie, ze złością("Znowu się spóźniła!", powiedział ze złością nauczyciel.)

zasadniczy, kluczowy; decydujący

crumble(A couple of children were crumbling bread for birds in the park)
rozpocznij naukę
kruszyć(Kilkoro dzieci kruszyło w parku chleb dla ptaków.)

crumple(This dress will crumple easily.)
rozpocznij naukę
gnieść (się), miąć(Ta sukienka łatwo się gniecie)

crunch(We watched the rabbit crunch carrots.)
rozpocznij naukę
chrupać(Patrzyliśmy na królika chrupiącego marchewkę.)

crunchy(I love crunchy vegetables.)
rozpocznij naukę
chrupki, chrupiący

kula (stanowiąca podporę w przypadku problemów z chodzeniem)

cuddle(The girl cuddled her teddy.)
rozpocznij naukę
tulić, przytulać(Dziewczynka przytuliła pluszowego misia.)

curse; to swear(He realised the bus had left and cursed)
rozpocznij naukę
przeklinać, kląć

cursory(This article is a typical mixture of stereotype and cursory judgements.)
rozpocznij naukę
powierzchowny(Ten artykuł to typowe połączenie stereotypów i powierzchownych sądów.)

customary(She's not behaving in her customary manner.)
rozpocznij naukę
tradycyjny; zwyczajowy; zwyczajny(Ona nie zachowuje się w zwykły (dla niej) sposób.)

DAFT; silly; stupid; unintelligent'silly-nilly; foolish; asinine(He's so daft, what's he doing in the team?)
rozpocznij naukę
głupi, głupkowaty

daunting(Don’t leave me alone with the daunting task of cleaning up the whole house!)
rozpocznij naukę
zniechęcający, odstraszający(Nie zostawiaj mnie samego ze zniechęcającym zadaniem posprzątania całego domu!)

deafening(Deafening sounds of techno music made our conversation impossible.)
rozpocznij naukę
ogłuszający(Ogłuszające dźwięki muzyki techno uniemożliwiły nam rozmowę.)

deathly(His words were followed by nothing but deathly silence.) silence
rozpocznij naukę
śmiertelny, śmiercionośny; grobowy, trupi(Po jego słowach nastąpiła jedynie grobowa cisza.) cisza, milczenie

deceive(If you deceive her once, she's never going to trust you.)
rozpocznij naukę
oszukiwać, okłamywać, wprowadzać w błąd

deceiver(I used to trust him, but now I perceive him as a deceiver.)
rozpocznij naukę
oszust, kłamca(Kiedyś mu ufałem, ale teraz postrzegam go jako oszusta.)

deceiving; cheating(He spoke to me with a deceiving smile.)
rozpocznij naukę
oszukańczy; zwodniczy

decelerate(He decelerated at the sight of the police, but it was too late.)
rozpocznij naukę
zwalniać(Zwolnił na widok policji, ale było za późno.)

decently(You ought to dress decently.)
rozpocznij naukę
przyzwoicie

przyzwoity

deception(He obtained the money by deception, which has been just discovered.)
rozpocznij naukę
oszustwo(Zdobył te pieniędze na drodze oszustwa, co właśnie wykryto.)

decidedly(She was decidedly mean to her daughter.)
rozpocznij naukę
zdecydowanie, stanowczo(Była zdecydowanie niedobra dla córki.)

leżak

defeat; a terrible and serious failure(What happened ysterday was a crushing defeat and I cannot call it otherwise.)
rozpocznij naukę
klęska, porażka(To, co stało się wczoraj, było miażdżącą porażką i nie mogę nazwać tego inaczej.)

deniable(You must understand that these simple facts are not deniable.)
rozpocznij naukę
zaprzeczalny, dający się zaprzeczyć(Musisz zrozumieć, że tym prostym faktom nie da się zaprzeczyć.)

