Łacina dla Kasi;*.

 0    418 fiszek    sfjmuszynski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Prawo do korzystania z rzeczy.
rozpocznij naukę
Ius utendi.
Forma czynności prawnej dla osiągnięcia pewnych skutków.
rozpocznij naukę
Ad eventum.
Prawo zużycia rzeczy.
rozpocznij naukę
Ius abutendi.
To co wzniesiono na gruncie należy do właściciela gruntu.
rozpocznij naukę
Superficies solo cedit.
Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swojego prawa.
rozpocznij naukę
Quo suo iure utitur, neminem laedit.
Elementy czynności prawnej wpisane w jej naturę.
rozpocznij naukę
Naturalia negotii.
Ktoś dokonuje czynności prawnej, ale myśli że jej nie dokonuje.
rozpocznij naukę
Reservatio mentalis.
Tak jak...
rozpocznij naukę
quasi (ex contractu).
Wymóg formy pisemnej dla celów dowodowych.
rozpocznij naukę
Ad probationem.
Elementy czynności prawnej.
rozpocznij naukę
Negotium.
Rzeczy wspólne dla wszystkich.
rozpocznij naukę
Res omnium communes.
Przez fakty dokonane (dorozumiane).
rozpocznij naukę
Per facta concludentia.
Zobowiązanie z czynu niedozwolonego.
rozpocznij naukę
Ex delicto.
Prawo posiadania.
rozpocznij naukę
Ius possidendi.
Wypowiedziane wyraźnie słowami.
rozpocznij naukę
Expressis verbis.
W sensie szerokim.
rozpocznij naukę
Sensu largo.
Najwyższe prawo - najwyższą krzywdą.
rozpocznij naukę
Summum ius - summa iniuria
Dodatkowe postanowienia czynności prawnej.
rozpocznij naukę
Accidentalia negotii.
Warunek, od którego zależy efekt.
rozpocznij naukę
Condicio.
Termin [Jeden z "dodatkowych postanowień czynności prawnej", tj. "Accidentalia negotii"].
rozpocznij naukę
Dies.
Polecenie [Jeden z "dodatkowych postanowień czynności prawnej", tj. "Accidentalia negotii"].
rozpocznij naukę
Modus.
Prawa na rzeczy cudzej.
rozpocznij naukę
Iura in re aliena.
Prawa służebności [Jedno z "praw na rzeczy cudzej", tj. Iura in re aliena].
rozpocznij naukę
Servitutes.
Zastaw [Jedno z "praw na rzeczy cudzej", tj. Iura in re aliena].
rozpocznij naukę
Hypotheka / pignus.
Dzierżawa wieczysta [Jedno z "praw na rzeczy cudzej", tj. Iura in re aliena].
rozpocznij naukę
Empitheusa.
Prawo do wzniesienia budynku na cudzym gruncie [Jedno z "praw na rzeczy cudzej", tj. Iura in re aliena].
rozpocznij naukę
Superficies.
Niewłaściwość sądu.
rozpocznij naukę
Praescriptio fori.
Komentarz od ustawy obowiązującej (!).
rozpocznij naukę
De lege lata.
W szerokim znaczeniu.
rozpocznij naukę
Sensu largo.
Z tytułu darowania.
rozpocznij naukę
Causa donandi.
Daj mi fakt, dam ci prawo.
rozpocznij naukę
Da mihi factum, dabo tibi ius.
Z różnych innych przyczyn.
rozpocznij naukę
Ex variis causarum figuris.
W stosunku do określonych osób.
rozpocznij naukę
Ad incertas personas.
Szkoda idzie za głową (sprawcą).
rozpocznij naukę
Noxa caput sequitur.
Od wtedy (czynność nie jest ważna od zawarcia, tylko od konkretnego wydarzenia).
rozpocznij naukę
Ex tunc.
Słowami ustawy.
rozpocznij naukę
Verba legis.
Sposób liczenia czasu (wliczamy dzień pierwszy danego okresu, nie liczymy dnia ostatniego).
rozpocznij naukę
Computatio civilis.
Coś ponad.
rozpocznij naukę
Superfluum.
Termin końcowy (skuteczność czynności prawnej ustaje po upływie tego terminu).
rozpocznij naukę
Dies ad quem.
Gatunek nie ginie.
rozpocznij naukę
Genus perire non censetur.
Wnioski związane z przyszłymi zmianami w ustawodawstwie (!).
rozpocznij naukę
De lege ferenda.
Umorzenie zobowiązania (długu).
rozpocznij naukę
Causa solvendi.
Norma pozbawiona jakichkolwiek sankcji.
rozpocznij naukę
Lex imperfecta.
Obok ustawy.
rozpocznij naukę
Praeter legem.
Domniemanie prawne wzruszalne.
rozpocznij naukę
Preasumptio iuris tantum.
Sprawy świeckie.
rozpocznij naukę
Causae saeculares.
Skarga skuteczna wobec wszystkich.
rozpocznij naukę
Actiones in rem.
Od zaraz (czynność prawna ważna natychmiast).
rozpocznij naukę
Ex nunc.
Prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej.
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat legi priori.
Testament tworzący zobowiązanie.
rozpocznij naukę
Legatum per damnationem.
W celu zobowiązania kogoś do czegoś.
rozpocznij naukę
Causa obligandi vel acquirendi.
