Glossary of legal terms

 0    117 fiszek    worker
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Abscond
rozpocznij naukę
zbiec
Accessory
rozpocznij naukę
podżegacz, pomocnik
Accomplice
rozpocznij naukę
wspólnik
Acquit
rozpocznij naukę
uwolnić, uniewinnić
Acquittal
rozpocznij naukę
uniewinnienie
Adduced evidence
rozpocznij naukę
powoływany dowód
Adjourn
rozpocznij naukę
odroczyć
Adjourn a court hearing
rozpocznij naukę
odroczyć posiedzenie sądu
Adjudication
rozpocznij naukę
zasądzenie, wyrok, orzeczenie
Admissible evidence
rozpocznij naukę
dopuszczalny dowód
Adversary system
rozpocznij naukę
system kontradyktoryjny, skargowy
Sworn on aoth
rozpocznij naukę
złożony pod przysięga
Affiliation proceedings regarding maintenance
rozpocznij naukę
uznanie ojcostwa I zasądzenie alimentów
Affirm
rozpocznij naukę
potwierdzać, zapewniać
Aforethought
rozpocznij naukę
z premedytacją, rozmyślny
Malice aforethought
rozpocznij naukę
premedytacja
Alias
rozpocznij naukę
fałszywe imię, ksywa
Ancillary relief
rozpocznij naukę
dodatkowa ulga
Supplementary
rozpocznij naukę
dodatkowy
Subsidiary
rozpocznij naukę
dodatkwoy
Annul
rozpocznij naukę
anulować
Render void
rozpocznij naukę
uczynić nieważnym
Apprehension
rozpocznij naukę
ujęcie, zatrzymanie
Appropriation
rozpocznij naukę
zawłaszczenie, przywłaszczenie mienia
Arbitral decision
rozpocznij naukę
arbitralna decyzja
Arraign
rozpocznij naukę
oskarżać
Attempting a crime
rozpocznij naukę
próba popełnienia przestępstwa
Attestation clause
rozpocznij naukę
klauzula atestacyjna (zazwyczaj w testamencie oświadczenie testatora i świadków, że testament sporządzony poprawnie)
Autopsy
rozpocznij naukę
autopsja, sekcja zwłok
Award
rozpocznij naukę
decyzja arbitra, zasądzenie, przyznanie
Bail
rozpocznij naukę
kaucja
Bailee
rozpocznij naukę
osoba, której oddano na przechowanie, w depozyt
Balance of probabilities
rozpocznij naukę
odpowiednik beyond reasonable doubt w procedurze cywilnej
Bias
rozpocznij naukę
stronniczość
Pre-convinced
rozpocznij naukę
uprzedzony
Prejudice
rozpocznij naukę
uprzedzenie
Bond
rozpocznij naukę
kaucja w najmie
Acknowledgement
rozpocznij naukę
poświadczenie, potwierdzenie, przyjęcie do wiadomości
Booze bus
rozpocznij naukę
stacja alkomatowa
In one’s presence
rozpocznij naukę
w czyjejś obecnoci
Assault
rozpocznij naukę
napaść
Affray
rozpocznij naukę
zakłócenie porządku publicznego, bójka
Riot - zamieszki
rozpocznij naukę
Riot - zamieszki
Breathalyser
rozpocznij naukę
alkomat
Caution
rozpocznij naukę
ostrzeżenie
Caution card
rozpocznij naukę
karta z ostrzeżeniem
Children’s court
rozpocznij naukę
sąd opiekuńczy dla nieletnich
Aggrevating circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności obciążające
Mitigating circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności łagodzące
Extenuating circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności oczyszczające
Circumstancial evidence
rozpocznij naukę
dowód pośredni, poszlaka
Citation
rozpocznij naukę
cytat
Assertion - twierdzenie
rozpocznij naukę
Twierdzenie - twierdzenie
Committee
rozpocznij naukę
komitet, komisja
Clerk of courts
rozpocznij naukę
służba urzędnicza w sądach
Collusion
rozpocznij naukę
porozumienie, zmowa
Committal proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie przed komisją
Compellability
rozpocznij naukę
możliwość zastosowania przymusu
Conciliation
rozpocznij naukę
postępowanie pojednawcze
Criminal proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie karne
Contact order
