łacińska terminologia prawnicza II

 0    161 fiszek    olka92zdw
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
impedimentum dirimens
rozpocznij naukę
przeszkoda zrywająca
foedus matrimoniale
rozpocznij naukę
przymierze małżeńskie
consensus matrimonialis
rozpocznij naukę
zgoda małżeńska
affectio martialis
rozpocznij naukę
zgoda musi trwać całe małżeństwo
matrimonia libera esse debent
rozpocznij naukę
małżeństwa powinny być wolne od nacisków
sponsalia
rozpocznij naukę
zaręczyny
matrimonii promissio
rozpocznij naukę
przyrzeczenie zawarcia małżeństwa
ad reparationem damnorum
rozpocznij naukę
do naprawienia szkód
matrimonium ratum et consumatum
rozpocznij naukę
małżeństwo zawarte i skonsumowane
nulla humana potestas
rozpocznij naukę
żadna ludzka siła nie może rozerwać małżeństwa
votum separatum
rozpocznij naukę
oddzielny głos sędziego w sadzie kolegialnym
separatio quoad torum et mensam
rozpocznij naukę
oddzielenie co do łoża i stołu
separatio perpetua
rozpocznij naukę
separacja trwała
separatio temporanea
rozpocznij naukę
separacja czasowa
topos
rozpocznij naukę
przenośnia
separatio manente vinculo
rozpocznij naukę
w czasie trwania małżeństwa
impotentio coeundi
rozpocznij naukę
niemożność do współżycia
impotentio generandi
rozpocznij naukę
bezpłodność
liberi
rozpocznij naukę
dzieci
liberi vulgo concepti
rozpocznij naukę
dzieci poczęte poza małżeństwem
filii legitimi
rozpocznij naukę
z prawego łoża
per subsequens matrimonium
rozpocznij naukę
legitymizacja dzieci przez późniejsze małżeństwo
exeptio plurium concubentum
rozpocznij naukę
zarzut wielu współżyjących
matrimonium putativum
rozpocznij naukę
małżeństwo domniemane
adoptio plena
rozpocznij naukę
przysposobienie z pełnymi skutkami
adoptio minus plena
rozpocznij naukę
przysposobienie niepełne
adoptio plenissima
rozpocznij naukę
przysposobienie z pewnymi skutkami
adoptio naturam imitatus
rozpocznij naukę
przysposobienie imituje naturę
in vivo
rozpocznij naukę
naturalne (zapłodnienie)
vinculum
rozpocznij naukę
węzeł
creditor
rozpocznij naukę
wierzyciel
debitor
rozpocznij naukę
dłużnik
obligatio
rozpocznij naukę
zobowiązanie
obligatio civilis
rozpocznij naukę
zobowiązanie, które może być dochodzone w drodze sądowej
dare
rozpocznij naukę
przeniesienie prawa własności
praestare
rozpocznij naukę
być zobowiązanym
ius variandi
rozpocznij naukę
możliwość wyboru świadczenia
facultas alternatuva
rozpocznij naukę
upoważnienie przemienne
obligatio alternativa
rozpocznij naukę
zobowiązanie przemienne
plus petitio
rozpocznij naukę
żądać za dużo
numero
rozpocznij naukę
liczyć
mensuro
rozpocznij naukę
mierzyć
pondere
rozpocznij naukę
ważyć
species perit ei cut debetur
rozpocznij naukę
rzecz oznaczona indywidualnie pzrepada wierzycielowi
damnum emergens
rozpocznij naukę
szkoda wyrządzona
lucrum cessans
rozpocznij naukę
nieuzyskane korzyści
pretium commune
rozpocznij naukę
wartość rynkowa
pretium singulare
rozpocznij naukę
wartość jednostkowa
pretium affectionis
rozpocznij naukę
wartość z przywiązaniem do rzeczy
ius moderanti
rozpocznij naukę
prawo miarkowania
compensatio
rozpocznij naukę
wyrównanie
ius retentionis
rozpocznij naukę
prawo zatrzymania
ius tollendi
rozpocznij naukę
prawo zabrania
datio in solutum
rozpocznij naukę
spełnienie świadczenia w celu uwolnienia się od zobowiązania
lex commisoria
rozpocznij naukę
klauzula przepadku
do ut des
rozpocznij naukę
umowa zamiany
do ut facies
rozpocznij naukę
umowa kontraktu
facio ut des
rozpocznij naukę
dokonać w zamian za coś
facio ut facies
rozpocznij naukę
umowa kompromisu