Na wypadek śmierci.
rozpocznij naukę
Mortis causa.
Prawo szczególne należy stosować przed prawem ogólnym.
rozpocznij naukę
Lex specialis derogat legi generali.
Norma opatrzona sankcją karną.
rozpocznij naukę
Lex minus quam perfecta.
Obyczaj przodków.
rozpocznij naukę
Mos maiorum.
Skarga skuteczna tylko wobec konkretnej osoby.
rozpocznij naukę
Actiones in personam.
Określona liczba (liczba zamknieta).
rozpocznij naukę
Numerus clausus.
Domniemanie prawne niewzruszalne.
rozpocznij naukę
Preasumptio iuris ac de iure.
Testament tworzący prawo władcze.
rozpocznij naukę
Legatum per vindicationem.
Wobec wszystkich.
rozpocznij naukę
Erga omnes.
Rzeczy oznaczone co do tożsamości.
rozpocznij naukę
Species.
Z samego faktu.
rozpocznij naukę
Ipso facto.
Przepis ogólny późniejszy nie uchyla przepisu wcześniejszego szczególnego.
rozpocznij naukę
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
Na pierwszy rzut oka.
rozpocznij naukę
Prima facie.
Długi zwyczaj
rozpocznij naukę
Longa consuetudo.
Norma prawna opatrzona sankcją karną i sankcją nieważności.
rozpocznij naukę
Lex plus quam perfecta.
Przywilej czytania.
rozpocznij naukę
Veniam legendi.
Norma prawna opatrzona sankcją nieważności.
rozpocznij naukę
Lex perfecta.
Przywilej pisania.
rozpocznij naukę
Veniam scribendi.
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
rozpocznij naukę
Ubi societas, ibi ius.
Ustawa specjalna (przepis szczególny).
rozpocznij naukę
Lex specialis.
Jakim prawem.
rozpocznij naukę
Quo iure.
Domniemanie faktyczne (z wiedzy).
rozpocznij naukę
Praesumptio facti.
Glosa.
rozpocznij naukę
Glossa.
Glosa na marginesie.
rozpocznij naukę
Glossa marginalis.
Glosa między wierszami.
rozpocznij naukę
Glosa interlinealis.
Prawo książęce.
rozpocznij naukę
Ius ducale.
Nieznajomość faktu nie szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignoranti facti non nocet.
Przez analogię.
rozpocznij naukę
Per analogiam.
Formuła procesu.
rozpocznij naukę
Formula processus.
Miejsce rynku / sądu.
rozpocznij naukę
Loca forensia.
Prawo względnie obowiazujące.
rozpocznij naukę
Ius dispositivum.
Wbrew ustawie.
rozpocznij naukę
Contra legem.
Nikogo nie uwięzimy, o ile prawem go nie pokonamy.
rozpocznij naukę
Neminem captivabimus nisi iure victum.
Między żyjącymi.
rozpocznij naukę
Inter vivos.
Sąd (urząd) zna prawo.
rozpocznij naukę
Iura novit curia.
Nieznajomość prawa nie uwalnia / nie tłumaczy.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris non exculpat.
Oboje praw (świeckie i kanoniczne).
rozpocznij naukę
Ultrisque iuris.
Prawo powszechne.
rozpocznij naukę
Ius universale.
Gdzie ten sam cel, tam także takie samo uregulowanie.
rozpocznij naukę
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio.
Kościół żyje prawem rzymskim.
rozpocznij naukę
Ecclesia vivit lege Romana.
Powód idzie na forum pozwanego.
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei.
Glosa zgodna z prawem / Zbiór najważniejszych glos.
rozpocznij naukę
Glossa ordinaria (Accursiusa).
Sprawy duchowe.
rozpocznij naukę
Causae spirituales.
Prawo bezwzględnie obowiązujące.
rozpocznij naukę
Ius cogens.
Agora / Rynek.
rozpocznij naukę
Forum
Z przeciwieństwa.
rozpocznij naukę
A contrario.
Prawo partykularne (oddzielne).
rozpocznij naukę
Ius particulare.
Sąd, który można wybrać.
rozpocznij naukę
Forum liberum.
Cel ustawy.
rozpocznij naukę
Ratio legis.
Wnioskowanie z całego systemu prawa.
rozpocznij naukę
Analogia iuris.
Między stronami.
rozpocznij naukę
Inter partes.
Sprawiedliwość.
rozpocznij naukę
Iustitia.
Wódz / książę.
rozpocznij naukę
Dux
Spółka wszelkiego życia (tj. małżeństwo <3).
rozpocznij naukę
Consortium omnis vitae.
Nieznajomość prawa szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet.
Rzeczy oznaczone co do gatunku.
rozpocznij naukę
Genus.
Ustawa ogólna.
rozpocznij naukę
Lex generalis.
Z mocy prawa.
rozpocznij naukę
Ipso iure.
W ścisłym znaczeniu.
rozpocznij naukę
Sensu stricto.
Wnioskowanie z ustawy.
rozpocznij naukę
Analogia legis.
Przywilej skorzystania ze szczególnego sądu.
rozpocznij naukę
Privilegium fori.
Z definicji.
rozpocznij naukę
Ex definitione.
