D7 - D10 - praca - work

 0    88 fiszek    migurka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szef
rozpocznij naukę
boss
pracodawca / zatrudniać
Nasz pracodawca zatrudnia pięciu nowych pracowników w następnym miesiącu.
rozpocznij naukę
employer / to employ
Our employer employs five new workers in the next month.
pracownik
Pracownik to ktoś zatrudniony do wykonywania określonej pracy z wynagrodzeniem
rozpocznij naukę
employee
An employee is someone who's hired to do a particular job for pay.
zespół projektowy
Nasz zespół projektowy jest dobrze wykwalifikowany.
rozpocznij naukę
design team / project team
Our design team is well-qualified.
kierownik projektu
Kierownik projektu jest w 100 procentach odpowiedzialny za zarządzanie projektem.
rozpocznij naukę
Project Manager
The project manager is 100 percent responsible for managing the project.
asystent architekta
Przygotowuje i opracowuje rysunki architektoniczne w celu spełnienia specyfikacji klientów.
rozpocznij naukę
assistant architect
Prepare and develop architectural drawings in order to meet the specifications of the customers
projektant wnętrz
Projektant wnętrz, planuje i organizuje projekt wnętrz komercyjnych oraz domowych przestrzeni.
rozpocznij naukę
Interior Designer
Interior designer plan and organise the design of commercial and domestic interiors
sekretarka
Rola naszej sekretarki jest zróżnicowana, ale główne jej zadania to praca administracyjna.
rozpocznij naukę
secretary
The role of our secretary is varied, but its main task is administrative work...
księgowa
Księgowy dostarcza informacje finansowe dla zarządu przez analizowanie danych rachunkowych.
rozpocznij naukę
accountant
Provides financial information to management by analyzing accounting data.
kolega z pracy
rozpocznij naukę
colleague
kontrahent / wykonawca
Kontrahent to osoba lub firma, która zobowiązuje się do dostarczenia materiałów lub siły roboczej, szczególnie na budowę.
rozpocznij naukę
contractor / contractor
Contractor is a person or firm that contracts to supply materials or labour, esp for building
podwykonawca
Nasz projekt wymaga wielu podwykonawców.
rozpocznij naukę
subcontractor
Our project requires a number of subcontractors.
pełen etat
On pracuje a pełen etat.
rozpocznij naukę
full time
He works on full time
powyżka
Wszyscy pracownicy poprosili o podwyżkę.
rozpocznij naukę
raise
All employees asked for a raise.
zarabiać pieniądze
rozpocznij naukę
Make Money / earn money
zwolnić kogoś z pracy
Krzysiek został zwolniony wczoraj.
rozpocznij naukę
to fire
Chris was fired yesterday.
zwolnić się / zrezygnować z pracy
Stefan nie lubił swojej pracy i postanowił zwolnić się.
rozpocznij naukę
to quit a job
Stephen didn't like his job and decided to quit it.
wziąć urlop / wziąć dzień wolnego
Jutro biorę dzień wolny.
rozpocznij naukę
take a vacation / take a day off
Tomorrow I'm taking the day off.
być na zwolnieniu lekarskim
Nasz kierownik projektu jest na zwolnieniu lekarskim do piątku.
rozpocznij naukę
be on sick leave
Our project manager is on sick leave till friday.
urlop macierzyński
Kasia poszła na urlop macierzyński.
rozpocznij naukę
maternity leave
Kasia went on maternity leave.
rozmowa kwalifikacyjna
Mam rozmowę kwalifikacyjną jutro.
rozpocznij naukę
interview
I have an interview tomorrow.
praktyka zawodowa
Organizujemy nieodpłatną praktykę zawodową w naszym biurze.
rozpocznij naukę
professional practice
We organize a free professional practice in our office.
praktykant
Mamy nowego praktykanta w zespole.
rozpocznij naukę
trainee
We have a new trainee in a team.
miejsce pracy
Uwielbiam moje miejsce pracy.
rozpocznij naukę
workplace
I love my workplace.
obowiązki
Twoim obowiązkiem jest dotrzymać terminu projektu.
rozpocznij naukę
duties
Your duty is to meet the deadline of the project. / meet - met - met
umowa
Spełniać warunki umowy.
