słownictwo matematyczne

 0    160 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dokładność
rozpocznij naukę
accuracy
przybliżenie
rozpocznij naukę
approximation
szacowanie
rozpocznij naukę
estimation
błąd
rozpocznij naukę
error
błąd bezwzględny
rozpocznij naukę
absolute error
błąd względny
rozpocznij naukę
relative error
błąd procentowy
rozpocznij naukę
percentage error
skracać, zaokrąglać
rozpocznij naukę
truncate
błąd skracania
rozpocznij naukę
truncation error
rząd wielkości
rozpocznij naukę
order of magnitude
zaokrąglanie
rozpocznij naukę
rounding
błąd zaokrągleń
rozpocznij naukę
rounding error
zaokrąglenie do (dziesiątek, jedności, etc.)
rozpocznij naukę
to the nearest
zaokrąglenie do ... miejsc po przecinku
rozpocznij naukę
to ... decimal places
figury znaczące
rozpocznij naukę
significant figures
zaokrąglenie do ... figur znaczących
rozpocznij naukę
to ... significant figures
wartość nominalna
rozpocznij naukę
nominal value
tolerancja
rozpocznij naukę
tolerance
użycie liter
rozpocznij naukę
convention for letters
zmienna
rozpocznij naukę
variable
zmienna rzeczywista
rozpocznij naukę
real variable
stała
rozpocznij naukę
constant
współczynnik
rozpocznij naukę
coefificient
wyrażenie
rozpocznij naukę
expression
wyrażenie literowe
rozpocznij naukę
literal expression
wyraz
rozpocznij naukę
term
wyrazy podobne
rozpocznij naukę
like terms
wyraz stały
rozpocznij naukę
constant term
równanie
rozpocznij naukę
equation
nierówność
rozpocznij naukę
inequation
układ równań
rozpocznij naukę
system of equations
równanie warunkowe
rozpocznij naukę
conditional equation
równanie tożsamościowe
rozpocznij naukę
identity
wzór
rozpocznij naukę
formula
zamienić miejscami
rozpocznij naukę
transpose
zmieniać temat?
rozpocznij naukę
changing the subject
uprościć
rozpocznij naukę
simplify
podstawianie
rozpocznij naukę
substitution
elimination
rozpocznij naukę
elimination
wyciąganie przed nawias
rozpocznij naukę
nested multiplication
stopień wyrazu
rozpocznij naukę
degree of a term
stopień wyrażenia
rozpocznij naukę
degree of an expression
rownanie liniowe
rozpocznij naukę
linear equation
równanie kwadratowe
rozpocznij naukę
quadratic equation
spełniać (równanie)
rozpocznij naukę
satisfy
rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution
jedyne rozwiązanie
rozpocznij naukę
unique solution
proste rozwiązanie?
rozpocznij naukę
trivial solution
pierwiastek, rozwiązanie
rozpocznij naukę
root
metoda prób i błędów
rozpocznij naukę
trial and improvement
równania niezależne
rozpocznij naukę
independent equations
równania równoważne
rozpocznij naukę
simultaneous equations
równanie nieokreślone (posiadające >1 rozwiązań)
rozpocznij naukę
indeterminate equation
równanie diofantyczne (x należy do N lub C)
rozpocznij naukę
Diophantine equations
czynniki
rozpocznij naukę
factors
(nie)dający się zredukować
rozpocznij naukę
(ir)reducible
pozbywanie się nawiasów
rozpocznij naukę
expansion
wyrażenie mające kilka wyrazów
rozpocznij naukę
multinomial
wyrażenie mające dwa wyrazy
rozpocznij naukę
binomial
wyrażenie wielomianowe
rozpocznij naukę
polynomial expression
schemat proceduralny
rozpocznij naukę
flow diagram
flow diagram
rozpocznij naukę
function machine
układ współrzędnych
rozpocznij naukę
coordinate system
kartezjański układ współrzędnych
rozpocznij naukę
Cartesian coordinates
osie
rozpocznij naukę
axes
para uporządkowana
rozpocznij naukę
ordered pair
początek, punkt wyjściowy
rozpocznij naukę
origin
rzędna
rozpocznij naukę
ordinate
odcięta (oś x)
rozpocznij naukę
abscissa
wykres trójwymiarowy
rozpocznij naukę
three-dimensional coordinates
biegun
rozpocznij naukę
pole
osie biegunowe
rozpocznij naukę
polar axis
promień wodzący
rozpocznij naukę
radius vector
układ południków i równoleżników
rozpocznij naukę
world coordinate system
współrzędne
rozpocznij naukę
grid references
liczebniki główne
rozpocznij naukę
cardinal numbers
liczebniki porządkowe
rozpocznij naukę