Jasne teksty nie podlegają wykładni.
rozpocznij naukę
Clara non sunt interpretanda.
Wygaśnięcie ustawy przez nieużywanie (zaprzestanie).
rozpocznij naukę
Desuetudo.
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
rozpocznij naukę
Prior tempore, potior iure.
Zwyczaje miejscowe
rozpocznij naukę
Consuetudines loci.
Zwyczaje aprobowane.
rozpocznij naukę
Consuetudines approbatae.
Zwyczaje spisane.
rozpocznij naukę
Consuetudines in scriptis redactae.
Wykaz sądów / opłata targowa.
rozpocznij naukę
Cenzus fori.
Zgodnie z ustawą.
rozpocznij naukę
Iuxta legem.
Ustanawiać ustawę.
rozpocznij naukę
Legem ferre.
Wynika z kontraktu.
rozpocznij naukę
Ex contractu.
Źródła prawa.
rozpocznij naukę
Fontes iuris.
Źródła powstania prawa.
rozpocznij naukę
Fontes iuris oriundi.
Źródła poznania prawa.
rozpocznij naukę
Fontes iuris cognoscendi.
Rynek rzymski
rozpocznij naukę
Forum romanum.
Prawo nie działa wstecz.
rozpocznij naukę
Lex retro non agit.
Liczy się nie tylko bajceps, ale i...
rozpocznij naukę
Fryz.
Prawo do dysponowania rzeczą.
rozpocznij naukę
Ius disponendi.
Porozumienie.
rozpocznij naukę
Consensus.
Z pomocą samego porozumienia.
rozpocznij naukę
Solo consensus.
Prawo nieograniczone.
rozpocznij naukę
Ius infinitum.
W drodze zasiedzenia.
rozpocznij naukę
In statu usucapiendi.
Prawo do pobierania pożytków z rzeczy.
rozpocznij naukę
Ius fruendi.
Ustawa nie różnicuje.
rozpocznij naukę
Lege non distinguente.
Doliczenie czasu, przez który poprzednia osoba posiadała daną rzecz, by można było ją zasiedzieć.
rozpocznij naukę
Accessio possesionis (accessio temporis).
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiada.
rozpocznij naukę
Nemu plus iuris ad transferre non potest, quam ipse haberet.
Własność.
rozpocznij naukę
Dominium.
Własność użytkowa (wasalna).
rozpocznij naukę
Dominium utile.
Własność zwierzchnia.
rozpocznij naukę
Dominium directum.
Współwłasność niepodzielna.
rozpocznij naukę
Condominium pro indiviso
Skarga o naruszenie posiadania.
rozpocznij naukę
Actio negatoria.
Skarga wydobywcza.
rozpocznij naukę
Rei vindicatio - cum omni causa.
Pomieszanie ("zlanie").
rozpocznij naukę
Confusio.
Przekazanie klucza.
rozpocznij naukę
Traditio clauium.
Czynić dobrze.
rozpocznij naukę
Beneficium.
Posiadanie nie wadliwe.
rozpocznij naukę
Possessio non vitiosa.
Posiadanie wadliwe. (Gdy ktoś nabył rzecz siłą, potajemnie lub trzeba na żądnie ją oddać.
rozpocznij naukę
Possessio vitiosa
Siłą
rozpocznij naukę
Vi
Potajemnie
rozpocznij naukę
Clam
Oddać na żądanie
rozpocznij naukę
Precario.
Nikt nie może sam dla siebie zmienić podstawy posiadania.
rozpocznij naukę
Nemo sibi ipse causa possesion mutare potest.
Przeniesienie własności bez faktycznego wręczenia rzeczy.
rozpocznij naukę
Traditio brevi manu.
Oddzielenie majątku własnego od spadkowego.
rozpocznij naukę
Beneficium separationis.
Dobrodziejstwo podziału (dług podzielony na kilku dłużników).
rozpocznij naukę
Beneficium divisionis.
Ciało, rzecz, faktyczne władztwo.
rozpocznij naukę
Corpus.
Zastaw ręczny, powstawał na podstawie kontraktu realnego, posiadanie rzeczy od razu przechodziło na wierzyciela.
rozpocznij naukę
Pignus.
Sukcesja uniwersalna. Przeniesienie na kogoś wszystkich swoich praw.
rozpocznij naukę
Successio per universitatem.
Służebność nie polega na działaniu.
rozpocznij naukę
Servitus in facere consistere nequit.
Przeniesienie własności bez faktycznego wydania rzeczy. Posiadacz zmienia się w detektora.
rozpocznij naukę
Constitutum possesorium.
Symbol kupna.
rozpocznij naukę
Symbolica, ficta.
Ojciec panny młodej wydaje ją przed kościołem panu młodemu.
rozpocznij naukę
Traditio puellae ante ostium ecclesiae.
Wydanie bez podstawy prawnej, bez słusznej przyczyny.
rozpocznij naukę
Traditio nuda sine causa.
Odpowiedzialność do wysokości majątku spadkowego.
rozpocznij naukę
Beneficium inventari.
Wola posiadania rzeczy dla kogoś.
rozpocznij naukę
Animus rem alieni habendi.
Wola posiadania rzeczy dla siebie.
rozpocznij naukę
Animus rem sibi habendi.
