D11 - Relacje - relationships

 0    82 fiszki    migurka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
father / dad / daddy / pa / pop
My father is getting old.
rozpocznij naukę
ojciec / tata / tata / PA
Mój ojciec starzeje się.
mother / mum / mummy / ma / mom
I love my mother very much.
rozpocznij naukę
matka / mama / mamusia / MA
Bardzo kocham moją mamę.
son
She has a 3 years old son.
rozpocznij naukę
syn
Ona ma 3 letniego syna.
daughter
His daughter is 10 years old.
rozpocznij naukę
córka
Jego córka ma 10 lat.
parent
I am a parent of one child.
rozpocznij naukę
rodzic
Jestem rodzicem jednego dziecka.
child (liczba mnoga: children)
Looking after a child is a hard work. Children are so joyful.
rozpocznij naukę
dziecko
Opiekowanie się dzieckiem to ciężka praca. Dzieci są tak radosne.
husband
Do You have a husband?
rozpocznij naukę
mąż
Czy masz męża?
wife
My wife is beautiful.
rozpocznij naukę
żona
Moja żona jest piękna.
brother
I have one, older brother.
rozpocznij naukę
brat
Mam jednego, starszego brata.
sister
I don't have sister.
rozpocznij naukę
siostra
Nie mam siostry.
uncle
Uncle John lives in America.
rozpocznij naukę
wujek
Wujek John mieszka w Ameryce.
aunt
Aunt Christie is in his fifties.
rozpocznij naukę
ciocia
Ciocia Krysia jest po pięćdziesiątce.
nephew
My nephew Krzysiek is a teenager.
rozpocznij naukę
bratanek, siostrzeniec
Mój bratanek Krzysiek jest nastolatkiem.
niece
My niece Ala, his sister, is 5 years younger then him.
rozpocznij naukę
bratanica, siostrzenica
Moja siostrzenica Ala, jego siostra, jest 5 lat młodsza od niego.
cousin
I don't have any cousins.
rozpocznij naukę
kuzyn
Nie mam żadnych kuzynów.
grandmother (w bliższych relacjach granny lub grandma)
My grandmother died when she was 90 years old.
rozpocznij naukę
babcia
Moja babcia umarła kiedy miała 90 lat.
grandfather (w bliższych relacjach granddad lub grandpa)
But grandfather lived 5 years longer than her.
rozpocznij naukę
dziadek
Ale dziadek żył od niej 5 lat dłużej.
grandparents
My grandparents were married for 70 years.
rozpocznij naukę
dziadkowie
Moi dziadkowie byli małżeństwem przez 70 lat.
grandson
Tom's grandson is very clever boy.
rozpocznij naukę
wnuczek
Wnuczek Tomka to bardzo bystry chłopak.
granddaughter
His granddaughter is 10 years old.
rozpocznij naukę
wnuczka
Jego wnuczka ma 10 lat.
grandchild (liczba mnoga: grandchildren)
Having grandchildren is a great joy.
rozpocznij naukę
wnuczek, wnuczka
Posiadanie wnuków to ogromna radość.
boyfriend
Do You have a boyfriend?
rozpocznij naukę
chłopak (sympatia)
Czy masz chłopaka?
girlfriend
My girlfriend is in her twenties and just started university.
rozpocznij naukę
dziewczyna (sympatia)
Moja dziewczyna jest po dwudziestce (ma dwadzieścia parę lat) i właśnie zaczęła uniwersytet.
partner
Now it is popular to have a partner rather than a spouse.
rozpocznij naukę
partner
Teraz jest popularne posiadanie partnera zamiast małżonka.
fiancé
My fiance just turned 30 years.
rozpocznij naukę
narzeczony
Mój narzeczony właśnie skończył 30 lat.
fiancée
His fiancée is 5 years younger than him.
rozpocznij naukę
narzeczona
Jego narzeczona jest 5 lat młodsza od niego.
godfather
My godfather died last year. He was 70 years old.
rozpocznij naukę
chrzestny
Mój chrzestny zmarł rok temu. Miał 70 lat.