denial(Did they believe her denial that she had witnessed the robbery?)
rozpocznij naukę
zaprzeczenie; odmowa(Czy uwierzyli w to, jak zaprzeczyła, że była świadkiem rabunku?)

denomination; a religious group sharing certain beliefs(He said he didn't belong to any particular denomination.)
rozpocznij naukę
wyznanie w kontekście religii(Powiedział, że nie nie jest wyznawcą żadnej konkretnej religii.)

dependable; reliable(Diana is not the most dependable person in the office.)
rozpocznij naukę
słowny, rzetelny, niezawodny(Diana nie jest najbardziej rzetelną osobą w biurze.)

deranged; confused; thrown out of mental balance(Now that I've observed his behaviour for a while I'm sure he's mentally deranged.)
rozpocznij naukę
szalony, zaburzony, obłąkany(Teraz, kiedy przez jakiś czas obserwowałem jego zachowanie jestem pewien, że jest on psychicznie zaburzony.)

derision; mockery(Shouts of derision made her feel helpless.)
rozpocznij naukę
drwina, kpina, pośmiewisko(Pełne drwiny okrzyki sprawiły, że poczuła się bezradna.)

derisive; mocking(His derisive remarks should be ignored.)
rozpocznij naukę
drwiący, szyderczy(Powinno się ignorować jego szydercze uwagi.)

deserted; about a place: without people, abandoned;(It gave me the creeps to walk in the deserted city.)
rozpocznij naukę
opuszczony, opustoszały (o miejscach)(Cierpła mi skóra, kiedy chodziliśmy po opustoszałym mieście.)

despair;(There's no time for despair now. You've got to act.)
rozpocznij naukę
rozpacz; rozpaczać(Nie ma teraz czasu na rozpacz. Musisz działać.)

detailed; full of details(She gave me a detailed description of the situation, which made certain things clear.)
rozpocznij naukę
szczegółowy(Dała mi szczegółowy obraz sytuacji (szczegółowo opisała sytuację, co wyjaśniło pewne sprawy.)

devote;(You’ve devoted so much time to your studies already that you shouldn’t give it up.)
rozpocznij naukę
poświęcać (Poświęciłeś już tyle czasu swoim studiom, że nie powinieneś ich rzucać.)

devotion; commitment, strong attachment; zeal(Her devotion was really moving.)
rozpocznij naukę
poświęcenie, oddanie, przywiązanie; pobożność(Jej poświęcenie było naprawdę wzruszające.)

dilemma(She faced the dilemma of quitting a secure job or rejecting a more interesting one.)
rozpocznij naukę
dylemat(Stanęła przed dylematem, czy porzucić bezpieczne stanowisko, czy odrzucić ciekawszą pracę.)

diminutive; very small; tiny(Even a diminutive woman like her would be able to lift it.)
rozpocznij naukę
mały, drobny(Nawet tak drobna kobieta jak ona byłaby w stanie to podnieść.)

disapprovingly(She watched them disapprovingly.)
rozpocznij naukę
z dezaprobatą(Patrzyła na nich z dezaprobatą.)

discern; to notice, to recognise;(I could not discern any object in the dark room.)
rozpocznij naukę
dostrzegać, zauważać; rozpoznawać(W ciemnym pokoju nie mogłem rozpoznać żadnego przedmiotu.)

disconsolate; unhappy, disappointed(The class were disconsolate when the trip was cancelled.)
rozpocznij naukę
niepocieszony, nieutulony, zawiedziony(Klasa była niepocieszona, kiedy wycieczka została odwołana.)

discredit(The latest news has discredited the party leader.)
rozpocznij naukę
kompromitować

discreditable; disgraceful, shameful
rozpocznij naukę
kompromitujące

dishearten; to discourage, to make you feel depressed (Micheal is feeling a bit disheartened, so we should help him.)
rozpocznij naukę
zniechęcać, przygnębiać(Michael czuje się trochę zniechęcony, więc powinniśmy mu pomóc.)