pactum de contrahendo
rozpocznij naukę
umowa o zawarcie zobowiązania
rebus sic stantibus
rozpocznij naukę
ustalone warunki obowiązują, o ile nie zmienią się okoliczności
exeptio non adimpleti contractus
rozpocznij naukę
zarzut niedopełnienia kontraktu
dolus
rozpocznij naukę
zły zamiar, wina umyślna
culpa
rozpocznij naukę
niedbalstwo, wina nieumyślna
culpa lata
rozpocznij naukę
rażące niedbalstwo
culpa levis
rozpocznij naukę
lekkie niedbalstwo
culpa levissima
rozpocznij naukę
niższy stopień winy
culpa in eligendo
rozpocznij naukę
niedbalstwo przy wyborze
culpa in custodiendo
rozpocznij naukę
wina osoby zobowiązanej do nadzoru
vis cui humana infirmitas resistere non potest
rozpocznij naukę
siła, której ludzka słabość nie może się oprzeć
novatio
rozpocznij naukę
przekształcenie się zobowiązania w drugie
cessio
rozpocznij naukę
przelew wierzytelności
pactum de non cedendo
rozpocznij naukę
umowa o niedokonanie cesji
pactum de non alienando
rozpocznij naukę
umowa o niewyzbywanie się
cessio legis
rozpocznij naukę
cesja z mocą ustawy, odstąpienie uprawnienia
actio pauliana
rozpocznij naukę
działanie dłużnika na szkodę wierzyciela
emptio rei
rozpocznij naukę
kupno rzeczy
emptio rei speratae
rozpocznij naukę
kupno rzeczy przyszłej
emptio spei
rozpocznij naukę
kupno szansy
res in commercio
rozpocznij naukę
rzeczy będące w obrocie
res extra commercium
rozpocznij naukę
rzeczy wyjęte z obrotu, będące dobrem wspólnym
cuius commodum, eius periculum
rozpocznij naukę
czyje korzyści, tego ryzyko
dicta et promissa
rozpocznij naukę
rzeczy przyrzeczone
pactum reservati dominii
rozpocznij naukę
umowa zatrzymania własności
pactum displicentiae
rozpocznij naukę
możliwość zwrotu rzeczy jeśli się nie spodoba
emptio ad gustum
rozpocznij naukę
sprzedaż na próbę
pactum de retroemendo
rozpocznij naukę
umowa o odkupienie rzeczy
locatio conductio rei
rozpocznij naukę
najem rzeczy
locatium conductio operis
rozpocznij naukę
najem dzieła
locatium conductio operarum
rozpocznij naukę
najem pracy
merx
rozpocznij naukę
czynsz
depositivum irregulare
rozpocznij naukę
depozyt nieprawidłowy, rzeczy oznaczone gatunkowo
contractus mohatre
rozpocznij naukę
pożyczka polegająca na daniu rzeczy na sprzedaż
negotiorum gestio
rozpocznij naukę
prowadzenie spraw cudzych bez zlecenia
mandatum
rozpocznij naukę
zlecenie
affectio societas
rozpocznij naukę
wola pozostawania w spółce
tempus
rozpocznij naukę
czas
tempus deliberandi
rozpocznij naukę
czas do podjęcia decyzji
iurisdictio voluntaria
rozpocznij naukę
strony oddają sprawę wybranemu sądowi
lex fori processualis
rozpocznij naukę
prawo zależy od miejsca, w którym jest sąd
iudicium
rozpocznij naukę
sąd
actus trium personam: actor, reus, iudex vel arbiter
rozpocznij naukę
działanie trzech osób: powód, pozwany, sędzia lub arbiter
audiatur et altera pars
rozpocznij naukę
niech będzie wysłuchana i druga strona
dominus
rozpocznij naukę
pan
domini litis
rozpocznij naukę
strony sporu
nemo iudex sine actore
rozpocznij naukę
nie ma sędziego bez powoda
vigilantibus iura sunt scripta
rozpocznij naukę
prawa pisane są dla czuwających
ne eat iudex ultera petita partum
rozpocznij naukę
niech sędzia nie wychodzi poza żądania stron
ante litem natam
rozpocznij naukę
przed wszczęciem procesu
post litem natam
rozpocznij naukę
po wszczęciu procesu
perpetuatio fori
rozpocznij naukę
uwiecznienie sądu
legitimatio ad causam
rozpocznij naukę
uprawnienie do przeprowadzenia jednej sprawy
legitimatio ad processum
rozpocznij naukę
uprawnienie do przeprowadzenia całego procesu
res iudicata
