paremie 1111

 0    50 fiszek    agatakarolina
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej
rozpocznij naukę
Accessio cedit principali
Powód idzie za sądem pozwanego
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei
Niech będzie wysłuchana i druga strona
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars
Nie można procesować się dwa razy o to samo
rozpocznij naukę
Bis de eadem re agi non potest
Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa.
rozpocznij naukę
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa
Twarde prawo, lecz prawo
rozpocznij naukę
Dura lex, sed lex
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza
rozpocznij naukę
Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat–
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
rozpocznij naukę
Executio iuris non habet iniuriam
Za pocz. i fundament całego testamentu uważa się ustan. dziedzica
rozpocznij naukę
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły.
rozpocznij naukę
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi
rozpocznij naukę
Hominum causa omne ius constitutum sit
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est–
W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron).
rozpocznij naukę
In dubiis benigniora
W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego
rozpocznij naukę
In dubio pro reo
Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe
rozpocznij naukę
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia
Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych
rozpocznij naukę
Ius civile vigilantibus scriptum est
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe
rozpocznij naukę
Ius est ars boni et aequi
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.
rozpocznij naukę
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Osądzę waszą sprawiedliwość
rozpocznij naukę
Iustitias vestras iudicabo–
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat priori
Ustawa nie działa wstecz.
rozpocznij naukę
Lex retro non agit
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
rozpocznij naukę
Male nostro iure uti non debemus
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
rozpocznij naukę
Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant –
Lepsze jest stanowisko tego, który posiada.
rozpocznij naukę
Melior est conditio possidentis
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.
rozpocznij naukę
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
rozpocznij naukę
Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans–
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.
rozpocznij naukę
Nemo est iudex in propria causa
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo.
rozpocznij naukę
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania.
rozpocznij naukę
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest –
Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe.
rozpocznij naukę
Non omne quod licet honestum est
Umów należy dotrzymywać.
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
rozpocznij naukę
Prior tempore, potior iure
Milczenie uważa się za oznakę zgody.
rozpocznij naukę
Qui tacet consentire videtur
Kto upilnuje samych strażników?
rozpocznij naukę
Quis custodiet ipsos custodes
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.
rozpocznij naukę
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
Co wszystkich podobnie dotyczy, przez wszystkich winno być zatwierdzone.
rozpocznij naukę
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur
Co podoba się cesarzowi, zyskuje moc prawa.
rozpocznij naukę
Quod principi placuit, legis habet vigorem
Ile urodzeń, tyle stopni.
rozpocznij naukę
Quot generationes, tot gradus
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).
rozpocznij naukę
Reformatio in peius iudici appellato non licet
Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem.
rozpocznij naukę
Salus populi suprema lex esto
Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.
rozpocznij naukę
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze.
rozpocznij naukę
Semel heres, semper heres
Patrzymy na sens a nie na słowa.
rozpocznij naukę
Sensum, non verba spectamus.
wyrok tworzy prawo między stronami
rozpocznij naukę
Sententia ius facit inter partes
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem.
rozpocznij naukę
Summum ius, summa iniuria
To, co znajduje się. na powierzchni gruntu, staje się jego części. składowa.
rozpocznij naukę
Superficies solo cedit
Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia.
rozpocznij naukę
Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
Jeden świadek, żaden świadek.
rozpocznij naukę
Testis unus testis nullus

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.