dispirited; discouraged, upset(The professor couldn't talk the dispirited researchers into another attempt.)
rozpocznij naukę
zniechęcony, przygnębiony(Profesor nie mógł namówić zniechęconych badaczy do kolejnej próby.)

disrespectful;(His disrespectful behaviour affected the atmosphere.)
rozpocznij naukę
lekceważący, obraźliwy

disruption; interrupting, causing trouble;(Due to serious disruption everybody was late.)
rozpocznij naukę
zakłócenie, przerwanie, wstrzymanie(Wskutek poważnych zakłóceń wszyscy się spóźnili.)

distasteful; offensive, disgusting(His very distasteful behaviour hasn't been punished yet.)
rozpocznij naukę
niesmaczny, odrażający; odpychający

distinct; different from; clear and obvious(The noise outside is quite distinct in winter when the leaves are off.)
rozpocznij naukę
różny, wyróżniający się; jasny, wyraźny, dobitny(Hałas na zewnątrz jest bardzo wyraźny w zimie, kiedy nie ma liści.)

distinctive(One of the Middle Ages most distinctive pigments was extracted from a wingless insect kermes vermilio.)
rozpocznij naukę
» wyraźny; znaczny; odróżniający; charakterystyczny

distract; to disrupt(Don't distract me from my work.)
rozpocznij naukę
; rozpraszać; odrywać, odciągać; odwracać czyjąś uwagę(Nie odrywaj mnie od pracy.)

distress; great sorrow or despair; to make someone suffer(The way my ex-husband is trying to distress me is really hard to bear.)
rozpocznij naukę
strapienie, cierpienie, rozpacz; denerwować, martwić, unieszczęśliwiać(Naprawdę trudno znieść to, jak mój były mąż próbuje mnie unieszczęśliwić.)

distrust(Your distrust will ruin that friendship.)
rozpocznij naukę
nieufność(Twoja nieufność zniszczy tę przyjaźń.)

divergence(The divergence of opinion on this problem in the company caused a never-ending discussion.)
rozpocznij naukę
rozbieżność(Rozbieżność poglądów w tej kwestii spowodowała niekończącą się dyskusję.)

diverse; various(The models were wearing diverse types of dresses.)
rozpocznij naukę
rozmaity, różnorodny, różnoraki(Modelki nosiły rozmaite rodzaje sukienek.)

diversity; variety; difference(Ethnic diversity is typical of the USA society.)
rozpocznij naukę
różnorodność, różnorodność, różnica (. Różnorodność etniczna jest typowa dla USA społeczeństwie)

dizzy(She started to feel dizzy.)
rozpocznij naukę
zawroty głowy (Poczuła zawroty głowy.)

domesticated(Cats must have been domesticated thousands years ago.)
rozpocznij naukę
oswojony, udomowiony(Koty musiały zostać udomowione tysiące lat temu.)

donate(He donated all his savings to a charity.)
rozpocznij naukę
darować (Wszystkie oszczędności ofiarował organizacji charytatywnej.)

downpour(We really didn't expect such a downpour!)
rozpocznij naukę
ulewa(Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej ulewy!)

dreaded; dreadful, awful(When she heard the dreaded noises, she ran away.)
rozpocznij naukę
wzbudzający przerażenie; staszny, okropny(Kiedy usłyszała straszne odgłosy, uciekła.)

dressy; elegant(My mother insisted that I put on something more dressy for the family reunion.)
rozpocznij naukę
szykowny, wytworny, elegancki

drowsiness; sleepiness(That medicine could have caused the drowsiness you've been complaining about.)
rozpocznij naukę
senność(To lekarstwo mogło powodować senność, na którą się skarżyłeś.)

dryly; harshly(She treated us dryly enough to make us understand she wasn't happy to see us.)
rozpocznij naukę
sucho, oschle, szorstko(Potraktowała nas wystarczająco oschle, żeby zrozumieć, że nie cieszy się na nasz widok.)

