Formen der Wịrtschaftstätigkeit

 0    89 fiszek    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Wịrtschaftstätigkeit
rozpocznij naukę
działalność gospodarcza
die Wirtschaftsordnung
rozpocznij naukę
system gospodarczy
freie Marktwirtschaft
rozpocznij naukę
wolna gospodarka rynkowa
soziale Marktwirtschaft
rozpocznij naukę
społeczna gospodarka rynkowa
Eingriff des Staates/ staatlicher Eingriff
rozpocznij naukę
interwencja państwa
öffentliche Aufträge / Aufträge der öffentlichen Hand
rozpocznij naukę
zamówienia publiczne
Unternehmensrechtsformen
rozpocznij naukę
formy prawne przedsiębiorstw
unter gemeinsamer Firma
rozpocznij naukę
pod wspólną nazwą/firmą
das Gesellschaftsvermögen
rozpocznij naukę
majątek spółki
Gütererzeugung
rozpocznij naukę
produkcja dóbr
Güterverbrauch
rozpocznij naukę
konsumpcja dóbr
das Privateigentum
rozpocznij naukę
własność prywatna
die Vertragsfreiheit
rozpocznij naukę
wolność zawierania umów
die Berufsfreiheit
rozpocznij naukę
wolność wyboru i wykonywania zawodu
die Konsumfreiheit
rozpocznij naukę
swoboda konsumpcji
der Wettbewerb
rozpocznij naukę
1. konkurs 2. konkurencja
mit jmdm in Wettbewerb stehen
rozpocznij naukę
konkurować z kimś
freier Wettbewerb
rozpocznij naukę
wolna konkurencja
unlauterer Wettbewerb
rozpocznij naukę
nieuczciwa konkurencja
eingreifen in + Akk.
rozpocznij naukę
ingerować w coś
sich am Modell der freien Wirtschaft orientieren
rozpocznij naukę
opierać się na/ bazować na modelu wolnej gospodarki rynkowej
staatliche Rahmengesetzgebung
rozpocznij naukę
tu: ustawodawstwo na szczeblu państwowym
den Wettbewerb einschränken
rozpocznij naukę
ograniczyć konkurencję
das Monopol (auf + Akk. haben)
rozpocznij naukę
monopol
das Kartell
rozpocznij naukę
kartel
die Einschränkung des Wettbewerbs durch Monopole und Kartelle verhindern
rozpocznij naukę
zapobiegać ograniczeniu konkurencji wskutek powstawania monopoli i karteli
die Chancengleichheit schaffen
rozpocznij naukę
stworzyć równość szans
Wettbewerbsverstöße
rozpocznij naukę
naruszenie zasad konkurencji
der Unternehmenszusammenschluss
rozpocznij naukę
fuzja przedsiebiorstw
nachteilige Auswirkungen
rozpocznij naukę
niekorzystne skutki
die Preisbildung
rozpocznij naukę
kształtowanie cen
das Angebot
rozpocznij naukę
podaż
die Nachfrage
rozpocznij naukę
popyt
sich betätigen
rozpocznij naukę
działać jako
der Versorgungsbetrieb (z. B. sich in öffentlichen Versorgungsbetrieben betätigen)
rozpocznij naukę
zakład użyteczności publicznej
die Konjunkturüberhitzung
rozpocznij naukę
przegrzanie koniunktury
die Konjunkturabschwächung
rozpocznij naukę
osłabienie koniunktury
die Gewerbefreiheit
rozpocznij naukę
wolność / swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
das Verbraucherschutzgesetz
rozpocznij naukę
ustawa o ochronie praw konsumenta
das Landesgerichtsregister
rozpocznij naukę
krajowy rejestr sądowy
die Handelsgesellschaft
rozpocznij naukę
spółka handlowa
offene Handelsgesellschaft = OHG
rozpocznij naukę
jawna spółka handlowa
das Handelsgesetzbuch
rozpocznij naukę
kodeks handlowy
neue Möglichkeiten eröffnen (im Bereich Investitionen etc.)