Wydanie dokumentu. Nabycie przez pisemne oświadczenie zbywcy.
rozpocznij naukę
Traditio instrumenti.
Wola posiadania rzeczy.
rozpocznij naukę
Animus.
Dziedziczenie z testamentu.
rozpocznij naukę
Successio ex testamento.
Prawo pobierania pożytków z rzeczy zużywalnej. (obowiązek zwrotu w takiej samej ilości)
rozpocznij naukę
Quasi usus fructus.
Prawo pobierania pożytków z możliwością pobierania wszystkich pożytków. (bez naruszenia rzeczy).
rozpocznij naukę
Usus fructus.
Pomieszanie, zlanie. (Np. Ruchomości z nieruchomościami)
rozpocznij naukę
Confusio.
Nikt, kto wystąpi z powództwem, nie zostanie odesłany.
rozpocznij naukę
Nemini deneganda.
Fizyczne wręczenie rzeczy.
rozpocznij naukę
Traditio corporalis.
Wydanie nieoznaczonej osobie.Np. gdy rozrzuca się pieniądze.
rozpocznij naukę
Traditio ad incertam personam.
Dobrodziejstwo wstrzymania się od przyjęcia spadku.
rozpocznij naukę
Beneficium abstinendi.
Przyjmuje się, że ktoś jest dojrzały. np przez małżeństwo.
rozpocznij naukę
Beneficium aetatis.
Środki do życia (pozostawione dłużnikowi w przypadku licytacji jego majątku).
rozpocznij naukę
Beneficium competentiae.
Dobrodziejstwo posiadania (posiadacz jest zawsze w lepszej sytuacji)
rozpocznij naukę
Beneficium possessionis.
Ten, który przyjmuje pożyczkę.
rozpocznij naukę
Mutuo accipiens.
Warunek niezbędny, bez którego coś nie może się odbyć.
rozpocznij naukę
Condicio sine qua non.
Dziedziczenie z ustawy.
rozpocznij naukę
Successio ex lege.
Wydanie dziewczyny/ kobiety.
rozpocznij naukę
Traditio puellae/mulieris.
Przeniesienie własności przez wskazanie bez fizycznego zetknięcia się.
rozpocznij naukę
Traditio longa manu.
Osoba, która daje coś w prekarium.
rozpocznij naukę
Precario dans.
Wola posiadania dla drugiego.
rozpocznij naukę
Animus possidendi pro alieno.
Własność użytkowa (wasala).
rozpocznij naukę
Dominium utile.
Własność niepodzielna.
rozpocznij naukę
Condominium pro indiviso.
Skarga wydobywcza, przysługująca właścicielowi, który utracił rzecz.
rozpocznij naukę
Rei vindicatio cum omni causa.
Prawo pobierania pożytku tylko na własne potrzeby.
rozpocznij naukę
Usus.
Wydanie przez kartę.
rozpocznij naukę
Traditio per chartam.
Zastaw antychretyczny. (Pożytki z rzeczy którą właściciel wziął w zastaw idę na spłatę kapitału)
rozpocznij naukę
Pignus antichreticum.
Obywatelski, staranny.
rozpocznij naukę
Civiliter.
Ten, który ma sie narodzić jest traktowany jak urodzony, wtedy kiedy chodzi o jego korzyści.
rozpocznij naukę
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eins agitur.
Dziedziczenie beztestamentowe, według głów.
rozpocznij naukę
In capita.
Dziedziczenie beztestamentowe, według szczepów.
rozpocznij naukę
In stirpes.
Z myślą, że to testament.
rozpocznij naukę
Cum animo testandi.
W razie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść testamentu.
rozpocznij naukę
Favor testamenti.
W razie wątpliwości małżeństwo uznaje się za ważne.
rozpocznij naukę
Favor matrimoni.
W razie wątpliwości, uważa się, że ktoś jest wolny.
rozpocznij naukę
Favor libertatis.
Przebłyski świadomości.
rozpocznij naukę
Lucidum intervallum.
Zapis w testamencie.
rozpocznij naukę
Legatum.
Zobowiązanie dziedzica do wydania rzeczy.
rozpocznij naukę
Legatum per damnationem.
Od razu po śmierci spadkodawcy, osoba wyznaczona staje sie właścicielem danej rzeczy.
rozpocznij naukę
Legatum per vindicationem.
Podział rzeczy.
rozpocznij naukę
Legatum per praecetionem.
Nakazywanie dziedzicowi pewnych zachowań.
rozpocznij naukę
Legatum per sinendi modo.
Zapisywanie wierzytelności. Wierzyciel może domagać się od spadkobiercy spłacenia długu.
rozpocznij naukę
Legatum per nominis.
Zwolnienie z długu.
rozpocznij naukę
Legatum per liberationis.
Odpowiedzialność ZA rzeczy do masy spadkowej.
rozpocznij naukę
Cum viribus hereditatis.
Odpowiedzialność DO wysokości masy spadkowej.
rozpocznij naukę
Pro viribus heredidatis.
Chcemy coś komuś zapisać i dajemy mu to wcześniej, ale odejmujemy to od wartości jego części. Dostaje to na poczet przyszłego spadku. Spadek wcześniej przyjęty.
rozpocznij naukę
Seccessio anticipata.
Wystąpienie o wydanie spadku.
rozpocznij naukę
Hereditatis petitio.
