Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    69 fiszek    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przytoczyć
rozpocznij naukę
quote
Always get a quote before proceeding with repair work.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
rozpocznij naukę
letter
What's the postage for a letter to Poland?
wers
Znam trzy pierwsze zwrotki poematu na pamięć.
rozpocznij naukę
verse
I know the first three verses of the poem by heart.
wiersza
Linia jest zajęta.
rozpocznij naukę
line
The line is engaged.
lotka
W grze w badmintona używa się lotki.
rozpocznij naukę
aileron
Shuttlecock is used in badminton.
jednaki
Obydwa domy są podobnie położone.
rozpocznij naukę
similarly
Both of the houses are similarly located.
rżeć
konie rżały w stajni
rozpocznij naukę
guffaw
horses were neighing in the stable
ograniczający
Unikaj, lub ograniczaj konsumpcję alkoholu.
rozpocznij naukę
restrictive
Avoid or limit alcohol consumption.
reja
rozpocznij naukę
yard
There are 3 feet in a yard.
objaśnić
wyjaśnił tata
rozpocznij naukę
explain
my dad explained
korespondencja
rozpocznij naukę
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
rozłąka
rozpocznij naukę
separation
Who has/had no separation between their public and private self?
linijka
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
rozpocznij naukę
ruler
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
zmylić
Oszukał ją, kiedy powiedział, że zgubił pieniądze.
rozpocznij naukę
deceive
He deceived her when he told her he had lost the money.
przepisać
przepisać nowe leki
rozpocznij naukę
rewrite
to prescribe some new medicine
jakkolwiek
rozpocznij naukę
however
however, the cat was purring contentedly in Hermione’s arms.
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
rozpocznij naukę
January
January is the first month of the year.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
rozpocznij naukę
June
In July people go on vacation.
pominąć
Nie powinieneś pominąć tworzenia efektywnych relacji w pracy
rozpocznij naukę
skip
You no ought to neglect forming effective relationship at work
dwukrotny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
rozpocznij naukę
double
I'd like to book a double room for the weekend.
wiosna
Wiosną nasz sad jest szczególnie piękny
rozpocznij naukę
spring
In spring our orchard is particularly beautiful
zaledwie
Prawie nie było samochodów w zasięgu wzroku
rozpocznij naukę
barely
There was scarcely a car in sight.
zresztą
W każdym razie tak mi powiedziała.
rozpocznij naukę
anyway
Anyway, that’s what she told me.
ów
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
rozpocznij naukę
that
Could you pass me that book?
rozmówić
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
rozpocznij naukę
converse
please imagine converse situation
mniej
rozpocznij naukę
less
My town has fewer inhabitants than yours
okazały
-formal and splendid in style and appearance
rozpocznij naukę
stately
The procession moved through the mountain village at a stately pace. He always walked with a stately bearing.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
rozpocznij naukę
period
It was the worriest period in my life
fantastyczny
rozpocznij naukę
fantastic
She looked absolutely fabulous in her dress.
liczba
Na ulicach znajdowała się ogromna ilość samochodów
rozpocznij naukę
number
There was a large number of cars in the streets
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
rozpocznij naukę
list
Please remove my name from your mailing list.
wymagać
nie ma jej
rozpocznij naukę
require
she is not in
krótki
rozpocznij naukę
short
short
ciąg
m to mój ulubiony serial
rozpocznij naukę
series
' M jak miłość is my favourite serial.'
obawiać
Kobiety obawiały się wychodzić w nocy.
rozpocznij naukę
fear
Women feared to go out at night.
trzeci
rozpocznij naukę
third
często
rozpocznij naukę
often
I often go to work by car.
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
rozpocznij naukę
example
Could you give me an example?
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
rozpocznij naukę
danger
We’re in great danger.
cel
rozpocznij naukę
target
The government manipulates economic data for political ends.
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni
rozpocznij naukę
week
any period of seven consecutive days
oznaczyć
Jaką ocenę dostałeś ze sprawdzianu z matematyki?
rozpocznij naukę
mark
What mark did you get on the maths test?
błąd
Wydaje się, że jest jakiś błąd w...
rozpocznij naukę
error
There appears/seems to be a mistake/mix-up with...
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
rozpocznij naukę
funny
The play was very funny.
pisać
Mark potrafił pisać w wieku pięciu lat.
rozpocznij naukę
write
Mark could write at the age of five.
miedza
rozpocznij naukę
balk
rok
rozpocznij naukę
year
mielić
mięso
rozpocznij naukę
grind
dziwny
Marek jest bardzo dziwny
rozpocznij naukę
strange
Mark is very odd.
dość
mieć czegoś dość
rozpocznij naukę
rather
to be fed up with sth
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
rozpocznij naukę
page
My teacher told us to open the book at page 45
przy
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
rozpocznij naukę
at
Megan told us this story at dinner.
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
rozpocznij naukę
meet
Haven't we met before?
drugi
rozpocznij naukę
second
To have or to be? I think the latter.
więcej
Powinieneś jeść więcej warzyw, dobrze na tobie podziałają
rozpocznij naukę
more
You should eat more vegetables, they'll do you good
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
rozpocznij naukę
remember
Remember to lock the door.
długi
rozpocznij naukę
long
lang
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
pierwszy
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
rozpocznij naukę
first
It’s the first time I’ve seen him.
były
On jest moim byłym studentem.
rozpocznij naukę
former
He is a former student of mine.
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
rozpocznij naukę
one
I've got one day to finish this assignment.
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
rozpocznij naukę
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
bardzo
Dziękuję bardzo.
rozpocznij naukę
very
Thank you very much.
nigdy
rozpocznij naukę
never
I never go to school on Saturdays.
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
rozpocznij naukę
would
If I were you, I wouldn’t do that.
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
rozpocznij naukę
even
It has everything, even a tennis court.
się
rozpocznij naukę
themselves
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
rozpocznij naukę
when
When are we going to meet?
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.