ordinal numbers
liczebniki identyfikacyjne
rozpocznij naukę
identification numbers
liczby urojone
rozpocznij naukę
imaginary numbers
liczby złożone
rozpocznij naukę
complex numbers
diagram arganda
rozpocznij naukę
Argand diagram
liczby naturalne
rozpocznij naukę
natural numbers
liczby całkowite
rozpocznij naukę
integers
liczba N, C
rozpocznij naukę
whole numbers
liczby N \ 0
rozpocznij naukę
positive integers
liczby (nie)wymierne
rozpocznij naukę
(ir)rational numbers
liczby rzeczywiste
rozpocznij naukę
real numbers
liczby większe/mniejsze od zera
rozpocznij naukę
positive/negative numbers
oś liczbowa
rozpocznij naukę
number line
dzielnik
rozpocznij naukę
factor
dzielnik właściwy
rozpocznij naukę
propoer factor
dzielniki wspólne
rozpocznij naukę
common factors
największy wspólny dzielnik
rozpocznij naukę
highest common factor
liczba pierwsza
rozpocznij naukę
prime number
dzielniki pierwsze
rozpocznij naukę
prime factors
liczba złożona
rozpocznij naukę
composite number
wielokrotność
rozpocznij naukę
multiple
najniższa wspólna wielokrotność
rozpocznij naukę
lowest common multiple
podstawowe twierdzenie arytmetyki
rozpocznij naukę
fundamental theorem of arithmetic
procent
rozpocznij naukę
per cent
stosunek
rozpocznij naukę
ratio
ułamki równoważne
rozpocznij naukę
equivalent fractions
ułamek prosty
rozpocznij naukę
reduced fraction
ułamki algebraiczne
rozpocznij naukę
algebraic fractions
ułamek zwykły
rozpocznij naukę
common fraction
licznik
rozpocznij naukę
numerator
mianownik
rozpocznij naukę
denominator
najniższy wspólny mianownik
rozpocznij naukę
lowest common denominator
ułamek (nie)właściwy
rozpocznij naukę
(im)proper fraction
liczba mieszana
rozpocznij naukę
mixed number
ułamek dziesiętny
rozpocznij naukę
decimal fraction
kropka dziesiętna
rozpocznij naukę
decimal point
ułamek okresowy
rozpocznij naukę
recurring decimal
ułamek skończony
rozpocznij naukę
terminating decimal
arytmetyka
rozpocznij naukę
arithmetic
cyfra
rozpocznij naukę
digit (numeral)
liczba/cyfra
rozpocznij naukę
figure
liczba całkowita
rozpocznij naukę
whole number
liczby kolejne
rozpocznij naukę
consecutive numbers
liczby (nie)parzyste
rozpocznij naukę
even (odd) numbers
równość
rozpocznij naukę
parity
kwadrat liczby
rozpocznij naukę
square
pierwiastek kwadratowy
rozpocznij naukę
square root
pierwiastek niewymierny
rozpocznij naukę
surd
kwadrat liczby całkowitej
rozpocznij naukę
perfect square
sześcian liczby
rozpocznij naukę
cube
pierwiastek sześcienny
rozpocznij naukę
cube root
suma cyfr
rozpocznij naukę
digit sum
129>1+2+9=12>1+2=3
rozpocznij naukę
digital root
kolejność wykonywania działań
rozpocznij naukę
order of operations
mnożenie
rozpocznij naukę
multiplication
iloczyn
rozpocznij naukę
product
dzielenie
rozpocznij naukę
divisi on
dzielenie "w myślach"
rozpocznij naukę
short division
dzielenie pisemne
rozpocznij naukę
long division
iloraz
rozpocznij naukę
quotient
dzielna
rozpocznij naukę
dividend
dzielnik
rozpocznij naukę
divisor
reszta
rozpocznij naukę
remainder
dodawanie
rozpocznij naukę
addition
suma
rozpocznij naukę
total
odejmowanie
rozpocznij naukę
substraction
różnica
rozpocznij naukę
difference
różnica bezwzględna
rozpocznij naukę
absolute difference
rozkład
rozpocznij naukę
decomposition
zbiór
rozpocznij naukę
set
zbiór uniwersalny
rozpocznij naukę
universal set
element zbioru
rozpocznij naukę
member/ element
zbiór pusty
rozpocznij naukę
empty set
podzbiór
rozpocznij naukę
subset
podzbiór właściwy
rozpocznij naukę
proper subset
dopełnienie zbioru
rozpocznij naukę
complement
suma zbiorów
rozpocznij naukę
union
część wspólna
rozpocznij naukę
intersection
zbiory rozłączne
rozpocznij naukę
disjoint
nadzbiór
rozpocznij naukę
superset
rożnica symetryczna
rozpocznij naukę
symmetric difference
diagramy Venna
rozpocznij naukę
Venn diagrams
zbiór (nie)skończony
rozpocznij naukę
(in)finite set
wyliczyć
rozpocznij naukę
enumerate

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.