Małżeństwo.
rozpocznij naukę
Matrimonium (Numptiae)
Majątek należący do ojca rodziny.
rozpocznij naukę
Patrimonium.
Przeszkoda.
rozpocznij naukę
Impedimentum.
Przeszkoda zrywająca.
rozpocznij naukę
Impredimentum Dirimens.
Przymierze małżeństwa.
rozpocznij naukę
Foedus matrimoniale.
Zgoda małżeńska.
rozpocznij naukę
Consensus matrimonalis.
Zgoda, która musiała być wyrażona przez cały czas trwania małżeństwa.
rozpocznij naukę
Affectio maritalis.
Małżeństwa powinny być wolne. Zgoda i rozwiązanie powinny zaistnieć z własnej woli.
rozpocznij naukę
Matrimonia libera esse debent.
Zaręczyny.
rozpocznij naukę
Sponsalia.
Przyrzeczenie zawarcia małżeństwa.
rozpocznij naukę
Matrimonii promisso.
Zwrot co do poniesionych kosztów (w przypadku zerwania zaręczyn)
rozpocznij naukę
Ad reparationem damnorum.
Nikt, kto powołuje się na własną niegodziwość, nie będzie wysłuchany.
rozpocznij naukę
Nemo turpitudinem suam allegans audiatur.
Małżeństwo zawarte i dopełnione.
rozpocznij naukę
Matrimonium ratum et consumatum.
Małżeństwo zawarte i nieskonsumowane.
rozpocznij naukę
Matrimonium ratum et non consumatum.
Żadna ludzka władza nie może rozwiązać małżeństwa.
rozpocznij naukę
Nulla humana potestas.
Oddzielenie.
rozpocznij naukę
Separatio.
Zdanie odrębne sędziego w sądzie kolegialnym.
rozpocznij naukę
Votum separatum.
Oddzielenie do co łoża i stołu.
rozpocznij naukę
Separatio quo ad torum et mensam.
Separacja stała.
rozpocznij naukę
Separatio perpetua.
Separacja czasowa.
rozpocznij naukę
Separatio temporanea.
Separacja w czasie trwania węzła małżeńskiego.
rozpocznij naukę
Separatio manente vinculo.
Matka zawsze jest pewna.
rozpocznij naukę
Mater semper certa est.
Ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo.
rozpocznij naukę
Pater est quem nuptiae demonstrant.
Niezdolność.
rozpocznij naukę
Impotentia.
Niemożność współżycia.
rozpocznij naukę
Impotentia coeundi (e- z kropkami nad.)
Bezpłodność.
rozpocznij naukę
Impotentia generandi.
Dzieci.
rozpocznij naukę
Liberi.
Dzieci pozamałżeńskie. Z nieprawego łoża.
rozpocznij naukę
Liberi vulgo concepti= liberi illegitimi.
Dzieci prawego pochodzenia.
rozpocznij naukę
Filii legitimi.
Przez zawarcie małżeństwa (dzieci stają się prawe)
rozpocznij naukę
Per subsequens matrimonium.
Zarzut wielu współżyjących. (Żaden z pozwanych nie będzie mógł być uznany za ojca.)
rozpocznij naukę
Exceptio plurium concubentium.
Małżeństwo mniemane. (wszyscy myślą, że jest ważne ale tak nie jest)
rozpocznij naukę
Matrimonium putativum.
Przysposobienie.
rozpocznij naukę
Adoptio.
Przyjęcie kogoś za dziecko z pełnymi skutkami.
rozpocznij naukę
Adoptio plena.
Niepełna adopcja. Dziecko zostaje pod władzą ojca w dotychczasowej rodzinie ale otrzymuje możliwość dziedziczenia beztestamentowego.
rozpocznij naukę
Adoptio minus plena.
Najpełniejsza adopcja ze wszystkimi skutkami. Dziecko uznane jako członek rodziny.
rozpocznij naukę
Adoptio plenissima.
Adopcja powinna odtwarzać naturę.
rozpocznij naukę
Adoptio naturam imitatur.
Zapłodnienie naturalne.
rozpocznij naukę
In vivo.
Zapłodnienie sztuczne.
rozpocznij naukę
In vitro.
W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość. Ustawa powinna być pisana językiem prostym.
rozpocznij naukę
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
Tam gdzie taki sam powód ustawy tam takie samo rozstrzygnięcie.
rozpocznij naukę
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.
Zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustaw (najlepszą wykładnią prawa).
rozpocznij naukę
Optima est legum interpres consuetudo.
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich.
rozpocznij naukę
Leges ab omnibus intellegi debent.
Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
rozpocznij naukę
Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
rozpocznij naukę
Legem bonam a mala nulla a lia nisi naturae norma dividere possumus.
Znać ustawy (prawa) to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.
rozpocznij naukę
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu - sędzia nie powinien ulegać naciskom.
rozpocznij naukę
Vanae voces populi non sunt audiendae.
Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe.
rozpocznij naukę
Non omne quod licet honestum est.
Wyrok tworzy prawo między stronami.
rozpocznij naukę
Sententia facit ius inter partes.
Wolność (/godność) jest rzeczą bezcenną.
rozpocznij naukę
Libertas (/dignitas) inaestimabilis res est.
