Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    55 fiszek    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zastępować
Niektórzy ludzie zastępują w diecie mięso soją.
rozpocznij naukę
substitute
Some people replace meat with soya in their diet.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
rozpocznij naukę
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
rozpocznij naukę
June
In July people go on vacation.
korespondencja
rozpocznij naukę
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
alfabet
rozpocznij naukę
alphabet
bowiem
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
rozpocznij naukę
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
tęcza
rozpocznij naukę
rainbow
rozciągnąć
Muszę rozprostować nogi.
rozpocznij naukę
stretch
I need to stretch my legs.
Krata
rozpocznij naukę
Grating
szyfr
rozpocznij naukę
cipher
mej
mój problem
rozpocznij naukę
my
my problem
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
rozpocznij naukę
invent
Edison invented a light bulb.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
rozpocznij naukę
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Września
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
rozpocznij naukę
September
In September children go back to school.
rozłączyć
rozpocznij naukę
disconnect
podstawowy
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
rozpocznij naukę
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
dłuższy
ty nie potrzebujesz dłużej bać się kotów.
rozpocznij naukę
longer
you need no longer be afraid of cats.
Deszcz
rozpocznij naukę
Rain
paru
Mieszkają tu od kilku lat.
rozpocznij naukę
some
They’ve been living here for some years.
przypadkowy
Wystawa jest interesująca zarówno dla entuzjastów jak i przypadkowych odwiedzających.
rozpocznij naukę
random
The exhibition is interesting to both the enthusiast and the casual visitor.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
rozpocznij naukę
period
It was the worriest period in my life
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
rozpocznij naukę
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
rozpocznij naukę
detail
Could give me more details?
pozycja
rozpocznij naukę
position
wytrzymać
ten produkt nie zepsuje się przez kolejne 10 lat
rozpocznij naukę
withstand
this product will stand up to 10 years use
krótki
rozpocznij naukę
short
short
czarny
Była ubrana na czarno.
rozpocznij naukę
black
She was dressed in black.
potrzeba
Szybko! Potrzebujemy karetki!
rozpocznij naukę
need
Quick! We need an ambulance!
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
rozpocznij naukę
four
They want to have four children.
słowo
Ile znasz angielskich słów?
rozpocznij naukę
word
How many English words do you know?
miłość
rozpocznij naukę
love
I love You.
nazwa
jak się pan nazywa?
rozpocznij naukę
name
What's your name, please?
swojej
Jego rodzice wyjechali.
rozpocznij naukę
its
His parents are away.
podać
on dał mi muj długopis
rozpocznij naukę
give
he giv me my pen
opuścić
Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
rozpocznij naukę
leave
During the night hours we cannot entertain our guests and they have to leave the camping-ground.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
rozpocznij naukę
full
The streets were full of people.
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
rozpocznij naukę
month
They met Ann last month.
możliwy
rozpocznij naukę
possible
The results of these tests showed that the facade design would indeed be feasible and functional.
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
rozpocznij naukę
some
I have a few good friends.
nasz
rozpocznij naukę
our
This is our dog.
tył
mam brzydkie plecy
rozpocznij naukę
back
I have ugly back
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
lato
rozpocznij naukę
summer
summer
beza
rozpocznij naukę
meringue
during the lemon meringue pie, Uncle Vernon bored them all with a long talk about Grunnings, his drill-making company;
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
rozpocznij naukę
by
They went through the front doorway.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
rozpocznij naukę
here
Let’s stop here.
mieć
Ich dzieci mają dużo zabawek.
rozpocznij naukę
have
Their children have a lot of toys.
się
rozpocznij naukę
themselves
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
rozpocznij naukę
about
His parents worry about him.
z
wychodząc z domu
rozpocznij naukę
from
jest
Jest 5 godzina
rozpocznij naukę
there is
It is 5 o’clock
W
w Polsce
rozpocznij naukę
In
in Poland
do
head
rozpocznij naukę
to
wazjemną

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.