doubious; doubtful, being in doubt; not clear, not obvious(Her excuse was rather dubious.)
rozpocznij naukę
wątpliwy; niepewny, podejrzany(Jej wymówka była dość wątpliwa.)

durable(The device was made of durable materials.)
rozpocznij naukę
trwałe (urządzenia został wykonany z wytrzymałych materiałów.)

dutiful; polite, obedient, kind(I don't know what happened with Helen- she always was so dutiful!)
rozpocznij naukę
posłuszny, obowiązkowy, dobry(Nie wiem, co się stało z Helen- zawsze była taka posłuszna!)

earthshaking; crucial, special, affecting many people(Forming of the Polish government was supposed to be an earthshaking moment.)
rozpocznij naukę
przełomowy, doniosły(Utworzenie polskiego rządu miało być przełomowym momentem.)

ease(This pill should ease the pain.)
rozpocznij naukę
łagodzić, zmniejszać, osłabiać(Ta tabletka powinna zmniejszyć ból.)

elaborate; to make something better, to improve something in a detailed way; rzeczownik; complicated or very detailed(I think you should elaborate on this painting. She made an elaborate speech about Borges.)
rozpocznij naukę
opracowywać, dopracowywać, uzupełniać; rzeczownik; skomplikowany, szczegółowy

elongate; to lengthen, to extend, to make or become longer(Your sleeves have elongated after washing.)
rozpocznij naukę
przedłużać, wydłużać; wydłużać się(Twoje rękawy wydłużyły się po praniu.)

embellish; to decorate, to make beautiful(Students did their best to embellish the gym before the disco.)
rozpocznij naukę
ozdabiać; upiększać(Uczniowie zrobili co mogli, żeby ozdobić salę gimnastyczną przed dyskoteką.)

emit(The sound this machine emits is really annoying.)
rozpocznij naukę
emitować, wydawać(Dźwięk, który wydaje ta maszyna, jest bardzo irytujący.)

endure; to cope with, to tolerate, to bear; to suffer from(The pain was really hard to endure.)
rozpocznij naukę
znosić, wytrzymywać; cierpieć; tolerować (z trudem)(Trudno było wytrzymać ten ból.)

enhance; to increase, to improve(That gossip won't enhance the actress's image.)
rozpocznij naukę
usprawniać, poprawiać, ulepszać, powiększać(Te plotki nie poprawią wizerunku aktorki.)

enliven(The news enliveed the class.)
rozpocznij naukę
ożywiać(Wiadomość ożywiła klasę.)

enterprise(Actually, I found the whole enterprise unlikely to succeed.)
rozpocznij naukę
przedsięwzięcie; inicjatywa; przedsiębiorstwo, firma(Prawdę mówiąc uznałem, że całe to przedsięwzięcie raczej się nie powiedzie.)

enticement(One of enticements they offered was a quick promotion.)
rozpocznij naukę
zachęta (Jedną z ich zachęcających propozycji był szybki awans.

entitlement(Natural rights are another category of human entitlements)
rozpocznij naukę
uprawnienie, upoważnienie (Prawa naturalne stanowią inną kategorię ludzkich uprawnień.)

enviable (Her enviable career started when she was a child.)
rozpocznij naukę
godny pozazdroszczenia

enviously (She was looking enviously at the other girls, who were allowed to take part in the tournament.)
rozpocznij naukę
zazdrośnie

enviousness (His enviousness will ruin their relationship.)
rozpocznij naukę
zazdrość, zawiść

okolice

envisage(It's typical of Eve to envisage her future in dull colours.)
rozpocznij naukę
wyobrażać sobie, przewidywać

equality (Ewa states that you can't even dream of equality at this institute)
rozpocznij naukę
równość, równouprawnienie

equity justice; just and equal treatment of people;(The treatise discussing the problem of equity belongs to his major works.)
rozpocznij naukę
sprawiedliwość, słuszność