Siłę wolno odeprzeć siłą.
rozpocznij naukę
Vim vi repellere licet.
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa.
rozpocznij naukę
Male nostro iure uti non debemus.
Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
rozpocznij naukę
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur.
Chcącemu i wiedzącemu nie dzieje się krzywda.
rozpocznij naukę
Volenti et scienti non fit iniuria.
Nieznajomość prawa nikogo nie uwalnia od skutków prawnych.
rozpocznij naukę
Ignorantia legis neminem excusat.
Co prawa bez obyczaju niewiele znaczą - Horacy. Cóż warte są prawa bez prawnych obyczajów.
rozpocznij naukę
Quid leges sine moribus, vanae proficiunt.
Najbardziej skorumpowana rzeczpospolita wieloma ustawami. Najwięcej praw w skorumpowanym państwie.
rozpocznij naukę
Corruptissima re publica plurimae leges.
Węzeł prawa.
rozpocznij naukę
Vinculum iuris.
Wierzyciel.
rozpocznij naukę
Creditor.
Dłużnik.
rozpocznij naukę
Debitor.
Zobowiązywać.
rozpocznij naukę
Obligare.
Zobowiązanie.
rozpocznij naukę
Obligatio.
Świadczenie w naturze.
rozpocznij naukę
In natura.
Zobowiązanie, które może byc dochodzone w drodze sądowej.
rozpocznij naukę
Obligatio civilis.
Zobowiązanie, które istnieje ale nie rodzi powództwa.
rozpocznij naukę
Obligatio naturalis.
Przeniesienie prawa własności
rozpocznij naukę
dare.
Uczynić.
rozpocznij naukę
Facere.
Zaniechać.
rozpocznij naukę
Non facere.
Znosić.
rozpocznij naukę
Pati.
Być zobowiazanym do...
rozpocznij naukę
Praestare.
Świadczenie jest niemożliwe do wykonania. (wtedy nie powstaje zobowiązanie.)
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est.
Możliwość wybory świadczeń spośród różnych.
rozpocznij naukę
Ius variandi.
Upoważnienie przemienne.
rozpocznij naukę
Fatultas alternativa.
Zobowiązanie przemienne.
rozpocznij naukę
Obligatio alternativa.
Żąda się za dużo.
rozpocznij naukę
Plus patitio.
Rzecz oznaczona indywidualnie ginie temu, komu powinna być świadczona.
rozpocznij naukę
Species perit ei cui debetur.
Szkoda poniesiona, wyrządzona.
rozpocznij naukę
Damnorum emergens.
Nieuzyskane korzyści. osoba osiągnęła by je gdyby ktoś wykonał zobowiązanie.
rozpocznij naukę
Lucrum cessans.
cena
rozpocznij naukę
PRETIUM
cena rynkowa
rozpocznij naukę
pretium commune
cena jednostkowa
rozpocznij naukę
pretium singulare
cena związana z przywiązaniem do rzeczy (np. pamiątka rodzinna)
rozpocznij naukę
pretium affectionis
prawo miarkowania
rozpocznij naukę
ius moderandi
kompensacja zysku i szkody (obliczanie różnicy między stratą a zyskiem)
rozpocznij naukę
compensatio lucri cum damno
prawo zatrzymania rzeczy
rozpocznij naukę
ius retentionis
nakłady zbytkowe, mogły być zabrane przez pozwanego, jeśli to było możliwe bez uszkodzenia rzeczy (np. zabranie drogich szat niewolnika)
rozpocznij naukę
ius tollendi
spełnienie świadczenia w celu uwolnienia się od zobowiązania
rozpocznij naukę
datio in solutum
drogą faktów dokonanych
rozpocznij naukę
via facti
umowa na korzyść osoby trzeciej
rozpocznij naukę
pactum in favorem tertii
czynność prawna pomieszana z zamiarem darowizny; czynność zawiązania pomieszanej z nieformalną umową darowizny
rozpocznij naukę
negotium mix tum cum donatione
klauzula przepadku (gdy dajemy coś w zastaw i nie wykupimy tego w odpowiednim terminie, rzecz ta staje się własnością wierzyciela)
rozpocznij naukę
lex commissoria
kontrakt nienazwany (do ut des- zamiana)
rozpocznij naukę
contractus innominatus
umowa o zawarcie zobowiązania (umowa przedwstępna)
rozpocznij naukę
pactum de contrahendo
umów należy dochowywać
rozpocznij naukę
pacta sunt servanda
, w jakich umowa została zawarta (jeżeli zawiera się umowę musimy uwzględnić okoliczności, jakie mają miejsce; umowa obowiązuje, jeśli okoliczności się nie zmienią)
rozpocznij naukę
rebus sic stantibus
zarzut niewykonania umowy
rozpocznij naukę
exceptio non adimpleti contractus
umyślna, podstęp
rozpocznij naukę
dolus
wina nieumyślna (lata- zbliżona do umyślnej, levis, levissima)
rozpocznij naukę
culpa
wina w wyborze
rozpocznij naukę
culpa in eligendo
wina strzeżenia
rozpocznij naukę
culpa custodiendo
siła wyższa
rozpocznij naukę
vis maior
ludzka słabość nie może się oprzeć
rozpocznij naukę
cui humana infirmitas resistere
odnowienie
rozpocznij naukę
novatio
przekazanie dóbr
rozpocznij naukę
cessio
umowa o nieodstępowanie/ niealienowanie rzeczy
rozpocznij naukę
pactum de non cedendo vel non aliendo
odstąpienie upoważnienia
rozpocznij naukę
cessio legis
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.
rozpocznij naukę
Nemo iudex in sua causa.