godmother
I don't have good relationship with my godmother.
rozpocznij naukę
chrzestna
Nie mam dobrej relacji z moją chrzestną.
godson
My brother's godson just turned 6 years.
rozpocznij naukę
chrześniak
Mojego brata chrześniak właśnie skończył 6 lat.
goddaughter
He also has a goddaughter, who goes to kindergarten.
rozpocznij naukę
chrześnica
On ma także chrześnice, która chodzi do przedszkola.
stepfather
Bartek's stepfather is a good man, loves his stepson very much.
rozpocznij naukę
ojczym
Ojczym Bartka jest dobrym człowiekiem, bardzo kocha swego przybranego syna.
stepmother
Ben was 10 years old, when his stepmother married his dad.
rozpocznij naukę
macocha
Ben miał 10 lat, gdy jego macocha poślubiła jego ojca.
stepson
Marek is the stepson of his stepmother.
rozpocznij naukę
pasierb
Marek jest pasierbem dla jego macochy.
stepdaughter
Sofia has one stepdaughter and one stepson.
rozpocznij naukę
pasierbica
Sofia ma jedną pasierbicę i jednego pasierba.
stepbrother
Is he your stepbrother?
rozpocznij naukę
przybrany brat
Czy to twój przybrany brat?
stepsister
rozpocznij naukę
przybrana siostra
half-sister
rozpocznij naukę
siostra przyrodnia
half-brother
rozpocznij naukę
brat przyrodni
mother-in-law
I love my mother-in-law cuisine.
rozpocznij naukę
teściowa
Uwielbiam kuchnię mojej teściowej.
father-in-law
My father-in-law died 5 years ago, he had 70 years.
rozpocznij naukę
teść
Moj teść zmarł 5 lat temu, miał 70 lat.
son-in-law
Son-in-law is a husband of my daughter.
rozpocznij naukę
zięć
Zięć to mąż mojej córki.
daughter-in-law
rozpocznij naukę
synowa
sister-in-law
rozpocznij naukę
szwagierka
brother-in-law
rozpocznij naukę
szwagier
relation lub relative
I'm seeing my relatives tomorrow, on the wedding day of my sister.
rozpocznij naukę
krewny
Jutro widzę się z moimi krewnymi, na ślubie mojej siostry.
twin
Basia i Hania are twin sisters.
rozpocznij naukę
bliźniak
Basia i Hania są bliźniaczkami.
to be born
Tom was born in November.
rozpocznij naukę
urodzić się
Tom urodził się w listopadzie.
to die
Stefan died in 2001.
rozpocznij naukę
umrzeć
Stefan zmarł w 2001 roku.
to get married
Kasia got married last year.
rozpocznij naukę
ożenić się lub wyjść za mąż
Kasia wyszła za mąż w zeszłym roku.
to get divorced
Nowadays many couples getting divorced. Frania got divorced two months ago and Kowalscy are divorced too.
rozpocznij naukę
rozwieść się
W dzisiejszych czasach wiele par się rozwodzi. Frania się rozwiodła 2 miesiące temu i Kowalscy też są po rozwodzie.
to adopt
Bartek and Ania adopted a daughter.
rozpocznij naukę
adoptować
Bartek i Ania adoptowali córkę.
adoption
Adoption is a wonderful way to become a parent.
rozpocznij naukę
adopcja
Adopcja to wspaniały sposób, aby stać się rodzicem.
adopted
James is adopted child.
rozpocznij naukę
adoptowany
James jest adoptowanym dzieckiem.
only child
Michał so far is the only child.
rozpocznij naukę
jedynak, jedynaczka
Michał jak na razie jest jedynakiem.
single parent
Kamila is a single parent, she got divorced last year.
rozpocznij naukę
samotny rodzic
Kamila jest samotnym rodzicem, rozwiodła się rok temu.
single mother
Beata is a single mother, she lost his husband 2 years ago.
rozpocznij naukę
samotna matka
Beata jest samotną matką, straciła męża 2 lata temu.
infant
Her child is an infant yet.
rozpocznij naukę
niemowlę
Jej dziecko jest jeszcze niemowlęciem.
baby
Their baby is one year old.
rozpocznij naukę
dziecko, niemowlę
Ich dziecko ma rok.
toddler
Michałek, Beata's son, is a toddler, he is 2 years old now.
rozpocznij naukę
maluch (dziecko od 1- 3 lata)
Michałek, syn Beaty to małe dziecko, on ma teraz 2 lata.
