English for business studies unit 9, 10

 0    173 fiszki    kropczewska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
trailer truck
rozpocznij naukę
ciężarówka z przyczepa
merchandise
rozpocznij naukę
towar
conveyor belt
rozpocznij naukę
taśma produkcyjna
bar Code
rozpocznij naukę
kod kreskowy
loading dock
rozpocznij naukę
rampa zaladunkowa
cashier
rozpocznij naukę
kasjer
ship via supply chain
rozpocznij naukę
wysyłać za pośrednictwem (...) łańcucha dostaw
checkout counter
rozpocznij naukę
lada przy kasie
delivery
rozpocznij naukę
dostawa
sorting
rozpocznij naukę
sortowac
packing
rozpocznij naukę
pakować
reordering
rozpocznij naukę
ponownie zamawiać
(loading) by
rozpocznij naukę
strefa załadunku
work flow
rozpocznij naukę
przepływ pracy
flowchart
rozpocznij naukę
schemat
assembly
rozpocznij naukę
montaż
customer services
rozpocznij naukę
obsługa klientav
take orders
rozpocznij naukę
przyjmować zamówienia
finished goods
rozpocznij naukę
wyroby gotowe
despatch
rozpocznij naukę
wysyłka/wysłać
raw matrials
rozpocznij naukę
surowce
on agree dates
rozpocznij naukę
w ustalonym terminie, terminach
to forward
rozpocznij naukę
do przekazania
preparate and inplement manufacturing process
rozpocznij naukę
przygotowanie i realizacja procesów produkcyjnych
purchasing department
rozpocznij naukę
dział zakupów zaopatrzenia
manufacturing plant
rozpocznij naukę
zakład produkcyjny, fabryka
consigment
rozpocznij naukę
przesyłka, partia
political and Financial stability
rozpocznij naukę
stabilizacja polityczna i finansowa
industrial relations
rozpocznij naukę
relacje, stosunki między pracodawca a pracownikiem
hire
rozpocznij naukę
zatrudniać, wynajmować pracowników
seasonal workers
rozpocznij naukę
pracownicy sezonowi
infrastricture
rozpocznij naukę
infrastruktura
components
rozpocznij naukę
składniki
turist industry
rozpocznij naukę
przemysł turystyczny
distribution Center
rozpocznij naukę
centrum dystrybucji
headquarters
rozpocznij naukę
centrala, dowództwo
overall impression
rozpocznij naukę
ogólne wrażenie
revenue
rozpocznij naukę
dochód
drive down inventory
rozpocznij naukę
redukcja zapasów
turnover of stock
rozpocznij naukę
obrót zapasami
delivering on time
rozpocznij naukę
dostawa na czas
stock/ inventory
rozpocznij naukę
zapas
invoice
rozpocznij naukę
faktura/ fakturowanie
to invoice
rozpocznij naukę
fakturowac
end consumer
rozpocznij naukę
klient końcowy
sub-assemblies
rozpocznij naukę
podzespoł
to ship
rozpocznij naukę
do wysyłki
consolidate
rozpocznij naukę
konsolidować, wzmacniać
business units
rozpocznij naukę
jednostki organizacyjne
selling unists
rozpocznij naukę
jednostki wysyłające
supply chain
rozpocznij naukę
łańcuch dostaw
Materials Requirements Planning
rozpocznij naukę
wymagania dotyczące planowania materiałów
stocking amounnts of inventory
rozpocznij naukę
magazynowanie dużych ilości materiałów
keep inventory as low as possible
rozpocznij naukę
utrzymywanie zapasów na możliwie najniższym poziomie
hold inventory
rozpocznij naukę
zatrzymać, posiadać zapas
production lead time
rozpocznij naukę
czad realizacji produkcji
estimate of future demand
rozpocznij naukę
przewidywanie przyszłego popytu
Manufacturing Resources Planning
rozpocznij naukę
planowanie zasobów produkcji
Small inventory
rozpocznij naukę
mały zapas
current demand
rozpocznij naukę
siedzący popyt
lead time
rozpocznij naukę
czas realizacji
safety stock
rozpocznij naukę
bezpieczny zapas
demand forecast
rozpocznij naukę
PROGNOZA popytu
meet demand
rozpocznij naukę
zaspokajać popyt
just In Time production
rozpocznij naukę
produkcja dokładnie na czas
replenishment strategy
rozpocznij naukę
strategia uzupełniania
agile production
rozpocznij naukę
sprawna produkcja
flow production
rozpocznij naukę
przepływ produkcji
lean production
rozpocznij naukę
miezerna produkcja
replenish stock
rozpocznij naukę
UZUPEŁNIAĆ zapasy
meet future demand
rozpocznij naukę
zaspokajać przyszły popyt
sarisfy current demand
rozpocznij naukę
zaspokajać bierzący popyt, zapotrzebowanie
retail business
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo handlu detalicznego
logistics
rozpocznij naukę
logistyka
manual
rozpocznij naukę
ręczni
work flow
rozpocznij naukę
schemat działań
flowchart
rozpocznij naukę
słupkowy
re-order process
rozpocznij naukę
ponowne zamawianie
place orders
rozpocznij naukę
składać zamówienie
suppliers trucks
rozpocznij naukę
ciężarówki dostawców
Electric arm
rozpocznij naukę
skaner (kasa)
ordered
rozpocznij naukę
zamówione
supplier of that product
rozpocznij naukę
dostawca tego produktu
coastal
rozpocznij naukę