Świadek ze słyszenia.
rozpocznij naukę
Testis ex auditu.
Słowa ulatują pisma zostają.
rozpocznij naukę
Verba volant, scripta menent.
Czego nie ma w aktach to nie istnieje na świecie.
rozpocznij naukę
Quod non est in actis, non est in mundo.
Pozwany podnosząc zarzut, występuje w charakterze powoda.
rozpocznij naukę
Reus in exceptione actor est.
Przestępstwa rodziców niech dzieciom nie szkodzą.
rozpocznij naukę
Delicta parentum, liberis non nocent.
Złego zamiaru się nie domniemuje.
rozpocznij naukę
Dolus non praesumitur.
W razie wątpliwości rozstrzygamy na korzyść oskarżonego.
rozpocznij naukę
in dubio pro reo.
Nikt, nie karze za t żę popełniono przestępstwo, ale dlatego aby nie popełniano przestępstw.
rozpocznij naukę
Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur.
Przestępstwo mniemane, którego nie było.
rozpocznij naukę
Delictum putativum.
Ścieżka przestępstwa...
rozpocznij naukę
Inter delicti.
Zły zamiar niezamierzony. ktoś chce napaść na bank i zabija przy tym kasjerkę.
rozpocznij naukę
Dolus eventualis.
pRZESTĘPSTWO PRAWA publicznego.
rozpocznij naukę
Crimen
przestępstwo prawa prywatnego.
rozpocznij naukę
delict.
Przestępstwo, także grzech.
rozpocznij naukę
peccatum.
przestępstwo, bezprawie.
rozpocznij naukę
Iniuria.
Przestępstwa prawa narodów. Zbrodnie przeciwko ludzkości.
rozpocznij naukę
Delicta iuris gentium.
Ofiara.
rozpocznij naukę
Victima.
Nie ma przestępstwa bez ustawy (wcześniej uchwalonej)
rozpocznij naukę
Nullum crimen sine lege.
Nie ma kary bez ustawy (ustawa powinna przewidywać sankcję)
rozpocznij naukę
Nulla poena sine lege.
Nie ma kary bez ustawy pewnej.
rozpocznij naukę
Nulla poena sine lege certa.
Nie ma kary bez pisemnej ustawy.
rozpocznij naukę
Nulla poena sine lege scripta.
Nie ma kary bez ustawy wcześniej ogłoszonej.
rozpocznij naukę
Nulla poena sine lege praevia.
Sprawa osądzona.
rozpocznij naukę
Res iudicate.
Siła, której nie można się oprzeć.
rozpocznij naukę
Vis absoluta.
Siła nagła.
rozpocznij naukę
Vis compulsiva.
Zły zamiar bezpośredni.
rozpocznij naukę
Dolus directus.
Zły zamiar bezpośredni nagły.
rozpocznij naukę
Dolus directus repentimus.
Zły zamiar bezpośredni przemyślany.
rozpocznij naukę
Dolus directus praemeditatus.
Obyczaje międzynarodowe.
rozpocznij naukę
Comitas gentium.
Prawo powrotu z niewoli u wrogów. Odzyskanie wcześniej posiadanych praw z wyjątkiem małżeństwa i posiadania.
rozpocznij naukę
Lex postliminii.
Rzecz osądzona wiążąca.
rozpocznij naukę
Res iudicata inter partes.
Rzecz, która miała miejsce między innymi osobami. Wyrok ma skutki dla osób trzecich.
rozpocznij naukę
Res inter alios gesta.
Przedłużenie jurysdykcji.
rozpocznij naukę
Prorogatio iuridictionis.
Przedłużenie kompetencji sądu.
rozpocznij naukę
Prorogatio fori.
Zarzuty.
rozpocznij naukę
Exceptiones.
Zarzut peremptoryjny. Miał na celu zniweczenie roszczeń powoda. np przedawnienie.
rozpocznij naukę
Exceptiones peremptioriae.
Zarzut dylatowyjny, który powodował chwilowe odroczenie sprawy. Np zwłoka.
rozpocznij naukę
Exceptiones dilatoriae.
Zarzut deklinatoryjny, który zwalniał od wdania się w spór. zawarcie ugody.
rozpocznij naukę
Exceptiones declinatoriae.
Odpowiedź.
rozpocznij naukę
Replicatio.
Odpowiedź na odpowiedź. Kolejna odp.
rozpocznij naukę
Duplicatio. Triplicatio.
Obowiązek przedstawienia środków dowodowych. np gdy ktos przechowuje testment.
rozpocznij naukę
Onus proferendi.
Obowiązek udowodnienai winy, ciążcy na oskarżycielu. Udowodnienie tezy.
rozpocznij naukę
Onus probandi.
ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza
rozpocznij naukę
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
rozpocznij naukę
ne biss in idem.
Wyrok tworzy prawo miedzy stronami. `
rozpocznij naukę
Sententia facit ius inter partes.