erase(could you please erase...)
rozpocznij naukę
wymazać, zetrzeć

eteryczny np, eteryczna piękność

exaggerated(Alice greeted us with an exaggerated smile.)
rozpocznij naukę
przesadny

exaggeration (To describe her as an excellent teacher is a bit of an exaggeration.)
rozpocznij naukę
przesada

exceedingly(She was an exceedingly wealthy person.)
rozpocznij naukę
niezmiernie, niezwykle, nawet przesadnie

excessively(Praising the girl excessively won't do any good.)
rozpocznij naukę
nadmiernie, przesadnie

exhilarate(The news exhilarated the whole family.)
rozpocznij naukę
rozweselić, rozradować

naoczny świadek

fable (All she said is fable!)
rozpocznij naukę
bajka (Wszystkie powiedziała to bajka!)

fabler (How many more times do I have to tell you not to trust that fabler?)
rozpocznij naukę
ktoś kto mówi bzdury, oszukuje, kłamie

factor()Bad weather is an important factor in road accidents.
rozpocznij naukę
czynnik, współczynnik

faint She glanced at the telephone in the faint hope they could call.
rozpocznij naukę
słaby, znikomy, niewyraźny, nieznaczny

faint()The small girl fainted during the ceremony.
rozpocznij naukę
zemdleć

faint-hearted, cowardly
rozpocznij naukę
tchórzliwy

fake(Her fake enthusiasm was just one of those tricks you shouldn't believe.)
rozpocznij naukę
Fałszywyudawać; fałszować; fałszywy, udawany; osoba, która udaje

fanciful (She holds some fanciful beliefs about relationships.)
rozpocznij naukę
urojony, wyssany z palca, fantazyjny

favourable(The terms were quite favourable.)
rozpocznij naukę
przychylny, korzystny

fixed, attached; stable; never changing(The lecturer was talking with a fixed smile.)
rozpocznij naukę
stały, niezmienny, niewzruszony

fixedly(Tim gazed fixedly at Mary, without a single word)
rozpocznij naukę
niewzruszenie, nieruchomo

ognisty, płonący; płomienny, jaskrawy

flasky (clathes, make up)
rozpocznij naukę
przesadny, w złym tonie, jaskrawy, tandetny

flatly("Do whatever you want", he said flatly.)
rozpocznij naukę
bezbarwnym głosem; stanowczo, bez emocji

forcibly()The protesters were forcibly removed from the square yesterday.
rozpocznij naukę
siłą

forgetful(If you're so forgetful at work, don't expect great results.)
rozpocznij naukę
zapominalski

formalność

fragile(She's so sensitive and fragile.)
rozpocznij naukę
kruchy, delikatny

piegowaty

frenetic()The frenetic pace of their work surprised me- the team used to be rather slow.
rozpocznij naukę
szaleńczy, gorączkowy, bardzo szybki

rozbrykany, rozbawiony

full board(Does the price include full board?)
rozpocznij naukę
pełne wyżywienie

fussy (With her education she can't be so fussy when it comes to picking up a job.)
rozpocznij naukę
wybredny

general practitioner (GP)
rozpocznij naukę
lekarz pierwszego kontaktu

prawdziwy, autentyczny, szczery


glamorous(That glamorous mansion belongs to a famous actor.)
rozpocznij naukę
zachwycający, urzekający, olśniewający,

glare(The shop assistant went on glaring at the queue.)
rozpocznij naukę
patrzeć ze złością

glimmer(We could see the fire glimmer in the distance. She couldn’t understand there was no glmmer of hope for her husband.)
rozpocznij naukę
błysk, przebłysk (np. nadziei); przebłyskiwać

gnaw (I saw her sitting at her desk, gnawing a pencil, unable to put a word to paper.0
rozpocznij naukę
gryźć, obgryzać

gradual (I could observe a gradual improvement in her behaviour)
rozpocznij naukę
stopniowy, stopniowe

grasp (Harry grasped her by the shoulders. I did my best so my students could grasp the meaning of the play.)
rozpocznij naukę
schwycić coś / kogoś, uchwycić coś / kogoś; pojąć(Harry złapał ją za ramiona. Starałem się jak mogłem, żeby moi uczniowie pojęli znaczenie tej sztuki.)