rozpocznij naukę
agreement
Meet the terms of the agreement.
termin oddania projekt
rozpocznij naukę
project completion date
przeglądać
Przejrzyj tą dokumentację i sprawdź czy nie ma błędów.
rozpocznij naukę
browse
Browse through the documentation and check that there are no errors.
folder
Trzymamy dokumentacje w folderach.
rozpocznij naukę
Folder
We keep documentation in folders. / keep - kept - kept
drukark / drukować
Czy mógłbyś proszę wydrukować ten plik.
rozpocznij naukę
printer / print
Could You print this file, please.
ksero / kserować
Zrób ksero tej umowy.
rozpocznij naukę
Photocopying / photocopy
Make a photocopy of this agreement.
skaner / skanować
Te dokumenty muszą być zeskanowane.
rozpocznij naukę
scanner / scan
These documents must be scanned
dokumentacja
Dokumentacja do tego projektu musi być bardzo starannie wykonana.
rozpocznij naukę
documentation / specification
The documentation for this project must be very precisely done.
faktura / fakturowanie
Termin płatności tej faktury mija w przyszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
invoice / billing
Date of payment of the invoice is due next week.
przelew
Zrób przelew do naszego kontrahenta.
rozpocznij naukę
transfer
Make a transfer to our contractor.
płatność
Czy dokonałeś płatności?
rozpocznij naukę
payment
Did You make a payment?
wizytówka
Wymieńmy się wizytówkami.
rozpocznij naukę
business card
Let's exchange our business cards.
budżet
Musimy trzymać się budżetu w projekcie.
rozpocznij naukę
budget
We need to stick to a budget in the project.
harmonogram
Musimy trzymać się harmonogramu.
rozpocznij naukę
schedule
We need to keep up the schedule.
przedsiębiorca
Przedsiębiorca jest właściciel lub kierownik danej firmy który przez ryzyko i inicjatywy, stara się osiągać zyski.
rozpocznij naukę
entrepreneur
An entrepreneur is the owner or manager of a companny who, by risk and initiative, attempts to make profits.
koszty / kosztorys
Przygotuj kosztorys do tej oferty.
rozpocznij naukę
costs / cost estimate
Prepare cost estimate for this offer.
interes / transakcja
To świetny interes.
rozpocznij naukę
deal
It's a great deal.
kwestia / sprawa
Mamy do omówienia kilka kwestii.
rozpocznij naukę
issue / case
We have to discuss several issues.
wymagać / wymagania
Weź pod uwagę wymagania do projektu.
rozpocznij naukę
to require / requirement
Take into consideration the requirements of the project.
ściagnąć plik
rozpocznij naukę
download the file
poprawić coś w projekcie
rozpocznij naukę
correct something in project
poprawki
Zrób poprawki w projekcie zgodnie z ustaleniami.
rozpocznij naukę
amendments
Make amendments in the project as agreed.
wprowadzić zmiany w projekcie
Musimy wprowadzić trochę zmian w projekcie.
rozpocznij naukę
make changes in the project
We need to make some changes to the project.
wydajność
Nasi projektanci muszą pracować jeszcze wydajniej.
rozpocznij naukę
efficiency
Our designers have to work even more efficiently.
efektywnie
pracować efektywnie
rozpocznij naukę
efficiently
to work efficiently
wydatki
Kosztem czasu i energii na projekt.
rozpocznij naukę
expenses
An expense of time and energy on the project.
przychód
rozpocznij naukę
income
inwestycja / inwestować
rozpocznij naukę
investment / to invest
stracić klienta
Niestety straciliśmy tego klienta.
rozpocznij naukę
lose the customer
Unfortunately, we lost this customer. / lose - lost - lost
dostać dobrą ofertę
Dostaliśmy naprawdę świetną ofertę.
rozpocznij naukę
get a good deal
We got a really great deal. / get - got - got
oferta
Przygotuj ofertę dla naszego nowego klienta.
rozpocznij naukę
tender
Prepare a tender for our new customer.
wypłata
Dostałem zaległą płatność od klienta.
rozpocznij naukę
payment / get - got - got
I got an overdue payment from the customer.
negocjować
Będziemy negocjować te ceny.
rozpocznij naukę
negotiate
We will negotiate these prices.