Zakaz zmiany wyroku na gorszy przy apelacji.
rozpocznij naukę
Reformatio in peius.
Rzeczami drobnymi nie zajmuje się pretor czyli urząd czy sąd.
rozpocznij naukę
De minimis non curat praetor.
Błąd w podstawie prawnej wydania wyroku. w prawie materialnym. Naruszenie przepisów dot orzekania. między treścią a uzasadnieniem.
rozpocznij naukę
Error in iudicando.
Naruszenie prawa formalnego, niezachowanie odpowiedniej procedury.
rozpocznij naukę
Error in procedendo.
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocą ustawy. (np. ze względu na więzy krwi)!!!
rozpocznij naukę
Iudex inhabilis!!!
Sędzia wyłączony ze sprawy na wniosek stron. może byc podejrzany.!!!
rozpocznij naukę
Iudex suspectus.!!!
Wyzbanie prawa. stwierdzenia wg jakiego prawa sie żyje.
rozpocznij naukę
professio iuris.
To co konieczne do przeprowadzenia procesu.
rozpocznij naukę
Ad litis ordinationem.
To co konieczne do rozstrzygnięcia sporu, procesu.
rozpocznij naukę
Ad litis decidendam.
działanie dłużnika na szkodę wierzyciela przez darowanie długu osobom trzecim. powództwo
rozpocznij naukę
actio Pauliana
kupno różnych rzeczy
rozpocznij naukę
emptio rei
kupno na pniu (rzeczy przyszłej)
rozpocznij naukę
emptio speratae
kupić szansę (np. los na loterii)
rozpocznij naukę
emptio spei
rzeczy będące w obrocie
rozpocznij naukę
res in commercio
wyjęte z obrotu (poświęcone bóstwom, kultom)
rozpocznij naukę
res extra commercium
korzyści, jakie rzecz przynosi należą do kupującego
rozpocznij naukę
cuius commodum eius periculum
rzeczy przyrzeczone
rozpocznij naukę
dicta et promissa
umowa zatrzymania własności (ten, kto sprzedaje zachowuje dla siebie własność)
rozpocznij naukę
pactum reservati dominii
sprzedawca daje możliwość zwrotu rzeczy
rozpocznij naukę
pactum displicentiae
będzie ważna, kiedy się rzecz spodoba się nabywcy (prawo zwrotu towaru w określonym czasie)
rozpocznij naukę
emptio ad gustum
umowa o odkupienie rzeczy
rozpocznij naukę
pactum de retroemendo
kontrakt najmu
rozpocznij naukę
LOCATIO CONDUCTIO
najem rzeczy
rozpocznij naukę
rei
dzieła (płaci się za efekty)
rozpocznij naukę
operis
pracy (liczy się gotowość do pracy)
rozpocznij naukę
operarum
daje rzeczy w najem
rozpocznij naukę
locator
bierze w posiadanie
rozpocznij naukę
conductor
czynsz
rozpocznij naukę
merx
kontrakt przechowania
rozpocznij naukę
depositum
depozyt nieprawidłowy, przy przechowywaniu rzeczy oznaczonych co do gatunku
rozpocznij naukę
depositum irregulare
przedmiotem pożyczki są rzeczy oznaczone indywidualnie
rozpocznij naukę
contractus mohatre
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
rozpocznij naukę
negotiorum gestio
kontrakt zlecenia
rozpocznij naukę
mandatum
powództwo z tytułu dochodzenia należności
rozpocznij naukę
conditionum
wola pozostawania w spółce
rozpocznij naukę
affectio societatis
do zastanowienia się, podjęcia decyzji
rozpocznij naukę
tempus deliberali
odpowiedzialność do wysokości majątku rodziny
rozpocznij naukę
pro viribus patrimonii
strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia wybranemu sądowi
rozpocznij naukę
iurisdictio voluntaria
obowiązujące prawo zależy od tego, na jakim terenie leży sąd
rozpocznij naukę
lex fori processualis
sąd- działanie trzech osób
rozpocznij naukę
iudicium- actus trium personarum
powód (osoba)
rozpocznij naukę
actor
sędzia
rozpocznij naukę
iudex
pozwany
rozpocznij naukę
reus
Niech będzie wysłuchana i druga strona
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars
panowie sporu, strony procesu, powód i pozwany
rozpocznij naukę
domini litis
żaden sędzia bez powoda, nie ma sędziego bez powoda
rozpocznij naukę
nemo iudex sine actore
prawa spisane są dla osób czuwających
rozpocznij naukę
vigilantibus iura sunt scripta
sędzia jest zobowiązany z jednej strony powództwem a z drugiej żądaniami stron/ sędziemu nie wolna wyjść poza żądania stron
rozpocznij naukę
ne eat iudex ultra petita partium
zanim zrodził się spór/ przed wszczęciem procesu
rozpocznij naukę
ante litem natam!!!
po zrodzeniu się sporu/ po wszczęciu procesu
rozpocznij naukę
post litem natam!!!
uwiecznienie sądu
rozpocznij naukę
perpetuatio fori
uprawnienia do przeprowadzenia jakiejś sprawy
rozpocznij naukę
legitimatio ad causam
uprawnienia do przeprowadzenia całego procesu
rozpocznij naukę
legitimatio ad processum

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.