trzeć, ucierać

graze (The girl fell of her bike and grazed her arm.)
rozpocznij naukę
zadrasnąć, obetrzeć, paść, wypas

grieve(Sandra is grieving for her father)
rozpocznij naukę
boleć, opłakiwać, rozpaczać, smucić sięSandra opłakuje swojego ojca.

grievous (The driver sustained grievous injuries.)
rozpocznij naukę
ciężki, poważny (np. o obrażeniu ciała, ranie)

grievously(He was grievously wounded.)
rozpocznij naukę
poważnie, dotkliwie; ciężko i psychicznie i fizycznie

grim (His face was grim as he was telling us what had happened.)
rozpocznij naukę
posępny, ponury

grubby; dirty (He wore grubby jeans and looked really terribly.)
rozpocznij naukę
brudny; niechlujny (Miał na sobie brudne dżinsy i wyglądał naprawdę okropnie)

grudge ()I think she’ll forever bear a grudge against her parents. He is the one who does not hol a grudge
rozpocznij naukę
uraza, niechęć

gruelling(After the gruelling battle the warriors felt exhausted.)
rozpocznij naukę
wyczerpujący, męczący

marudzić, zrzędzić

guffaw (Noises of lively discussion and guffaw filled the room.)
rozpocznij naukę
śmiać się głośno; głośny śmiech(Odgłosy ożywionej dyskusji I głośny śmiech wypełniły salę.)

gulp(He gulped and jumped into the water.)
rozpocznij naukę
połykać, przełykać; nabierać powietrza (oddechu)

habitual (It's a shame Mike's such a habitual liar.)
rozpocznij naukę
notoryczny, nałogowy, nawykowy

habitually ()She's habitually unpunctual.
rozpocznij naukę
nałogowo; notorycznie

half-hearted () Her half-hearted attempt to get the job has failed.
rozpocznij naukę
, niezdecydowany, nieprzekonany, bez zapału

charakter pisma

niebezpieczny, ryzykowny

headstrong; obstinate (I've never met such a headstrong person before.)
rozpocznij naukę
uparty; nieustępliwy, zawzięty

headway (I must admit you're making headway.)
rozpocznij naukę
postęp, postępy

heart-to-heart(We had a heart-to-heart talk yesterday.)
rozpocznij naukę
szczery, w cztery oczy (np. rozmowa)

heartless She turned out a heartless person indeed.
rozpocznij naukę
nieczuły, bez serca

hilarious(The cartoon is really hilarious.)
rozpocznij naukę
zabawne, przekomiczne

hilarity ()I can't understand this hilarity.
rozpocznij naukę
wesołość rozbawienie

hoarse (He sounded hoarse to me- is he ill?)
rozpocznij naukę
ochrypły głos, zachrypnięty

hostile ()I don't understand your hostile attitude towards Emma.)
rozpocznij naukę
wrogi, wrogie(nastawienie)

hostilely (She was staring at me hostilely at first.)
rozpocznij naukę
wrogo, nieprzyjaźnie

hot-blooded(It appears impossible to argue with this hot-blooded guy.)
rozpocznij naukę
w gorącej wodzie kąpany

huddle(The travellers huddled round the fire.)
rozpocznij naukę
gromadzić się, skupiać się, zebrać, gromada ludzi, skupisko

humble, modest (Ian was a very humble man.)
rozpocznij naukę
pokorny, skromny (

immaculate; spotless (Her house has always been immaculate- she's a stickler for order.)
rozpocznij naukę
nieskazitelny; bez skazy (Jej dom zawsze był nieskazitelny-ona jest pedant do celu.)

imprecise (The description was rather imprecise.)
rozpocznij naukę
nieprecyzyjny, niedokładny, nieścisły


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.