rozpocznij naukę
otwierać nowe możliwości
den Geschäftsbetrieb führen (unter gemeinsamer Firma)
rozpocznij naukę
prowadzić działalność gospodarczą/ przedsiębiorstwo (pod wspólną nazwą/firmą)
der Gesellschaftsvertrag
rozpocznij naukę
umowa spółki
der Gegenstand des Unternehmens
rozpocznij naukę
przedmiot działalności gospodarczej spółki
die Gewinn- und Verlustbeteiligung
rozpocznij naukę
udział w zyskach i stratach
befugt sein
rozpocznij naukę
być upoważnionym/ uprawnionym
die Gesellschaft nach außen vertreten
rozpocznij naukę
reprezentować spółkę na zewnątrz
Geschäfte führen
rozpocznij naukę
prowadzić interesy
Gesellschaftsgläubiger
rozpocznij naukę
wierzyciel spółki
die Partnergesellschaft
rozpocznij naukę
spółka partnerska
der Wirtschaftsprüfer
rozpocznij naukę
biegły rewident, rewident gospodarczy
der Steuerberater
rozpocznij naukę
doradca podatkowy
der Buchhalter
rozpocznij naukę
księgowy
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften
rozpocznij naukę
ręczyć za zobowiązania spółki
die Kommanditgesellschaft
rozpocznij naukę
spółka komandytowa
der Komplementär
rozpocznij naukę
komplementariusz (wspólnik jawnej spółki handlowej lub spółki komandytowej)
unbeschränkt und persönlich haften
rozpocznij naukę
ponosić nieograniczoną odpowiedzialność osobistą
die Geschäftsführung innehaben
rozpocznij naukę
tu: kierować spółką, stanowić zarząd
der Kommanditist
rozpocznij naukę
komandytariusz (udziałowiec spółki komandytowej)
bis zur Höhe einer bestimmten Einlage haften
rozpocznij naukę
ponosić odpowiedzialność tylko do wysokości określonego wkładu
die Kommanditeinlage
rozpocznij naukę
wkład komandytowy
die Vertretung der Gesellschaft
rozpocznij naukę
przedstawicielstwo spółki
die Einlage in bar leisten / eine Bareinlage leisten
rozpocznij naukę
wnieść gotówkę
eine Sacheinlage leisten (in die Gesellschaft)
rozpocznij naukę
wkład rzeczowy (wnoszony do spółki)
die Kapitalgesellschaft
rozpocznij naukę
spółka kapitałowa
die Kommanditgesellschaft auf Aktien
rozpocznij naukę
spółka komandytowo-akcyjna
die Namensaktie
rozpocznij naukę
akcja imienna
die Inhaberaktie
rozpocznij naukę
akcja na okaziciela
der Kommanditaktionär
rozpocznij naukę
akcjonariusz spółki komandytowej
sich am Grundkapital der Gesellschaft mit Aktien beteiligen
rozpocznij naukę
"wnosić do kapitału zakładowego akcje"
der Gesellschafter
rozpocznij naukę
wspólnik, udziałowiec
öffentliche Ausschreibung
rozpocznij naukę
przetarg
aus öffentlichen Mitteln / mittels der öffentlichen Hand
rozpocznij naukę
ze środków publicznych
die Konjunkturpolitik
rozpocznij naukę
polityka koniunkturalna
jdm Einsicht/ Einblick in etw gewähren/ gestatten
rozpocznij naukę
zapewniać komuś wgląd w coś
die Unterlagen
rozpocznij naukę
dokumenty
der Kassezustand
rozpocznij naukę
stan kasy
geforderte Erklärungen geben
rozpocznij naukę
udzielić żądanych wyjaśnień
Inventarisierung von Aktiva und Passiva
rozpocznij naukę
inwentaryzacja aktywów i pasywów
die Satzung
rozpocznij naukę
statut
das Bezugsrecht
rozpocznij naukę
prawo do poboru nowych akcji
die Hauptversammlung
rozpocznij naukę
walne zgromadzenie
die Kartellabsprache
rozpocznij naukę
porozumienie kartelowe
verbrieftes Recht
rozpocznij naukę
prawo zagwarantowane dokumentem
verbrieft
rozpocznij naukę
potwierdzony na piśmie
die Handelsbücher
rozpocznij naukę
księgi handlowe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.