rozpocznij naukę
rzecz osądzona
res inter alios gesta
rozpocznij naukę
rzecz między osobami trzecimi
exceptiones peremptioriae
rozpocznij naukę
zarzut peremptoryjny, zniweczenie roszczeń
exceptiones dilatoriae
rozpocznij naukę
zarzut dylatoryjny, chwilowe odroczenie
exceptiones declinatoriae
rozpocznij naukę
zarzut deklinatoryjny, zwolnienie od wdania się w spór
replicatio
rozpocznij naukę
odpowiedź
duplicatio
rozpocznij naukę
odpowiedź na odpowiedź
onus proferendi
rozpocznij naukę
obowiązek przedstawienia środków dowodowych
onus probandi
rozpocznij naukę
obowiązek udowodnienia winy
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
rozpocznij naukę
ciężar dowodowy spoczywa na tym, który twierdzi a nie na tym, który zaprzecza
ne bis in idem
rozpocznij naukę
nie wchodzi się dwa razy do tej same rzeki
sententia facit ius inter partes
rozpocznij naukę
wyrok tworzy prawo między stronami
reformatio in peius
rozpocznij naukę
zakaz zamiany wyroku na gorszy
de minimis non curat praetor
rozpocznij naukę
drobiazgami nie zajmuje się urząd
error
rozpocznij naukę
mylne wyobrażenie
error in iudicando
rozpocznij naukę
błąd w podstawie prawnej, orzeczeniu
error in procedenco
rozpocznij naukę
błąd proceduralny
iudex inhabilis
rozpocznij naukę
sędzia wyłączony ze sprawy mocą ustawy
iudex suspectus
rozpocznij naukę
sędzia wyłączony na wniosek stron
professio iuris
rozpocznij naukę
wyznanie prawa któremu się podlega
ad litem ordinationem
rozpocznij naukę
to co konieczne do przeprowadzenia procesu
ad litem deidendam
rozpocznij naukę
to co potrzebne do rozstrzygnięcia sporu
comitas gentium
rozpocznij naukę
obyczaje międzynarodowe
ius postlimini
rozpocznij naukę
prawo powrotu z niewoli u wrogów
ius sanguinis
rozpocznij naukę
prawo krwi
crimen
rozpocznij naukę
przestępstwo prawa publicznego
delictum
rozpocznij naukę
przestępstwo prawa prywatnego
peccatum
rozpocznij naukę
grzech
delicta iuris gentium
rozpocznij naukę
zbrodnie przeciwko ludzkości
victima
rozpocznij naukę
ofiara
nullum crimen sine lege
rozpocznij naukę
nie ma przestępstwa bez ustawy
nulla poena sine lege
rozpocznij naukę
nie ma kary bez ustawy
sine lege: scripta, certa, praeria
rozpocznij naukę
bez ustawy: pisemnej, pewnej i wcześnien ogłoszonej
vis compulsiva
rozpocznij naukę
siła nagła
dolus directus
rozpocznij naukę
zły zamiar bezpośredni
dolus directus repentinus
rozpocznij naukę
zły zamiar bezpośredni nagły
dolus directus praemeditatus
rozpocznij naukę
zły zamiar bezpośredni przemyślany
dolus eventualis
rozpocznij naukę
zły zamiar niezamierzony
delictum putativum
rozpocznij naukę
przestepstwo domniemane
nemo prudens punit qua peccatum sed nec peccatur
rozpocznij naukę
nie karze się dlatego, że popełniono przewinienie lecz po to, aby go nie popełniono
in dubio pro reo
rozpocznij naukę
w razie wątpliwości orzekanie na korzyść oskarżonego
dolus non praesumitur
rozpocznij naukę
złego zamiaru się nie domniemuje, trzeba go udowodnić
delicta parentum liberis non nocet
rozpocznij naukę
przestępstwa rodziców niech nie szkodzą dzieciom
reus in exceptione actor est
rozpocznij naukę
pozwany podnosząc zarzut występuje w roli powoda
quod non est in actis nonest in mundo
rozpocznij naukę
czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
verba volant, scripta manent
rozpocznij naukę
słowa ulatują, pisma pozostają
testis ex auditu
rozpocznij naukę
zeznania świadka ze słyszenia
nemo iudex in sua causa
rozpocznij naukę
nikt nie może być sędzią we własnym procesie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.