przetarg
Dostaliśmy zaproszenie do przetargu.
rozpocznij naukę
tender
We got the invitation to tender.
potwierdzić coś
Potwierdzę Ci jutro czy nasze spotkanie jest aktualne.
rozpocznij naukę
confirm
I will confirm you that our meeting tomorrow is up to date.
wypowiedzenie (z pracy)
Byłem zmuszony dać mu wypowiedzenie z pracy.
rozpocznij naukę
dismissal-notice
I had to give him a dismissal-notice of the work.
właściciel
Jestem właścicielem firmy.
rozpocznij naukę
owner
I am the owner of the company.
propozycja
Dostałem propozycję pracy.
rozpocznij naukę
proposal
I got a good job proposal.
możliwość
Pojawiła się możliwość wzięcia udziału w poważnym przetargu.
rozpocznij naukę
opportunity
There is the opportunity to participate in a serious tender.
okazja / interes
Ten projekt to świetna okazja.
rozpocznij naukę
bargain
This project is a great bargain.
podpisać umowę
Podpisaliśmy milionowy kontrakt.
rozpocznij naukę
sign a contract
We signed a million contract.
gwarancja
Dajemy gwarancję na te rozwiązania w projekcie.
rozpocznij naukę
guarantee
We guarantee these solutions in the project.
wyciągnąć pieniądze z bankomatu
rozpocznij naukę
draw money from
być zajętym
Nie przeszkadzaj mi, jestem teraz zajęty.
rozpocznij naukę
be busy
Don't bother me, I'm busy right now.
zarządzać
Nasz szef z sukcesem zarządza firmą.
rozpocznij naukę
manage
Our boss is successfull in managing the company.
zarządzanie, zarząd
Mamy wspaniały zespół zarządzający.
rozpocznij naukę
management
We have a great management team.
zawód
Jaki jest Twój zawód?
rozpocznij naukę
profession
What is Your profession?
praca papierkowa
Nie cierpię pracy papierkowej.
rozpocznij naukę
paperwork
I hate doing a paperwork.
umiejętności
Brakuje mi umiejętności posługiwania się programami 3D.
rozpocznij naukę
skills
I lack the ability to use 3D programs.
doświadczenie zawodowe
Ona ma ogromne doświadczenie zawodowe.
rozpocznij naukę
experience
She has a huge work experience.
kwalifikacje / wykwalifikowany
Ten pracownik nie ma odpowiednich kwalifikacji.
rozpocznij naukę
qualifications / qualified
This employee is not qualified.
wyzwanie
Ten projekt to duże wyzwanie.
rozpocznij naukę
challange
This project is a big challange.
umówić spotkanie
Umówiłem się z szefem na spotkanie.
rozpocznij naukę
make an appointment make / made /made
I made an appointment with the boss.
napisać e-mail
Wyślij e-maila do naszego podwykonawcy z informacją o spotkaniu w piątek.
rozpocznij naukę
send an e-mail
Send an email to our subcontractor ith information about the meeting on Friday.
odwołać spotkanie
Możesz proszę odwołać spotkanie z inwestorem.
rozpocznij naukę
cancel meeting
Could You please cancel the meeting with the investor.
sprawdzać coś
Sprawdź jeszcze raz te rysunki.
rozpocznij naukę
check sth
Check out these drawings again.
możliwości
Pojawiły się nowe możliwości rozwoju firmy.
rozpocznij naukę
opportunities
There are new opportunities for the company.
dostosować do
Dostosuj proszę nowe ustalenia do projektu.
rozpocznij naukę
adjust to
Please adjust the new arrangements for the project.
współpracownik
Marek jest moim współpracownikiem od 5 lat.
rozpocznij naukę
co-worker
Mark is my co-worker for 5 years.
deadline
Termin tego projektu już minął.
rozpocznij naukę
ostateczny termin
Deadline for the project has already passed.
zadanie
Wykonuję moje zadania.
rozpocznij naukę
task
I do my tasks.
brać udział
Biorę udział w dużym projekcie.
rozpocznij naukę
be involved
I am involved in a great project.
aktualne
To są najbardziej aktualne dane do projektu.
rozpocznij naukę
current
These are the most current data for the project.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.