rozpocznij naukę
pozwolenie na widywanie dziecka przez rodzica, który nie ma władzy rodzicielskiej
Contempt of Court
rozpocznij naukę
obraza sądu
Contentious
rozpocznij naukę
sporny
Contingency
rozpocznij naukę
ewentualność
Await
rozpocznij naukę
oczekiwać
Corroboration
rozpocznij naukę
dalszy dowód, który potwierdza główny dowód
Counterclaim
rozpocznij naukę
roszczenie wzajemne
Courier of drugs
rozpocznij naukę
przemytnik narkotyków
Criminal law
rozpocznij naukę
prawo karne
Cross-examination
rozpocznij naukę
wypytywanie świadka powołanego przez stronę przeciwną celem ustalenia czy mówi prawdę
Affirm
rozpocznij naukę
potwierdzać, składać zapewnienie
custody
rozpocznij naukę
opieka, dozór, areszt
Decree - orzeczenie
rozpocznij naukę
Dekret - orzeczenie
Decree nisi
rozpocznij naukę
warunkowy wyrok w sprawie o rozwód
Deed poll
rozpocznij naukę
jednostronne oświadczenie o zmianie nazwiska
Default summons
rozpocznij naukę
wezwanie do zapłaty
Defence counsel
rozpocznij naukę
obrońca
Deponent
rozpocznij naukę
osoba, która sporządza affidavit
Deportation
rozpocznij naukę
deportacja
Deposition
rozpocznij naukę
zeznania
Disposition - dyspozycja
rozpocznij naukę
Usposobienie - dyspozycja
Bestowal
rozpocznij naukę
nadanie praw
Disqualification of a person to drive
rozpocznij naukę
zakaz prowadzenia pojazdów
Dock
rozpocznij naukę
ława oskarżonych
Double jeopardy
rozpocznij naukę
zasada, że nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo
Drink and drive
rozpocznij naukę
przestępstwo jazdy pod wpływem
Physical assault
rozpocznij naukę
fizyczna napaść
Duty lawyer services
rozpocznij naukę
obowiązkowe darmowe porady prawne
Easement
rozpocznij naukę
służebność gruntowa
Ejectment proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie o eksmisję
Ejectment
rozpocznij naukę
eksmisja (też eviction)
Sewerage pipes
rozpocznij naukę
rury kanalizacyjne
Permit
rozpocznij naukę
pozwalać, zezwalać, pozwolenie, zezwolenie
Equitable charge
rozpocznij naukę
zabezpieczenie na nieruchomości podobne do mortgage
Eviction
rozpocznij naukę
eksmisja (też ejectment)
Examination in chief
rozpocznij naukę
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód (w przeciwieństwie do cross-...)
Re-examination
rozpocznij naukę
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód, ale po cross-examination
Ex gratia
rozpocznij naukę
na przykład (inaczej exempli gratia)
Hardship
rozpocznij naukę
niewygoda, trudność
nuptial
rozpocznij naukę
ślubny, małżeński
Exhibit
rozpocznij naukę
dowód rzeczowy, eksponat
Extortion
rozpocznij naukę
przestępstwo wymuszenia
Extradition
rozpocznij naukę
ekstradycja
Felony
rozpocznij naukę
zbrodnia, ciężkie przestępstwo
fiduciary
rozpocznij naukę
powierniczy
fingerprints
rozpocznij naukę
odciski palców
forensic evidence
rozpocznij naukę
dowód sądowy
forfeiture
rozpocznij naukę
grzywna, kara pieniężna; konfiskata
gaming
rozpocznij naukę
hazard
goalbreak
rozpocznij naukę
ucieczka z więzienia (inaczej jailbreak)
jailbreak
rozpocznij naukę
ucieczka z więzienia (inaczej goalbreak)
garnishment
rozpocznij naukę
przypozwanie osoby trzeciej albo zajęcie wierzytelności u trzecio dłużnika
garnishee
rozpocznij naukę
trzecio dłużnik
garnisher
rozpocznij naukę
wierzyciel zajmujący wierzytelność wobec trzeciodłużnika
good behavior certificate
rozpocznij naukę
zaświadczenie o niekaralności
guarantor
rozpocznij naukę
poręczyciel, gwarant
guardianship
rozpocznij naukę
kuratela

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.