przybrzeżna
pop up
rozpocznij naukę
wskocZyć, pojawić się
manufacturing
rozpocznij naukę
wytwarzać
boxes of marchandise
rozpocznij naukę
pudełka z towarami
turnover of staff
rozpocznij naukę
flukuacja pracowników
temporary
rozpocznij naukę
tymczasowy
mid-range hotel
rozpocznij naukę
średniej klasy hotel
increase prices
rozpocznij naukę
zwiększyć ceny
reverse
rozpocznij naukę
odwrócić
cut cost
rozpocznij naukę
ciąć koszty
save money
rozpocznij naukę
oszczędzać pieniądze
reposition
rozpocznij naukę
repozycjonowac
target a different type of consumer
rozpocznij naukę
zmienić docelowego klienta
schedule a meeting
rozpocznij naukę
Zaplanować spotkanie
discount departament store
rozpocznij naukę
sklep dyskontowy
forecasting
rozpocznij naukę
prognozowanie
room occupancy rate
rozpocznij naukę
wskaźnik oblozenia pokoju
at a rate
rozpocznij naukę
przy wskaźniku
improved repurchase rate
rozpocznij naukę
poprawić wskaznik ponownego kupowania
reverse a trend
rozpocznij naukę
odwrócić trend kierunek
turndown service
rozpocznij naukę
ozdobne slanie łóŻka
revive
rozpocznij naukę
odnawiać, przywracac do życia
ensure quality
rozpocznij naukę
zapewniać jakość
source of profits
rozpocznij naukę
źródło zysków
guarantee
rozpocznij naukę
gwarantować
reworking
rozpocznij naukę
przerabiać, Nowa wersja
scrapping
rozpocznij naukę
złomowanie
repeated service
rozpocznij naukę
powtórny serwis
imspection
rozpocznij naukę
kontrola
warranty
rozpocznij naukę
gwarancja
quality related cost
rozpocznij naukę
koszty związane z jakością
faulty parts
rozpocznij naukę
wadliwe części
lapses
rozpocznij naukę
pomyłki, uchybienia
goverment regulation
rozpocznij naukę
regulacje rządowe
expenses
rozpocznij naukę
wydatki
prevent
rozpocznij naukę
zapobiec, przeSzkodzić
total quality management
rozpocznij naukę
kompleksowe zarządzenie jakością
adopt
rozpocznij naukę
przyjąć
post-war industry
rozpocznij naukę
powojenny przemysł
satisfy needs
rozpocznij naukę
zaspokoić potrzeby
corporate culture
rozpocznij naukę
kultura korporacj
defect
rozpocznij naukę
wadą
waste
rozpocznij naukę
odpady, strata
to be involved
rozpocznij naukę
być zaangażowanym
marketing departament
rozpocznij naukę
dział marketingu
sales departament
rozpocznij naukę
dział sprzedaży
purchasing departament
rozpocznij naukę
dział zaopatrzenia
research and development
rozpocznij naukę
badania i rozwój
fiance departament
rozpocznij naukę
dział finansów
Human resources
rozpocznij naukę
dział zasobów ludzkich
faulty systems and pocesses
rozpocznij naukę
wadliwe systemy i procesy
make use of
rozpocznij naukę
zrobić użytek z
empower
rozpocznij naukę
upoważniac
output
rozpocznij naukę
produkcja, wyniki pracy
maximize output
rozpocznij naukę
maksymalizowac wydajność
improved product reliability
rozpocznij naukę
zwiększać niezawodność produktu
complaint
rozpocznij naukę
skarga
product return
rozpocznij naukę
zwrot produktu
reduced waste
rozpocznij naukę
zredukować odpady
improved image
rozpocznij naukę
poprawic wizerunek
increased sales
rozpocznij naukę
wzrost sprzedaży
market share
rozpocznij naukę
udział w rynku
staff morale
rozpocznij naukę
morale personelu pracowników
customer care
rozpocznij naukę
obsługa klienta
en suite bathroom
rozpocznij naukę
pokój z łazienką
consumer's preception
rozpocznij naukę
postrzeganie konsumenta
exceed
rozpocznij naukę
przekraczać, przewyższac
star rating system
rozpocznij naukę
System gwiazdkowy w hotelach
we alm at
rozpocznij naukę
dążymy do
profitable
rozpocznij naukę
zyskowny
current ekonomic situation
rozpocznij naukę
Niedrzwica sytuacja rynkowa
competition
rozpocznij naukę
konkurencja
lose consumers
rozpocznij naukę
stracić klientów
increase pirces
rozpocznij naukę
podwyŻszać ceny
reposition sth in the market
rozpocznij naukę
repozycjonowac coś na rynku
taeget/to target
rozpocznij naukę
cel/ kierować coś do kogoś
to schedule a meeting
rozpocznij naukę
zaplanować spotkanie
to chair a meeting
rozpocznij naukę
przewodniCzący spotkania
rebrand(ing)
rozpocznij naukę
zmieniać markę
board od directors
rozpocznij naukę
rada dyrektorów
press release
rozpocznij naukę
komunikat prasowy
charges
rozpocznij naukę
opłaty
Internet acess
rozpocznij naukę
dostęp do Internetu
convert
rozpocznij naukę
przekształcac
sell at a profit
rozpocznij naukę
sprzedać z zyskiem
to rent out
rozpocznij naukę
wynająć
upmarket
rozpocznij naukę
z górnej półki
luxry hotel
rozpocznij naukę
hotel luksusowy
facilities
rozpocznij naukę
udogodnienia
staff training
rozpocznij naukę
szkolenie pracowników

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.