Marital status
What is Your marital status? - I'm married. - I'm single. - I'm divorced. - I'm a widow.
rozpocznij naukę
Stan cywilny
Jaki jest Twój stan cywilny? - Jestem żonaty. - Jestem singlem. - Jestem rozwiedziony. - Jestem wdowcem.
single
Ania is still single.
rozpocznij naukę
wolny
Ania jest wciąż singlem.
engaged
Tom and Anna are very happy, they got engaged finally.
rozpocznij naukę
zaręczony
Tom i Anna są bardzo szczęśliwi, że w końcu się zaręczyli.
married
I am married for 13 years.
rozpocznij naukę
żonaty, zamężna
Jestem żonaty od 13 lat.
separated
Gienek and Frania are separated and they don't live together since last year.
rozpocznij naukę
w separacji
Gienek i Frania są w separacji i nie mieszkają razem od zeszłego roku.
divorced
They are divorced since last year.
rozpocznij naukę
rozwiedziony
Oni są rozwiedzeni od zeszłego roku.
widow
She became a widow after her husband tragically died.
rozpocznij naukę
wdowa
Owdowiała po tragicznej śmierci męża.
widower
Widower is a man whose wife has died.
rozpocznij naukę
wdowiec
marriage
I am in a marriage for 10 years.
rozpocznij naukę
małżeństwo
Jestem w małżeństwie od 10 lat.
wedding
We are going for a wedding of our friends.
rozpocznij naukę
ślub, wesele
Idziemy na wesele naszych przyjaciół.
bride
This bride looked very beautiful.
rozpocznij naukę
panna młoda
Ta panna młoda wyglądała bardzo pięknie
bridegroom
Brtidegroom is a man who has just been married or is about to be married.
rozpocznij naukę
pan młody
Pan młody to mężczyzna, który właśnie się ożenił albo niedługo się ożeni.
honeymoon
Honeymoon is a wonderful time after the wedding.
rozpocznij naukę
miesiąc miodowy
Miesiąc miodowy to wspaniały czas po ślubie.
anniversary lub wedding anniversary
Tomorrow we are celebrating our first anniversary.
rozpocznij naukę
rocznica lub rocznica ślubu
Jutro obchodzimy naszą pierwszą rocznicę ślubu.
siblings (brother and sister)
Do You have any siblings? - Yes, I have one brother and one sister.
rozpocznij naukę
rodzeństwo (brat i siostra)
Czy masz jakieś rodzeństwo? - Tak, mam jednego brata i jedną siostrę.
do you have any brothers or sisters?
yes, I've got ... a brother a sister / an elder brother / a younger sister / no, I'm an only child
rozpocznij naukę
czy masz rodzeństwo?
tak, mam ... brata / siostrę / starszego brata / młodszą siostrę / nie, jestem jedynakiem
do you have a boyfriend?
rozpocznij naukę
masz chłopaka?
do you have a girlfriend?
rozpocznij naukę
masz dziewczynę?
are you married?
rozpocznij naukę
jesteś żonaty/masz męża?
are you single?
rozpocznij naukę
jesteś singlem?
are you seeing anyone?
I'm seeing someone
rozpocznij naukę
spotykasz się z kimś?
spotykam się z kimś
I'm...
single / engaged / married / divorced / separated / a widow / a widower
rozpocznij naukę
jestem...
singlem / zaręczony / żonaty/zamężna / rozwiedziony / w separacji / wdową / wdowcem
spouse
Spouse i a partner in marriage, husband or wife.
rozpocznij naukę
współmałżonek
Współmałżonek to partner w małżeństwie, mąż albo żona.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.