Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    80 fiszek    cloudmindtest1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Pruski
rozpocznij naukę
Prussian
piernik
ciasteczko ze szreka
rozpocznij naukę
gingerbread
gingerbread shrek
styczność
Straciliśmy z nią kontakt.
rozpocznij naukę
contact
We’ve lost contact with her.
rozpocznij naukę
On
rżeć
konie rżały w stajni
rozpocznij naukę
guffaw
horses were neighing in the stable
polonizacja
rozpocznij naukę
polonization
województwo
rozpocznij naukę
province
hab
rozpocznij naukę
Professor
ogólnopolski
rozpocznij naukę
nationwide
duć
rozpocznij naukę
Duć
prezydent
rozpocznij naukę
president
funkcjonować
rozpocznij naukę
function
rektor
rozpocznij naukę
rector
duński
rozpocznij naukę
Danish
podzielny
rozpocznij naukę
divisible
górujący
rozpocznij naukę
dominant
lewica
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
rozpocznij naukę
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
inwentarz
rozpocznij naukę
inventory
odsyłać
Zostałem skierowany do działu kadr.
rozpocznij naukę
refer
I was referred to the personnel department.
wzajemny
rozpocznij naukę
mutual
They soon discovered a mutual interest in music
pomnik
rozpocznij naukę
monument
moniument
ogarniać
obejmować (pozytywne) wartości
rozpocznij naukę
embrace
to embrace positive values
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
rozpocznij naukę
ambition
The young boy has a secret ambition to be an astronaut.
podziemie
Gdzie jest najbliższa stacja metra?
rozpocznij naukę
underground
Where is the nearest underground station?
armia
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
rozpocznij naukę
army
He joined the army at the age of 20.
intensywny
rozpocznij naukę
intense
activity, effort
ośródka
rozpocznij naukę
CENTRE
ukazać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show
I showed my painting collection to the guests.
produkować
rozpocznij naukę
produce
produce
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
rozpocznij naukę
city
Urban life is too chaotic for me.
polityczny
Mniejszości narodowe są kwestią polityczną.
rozpocznij naukę
political
Ethnic minorities are a political issue.
naukowiec
rozpocznij naukę
scientist
It is something that scientists should investigate
poprawny
Czy to jest poprawne? Proszę, przestań mnie poprawiać!
rozpocznij naukę
correct
Is that correct? Please stop correcting me!
fabryka
rozpocznij naukę
factory
wzrost
Ceny szybko wzrastają
rozpocznij naukę
growth
Prices are rising fast.
zarządzać
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
rozpocznij naukę
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
rozpocznij naukę
press
The press has to compete with other media for our attention.
przepis
Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać przepisów.
rozpocznij naukę
recipe
All participant must comply with the regulations.
nr
rozpocznij naukę
No.
wspierać
Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.
rozpocznij naukę
support
All I want from you is some support
obszar
Jaka jest powierzchnia Polski?
rozpocznij naukę
area
What’s the area of Poland?
podziać
rozpocznij naukę
mislay
Neville appeared to have mislaid his booklist
dziwić
rozpocznij naukę
surprise
dochodzić
rozpocznij naukę
claim
czwarty
rozpocznij naukę
fourth
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
rozpocznij naukę
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
pomiędzy
między mną a tobą
rozpocznij naukę
between
between you and me
podzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
rozpocznij naukę
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
metrum
rozpocznij naukę
meter
duch
przestawiający meble i rzucający przedmiotami
rozpocznij naukę
spirit
służący
rozpocznij naukę
servant
Many young girls became domestic servants.
widok
rozpocznij naukę
view
wymagać
nie ma jej
rozpocznij naukę
require
she is not in
obecny
rozpocznij naukę
present
she doesn't enjoy her current career
złożyć
rozpocznij naukę
submit
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
rozpocznij naukę
bear
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
trzeci
rozpocznij naukę
third
twierdzić
rozpocznij naukę
claim
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
rozpocznij naukę
city
What’s the most beautiful city of the world?
cały
Zjadł całego kurczaka.
rozpocznij naukę
whole
He ate an entire chicken.
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
rozpocznij naukę
four
They want to have four children.
główny
rozpocznij naukę
main
Szkoła
rozpocznij naukę
School
również
Mówię także trochę po hiszpańsku.
rozpocznij naukę
also
I also speak a little Spanish.
założyć
założyła cykl wymienny
rozpocznij naukę
start
She set up a swapping circle
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
nikogo
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
rozpocznij naukę
one
I've got one day to finish this assignment.
dopiero
Tylko czasami!
rozpocznij naukę
only
Only sometimes!
Historia
rozpocznij naukę
History
nimi
rozpocznij naukę
them
swój
rozpocznij naukę
its
prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
rozpocznij naukę
right
If you break the law you can expect to be punished.
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
rozpocznij naukę
father
His father works in the mine.
taki
rozpocznij naukę
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
człowiek
Ten człowiek stojący przed domem to mój brat
rozpocznij naukę
man
The man standing in front of the house is my brother
dwa
rozpocznij naukę
two
zająć
rozpocznij naukę
occupy
-Israel still illegally occupies Sheba Farms and Ghajar Lebanese territory. - Sirona occupies a top position in the innovation rankings.
porządek
Czy jesteście państwo gotowi do złożenia zamówienia?
rozpocznij naukę
order
Are you ready to order?
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
rozpocznij naukę
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
bo
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
rozpocznij naukę
because
I went to bed early because I had to get up at 5.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.