Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    83 fiszki    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kapitałowy
Możesz sprawdzić położenie każdej stolicy w atlasie świata.
rozpocznij naukę
capital
You can check the location of every capital city in a world atlas.
składka
ogromny wkład do społeczeństwa
rozpocznij naukę
contribution
huge contribution to society
petent
rozpocznij naukę
suppliant
waloryzować
rozpocznij naukę
valorize
waloryzacja
rozpocznij naukę
valorization
współwłasność
Powinieneś na bieżąco informować pracowników o zmianach właścicieli firmy.
rozpocznij naukę
ownership
You should keep the employees informed of any changes to the company ownership.
inwestować
Niechętnie inwestuję tyle pieniędzy.
rozpocznij naukę
invest
I'm reluctant to invest so much money.
pewniejszy
rozpocznij naukę
surer
podejmujący
rozpocznij naukę
taking
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
rozpocznij naukę
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
wartość
Wartość ich domu podwoiła się.
rozpocznij naukę
value
The value of their house has doubled.
Żary
rozpocznij naukę
Zary
uzyskiwać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
rozpocznij naukę
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
maleć
cena
rozpocznij naukę
decrease
konsultant
Ona pracuje jako doradca do spraw PR w dużych koncernach.
rozpocznij naukę
consultant
She works as a PR consultant for big companies.
przedsiębiorstwo
To przedsiębiorstwo ma duże szanse by odnieść sukces.
rozpocznij naukę
business
This enterprise has a big chance to succeed.
rosnąć
o cieście
rozpocznij naukę
grow
instytucja
rozpocznij naukę
institution
trafiać
rozpocznij naukę
getting
rachunek
Chciałbym otworzyć rachunek.
rozpocznij naukę
account
I’d like to open an account.
wpłacić
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
rozpocznij naukę
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
udzielać
rozpocznij naukę
grant
zamieniać
To koło musi być wymienione.
rozpocznij naukę
replace
This wheel has to be replaced.
zapis
Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.
rozpocznij naukę
record
They recorded their latest album in just one month. Children recorded their voices and were playing them back.
profesjonalny
rozpocznij naukę
professional
A professional is needed to resolve this issue.
opłata
Na szczęście opłatę za kolejny semestr można uiścić w ratach.
rozpocznij naukę
fee
Luckily, the fee for the next semester can be paid in instalments.
akcja
Film jest pełen akcji.
rozpocznij naukę
action
The movie has a lot of action.
coraz
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
rozpocznij naukę
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
firma
Rozpoczął firmę w swoim garażu
rozpocznij naukę
business
He started the company in his garage
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
rozpocznij naukę
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
rozpocznij naukę
account
I’d like to open an account.
Polska
rozpocznij naukę
Poland
I live in Poland.
obietnica
rozpocznij naukę
promise
I can't promise but I will try do it.
informacja
Potrzebuję więcej informacji by ci pomóc
rozpocznij naukę
information
I need more information to help you
uzyskać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
rozpocznij naukę
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
mniejszy
rozpocznij naukę
less
My town has fewer inhabitants than yours
całość
Zjadł całego kurczaka.
rozpocznij naukę
whole
He ate an entire chicken.
wygodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
rozpocznij naukę
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
rozpocznij naukę
access
Do you have access to the Internet?
ach
rozpocznij naukę
s
wyrazić
clearly and intentionally stated; not implied
rozpocznij naukę
express
The UN Charter allows the use of force for the express purpose of restoring international peace and security.
klient
Klient ma zawsze rację.
rozpocznij naukę
customer
The customer is always right.
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
rozpocznij naukę
state
There are twenty-eight independent states in the European Union.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
rozpocznij naukę
easy
It’s easy to install this software.
zwrócić
Córce nie spodobały się jeansy, które jej kupiłam. Dlatego też postanowiłam zwrócić je.
rozpocznij naukę
return
My daughter didn't like jeans I bought for her, so I decided to take them back to the shop.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
rozpocznij naukę
although
My daughter went to school although she was ill.
warta
He was on ... that night.
rozpocznij naukę
guard
He was on guard that night.
główny
Ona jest główną postacią w książce.
rozpocznij naukę
main
She's the main character of the book.
większy
rozpocznij naukę
greater
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
rozpocznij naukę
reply
There’s no easy answer to this question.
inny
On szuka innej pracy.
rozpocznij naukę
other
He’s looking for another job.
wół
rozpocznij naukę
ox
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
rozpocznij naukę
note
May I have your attention please?
mojej
mój problem
rozpocznij naukę
my
my problem
część
To tylko część prawdy.
rozpocznij naukę
part
It's only part of the true.
uważać
Chciałbym otworzyć rachunek.
rozpocznij naukę
account
I’d like to open an account.
zbyt
zbyt brutalny
rozpocznij naukę
too
too brutal
szybki
szybko
rozpocznij naukę
fast
mojego
mój problem
rozpocznij naukę
my
my problem
moim
Ja jestem
rozpocznij naukę
I
I am
jej
Jego rodzice wyjechali.
rozpocznij naukę
its
His parents are away.
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
rozpocznij naukę
would
If I were you, I wouldn’t do that.
moje
mój problem
rozpocznij naukę
my
my problem
duży
rozpocznij naukę
large
Our neighbours have a really big house.
będzie
rozpocznij naukę
will
Please, come in - the president wills to see you.
rozpocznij naukę
there are
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!
dla
To dla ciebie, kochanie.
rozpocznij naukę
for
This is for you, honey.
o
Jego rodzice martwią się o niego.
rozpocznij naukę
about
His parents worry about him.
dobro
To naprawdę dobra książka.
rozpocznij naukę
good
It’s a really good book.
Na
na stole
rozpocznij naukę
On
on the table
być
Co to może być?
rozpocznij naukę
be
What can it be?
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
rozpocznij naukę
I
I am a good student.
za
To dla ciebie, kochanie.
rozpocznij naukę
for
This is for you, honey.
się
rozpocznij naukę
themselves
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
rozpocznij naukę
that
Could you pass me that book?
mamić
rozpocznij naukę
tantalize
móc
rozpocznij naukę
can
Can you open the door?
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
rozpocznij naukę
want
My parents wanted to study French.
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
rozpocznij naukę
this
This table is reserved.
mnie
Boli mnie brzuch
rozpocznij naukę
me
My stomach hurst me.
jest
Jest 5 godzina
rozpocznij naukę
there is
It is 5 o’clock

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.